02 September 1997

 

 

SEKRETARIATET

Hildigunnur Ólafsdóttir leder

Elín Konráðsdóttir administrativ leder

 

ADRESSE, TELEFON, TELEFAX OG E-POST

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Háskóla Íslands v/Suðurgötu IS-101 Reykjavik Island Tlf +354 525 43 30 Fax +354 525 49 47 E-post elinkon@rhi.hi.is

ORGANISATION

 

Opgaver og sammensætning

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) består af 15 medlemmer, som udnævnes af de nordiske landes regeringer ved justitsministerierne. Mandatperioden er 3 år. I henhold til vedtægterne har samtlige medlemslande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) tre medlemmer hver i rådet. Medlemmerne repræsenterer i første række kriminologisk forskning, men rådet har også repræsentanter for administrative myndigheder i de respektive lande.

NSfK er et kontaktorgan mellem nordiske forskere, som arbejder med forskning om kriminologiske og kriminalpolitiske spørgsmål. I henhold til vedtægterne for NSfK skal rådet fremme kriminologisk forskning ved at bevilge forskningsmidler og ved selv at tage initiativ til gennemføring af kriminologisk forskning. NSfK er også et kontaktorgan mellem forskning og den praktiske kriminalpolitik i Norden. Rådet skal således blandt andet bistå myndighederne i de nordiske lande og Nordisk Råd i kriminalpolitiske spørgsmål. Endvidere er det NSfKs opgave at sprede information om nordisk kriminologi, først og fremmest i Norden, men også til lande uden for Norden.

I 1997 havde rådet følgende sammensætning:

Danmark: Professor Flemming Balvig

Lektor Beth Grothe Nielsen

Kontorchef Hanne Schmidt

Finland: Forskningsdirektør Kauko Aromaa

Professor Raimo Lahti

Direktør Tapio Lappi-Seppälä

Island: Afdelingschef Hildigunnur Ólafsdóttir (leder)

Afdelingschef Erlendur Baldursson

Direktør Thorsteinn A. Jónsson

Norge: Forsker Sturla Falck

I. amanuensis Hedda Giertsen Avdelingsdirektør Ellinor Houm

Sverige: Departementsrådet Annika Brickman Professor Per-Olof Wikström Docent Marie Torstensson

Indeværende mandatperiode begyndte den 1. januar 1995 og udløber den 31. december 1997.

Rådsmødet

Rådets ordinære møde fandt sted i København den 18.-19. marts 1997. Marie Torstensson var fraværende.

Sekretariatet

NSfKs sekretariat er indtil 31.12.1997 på Islands Universitet. Elín Konráðsdóttir er som administrativ leder sekretariatets eneste ansatte.

Kontaktsekretærer

NSfK har nationale kontaktsekretærer som blandt andet har til opgave at rapportere om kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder til NSfKs Nordisk Kriminologi (Nyhedsbrev). Endvidere bistår de sekretariatet med at arrangere møder, sprede informationsmateriale til de lokale miljøer, besvare konkrete forespørgsler og tage sig af andre praktiske opgaver.

Kontaktsekretærerne modtager et årlig honorar på ISK 94.000. Den kontaktsekretær som har ansvaret for den praktiske afvikling af forskerseminaret og/eller kontaktseminaret, modtager desuden ekstra honorar på ISK 47.000 for hvert seminar.

Kontaktsekretærerne i 1997 har været:

Danmark: Nina Krarup, Det retsvidenskabelige institut D, Københavns Universitet. Finland: Mika Illman, Raseborgs härad, Åklagaravdelningen. Grønland: Elisæus Kreutzmann, Kriminalforsorgen i Grønland. Norge: Evy Frantzsen, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. Sverige: Staffan Litzén, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Revisor

Statsautorisert revisor Sveinn Arason, Rigsrevisionen i Island, er revisor for rådet.

Regnskabsfører

Islands Universitets regnskabsafdeling har sammen med sekretariatet ført NSfKs regnskab.

