04 September 1999

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi

 

Sekretariat

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Københavns Universitet Sankt Peders Stræde 19 DK - 1453 København K. +45 35 32 33 32 (tel) +45 35 32 33 34 (fax)

 


Flemming Balvig, formand, flemming.balvig@jur.ku.dk , +45 35 32 33 25 (tel)
Raimo Lahti, næstformand, raimo.lahti@helsinki.fi , +358 9 1912 2448 (tel)
Nina Löwe Krarup, sekretariatsleder, nina.krarup@jur.ku.dk, +45 35 32 33 32 (tel)
Jesper Stecher, sekretær, jesper.stecher@jur.ku.dk, +45 35 32 33 44 (tel)
Rikke Gut, sekretær, Rikke.gut@jur.ku.dk, +45 35 32 33 44 (tel)
Louise Merete Münter, sekretær (20/9 til 31/12)
Sussie Jørgensen, informationsmedarbejder (15/6 til 15/8)

Organisation

Samarbejdsrådets sammensætning og opgaver

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) består af 15 medlemmer, som udnævnes af de nordiske landes regeringer ved justitsministerierne. Mandatperioden er 3 år. I henhold til vedtægterne er hvert af medlemslandene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) repræsenteret med tre medlemmer i Rådet. Medlemmerne repræsenterer først og fremmest kriminologisk forskning, men omfatter også repræsentanter for administrative myndigheder i de respektive lande.

NSfK fungerer som kontaktorgan mellem nordiske forskere, som arbejder med kriminologiske og kriminalpolitiske spørgsmål. Rådet har som formål at fremme kriminologisk forskning. Blandt andet ved at bevilge forskningsmidler og ved selv at tage initiativ til at gennemføre kriminologisk forskning. NSfK fungerer også som kontaktorgan mellem kriminologisk forskning og den praktiske kriminalpolitik i Norden. Rådet skal således blandt andet bistå myndighederne i de nordiske lande og Nordisk Råd i kriminalpolitiske spørgsmål. Endvidere har NSfK til opgave at sprede information om nordisk kriminologi - først og fremmest i Norden, men også til lande uden for Norden.

Indeværende periode strækker sig fra 1. januar 1998 til 31. december 2000. I 1999 havde Rådet følgende sammensætning:

Danmark: Professor Flemming Balvig (formand)

Lektor Anette Storgaard

Forsknings- og dokumentationskonsulent Britta Kyvsgaard

Finland: Forskningsdirektør Kauko Aromaa

Professor Raimo Lahti

Lagstiftningsräd Jukka Lindstedt

Island: Afdelingschef Erlendur S. Baldursson

Docent Ragnheidur Bragadóttir

Statsadvokat Ragnheidur Hardardóttir

Norge: Forsker Sturla Falck

1. amanuensis Hedda Giertsen Afdelingsdirektør Ellinor Houm

Sverige: Professor Jerzy Sarnecki

Docent Marie Torstensson

Departementsrådet Annika Brickman (til 17. marts 1999)

Enhetschef Jan Andersson (fra 18. marts 1999)

Rådsmødet

Rådets ordinære møde fandt sted den 20.-21. marts 1999 i Reykjavík. Fraværende var: Ellinor Houm.

Kontaktsekretærer

NSfK's nationale kontaktsekretærer har blandt andet til opgave at rapportere om kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder til NSfK's nyhedsbrev, Nordisk Kriminologi. Endvidere bistår kontaktsekretærerne sekretariatet med at arrangere møder, sprede informationsmateriale til de lokale miljøer, vedligeholde den elektroniske guide til nordiske kriminologiske forskere og institutioner på NSfK's hjemmeside, besvare konkrete forespørgsler og tage sig af andre praktiske opgaver.

Kontaktsekretærerne modtager et årligt honorar på DKK 9.000 samt et individuelt honorar for arbejdet med den elektroniske guide i størrelsesordenen mellem DKK 2.500 og DKK 7.000. Den kontaktsekretær, som har ansvaret for den praktiske afvikling af forskerseminaret og/eller kontaktseminaret, modtager desuden et ekstra honorar på DKK 4.500 for hvert seminar.

Kontaktsekretærer i 1999 har været:

Danmark: Anne-Stina Sørensen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Finland: Aarne Kinnunen, Delegationen for brottsförebyggande
Grønland: Elisæus Kreutzmann, Kriminalforsorgen i Grønland
Island: Karl Steinar Valsson, Lögreglan i Reykjavík
Norge: Evy Frantzsen, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo (til 15/9-99)
  Ragnhild Hennum, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo (fra
  16/9-99)
Sverige: Helena du Rées Nordenstad, Kriminologiska institutionen, Stockholms
  Universitet
Revisor  

Statsautoriseret revisor, Steen Ingtrup, Revisionsinstituttet, er revisor for Rådet.

Regnskabsfører

NSfK's sekretariat har i det hele forestået bogholderi og lønudbetaling.

Virksomhed

Forskerseminar 1999 i Grønland

NSfK holdt fra 8.-15. september 1999 sit 41. forskerseminar, der fandt sted i Ilulissat, Grønland. Temaet for seminaret var: "Grønland - på vej mod et nyt straffesystem". Seminarets 57 deltagere præsenterede i alt 53 indlæg. Indlæggene fordelte sig over undertemaerne: "Den Grønlandske Retsvæsenskommission", "Den grønlandske kriminallov", "Kriminalitetsudviklingen", "Nærpoliti -Politi", "Konfliktforståelser og -løsningsperspektiver", "Retspleje", "Ofre - Kriminalprævention", "Kriminalforsorg", "Rusmidler" og "Vold og sexualitet". Derudover blev holdt en række socialt-faglige arrangementer. Seminaret var støttet af: Justitsministeriet i Danmark, Justits- og kirkeministeriet i Island, Nuna Fonden i Grønland, Nordiska Nämden för Alkohol- og Drugforskning (NAD) og Forskningskontoret, Direktoratet for Sundhed i Grønland.

I regnskabet er udgiften til forskerseminaret 1999 modregnet med DKK 50.000, som NSfK hensatte til formålet i 1998.

Forskerseminarrapport: "Grønland -på vej mod et nyt straffesystem?"

I december 1999 publicerede NSfK rapporten fra Grønlandsseminaret i printet format og on line på NSfK's hjemmeside. Rapporten indeholder følgende indlæg: Den Grønlandske Retsvæsenskommission -af Per Walsøe (DK); Den grønlandske kriminallov i teoretisk perspektiv - af Lise Koch (DK); Den grønlandske kriminallov i praktisk perspektiv - af Jens Møller

