26 August 2010

 

Dag Lindström
 
Den historiska utvecklingen av våld och våldsbrottslighet har rönt ett konstant intresse sedan tidigt 80-tal. Våldsbrottslighetens, framförallt det dödliga våldets, övergripande utveckling i Västeuropa från medeltid till nutid har beskrivits av bland andra Robert Gurr, Lawrence Stone, Pieter Spierenburg och Emanuel Eisner. Europa har genomgått en fundamental transition från mycket höga till betydligt lägre tal för dödligt våld. Övergången brukar förläggas till i grova drag 1600-talet. Motsvarande mönster är också kända från de Nordiska länderna där den långsiktiga utvecklingen har studerats av såväl historiker som kriminologer
 
Samtidigt som forskningen ofta har betonat den aggregerade utvecklingen och den allmänna nedgången i dödligt våld, så finns det också forskningsresultat som visar på betydande kortsiktiga och medellånga fluktuationer. Likaså finns det resultat som indikerar betydande regionala variationer i våldsbrottsligheten långsiktiga utveckling.
 
Syftet med detta projekt har varit att identifiera regionala mönster i den registrerade våldsbrottslighetens långsiktiga utveckling i Sverige från mitten av 1700-talet till inledningen av efterkrigstiden. Avsikten är att identifiera om det finns olika regionala utvecklingsmönster och på vilket sätt dessa i så fall skiljer sig åt, samt att identifiera regioner lämpliga för fördjupade studier av våldsbrottslighetens långsiktiga utveckling.Projektet ingår som en pilotstudie i en större forskningsplan med såväl övergripande statistiska analyser av våldsbrottslighetens regionla utveckling 1750-1950 som fördjupade regionala analyser.
 
Under arbetet har ytterligare avgränsninga av detta pilotprojekt genomförts. Studien har koncentrerats på det dödliga våldet (mord och dråp). Likeså har tidsperioden för pilotsudien förkortas något till perioden 1750-1910. Inom denna ramen har det varit möjligt att påvisa tydliga regionala skillnader såväl i fråga om det dödliga våldets nivå (antal mord och dråp per 100 000 invånare) som ifråga om utveclingstrender.
 
I analysen av perioden 1756-1843, t.ex. framträder flera olikartade mönster. I Stockholm ligger nivån högt över det nationella genomsnittet. Under 1800-talets första hälft ligger det nationella genomsnittet högre jämfört med 1700-talet. Fluktuationerna har också varit betydande i Stockholm med fyra tydliga toppar under perioden. Långsiktig finns heller inte någon entydig trend under perioden. Stockholm motsvarar inte heller den nationella ökningen under 1800-talets inledning.
 
Analysen av kriminalstatistiken 1857-1910 visar fortsatt på väsentliga och intressanta regionala skillnader. T.ex. Blekinge ligger kvar på en mycket hög nivå. Mot slutet av 1800-talet finns dock en tendens att det dödliga våldet mattas av i Blekinge. Långsiktig framstår dock Blekinge som ett extremt område i fråga om mord och dråp.
 
Denna pilotstudie har bekräftat det värdefulla i regionala analyser av långsiktiga tendenser i våldsbrottslighetens utveckling. Här framträder regioner där det dödliga våldet under lång tid har haft mycket begränsad omfattnig. Vidare framträder regioner som har hatt mycket höga nivåer av mord och dråp. Slutligen framträder regioner med mycket olikartade långsiktiga trender (tydlig minskning, kraftig ökning och kraftiga fluktuationer). Resultaten visar at den regionala (och troligen även lokala) nivån måste beaktas och analyseras vid studier av långsiktiga trender i våldsbrottslighete

Status:    Finished
Name:  
Country:  Sweden
Contact: dagli@isak.liu.se

Completed research projects send | link to this page |