VIRKSOMHED

Seminarer

Kontakt- og forskerseminar NSfK arrangerede sit 18. kontaktseminar og i direkte fortsættelse heraf sit 38. forskerseminar i Hirtshals, Danmark, 21.-25. maj, med fængsler, deres administration, behandlingsprogrammer og evaluering heraf som hovedtema, men for forskerseminarets vedkommende også med kriminalitetsforebyggelse i bolig- og byområder som tema. Kontaktseminaret samlede 28 deltagere fra de nordiske lande og Canada, nemlig personale fra administration af fængsler og kriminalforsorg, samt forskere, med i alt 12 indlæg, mens der i forskerseminaret deltog i alt 67 forskere og gæsteforelæsere fra Norden, Canada, Holland og England, med i alt 31 indlæg at præsentere. Den vigtigste grund til, at de to seminarer blev kombineret, var udnyttelsen af de tre canadiske gæsteforelæseres tilstedeværelse til fordel for et bredere publikum end forskerseminarets deltagere uden yderligere økonomisk belastning for NSfK.

Følgende indlæg blev præsenteret under kontaktseminaret:

-Ole Ingstrup (CAN): Prison Management

-Elizabeth Fabiano (CAN): Development, creation, delivery and integrity of programs

-Don Andrews (CAN): An Overview of Treatment Effectiveness: Research and Clinical Principles

-Lars Bergman (S): Norrköping - ett gammalt fängelse i ny tappning

-Liisa Rittinen et al. (FIN): A Sense of Life Control of Prison Inmates

-Jan Andersson (S): Elektronisk övervakning som alternativ til fängelse

-Per Våge (N): Et langt fengsel som et socialt design for fremming av frihetsmestring

-Sten Åke Lövdal og Lars Krantz (S): KRAV OCH RÅD för brotts- och missbruksrelaterade program i kriminalvården

-Bodil Philip (DK): Indførelse af behandlingsprogrammer i et dansk fængsel

-Jón Fri›rik Sigur›sson (IS): Cognitive-behavioural Therepy for Offenders in Iceland

-Kristin Skjørten (N): A new start? A critical look at “cognitive skills”

-Hans Jørgen Engbo (DK): Om behandling og anden fængselsservice. Er individualpræventiv nyttetænkning autoritær og menneskefjendsk?

Og under forskerseminaret blev følgende indlæg præsenteret:

-Peter Lindström (S): Victim-Offender Mediation in Sweden

-Janne Flyghed (S): Europeiska influenser på nationellt polisarbete

-Anders Kassman (S): Den svenska polisens hemliga telefonavlyssning i narkotikaärenden

-Aarne Kinnunen (FIN): Narkotikapolitikens byggklossar

-Tarja Kauppila (FIN): Finska fångarnas välfärdsproblematik: Livet “under nageln”?

-Anders Green (S): Långtidsdömda, tiden och meningsfullheten (klientperspektiv)

-Jan Gustavsson (S): Från fem år till livstid (långtidsdömda - myndighetsperspektiv)

-Annaliina Rintala (FIN): Ungdom och straff

-Elisabet E. Storvoll og Arild Hovland (N): “Ullersmoprojektet” i Norge 1992-1996

-Ole Ingstrup (CAN): Prison Management

-Don Andrews (CAN): Research and Evaluation of Treatment Programs

-Elizabeth Fabiano (CAN): Cognitive Skills Programs

-Erik Grevholm (S): Fängelseeffekter

-Eeva Liisa Hirvonen (FIN): About HIV-transmission - what we may not forget

-Kåre Bødal (N): Rusmiddelbruk og residiv blant langtidsdømte

-Felipe Estrada (S): Ungdomsbrottslighetens utveckling i efterkrigstidens Europa

-Torfinn Langelid (N): Tilbake til samfunnet?

-Jussi Matikkala (FIN): Straff och vård

-Jan Andersson (S): Almänheten och det almänna rättsmedvetandet

-Timo Ahonen (FIN): Återfallsbrott

-Paul Larsson (N): Metodiske kvaler og studiet av økonomisk kriminalitet

-Johan Bäckman (FIN): Combating Social Danger. Continuities in Russian Policing

-Hildigunnur Ólafsdóttir et al. (IS): Hustrumishandling: Omfang, årsager og konsekvenser

-Antu Sorainen (FIN): Two-ways or hermaphrodics? Same-sex sexuality and fornication in the 1950’s

-Jukka-Pekka Takala (FIN): Mediation and moral emotions: the mediators’ views

-Theo JM van der Voordt (Holland): Environmental Crime

-Paul Ekblom (UK): What price prevention of domestic burglary?