(G) & Pavia Lynge (G); Kriminalitetsmønsteret i Grønland – udviklingen i den registrerede kriminalitet 1974-1998 - af Finn Breinholt Larsen (DK); Den faktiske kriminalitet i Grønland og Danmark - af Flemming Balvig (DK); Flergangskriminelle i Grønland - af Helene Brochmann (DK); Några ord om återfall och kriminalpolitikk - af Timo Ahonen (F); Kriminalitet & tryghedsfølelse i Island - af Helgi Gunnlaugsson (I) & Rannveig Thorisdottir (I); The Finish Proffessional Criminals in Estonia during the years 1991-1998 - by Mika Junninen (F); Den svenska närpolisreformen, Skåne -af Jenny Soukan (S); Nærpolitiforsøg i Danmark - af Flemming Balvig (DK); Nærpoliti i Finland - af Aarne Kinnunen (F); Politiets virksomhed og arbejdsvilkår i Grønland - af Jørgen Meyer (G); Den grønlandske kriminallov som ideologisk konstruktion - af Finn Breinholt Larsen (DK); "Restorative justice" - om genoprettende retfærdighed - af Annika Snare (DK); Aboriginer och Terra Nullius-doktrinen - af Jerzy Sarnecki (S); Retternes behandling af kriminalsager - af Søren Søndergråd Hansen (G); De grønlandske kredsretter: en brugerundersøgelse - af Helene Brochmann (DK); Dommerne og de dømte i Grønland - af Flemming Balvig (DK); Dommerkvalifikationer i byretter og kredsretter - af Jørn Vestergaard (DK); Grønland – på vej mod et nyt retssystem? - af Agnete Weis Bentzon (DK); Barnevernet mellom hjelp, straf og hjelpelöshet - af Sturla Falck (N); Helsingforsungdomars erfarenheter av långtidsarbetslöwhet - af Matilda Wrede-Jäntti (F); Etnicitet och ungdomsbrottslighet i Stockholm - af Tove Petersson (S); Et studie av domar från Högsta domstolan och Höyesterett. Vilka straffteorier ligger til grund för påföljdsbestämningens respektive straffutmålingen? - af Eva Stenborre (S); Offerperspektiver - af Annika Snare (DK); ‘Offervagten’ i Grønland - af Bolethe Stenskov (G); Fanger, fengsler og fullbyrdelse av straffer i små samfunn - af Erlendur Baldursson (I); Kriminalforsorg i Grønland, praktisk perspektiv -af Elisæus Kreutzmann (G); Anstalt, tilsyn, pension: en brugerundersøgelse - af Helene Brochmann (DK); De ikke ønskede - af Tine Bryld (DK); Gå direkt i fängelse utan att passera gå. Vålfärdsproblem bland fångar - af Anders Nilsson (S); The Restraining Order in Finland: A sample survey of its application and effectiveness - by Eeva-Liisa Hirvonen (F); Kriminalvård i frihet. Är det et straff? -af Kerstin Svensson (S); ‘Limits to Limits’ – Finns der grenser for straffens begrensning i moderne samfunn? - af Nils Christie (N); Alkoholbruk och alkoholpolitik i Grönland -af Pia Rosenqvist (F); Analyse af den grønlandske presses behandling af alkohol og narkotika - af Hans-Henrik Olsen (G); The European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) - af Mariakathrine Poppel (G) & Paw M. K. Gyldenkærne (G); Folkehelseperspektivet og liberaliseringen av nordisk alkholpolitik - af Ragnar Hauge (N); Homosexuality, Criminal Justice and Criminal Discourse in Denmark, Finland, Norway and Sweden 1880-1972: Presentation of a research project and some considerations on the relationship between history and the present - by Kati Mustola (F); Men, Masculinity and Violence - af Martti Grönfors (F); Ungdomsvåld som samhällsproblem - af Felipe Estrada (S); Seksuelle overgreb på børn i Grønland. Et offerperspektiv på det grønlandske retssystem - af Anne Troelsen (DK) & Beth Grothe Nielsen (DK); Vold mod kvinder i Grønland - af Bo Wagner Sørensen (DK); Om årsaker til vold: det personlige, det lokale, det samfunnsmæssige - af Hedda Giertsen (N); Besøg ved politiet, kredsretten og ungdomspensionen i Ilulissat. Resumé findes på skandinavisk sprog eller engelsk samt på grønlandsk.

Bibliography of Nordic Criminology

NSfK publicerede den 1. december 1999 the Bibliography of Nordic Criminology. Bibliografien, der omfatter nordisk kriminologisk litteratur udgivet fra og med 1999, er publiceret i elektronisk form på NSfK's hjemmeside, og kan frit benyttes. Ansvaret for registrering i bibliografien påhviler et nordisk netværk af fagbibliotekarer. Teknisk leverandør er EPM data, Stockholm. Netværket af nordiske bibliotekarer holdt den 8. november 1999 sit andet arbejdsmøde med deltagelse af repræsentanter fra den tekniske leverandør og NSfK. Mødet fandt sted på Brottsförebyggande rådet, Stockholm. Rie Iversen, Danmark, blev valgt som overnational redaktør.

I regnskabet er den faktiske udgift til bibliografien, afholdt i 1999, modregnet med 4.438,50, gældsført som MasterCard i 1998, og med et tilgodehavende for ubenyttet flybillet på 3.220,00.

Biography of Nordic Criminologists

NSfK publicerede den 1. december 1999 the Biography of Nordic Criminologists. Biografien er tilgængelig fra NSfK's hjemmeside.

Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention

NSfK publicerede i okober 1999 bogseriens 16. bind: "Law, Pornography and Crime: The Danish Experience", by Berl Kutchinsky. Redigeret af Annika Snare. Publikationen er den sidste i bogserien, der erstattes af the Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention..

Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention

NSfK har indgået en samarbejdsaftale med de kriminalpræventive råd i Norden (v/Brottsförebyggande rådet, Stockholm) om udgivelsen af det nye tidsskrift: "Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention". Formålet med tidsskriftet er at formidle kriminologisk forskning og forskning inden for kriminalprævention i de nordiske lande til forskere og forskningsinteresserede praktikere inden for og uden for Norden. Kauko Aromaa (FIN) er antaget som redaktør. Medlemmer af redaktionsrådet er: Anette Storgaard (DK), Ragnheidur Bragadóttir (I), Marie Torstensson (S), Heidi Mork Lomell (N), Arne Gram (DK), Hannu Takala (FIN), Erik Grevholm (S) og Inger Marie Fridhov (N). Som forlag er antaget Taylor & Francis. Redaktionsrådet holdt sit første møde den 14. juni 1999 i Helsingfors.

Nordisk Kriminologi

NSfK's nyhedsbrev, "Nordisk Kriminologi" er udkommet 3 gange i 1999. Nyhedsbrevet distribueres til ca. 1200 enkeltpersoner, institutioner, biblioteker og myndigheder - primært i Norden. Nyhedsbrevet er desuden tilgængeligt on-line fra NSfK's hjemmeside. Nyhedsbrevet indeholder information fra sekretariatet om NSfK's aktuelle virksomhed, rejsebreve, information om kriminologiske seminarer og konferencer og artikler om aktuelle kriminologiske og kriminalpolitiske emner i landene.

Forskningsstøtte

NSfK behandler på sit årlige møde ansøgninger om økonomisk støtte til kriminologiske forskningsprojekter. Det er en betingelse for at modtage støtte, at forskningsprojektet opfylder kravet om nordisk relevans. Ud over til forskningsprojekter kan støtte ydes til arbejdsgruppemøder og andre forskningsmæssigt relevante aktiviteter. Støtte kan ansøges én gang årligt med frist 15. januar. Ansøgningsskema og opdaterede retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

I 1999 modtog Rådet 25 ansøgninger om økonomisk støtte. Totalt bevilgede Rådet DKK 702.225.

Følgende forskningsprojekter og arbejdsgruppemøder har modtaget økonomisk støtte i 1999 (listet med uddrag fra de respektive ansøgninger):

-Elisiv Bakketeig (N), DKK 73.841,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af ‘barnets beste’ i saker om seksuelle overgrep mot barn”. Jeg ønsker å foreta en komparativ analyse av hvordan hensynet til barnet bliver ivaretatt ved barnevernets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn i Danmark, Sverige og Norge…Jeg ønsker å belyse hvordan hensynet til barnet er ment ivarettatt i disse sakerne og hvordan hensynet bliver ivaretatt i praksis. Hva som er best for barnet er skjønnsmessigt

og gir rom for ulike fortolkninger. Der er derfor grunn til å tro at det kan være innbyrdes forskjeller mellom landene med hensyn til hva som tillegges vekt ved denne vurdering.

