26 August 2010

Johan Kardell och Karl-Magnus Carlsson

Studien bygger på data som levererats från Danmark, Sverige, Norge och Finland och projektet är finansierat av NSfK. Studiens utgångspunkt är att olikheter i den lagförda brottsligheten i viss mån återspeglar graden av utanförskap och bristande integration i samhället. Brottsligheten i olika etniska grupper kan följaktligen förmodas indikera hur väl integrerade invandrare är i det nya samhället. Svenska undersökningar på området har till skillnad från liknande undersökningar i nordiska och andra västländer, funnit att inrikes födda med minst en utrikes född förälder har en lägre registrerad brottslighet än utrikes födda, vilket skulle kunna tyda på att de förstnämnda är bättre integrerade än de sistnämnda.
 
Den primära frågeställningen är därför om denna olikhet mellan Sverige och de andra nordiska länderna kvarstår när hänsyn tas till att de aktuella länderna skiljer sig åt avseende invandrarnas demografiska sammansättning (ursprungsland/område och vistelsetid i landet), och olika sätt att definiera ”invandrare” och invandrares ”efterkommande”. Utgångspunkten för studien är att ta fram så jämförbara material som möjligt för att kunna jämföra de som lagförts för brott under ett år (2005) för olika grupper av invandrare och deras efterkommande. Hänsyn kommer att tas till gruppernas olikheter i kön, ålder, invandringsperiod, ursprungsland och föräldrarnas ursprungsland. Vid jämförelser länderna emellan indelas grupperna så att jämförelserna blir så likartade som möjligt. På så sätt är det lättare att uttala sig om det föreligger några skillnader länderna emellan när det gäller risken att lagföras för brott bland personer med olika etniska bakgrunder. 
 
Undersökningens syfte är vare sig att studera överrepresentation i brottslighet, eller diskriminering i rättsväsendet. Det övergripande syftet är istället att beskriva och jämföra hur den registrerade brottsligheten fördelar sig bland personer med inhemsk och utländsk bakgrund boende i Danmark, Finland, Norge och Sverige.  

Status:    Finished
Name:  
Country:  Sweden
Contact: Johan.kardell@criminology.su.se

Completed research projects send | link to this page |