-Ulf Christiansen og Erik B. Jantzen (DK): Crime prevention in the planning of housing

areas. Six cases from Copenhagen and its region

-Ita Luten (Holland): People in Safe and Secure Cities

-Hannu Takala (FIN): Urban Criminality and Built Environment

-Britta Kyvsgaard (DK): Treatment of Offenders and Crime Prevention: Past, Present and Future

Forskningsstøtte

Regler og retningslinjer I henhold til praksis bevilger rådet forskningsmidler på grundlag af ansøgninger. Ansøgningerne skal være postet senest den 15. januar. De behandles derefter på det ordinære rådsmøde i marts måned.

Forskningsstøtte bevilges i første række for initiativ og gennemføring af kriminologisk forskning. Som hovedregel ydes der kun støtte til forskningsprojekter med nordisk relevans.

Forskningsbidrag for 1997 Rådet konstaterede, at der var indkommet ialt 23 ansøgninger om økonomisk støtte. Totalt blev der bevilget ca. ISK 9.555.000.

Følgende forskningsprojekter har fået økonomisk støtte for 1997 (citaterne nedenfor er hentet fra de respektive ansøgninger):

Joi Bay (DK) og Kauko Aromaa (FIN) ISK 450.000 til projektet “Danska företag som brottsoffer i Litauen”.

Syftet med projektet är att skapa kompletterande och jämförande data för en finsk undersökning om samma tema. Den här planerade danska replikationen kan också tjäna som pilot för en eventuell fortsättning till Lettland, Estland och Russland. För nordisk kriminologi är det värdefullt att utveckla olika sätt att få fotfäste i östeuropastudier, i synnerhet studier gällande Baltikum och västra Ryssland. Denna projekt representerar en enkel och relevant möjlighet för detta för Danmarks del.

Sussie Jørgensen (DK) ISK 800.000 til projektet “Voldtægtsofrene i retssystemet”. Dette projekt vil fokusere på processuel lovgivning - nærmere bestemt på den specielle lovgivning, der er vedtaget for at beskytte voldtægtsofre i den strafferetlige proces. Projektet vil søge at belyse voldtægtsofres erfaringer med den strafferetlige proces og den beskyttelse, som de specielle processuelle regler har til formål at yde.

Ingrid Lander (S) ISK 550.000 til projektet “Kvinnorna utanför - om narkotika, kriminalitet och prostitution”.

Syftet med studien är att nå bakom den offentliga bilden av narkotikamissbrukande kvinnor som förmedlas bland annat av socialtjänst, narkoman- och kriminalvård. Det rör sig om en etnografisk beskrivning av en grupp socialt marginaliserade kvinnor som missbrukar narkotika i Stockholm. Interessant är frågor om social identitet och hemhörighet. Studien får nordisk relevans främst genom att jag ämnar relatera Stockholms-materialet om marginaliserade kvinnors levnadsvillkor till dem som råder för kvinnor i liknande social situation i Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

Liv Mørland (N) ISK 1.500.000 til projektet “Sivile saker i konfliktrådet. Hvilken innvirkning har megling haft på partene - og på deres nærmiljø?”

Intensjonen i dette prosjektet er å vurdere konfliktrådsmegling i et nærmiljøperspektiv, men også å undersøke om megling kan bidra til å hindre en utvikling av “gjensidige fordommer” mellom de involverte. Forskningen inkluderer en studiereise til New Zealand for å studere effekten av megling for de personer og lokalsamfunn som er involvert. Praksisen fra New Zealand vil kunne overføres til lokalmiljøer i Norge og prøves særlig overfor voksne.

Hildigunnur Ólafsdóttir, fiórdís Sigur›ardóttir (IS) og Vagn Greve for NTfK (DK) ISK

125.000 til oversættelse af en rapport om vold i Island med henblik på publicering i NTfK.