- Bjørner Bergengen (N), DKK 57.330,00 i forskningsstøtte til projektet “Holdninger til, og bruk av, metadon i Norge, Sverige og Danmark sett i lys av landenes narkotikapolitikk” Formålet med prosjektet er å gjøre en komparativ studie av bruken og holdningerne til bruk av metadon i Norge, Sverige og

Danmark i dag, eventuelle forandringer som har skjedd i den offisielle diskurs på området og hvilke innvirkninger dette har hatt på den praktiske gjennomføringen av det enkelte lands metadonprosjekt.

- Wenche Blomberg (N), DKK 30.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Utskillingen av gale i Danmark, Island og Norge før ca. 1850: Kildesøk og nettverksetablering”. Problemstilling: Finnes det spor av en utskilling fra tvangsanstalter også i Danmark og Island, slik som i Norge? Hva slags kilder kan inneholde slike opplysninger, og hvor kan de finnes? Når i moderniseringsprosessen begynner man å opfatte gale

som en egen sosial kategori? Det må antas å foreligge en viss faseforskyvning mellom de tre land, selv om de var underlagt samme sentraladministrasjon – noe som i seg selv gjør det interessant å se dem i sammenheng.

- Bettina Bøgen (D), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af etnisk

relateret selektion i det strafferetlige system i Danmark og Norge” Formålet med projektet er at undersøge, om der sker en etnisk betinget selektion i straffesystemet.

- Anja Eliassen (D), DKK 48.934,00 i forskningsstøtte til projektet “Kønnets betydning for vurderingen af farlighed i forbindelse med drab, drabsforsøg og vold med døden til følge” Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt der er forskel på vurderingen af farlighed hos mænd og kvinder. Der vil

derfor blive søgt gennemført en kønsspecifik komparativ analyse af farlighedsvurderinger/fund af farlighed i Danmark og Sverige i de seneste 50 år.

-Liv Finstad (N) og Cecilie Høigård (N), DKK 35.000,00 i anden økonomisk støtte til “Tilrettelegging av kriminologi grunnfag som fjernundervisning for danske studenter”. Nyskrivning av et kapitel om dansk strafferett og straffeprocess som supplement til kapitlet ”strafferett og straffeprocess” i grunnboka ”Kriminologi”…Egnet studiemateriale om den danske kriminalstatistikkens oppbygning og anvendelse…En

helhetlig gjennomgang av grunnboka ”Kriminologi” med sikte på endringer/tilføyelser i veiledningsheftene…Utarbeidelse av en fordansket litteraturliste for selvvalgt pensum.

-
Helgi Gunnlaugsson (I), DKK 2.000,00 til oversættelse af artiklen “Kriminalitet, straffepolitik og islændingenes holdning”
-
Ragnhild Hennum (N), DKK 72.772,00 i forskningsstøtte til projektet “Rettslig behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn, hvor står vi og hvor går vi?” Prosjektets formål er todelt: For det første å kartlegge den rettslige behandlingen av saker om seksuelle overgrep mot barn i

Norge, Sverige og Danmark. For det andre tar prosjektet sikte på å skissere noen alternative måter å behandle saker om seksuelle overgrep mot barn.

-Onni Hietalahti (F) og Christopher Ulrich (F), DKK 45.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Cross-Border Crime Control: Is it Effective? A Comparative Study of Swedish-Russian Cooperation”. The purpose if this scientific research study will be to analyze, evaluate and determine whether cross-border crime control,

and judicial and police cooperation in Northeast Europe are effective and practical criminal policy and legal instruments, methods and processes for reducing or controlling cross-border and international crime in the region.

-
Gunnar W. Knutsens (N), DKK 25.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Juridisk tortur i Skandinavia” Prosjektets problemstilling er innføringen av og avskaffelsen av juridisk tortur i Skandinavia, forholdet mellom lovgivning og rettspraksis i bruken av tortur…Formålet er å skrive den første enhetlige fremstilling av bruk av tortur som rettslig

instrument i Skandinavia, samt å integrere denne kunnskapen i en universell kontekst gjennom professor Durands prosjekt ”Droit et torture judiciaire”.

-Anne Lemonne (D), DKK 61.185,00 i forskningsstøtte til projektet “Danmark på vej til ‘restorative’ retfærdighed: analyse af konfliktråd” The aim of this project is to contribute to an evaluation of the implementing of this concept at the Scandinavian level through a specific analysis of the ’konfliktråd’ in Denmark. The result of the present study could be valuable to the

discussion of the various programs developed until now in the Nordic countries, taking into account the fact that new developments have occurred in this field since 1997.

- Efva Lindmark (S), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Ekonomisk borttslighet - gärningsmännen, brotten och reaktionerna” Syftet med föreliggande projekt är att undersöke vilka det är som lagförs för ekonomisk brottslighet i Sverige och hur tingsrätterna reagerar på denne typ av brottslighet.

- Kati Mustola (F), Martin Skaug Halsos (N), Jens Gustav Tönnes Rydström (S) og Wilhelm von Rosen (D), DKK 76.725,00 i forskningsstøtte m.v. til projektet “Homoseksualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”

Projektet är att betrakta som ett pilotprojekt inför ett mera omfattande nordisk projekt kring homosexualitet, lagstiftning och rättstillämpning i ett historiskt perspektiv. Det avser att studera hur de normaliserande krafterna i samhället tar sig uttryck i lagstiftning och rättstillämpning och hur själva definitionen av det normala förändras över tid. En vigtig fråga är hur synen på manlig och på kvinnlig homosexualitet skilde sig från verandra. Därvid skall tas särskild hänsyn til likheter och skillnaader i denna utveckling i de olika nordiska länderna.

- Kaisa Mäkelä (F), DKK 77.000,00 i forskningsstøtte til projektet “De fattige företagskonkurser och ekonomisk brottslighet”. Undersökningsprojektets föremål är först och främst att producera information om de fattiga konkurserna och misstänkta brottstyper vid dem. Det kan antas att projektet ska giva nyttig information både för lagberednings arbete och myndigheeternas brottbekämpningsarbete. Undersökningen ska också ge nya perspektiv om den ekonomiska brottslighetssituationen i Finland jämfört till andre nordiska länder. Den information som kan uppnås kan vara i vigtig roll

när man förberedar nya lagar som till exempel just nu det nya konkurslagen och ändringar i strafflagen både i Finland och också i de andra nordiska länderna.

Rådet bevilgede derudover støtte til redaktionsmøde vedr. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) med DKK 9.000,00.

Forskningsstøtte

NSfK behandler på sit årlige møde ansøgninger om økonomisk støtte til kriminologiske forskningsprojekter. Det er en betingelse for at modtage støtte, at forskningsprojektet opfylder kravet om nordisk relevans. Ud over til forskningsprojekter kan støtte ydes til arbejdsgruppemøder og andre forskningsmæssigt relevante aktiviteter. Støtte kan ansøges én gang årligt med frist 15. januar. Ansøgningsskema og opdaterede retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

I 1999 modtog Rådet 25 ansøgninger om økonomisk støtte. Totalt bevilgede Rådet DKK 702.225.