Hrefna Ólafsdóttir (IS) ISK 400.000 til projektet “Sexuella övergrep mot barn”. Föremålet med detta project är både socialpolitisk, problembeskrivande och teoretisk belysande. Planet er at göra en mail survey. Frågeformulären har ca. 50 frågor och urvalet är 1500 människor i Island i aldern 18-70 år. Frågeformulären är baserad på frågeformulär från survey som blev gjorda i de andra nordiska länderna.

Tove Pettersson (S) ISK 400.000 til projektet “Boendesegregering och brottsprevention”. Syftet med detta projekt är att undersöka hur åtgärder för att komma till rätta med sociala problem i vissa utsatta bostadsområden påverkar brottsligheten. Genom befintlig statistik kommer faktorer som brottsnivå, invandrartäthet, andel arbetslösa, andel socialbidragstagare

m.m. att mätas före och efter själva insatsen.

Nancy Sipe (N) ISK 600.000 til projektet “Ung, svart og hjemløs - et pilotprosjekt”.

The goal of this pilot project is to present a quantative overview of homelessness and difficulties in the open housing rental market amongst young black applicants to one Norwegian public housing agency (Ungbo), and to collect and compare research and theoretical work which has been done on the housing possibilities/difficulties for black youth in other Nordic cities. Further, it is my intention that the pilot project serve as a quantative pre-study to further research (doctorate studies) on the relationship between rising homelessness amongst black youth and alleged rises in visible crime in these groups.

May-Len Skilbrei (N) ISK 400.000 til projektet “Rammebetingelser for massasjeinstituttprostitusjon i Norge og Danmark”.

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på rammebetingelsene for massasjseinstituttprostitusjon i Norge og Danmark. Dette vil innebære at jeg ser på lovgivning, bruk av lovgivning og andre tiltak i forhold til massasjeinstituttprostitusjon og prostitusjon generelt i de to landene, og sammenligne dette med omfanget og formene massasjeinstituttprostitusjonen har.

Hannu Takala (FIN) og Lars Leden (FIN) ISK 1.000.000 til gennemførelsen af to arbejdsgruppemøder i forbindelse med projektet “Trafiksäkerhetsarbete och brottsförebyggande”.

När man utvecklar teorin för brottsförebyggande arbete vore det angeläget att få till stånd en samverkan mellan trafiksäkerhetsforskare, kriminologer och brottsförebyggare för att utveckla metodiken för brottsförebyggande. En ekspertgrupp bestående av åtminstone en trafik-säkerhets- och en brottsförebyggande expert från varje deltagende nordiskt land (Finland, Sverige, Danmark, Norge och Island) bildas med syfte att skapa en mångsidig och dynamisk grupp. Totalt består gruppen av ca. 15 experter, vilka håller 2 möten. Det första kan karakteriseras som ett idémöte. Under det andra diskuteras koncept till artiklar.

Jukka-Pekka Takala (FIN) og Malcolm Davies (UK) ISK 1.800.000 til projektet

“Jämförande straffmätningsprojekt: En undersökning av faktorer som påverkar valet mellan fängselstraff och frivårdspåföljd i fem europeiska jurisdiktions-områden”.

This is a part of five nation collaborative project involving, besides Finland and Norway, England and Wales, Belgium and Lithuania (the last three countries covered by funds elsewhere). The aim of the project is to compare the attitudes of sentencers about the use of custody and community penalties with regard to a specific crime such as burglary.

Pekka Vasara (FIN) ISK 900.000 til projektet “Kontroll av den gråa ekonomin genom skatterevision”.

För det första syftar projektet till att hitta ett nordiskt ideal för skatterevision. Det viktigaste ändamålet er dock att jämföra den uppdagade gråa ekonomin och ekonomiska brottsligheten i andra nordiska länder inom restaurang- och byggnadsbranschen med Finland. Det tredje ändamålet är att jämföra de kriminalpolitiska metodernas värde med de byrokratiska medlen i bekämpningen av den gråa ekonomin och skattebrott.

Martin Ward (S) ISK 630.000 til projektet “Självdeklarerad ungdomsbrottslighet 1971 och 1996 - en jämförelse”.