Følgende forskningsprojekter og arbejdsgruppemøder har modtaget økonomisk støtte i 1999 (listet med uddrag fra de respektive ansøgninger):

-Elisiv Bakketeig (N), DKK 73.841,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af ‘barnets beste’ i saker om seksuelle overgrep mot barn”. Jeg ønsker å foreta en komparativ analyse av hvordan hensynet til barnet bliver ivaretatt ved barnevernets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn i Danmark, Sverige og Norge…Jeg ønsker å belyse hvordan hensynet til barnet er ment ivarettatt i disse sakerne og hvordan hensynet bliver ivaretatt i praksis. Hva som er best for barnet er skjønnsmessigt

og gir rom for ulike fortolkninger. Der er derfor grunn til å tro at det kan være innbyrdes forskjeller mellom landene med hensyn til hva som tillegges vekt ved denne vurdering.

- Bjørner Bergengen (N), DKK 57.330,00 i forskningsstøtte til projektet “Holdninger til, og bruk av, metadon i Norge, Sverige og Danmark sett i lys av landenes narkotikapolitikk” Formålet med prosjektet er å gjøre en komparativ studie av bruken og holdningerne til bruk av metadon i Norge, Sverige og

Danmark i dag, eventuelle forandringer som har skjedd i den offisielle diskurs på området og hvilke innvirkninger dette har hatt på den praktiske gjennomføringen av det enkelte lands metadonprosjekt.

- Wenche Blomberg (N), DKK 30.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Utskillingen av gale i Danmark, Island og Norge før ca. 1850: Kildesøk og nettverksetablering”. Problemstilling: Finnes det spor av en utskilling fra tvangsanstalter også i Danmark og Island, slik som i Norge? Hva slags kilder kan inneholde slike opplysninger, og hvor kan de finnes? Når i moderniseringsprosessen begynner man å opfatte gale

som en egen sosial kategori? Det må antas å foreligge en viss faseforskyvning mellom de tre land, selv om de var underlagt samme sentraladministrasjon – noe som i seg selv gjør det interessant å se dem i sammenheng.

- Bettina Bøgen (D), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af etnisk

relateret selektion i det strafferetlige system i Danmark og Norge” Formålet med projektet er at undersøge, om der sker en etnisk betinget selektion i straffesystemet.

- Anja Eliassen (D), DKK 48.934,00 i forskningsstøtte til projektet “Kønnets betydning for vurderingen af farlighed i forbindelse med drab, drabsforsøg og vold med døden til følge” Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt der er forskel på vurderingen af farlighed hos mænd og kvinder. Der vil

derfor blive søgt gennemført en kønsspecifik komparativ analyse af farlighedsvurderinger/fund af farlighed i Danmark og Sverige i de seneste 50 år.

-Liv Finstad (N) og Cecilie Høigård (N), DKK 35.000,00 i anden økonomisk støtte til “Tilrettelegging av kriminologi grunnfag som fjernundervisning for danske studenter”. Nyskrivning av et kapitel om dansk strafferett og straffeprocess som supplement til kapitlet ”strafferett og straffeprocess” i grunnboka ”Kriminologi”…Egnet studiemateriale om den danske kriminalstatistikkens oppbygning og anvendelse…En

helhetlig gjennomgang av grunnboka ”Kriminologi” med sikte på endringer/tilføyelser i veiledningsheftene…Utarbeidelse av en fordansket litteraturliste for selvvalgt pensum.

-
Helgi Gunnlaugsson (I), DKK 2.000,00 til oversættelse af artiklen “Kriminalitet, straffepolitik og islændingenes holdning”
-
Ragnhild Hennum (N), DKK 72.772,00 i forskningsstøtte til projektet “Rettslig behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn, hvor står vi og hvor går vi?” Prosjektets formål er todelt: For det første å kartlegge den rettslige behandlingen av saker om seksuelle overgrep mot barn i

Norge, Sverige og Danmark. For det andre tar prosjektet sikte på å skissere noen alternative måter å behandle saker om seksuelle overgrep mot barn.

-Onni Hietalahti (F) og Christopher Ulrich (F), DKK 45.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Cross-Border Crime Control: Is it Effective? A Comparative Study of Swedish-Russian Cooperation”. The purpose if this scientific research study will be to analyze, evaluate and determine whether cross-border crime control,

and judicial and police cooperation in Northeast Europe are effective and practical criminal policy and legal instruments, methods and processes for reducing or controlling cross-border and international crime in the region.

-
Gunnar W. Knutsens (N), DKK 25.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Juridisk tortur i Skandinavia” Prosjektets problemstilling er innføringen av og avskaffelsen av juridisk tortur i Skandinavia, forholdet mellom lovgivning og rettspraksis i bruken av tortur…Formålet er å skrive den første enhetlige fremstilling av bruk av tortur som rettslig

instrument i Skandinavia, samt å integrere denne kunnskapen i en universell kontekst gjennom professor Durands prosjekt ”Droit et torture judiciaire”.

-Anne Lemonne (D), DKK 61.185,00 i forskningsstøtte til projektet “Danmark på vej til ‘restorative’ retfærdighed: analyse af konfliktråd” The aim of this project is to contribute to an evaluation of the implementing of this concept at the Scandinavian level through a specific analysis of the ’konfliktråd’ in Denmark. The result of the present study could be valuable to the

discussion of the various programs developed until now in the Nordic countries, taking into account the fact that new developments have occurred in this field since 1997.

- Efva Lindmark (S), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Ekonomisk borttslighet - gärningsmännen, brotten och reaktionerna” Syftet med föreliggande projekt är att undersöke vilka det är som lagförs för ekonomisk brottslighet i Sverige och hur tingsrätterna reagerar på denne typ av brottslighet.

- Kati Mustola (F), Martin Skaug Halsos (N), Jens Gustav Tönnes Rydström (S) og Wilhelm von Rosen (D), DKK 76.725,00 i forskningsstøtte m.v. til projektet “Homoseksualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”

Projektet är att betrakta som ett pilotprojekt inför ett mera omfattande nordisk projekt kring homosexualitet, lagstiftning och rättstillämpning i ett historiskt perspektiv. Det avser att studera hur de normaliserande krafterna i samhället tar sig uttryck i lagstiftning och rättstillämpning och hur själva definitionen av det normala förändras över tid. En vigtig fråga är hur synen på manlig och på kvinnlig homosexualitet skilde sig från verandra. Därvid skall tas särskild hänsyn til likheter och skillnaader i denna utveckling i de olika nordiska länderna.

- Kaisa Mäkelä (F), DKK 77.000,00 i forskningsstøtte til projektet “De fattige företagskonkurser och ekonomisk brottslighet”. Undersökningsprojektets föremål är först och främst att producera information om de fattiga konkurserna och misstänkta brottstyper vid dem. Det kan antas att projektet ska giva nyttig information både för lagberednings arbete och myndigheeternas brottbekämpningsarbete. Undersökningen ska också ge nya perspektiv om den ekonomiska brottslighetssituationen i Finland jämfört till andre nordiska länder. Den information som kan uppnås kan vara i vigtig roll

när man förberedar nya lagar som till exempel just nu det nya konkurslagen och ändringar i strafflagen både i Finland och också i de andra nordiska länderna.

Rådet bevilgede derudover støtte til redaktionsmøde vedr. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) med DKK 9.000,00.

Rejsestøtte

Inden for budgetrammen for 1999 har NSfK's formand løbende behandlet ansøgninger om økonomisk støtte til rejseaktiviteter med op til DKK 4.000 for individuelle rejser og op til DKK 10.000 for kollektive rejser. Retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er senest optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

-Ragnhild Sollund (N), DKK 4.000,00 til deltagelse i styremøde i European Group for the Study af Deviance and Social Control, Vilnius 29/1-31/1 1999.

-Kimmo Nuotio (F), DKK 4.000,00 til deltaglese i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Jussi Matikkala (F) DKK 4.000,00 til deltagelse i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Karen Leander (S) SEK 2.250,00 til deltagelse i styremøde i European Group for the Study af Deviance and Social Control, Vilnius 29/1-31/1 1999. -Kauko Aromaa (F) DKK 4.000,00 til David Nelkens som gæsteforelæser i København og Helsingfors.

-Pekka Vasara (F) DKK 4.000,00 til deltaglese i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Christie og Mathiesen (N) hver NOK 4.124,00 til deltagelse i kriminologiske konferencer i Rusland 18/3-21/3 1999.

-Steve Orlander (S) DKK 4.000,00 til deltagelse i ASC´s konference, Canada november 1999.

-Robert Svensson (S) DKK 4.000,00 til deltagelse i den årlige amerikanske kriminologikonference, Toronto 17/11-20/11 1999.

-Ida Koch (D) DKK 2.200,00 til deltagelse af Redaktionsmøde på tidsskriftet Statewatch, London 11/5-13/5 1999

-Ulla Bondeson (D) DKK 4.000,00 til deltagelse i mødet for den videnskabelige gruppe og styrelse for International Society for Criminology, Paris 27/5-30/5 1999.

-Kjersti Varang (N) DKK 4.000,00 til deltagelse i EG-konferencen 1999, Litauen.

-Thomas Mathiesen (N) DKK 4.000,00 til Britta Kyvsgaards deltagelse i konference arrangeret i regi af foreningen KROM, Synnseter 13/1-16/1 2000.

-Kati Mustola (F) 9.000,00 til deltagelse i arbejdsgruppemøde om ”Homosexualitet straffrätt och

kriminalitetssyn i Norden 1880-1972” for Wilhelm von Rosen, Martin Halsos og Jens Rydström,

Helsingfors 3/3-6/3 2000.

-Ulla V. Bondeson (D) DKK 4.000,00 til deltagelse i ekstraordinært møde for the Board of Directors of the International Society of Criminology, Paris 4/12 1999.

Regnskabsmæssigt omfatter posten "rejsestøtte" i resultatopgørelsen alene bevillinger, der faktisk er kommet til udbetaling i 1999. Den faktisk afholdte udgift i 1999 er modregnet med DKK 4.000, der er gældsført i 1998. Under posten "disponeret" i resultatopgørelsen og under posten "kreditorer" i kapitalopgørelsen indgår rejsestøtter, som NSfK har bevilget vedrørende aktiviteter, der har fundet sted i 1999, men hvor beløbet ikke er kommet til udbetaling, fordi NSfK ikke i 1999 har modtaget dokumentation for de afholdte udgifter, samt aktiviteter, som NSfK har bevilget i 1999, men som vedrører aktiviteter, der finder sted i regnskabsåret 2000.

Resultatopgørelse 01.01.-31.12.1999

1999 (DDK) 1998 (DDK)
Indtægter  
Statsbidrag 2.129.790,26 1.972.092,12
Eksterne bevillinger, forskerseminar 1999 296.359,25 0,00
Deltagerbetaling, forskerseminar 1999 137.053,00 0,00
Eksterne bevillinger, bibliografi 21.625,35 0,00
Tilgodehavende 10.000,00 3.220,00
Tilbagebetaling af forskningsstøtte m.v. 0,00 12.970,85
Udbetalte bevillinger, forskerseminar 1999 0,00 50.000,00
Diverse 28.828,87 0,00
Renter 27.067,07 21.147,16
Sum indtægter 2.650.723,80 2.059.430,13
Udgifter    
Løn, feriepenge, bidrag 548.486,03 438.226,66
Honorarer 89.840,00 89.360,00
Kontoromkostninger 88.527,57 80.391,20
Kontorudstyr 14.050,00 7.064,33
Rådsmøde 128.333,60 83.574,83
Forskerseminar 741.774,65    
- hensat i 1998 hertil -50.000,00 691.774,65 374.291,84
Rejsestøtte 59.091,34 31.925,36
Forskningsstøtte 702.885,00 750.220,00
Arbejdsgrupper 0,00 8.598,97
Bibliography of Nordic Criminology 107.503,07 0,00
Jour. of Scan. Studies in Criminology & Crime Prevent. 47.797,01 45.140,00
Nordisk Kriminologi 66.548,29 78.961,34
Seminarrapport 15.442,50 15.043,00
NTfK 0,00 50.000,00
Hensættelser 0,00 50.000,00
Disponeret 79.002,88 20.938,50
Sum udgifter 2.639.281,94 2.123.736,03
Årets driftsresultat 11.441,86 -64.305,90
Balance pr. 31.12.1999
1999 (DDK) 1998 (DDK)
Formue  
Bankindestående 777.575,35 387.807,56
Kontant 126,00 152,00
Debitorer 10.000,00 3.220,00
Formue i alt 787.701,35 391.179,56
Gæld og egenkapital  
Gæld  
Revisor 10.000,00 12.500,00
Rejsestøtte 16.700,00 4.000,00
MasterCard 2.302,88 4.438,50
Skyldig NTfK 50.000,00 0,00
Forudbetalt statsbidrag 2000 fra Finland 377.015,05 0,00
  456.017,93 20.938,50
Hensættelser  
Hensat til forskerseminar i Grønland 1999 0,00 50.000,00
Egenkapital  
Overførte midler fra Island 0,00 384.546,96
Egenkapital primo Årets resultat 320.241,56 11.441,86 -64.305,90
  331.683,42 320.241,06
Gæld og egenkapital i alt 787.701,35 391.179,56

Virksomhed

Forskerseminar 1999 i Grønland

NSfK holdt fra 8.-15. september 1999 sit 41. forskerseminar, der fandt sted i Ilulissat, Grønland. Temaet for seminaret var: "Grønland - på vej mod et nyt straffesystem". Seminarets 57 deltagere præsenterede i alt 53 indlæg. Indlæggene fordelte sig over undertemaerne: "Den Grønlandske Retsvæsenskommission", "Den grønlandske kriminallov", "Kriminalitetsudviklingen", "Nærpoliti -Politi", "Konfliktforståelser og -løsningsperspektiver", "Retspleje", "Ofre - Kriminalprævention", "Kriminalforsorg", "Rusmidler" og "Vold og sexualitet". Derudover blev holdt en række socialt-faglige arrangementer. Seminaret var støttet af: Justitsministeriet i Danmark, Justits- og kirkeministeriet i Island, Nuna Fonden i Grønland, Nordiska Nämden för Alkohol- og Drugforskning (NAD) og Forskningskontoret, Direktoratet for Sundhed i Grønland.

I regnskabet er udgiften til forskerseminaret 1999 modregnet med DKK 50.000, som NSfK hensatte til formålet i 1998.

Forskerseminarrapport: "Grønland -på vej mod et nyt straffesystem?"