Jag har under ett och ett halvt år arbetat med en studie som möjliggör en jämförelse av ungdomsbrottsligheten 1971 och 1996 genom upprepande av självdeklarationsundersökningar inom ramen för det s k Örebroprojektet vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet. De här sökta medlen skulle ge mig möjlighet att fortsätta med mer och utförligare jämförande analyser där t ex total brottsbelastning hos pojkarna studeras samt brottslighetens korrelat till andra indikatorer på social missanpassning.

Desuden blev der tilladt overføring til 1997 af tre støtter fra 1996, nemlig af Gestur Gu›mundssons projekt “Moralpanikker i Island” på ISK 700.000, Karen Leanders projekt “Kvinnor i Fängelse: Brott, socialkontroll och kön” samt Timo Koranders projekt “The Relationships between the Police and Public in Finnish Cop Culture” på ISK 900.000. Den sidste støtte blev imidlertid tilbagebetalt af støttemodtageren, idet hans arbejdsforhold blev ændret, hvad der medførte en yderligere udsættelse af hans udførelse af projektet.

Rejsebidrag

NSfK bevilger individuel rejsestøtte blandt andet til personer som vil lære de nordiske kriminologiske miljøer at kende eller konsultere kriminologisk ekspertise i nogen af de øvrige nordiske lande. Der lægges særlig vægt på rejsens betydning for forskningsprojektet som søgeren arbejder med.

Rejsebidrag op til ISK 44.000, i særlige tilfælde ISK 55.000, kan bevilges af NSfKs leder under hvilket som helst tidspunkt af året og inden for faste budgetterede rammer.

NSfKs leder kan også bevilge rejsestøtte til kollektive studierejser - nærmere betegnet studierejser som nordiske kriminologistuderende foretager til kriminologiske forskningsmiljøer.

Individuelle rejsebidrag bevilges også til deltagere på blandt andet nordiske og internationale seminarer, konferencer og arbejdsgruppemøder. Også her er det af afgørende betydning, hvorvidt rejsen er vigtig for et igangværende forskningsprojekt.

NSfK har også bevilget rejsestøtte for deltagelse i internationale kriminologiske organisationers styremøder og lignende. Personer som har fået sådan en støtte repræsenterer da selvfølgelig ikke NSfK.

Modtagere af reisebidrag skal efter rejsens afslutning indsende en rejsebeskrivelse for eventuel publicering i NSfKs Nordisk Kriminologi (Nyhedsbrevet).

Rejsebidrag bevilget af NSfKs leder:

Anne Alvesalo, Finland
Deltagelse og leder af workshop på konferencen
“Social Dynamics and Regulatory Order in Modern Societies -
New Theoretical Perspectives on the Causes of Crime and Social Control”
Onati, Spanien, den 23.-24. oktober 1997 ISK 40.247
Kauko Aromaa, Finland    
Deltagelse i “9th International Symposium of Victimology”    
Amsterdam, Holland, den 25.-29. august 1997 ISK  
30.000    

Ulla V. Bondeson, Danmark Styrelsesmøde hos “The International Society for Criminology” Paris, Frankrig, den 29.5.-1.6.1997 ISK 44.000

En kollektiv støtte til en gruppe psykologistuderende fra Roskilde Universitetscenter, Danmark Studierejse som led i undersøgelse af ungdomskriminalitet London og Loughborough, England, den 20.-27. november 1997 ISK 35.000

Tarja Kauppila, Finland Deltagelse og indlæg på “25th Annual Conference of the European Group” Kazimierz Dolny, Polen, den 11.-14. september 1997 ISK 24.224

En kollektiv støtte til en gruppe sociologistuderende ved Kuopio universitet, Finland Deltagelse i “25th Annual Conference of the European Group” Kazimierz Dolny, Polen, den 11.-14. september 1997, i alt ISK 110.000

Ida Koch, Danmark Møde i styrekomitéen for “The European Group for the Study of Deviance and Social Control” Hamburg, Tyskland, den 17.-19. januar 1997 ISK 23.273

Ida Koch, Danmark Styrelsesmøde og afholdelse af “25th Annual Conference of the European Group” Kazimierz Dolny, Polen, den 11.-14. september 1997 ISK 21.495

En kollektiv støtte til en gruppe hovedfagsstudenter på Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo, Norge Deltagelse i “25th Annual Conference of the European Group” Kazimierz Dolny, Polen, den 11.-14. september 1997, i alt ISK 236.121