I december 1999 publicerede NSfK rapporten fra Grønlandsseminaret i printet format og on line på NSfK's hjemmeside. Rapporten indeholder følgende indlæg: Den Grønlandske Retsvæsenskommission -af Per Walsøe (DK); Den grønlandske kriminallov i teoretisk perspektiv - af Lise Koch (DK); Den grønlandske kriminallov i praktisk perspektiv - af Jens Møller

(G) & Pavia Lynge (G); Kriminalitetsmønsteret i Grønland – udviklingen i den registrerede kriminalitet 1974-1998 - af Finn Breinholt Larsen (DK); Den faktiske kriminalitet i Grønland og Danmark - af Flemming Balvig (DK); Flergangskriminelle i Grønland - af Helene Brochmann (DK); Några ord om återfall och kriminalpolitikk - af Timo Ahonen (F); Kriminalitet & tryghedsfølelse i Island - af Helgi Gunnlaugsson (I) & Rannveig Thorisdottir (I); The Finish Proffessional Criminals in Estonia during the years 1991-1998 - by Mika Junninen (F); Den svenska närpolisreformen, Skåne -af Jenny Soukan (S); Nærpolitiforsøg i Danmark - af Flemming Balvig (DK); Nærpoliti i Finland - af Aarne Kinnunen (F); Politiets virksomhed og arbejdsvilkår i Grønland - af Jørgen Meyer (G); Den grønlandske kriminallov som ideologisk konstruktion - af Finn Breinholt Larsen (DK); "Restorative justice" - om genoprettende retfærdighed - af Annika Snare (DK); Aboriginer och Terra Nullius-doktrinen - af Jerzy Sarnecki (S); Retternes behandling af kriminalsager - af Søren Søndergråd Hansen (G); De grønlandske kredsretter: en brugerundersøgelse - af Helene Brochmann (DK); Dommerne og de dømte i Grønland - af Flemming Balvig (DK); Dommerkvalifikationer i byretter og kredsretter - af Jørn Vestergaard (DK); Grønland – på vej mod et nyt retssystem? - af Agnete Weis Bentzon (DK); Barnevernet mellom hjelp, straf og hjelpelöshet - af Sturla Falck (N); Helsingforsungdomars erfarenheter av långtidsarbetslöwhet - af Matilda Wrede-Jäntti (F); Etnicitet och ungdomsbrottslighet i Stockholm - af Tove Petersson (S); Et studie av domar från Högsta domstolan och Höyesterett. Vilka straffteorier ligger til grund för påföljdsbestämningens respektive straffutmålingen? - af Eva Stenborre (S); Offerperspektiver - af Annika Snare (DK); ‘Offervagten’ i Grønland - af Bolethe Stenskov (G); Fanger, fengsler og fullbyrdelse av straffer i små samfunn - af Erlendur Baldursson (I); Kriminalforsorg i Grønland, praktisk perspektiv -af Elisæus Kreutzmann (G); Anstalt, tilsyn, pension: en brugerundersøgelse - af Helene Brochmann (DK); De ikke ønskede - af Tine Bryld (DK); Gå direkt i fängelse utan att passera gå. Vålfärdsproblem bland fångar - af Anders Nilsson (S); The Restraining Order in Finland: A sample survey of its application and effectiveness - by Eeva-Liisa Hirvonen (F); Kriminalvård i frihet. Är det et straff? -af Kerstin Svensson (S); ‘Limits to Limits’ – Finns der grenser for straffens begrensning i moderne samfunn? - af Nils Christie (N); Alkoholbruk och alkoholpolitik i Grönland -af Pia Rosenqvist (F); Analyse af den grønlandske presses behandling af alkohol og narkotika - af Hans-Henrik Olsen (G); The European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) - af Mariakathrine Poppel (G) & Paw M. K. Gyldenkærne (G); Folkehelseperspektivet og liberaliseringen av nordisk alkholpolitik - af Ragnar Hauge (N); Homosexuality, Criminal Justice and Criminal Discourse in Denmark, Finland, Norway and Sweden 1880-1972: Presentation of a research project and some considerations on the relationship between history and the present - by Kati Mustola (F); Men, Masculinity and Violence - af Martti Grönfors (F); Ungdomsvåld som samhällsproblem - af Felipe Estrada (S); Seksuelle overgreb på børn i Grønland. Et offerperspektiv på det grønlandske retssystem - af Anne Troelsen (DK) & Beth Grothe Nielsen (DK); Vold mod kvinder i Grønland - af Bo Wagner Sørensen (DK); Om årsaker til vold: det personlige, det lokale, det samfunnsmæssige - af Hedda Giertsen (N); Besøg ved politiet, kredsretten og ungdomspensionen i Ilulissat. Resumé findes på skandinavisk sprog eller engelsk samt på grønlandsk.

Bibliography of Nordic Criminology

NSfK publicerede den 1. december 1999 the Bibliography of Nordic Criminology. Bibliografien, der omfatter nordisk kriminologisk litteratur udgivet fra og med 1999, er publiceret i elektronisk form på NSfK's hjemmeside, og kan frit benyttes. Ansvaret for registrering i bibliografien påhviler et nordisk netværk af fagbibliotekarer. Teknisk leverandør er EPM data, Stockholm. Netværket af nordiske bibliotekarer holdt den 8. november 1999 sit andet arbejdsmøde med deltagelse af repræsentanter fra den tekniske leverandør og NSfK. Mødet fandt sted på Brottsförebyggande rådet, Stockholm. Rie Iversen, Danmark, blev valgt som overnational redaktør.

I regnskabet er den faktiske udgift til bibliografien, afholdt i 1999, modregnet med 4.438,50, gældsført som MasterCard i 1998, og med et tilgodehavende for ubenyttet flybillet på 3.220,00.

Biography of Nordic Criminologists

NSfK publicerede den 1. december 1999 the Biography of Nordic Criminologists. Biografien er tilgængelig fra NSfK's hjemmeside.

Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention

NSfK publicerede i okober 1999 bogseriens 16. bind: "Law, Pornography and Crime: The Danish Experience", by Berl Kutchinsky. Redigeret af Annika Snare. Publikationen er den sidste i bogserien, der erstattes af the Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention..

Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention

NSfK har indgået en samarbejdsaftale med de kriminalpræventive råd i Norden (v/Brottsförebyggande rådet, Stockholm) om udgivelsen af det nye tidsskrift: "Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention". Formålet med tidsskriftet er at formidle kriminologisk forskning og forskning inden for kriminalprævention i de nordiske lande til forskere og forskningsinteresserede praktikere inden for og uden for Norden. Kauko Aromaa (FIN) er antaget som redaktør. Medlemmer af redaktionsrådet er: Anette Storgaard (DK), Ragnheidur Bragadóttir (I), Marie Torstensson (S), Heidi Mork Lomell (N), Arne Gram (DK), Hannu Takala (FIN), Erik Grevholm (S) og Inger Marie Fridhov (N). Som forlag er antaget Taylor & Francis. Redaktionsrådet holdt sit første møde den 14. juni 1999 i Helsingfors.

Nordisk Kriminologi

NSfK's nyhedsbrev, "Nordisk Kriminologi" er udkommet 3 gange i 1999. Nyhedsbrevet distribueres til ca. 1200 enkeltpersoner, institutioner, biblioteker og myndigheder - primært i Norden. Nyhedsbrevet er desuden tilgængeligt on-line fra NSfK's hjemmeside. Nyhedsbrevet indeholder information fra sekretariatet om NSfK's aktuelle virksomhed, rejsebreve, information om kriminologiske seminarer og konferencer og artikler om aktuelle kriminologiske og kriminalpolitiske emner i landene.

Forskningsstøtte

NSfK behandler på sit årlige møde ansøgninger om økonomisk støtte til kriminologiske forskningsprojekter. Det er en betingelse for at modtage støtte, at forskningsprojektet opfylder kravet om nordisk relevans. Ud over til forskningsprojekter kan støtte ydes til arbejdsgruppemøder og andre forskningsmæssigt relevante aktiviteter. Støtte kan ansøges én gang årligt med frist 15. januar. Ansøgningsskema og opdaterede retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

I 1999 modtog Rådet 25 ansøgninger om økonomisk støtte. Totalt bevilgede Rådet DKK 702.225.

Følgende forskningsprojekter og arbejdsgruppemøder har modtaget økonomisk støtte i 1999 (listet med uddrag fra de respektive ansøgninger):

-Elisiv Bakketeig (N), DKK 73.841,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af ‘barnets beste’ i saker om seksuelle overgrep mot barn”. Jeg ønsker å foreta en komparativ analyse av hvordan hensynet til barnet bliver ivaretatt ved barnevernets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn i Danmark, Sverige og Norge…Jeg ønsker å belyse hvordan hensynet til barnet er ment ivarettatt i disse sakerne og hvordan hensynet bliver ivaretatt i praksis. Hva som er best for barnet er skjønnsmessigt

og gir rom for ulike fortolkninger. Der er derfor grunn til å tro at det kan være innbyrdes forskjeller mellom landene med hensyn til hva som tillegges vekt ved denne vurdering.

- Bjørner Bergengen (N), DKK 57.330,00 i forskningsstøtte til projektet “Holdninger til, og bruk av, metadon i Norge, Sverige og Danmark sett i lys av landenes narkotikapolitikk” Formålet med prosjektet er å gjøre en komparativ studie av bruken og holdningerne til bruk av metadon i Norge, Sverige og

Danmark i dag, eventuelle forandringer som har skjedd i den offisielle diskurs på området og hvilke innvirkninger dette har hatt på den praktiske gjennomføringen av det enkelte lands metadonprosjekt.

- Wenche Blomberg (N), DKK 30.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Utskillingen av gale i Danmark, Island og Norge før ca. 1850: Kildesøk og nettverksetablering”. Problemstilling: Finnes det spor av en utskilling fra tvangsanstalter også i Danmark og Island, slik som i Norge? Hva slags kilder kan inneholde slike opplysninger, og hvor kan de finnes? Når i moderniseringsprosessen begynner man å opfatte gale

som en egen sosial kategori? Det må antas å foreligge en viss faseforskyvning mellom de tre land, selv om de var underlagt samme sentraladministrasjon – noe som i seg selv gjør det interessant å se dem i sammenheng.

- Bettina Bøgen (D), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af etnisk

relateret selektion i det strafferetlige system i Danmark og Norge” Formålet med projektet er at undersøge, om der sker en etnisk betinget selektion i straffesystemet.

- Anja Eliassen (D), DKK 48.934,00 i forskningsstøtte til projektet “Kønnets betydning for vurderingen af farlighed i forbindelse med drab, drabsforsøg og vold med døden til følge” Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt der er forskel på vurderingen af farlighed hos mænd og kvinder. Der vil

derfor blive søgt gennemført en kønsspecifik komparativ analyse af farlighedsvurderinger/fund af farlighed i Danmark og Sverige i de seneste 50 år.

-Liv Finstad (N) og Cecilie Høigård (N), DKK 35.000,00 i anden økonomisk støtte til “Tilrettelegging av kriminologi grunnfag som fjernundervisning for danske studenter”. Nyskrivning av et kapitel om dansk strafferett og straffeprocess som supplement til kapitlet ”strafferett og straffeprocess” i grunnboka ”Kriminologi”…Egnet studiemateriale om den danske kriminalstatistikkens oppbygning og anvendelse…En

helhetlig gjennomgang av grunnboka ”Kriminologi” med sikte på endringer/tilføyelser i veiledningsheftene…Utarbeidelse av en fordansket litteraturliste for selvvalgt pensum.

-
Helgi Gunnlaugsson (I), DKK 2.000,00 til oversættelse af artiklen “Kriminalitet, straffepolitik og islændingenes holdning”
-
Ragnhild Hennum (N), DKK 72.772,00 i forskningsstøtte til projektet “Rettslig behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn, hvor står vi og hvor går vi?” Prosjektets formål er todelt: For det første å kartlegge den rettslige behandlingen av saker om seksuelle overgrep mot barn i

Norge, Sverige og Danmark. For det andre tar prosjektet sikte på å skissere noen alternative måter å behandle saker om seksuelle overgrep mot barn.

-Onni Hietalahti (F) og Christopher Ulrich (F), DKK 45.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Cross-Border Crime Control: Is it Effective? A Comparative Study of Swedish-Russian Cooperation”. The purpose if this scientific research study will be to analyze, evaluate and determine whether cross-border crime control,

and judicial and police cooperation in Northeast Europe are effective and practical criminal policy and legal instruments, methods and processes for reducing or controlling cross-border and international crime in the region.

-
Gunnar W. Knutsens (N), DKK 25.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Juridisk tortur i Skandinavia” Prosjektets problemstilling er innføringen av og avskaffelsen av juridisk tortur i Skandinavia, forholdet mellom lovgivning og rettspraksis i bruken av tortur…Formålet er å skrive den første enhetlige fremstilling av bruk av tortur som rettslig

instrument i Skandinavia, samt å integrere denne kunnskapen i en universell kontekst gjennom professor Durands prosjekt ”Droit et torture judiciaire”.

-Anne Lemonne (D), DKK 61.185,00 i forskningsstøtte til projektet “Danmark på vej til ‘restorative’ retfærdighed: analyse af konfliktråd” The aim of this project is to contribute to an evaluation of the implementing of this concept at the Scandinavian level through a specific analysis of the ’konfliktråd’ in Denmark. The result of the present study could be valuable to the

discussion of the various programs developed until now in the Nordic countries, taking into account the fact that new developments have occurred in this field since 1997.

- Efva Lindmark (S), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Ekonomisk borttslighet - gärningsmännen, brotten och reaktionerna” Syftet med föreliggande projekt är att undersöke vilka det är som lagförs för ekonomisk brottslighet i Sverige och hur tingsrätterna reagerar på denne typ av brottslighet.

- Kati Mustola (F), Martin Skaug Halsos (N), Jens Gustav Tönnes Rydström (S) og Wilhelm von Rosen (D), DKK 76.725,00 i forskningsstøtte m.v. til projektet “Homoseksualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”

Projektet är att betrakta som ett pilotprojekt inför ett mera omfattande nordisk projekt kring homosexualitet, lagstiftning och rättstillämpning i ett historiskt perspektiv. Det avser att studera hur de normaliserande krafterna i samhället tar sig uttryck i lagstiftning och rättstillämpning och hur själva definitionen av det normala förändras över tid. En vigtig fråga är hur synen på manlig och på kvinnlig homosexualitet skilde sig från verandra. Därvid skall tas särskild hänsyn til likheter och skillnaader i denna utveckling i de olika nordiska länderna.

- Kaisa Mäkelä (F), DKK 77.000,00 i forskningsstøtte til projektet “De fattige företagskonkurser och ekonomisk brottslighet”. Undersökningsprojektets föremål är först och främst att producera information om de fattiga konkurserna och misstänkta brottstyper vid dem. Det kan antas att projektet ska giva nyttig information både för lagberednings arbete och myndigheeternas brottbekämpningsarbete. Undersökningen ska också ge nya perspektiv om den ekonomiska brottslighetssituationen i Finland jämfört till andre nordiska länder. Den information som kan uppnås kan vara i vigtig roll

när man förberedar nya lagar som till exempel just nu det nya konkurslagen och ändringar i strafflagen både i Finland och också i de andra nordiska länderna.

Rådet bevilgede derudover støtte til redaktionsmøde vedr. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) med DKK 9.000,00.

Forskningsstøtte

NSfK behandler på sit årlige møde ansøgninger om økonomisk støtte til kriminologiske forskningsprojekter. Det er en betingelse for at modtage støtte, at forskningsprojektet opfylder kravet om nordisk relevans. Ud over til forskningsprojekter kan støtte ydes til arbejdsgruppemøder og andre forskningsmæssigt relevante aktiviteter. Støtte kan ansøges én gang årligt med frist 15. januar. Ansøgningsskema og opdaterede retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

I 1999 modtog Rådet 25 ansøgninger om økonomisk støtte. Totalt bevilgede Rådet DKK 702.225.