Elisabeth Næss, Norge Møde i styrekomitéen for “The European Group for the Study of Deviance and Social Control” Hamburg, Tyskland, den 17.-19. januar 1997 ISK 29.073

May-Len Skilbrei, Norge Deltagelse og indlæg på “Nordic Research Meeting on Prostitution” Helsingfors, Finland, den 2.-4. april 1997 ISK 30.933

Ragnhild Sollund og Elisabeth Næss, Norge Deltagelse i “25th Annual Conference of the European Group” Kazimierz Dolny, Polen, den 11.-14. september 1997, i alt ISK 44.000

Kerstin Svensson og Leili Laanemets, Sverige Deltagelse og indlæg på “25th Annual Conference of the European Group” Kazimierz Dolny, Polen, den 11.-14. september 1997, i alt ISK 53.182

Der blev tillige udbetalt en overført rejsestøtte fra 1996 til Thomas Mathiesen, Institutt for rettssosiologi, Universitetet i Oslo, Norge, på NOK 3.500 til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med invitation af Nicholas Busch til instituttet.

Information

Nordisk Kriminologi (Nyhedsbrevet) NSfKs nyhedsbrev "Nordisk Kriminologi" udkom med tre numre i 1997. Nyhedsbrevet distribueres til ca 1200 interesserede (enkeltpersoner, institutioner, bibliotek og myndigheder) i og udenfor Norden.

Numrene har været i størrelseordenen 50 til 60 sider. De har indeholdt blandt andet information om NSfKs virksomhed, information om nordiske og internationale seminarer og konferencer, samt rejsebrev fra studierejser og seminarer som NSfK har bevilget midler til. Videre har de nationale kontaktsekretærer til hvert nummer udarbejdet rapporter om blandt andet aktuelle kriminalpolitiske diskussioner og ny lovgivning samt om nye kriminologiske forskningsprojekter. Nyhedsbrevet har også indeholdt oversigt over ny litteratur på aktuelle områder. I nyhedsbrevets oktoberhæfte, 23 (3), var der endvidere en liste over publikationer 1995-1997, der helt eller delvis var baserede på NSfK-støttet forskning.

NSfKs hjemmeside og e-post Siden 1. august 1995 har NSfK haft en hjemmeside på internettets World Wide Web. Det indebærer blandt andet at der på hjemmesiden findes generel information på engelsk om rådet og links til kriminologisk information på internettet. Fra 1. august 1995 til slutningen af 1997 var siderne blevet besøgt over 8000 gange og talrige internationale henvendelser og rapportbestillinger på NSfKs e-post adresse skyldes hjemmesidens informationsværdi.

Rapporter Det kan roligt hævdes, at der har været gang i publikationerne i 1997.

For det første udkom der i januar 1997 rapport fra NSfKs 38. forskerseminar i Hverager›i, Island 1996, indeholdende 31 indlæg, dels om hovedtemaet Kriminalitet, konstruktioner og virkelighed, dels om aktuel forskning.

For det andet udkom der i marts måned en rapport med 12 indlæg fra NSfKs 17. kontaktseminar i Oslo, Norge 1996 om Nærpolitiet.

I november udkom så en fællesrapport fra NSfKs 39. forskerseminar og 18. kontaktseminar i Hirtshals, Danmark 1997 med 38 af seminarernes i alt 43 indlæg under overskriften Fængsler: Administration, behandling og evaluering.

Scandinavian Studies in Criminology NSfKs engelsksprogede serie Scandinavian Studies in Criminology har haft Annika Snare som fast redaktør. Nyeste bind i serien, “Beware of Punishment” kan ligesom ældre bind rekvireres hos udgiveren, Pax Forlag A/S i Oslo, som NSfK har indgået forlagsaftale med. Næste to bind, nemlig en monografi til minde om Berl Kuchinsky og The Baltic Region med Kauko Aromaa som gæsteredaktør forventes at udkomme i 1998.

Reykjavik, den 18.2. 1998

Hildigunnur Ólafsdóttir leder

Elín Konráðsdóttir administrativ leder

Annual Report send | link to this page |