Følgende forskningsprojekter og arbejdsgruppemøder har modtaget økonomisk støtte i 1999 (listet med uddrag fra de respektive ansøgninger):

-Elisiv Bakketeig (N), DKK 73.841,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af ‘barnets beste’ i saker om seksuelle overgrep mot barn”. Jeg ønsker å foreta en komparativ analyse av hvordan hensynet til barnet bliver ivaretatt ved barnevernets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn i Danmark, Sverige og Norge…Jeg ønsker å belyse hvordan hensynet til barnet er ment ivarettatt i disse sakerne og hvordan hensynet bliver ivaretatt i praksis. Hva som er best for barnet er skjønnsmessigt

og gir rom for ulike fortolkninger. Der er derfor grunn til å tro at det kan være innbyrdes forskjeller mellom landene med hensyn til hva som tillegges vekt ved denne vurdering.

- Bjørner Bergengen (N), DKK 57.330,00 i forskningsstøtte til projektet “Holdninger til, og bruk av, metadon i Norge, Sverige og Danmark sett i lys av landenes narkotikapolitikk” Formålet med prosjektet er å gjøre en komparativ studie av bruken og holdningerne til bruk av metadon i Norge, Sverige og

Danmark i dag, eventuelle forandringer som har skjedd i den offisielle diskurs på området og hvilke innvirkninger dette har hatt på den praktiske gjennomføringen av det enkelte lands metadonprosjekt.

- Wenche Blomberg (N), DKK 30.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Utskillingen av gale i Danmark, Island og Norge før ca. 1850: Kildesøk og nettverksetablering”. Problemstilling: Finnes det spor av en utskilling fra tvangsanstalter også i Danmark og Island, slik som i Norge? Hva slags kilder kan inneholde slike opplysninger, og hvor kan de finnes? Når i moderniseringsprosessen begynner man å opfatte gale

som en egen sosial kategori? Det må antas å foreligge en viss faseforskyvning mellom de tre land, selv om de var underlagt samme sentraladministrasjon – noe som i seg selv gjør det interessant å se dem i sammenheng.

- Bettina Bøgen (D), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af etnisk

relateret selektion i det strafferetlige system i Danmark og Norge” Formålet med projektet er at undersøge, om der sker en etnisk betinget selektion i straffesystemet.

- Anja Eliassen (D), DKK 48.934,00 i forskningsstøtte til projektet “Kønnets betydning for vurderingen af farlighed i forbindelse med drab, drabsforsøg og vold med døden til følge” Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt der er forskel på vurderingen af farlighed hos mænd og kvinder. Der vil

derfor blive søgt gennemført en kønsspecifik komparativ analyse af farlighedsvurderinger/fund af farlighed i Danmark og Sverige i de seneste 50 år.

-Liv Finstad (N) og Cecilie Høigård (N), DKK 35.000,00 i anden økonomisk støtte til “Tilrettelegging av kriminologi grunnfag som fjernundervisning for danske studenter”. Nyskrivning av et kapitel om dansk strafferett og straffeprocess som supplement til kapitlet ”strafferett og straffeprocess” i grunnboka ”Kriminologi”…Egnet studiemateriale om den danske kriminalstatistikkens oppbygning og anvendelse…En

helhetlig gjennomgang av grunnboka ”Kriminologi” med sikte på endringer/tilføyelser i veiledningsheftene…Utarbeidelse av en fordansket litteraturliste for selvvalgt pensum.

-
Helgi Gunnlaugsson (I), DKK 2.000,00 til oversættelse af artiklen “Kriminalitet, straffepolitik og islændingenes holdning”
-
Ragnhild Hennum (N), DKK 72.772,00 i forskningsstøtte til projektet “Rettslig behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn, hvor står vi og hvor går vi?” Prosjektets formål er todelt: For det første å kartlegge den rettslige behandlingen av saker om seksuelle overgrep mot barn i

Norge, Sverige og Danmark. For det andre tar prosjektet sikte på å skissere noen alternative måter å behandle saker om seksuelle overgrep mot barn.

-Onni Hietalahti (F) og Christopher Ulrich (F), DKK 45.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Cross-Border Crime Control: Is it Effective? A Comparative Study of Swedish-Russian Cooperation”. The purpose if this scientific research study will be to analyze, evaluate and determine whether cross-border crime control,

and judicial and police cooperation in Northeast Europe are effective and practical criminal policy and legal instruments, methods and processes for reducing or controlling cross-border and international crime in the region.

-
Gunnar W. Knutsens (N), DKK 25.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Juridisk tortur i Skandinavia” Prosjektets problemstilling er innføringen av og avskaffelsen av juridisk tortur i Skandinavia, forholdet mellom lovgivning og rettspraksis i bruken av tortur…Formålet er å skrive den første enhetlige fremstilling av bruk av tortur som rettslig

instrument i Skandinavia, samt å integrere denne kunnskapen i en universell kontekst gjennom professor Durands prosjekt ”Droit et torture judiciaire”.

-Anne Lemonne (D), DKK 61.185,00 i forskningsstøtte til projektet “Danmark på vej til ‘restorative’ retfærdighed: analyse af konfliktråd” The aim of this project is to contribute to an evaluation of the implementing of this concept at the Scandinavian level through a specific analysis of the ’konfliktråd’ in Denmark. The result of the present study could be valuable to the

discussion of the various programs developed until now in the Nordic countries, taking into account the fact that new developments have occurred in this field since 1997.

- Efva Lindmark (S), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Ekonomisk borttslighet - gärningsmännen, brotten och reaktionerna” Syftet med föreliggande projekt är att undersöke vilka det är som lagförs för ekonomisk brottslighet i Sverige och hur tingsrätterna reagerar på denne typ av brottslighet.

- Kati Mustola (F), Martin Skaug Halsos (N), Jens Gustav Tönnes Rydström (S) og Wilhelm von Rosen (D), DKK 76.725,00 i forskningsstøtte m.v. til projektet “Homoseksualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”

Projektet är att betrakta som ett pilotprojekt inför ett mera omfattande nordisk projekt kring homosexualitet, lagstiftning och rättstillämpning i ett historiskt perspektiv. Det avser att studera hur de normaliserande krafterna i samhället tar sig uttryck i lagstiftning och rättstillämpning och hur själva definitionen av det normala förändras över tid. En vigtig fråga är hur synen på manlig och på kvinnlig homosexualitet skilde sig från verandra. Därvid skall tas särskild hänsyn til likheter och skillnaader i denna utveckling i de olika nordiska länderna.

- Kaisa Mäkelä (F), DKK 77.000,00 i forskningsstøtte til projektet “De fattige företagskonkurser och ekonomisk brottslighet”. Undersökningsprojektets föremål är först och främst att producera information om de fattiga konkurserna och misstänkta brottstyper vid dem. Det kan antas att projektet ska giva nyttig information både för lagberednings arbete och myndigheeternas brottbekämpningsarbete. Undersökningen ska också ge nya perspektiv om den ekonomiska brottslighetssituationen i Finland jämfört till andre nordiska länder. Den information som kan uppnås kan vara i vigtig roll

när man förberedar nya lagar som till exempel just nu det nya konkurslagen och ändringar i strafflagen både i Finland och också i de andra nordiska länderna.

Rådet bevilgede derudover støtte til redaktionsmøde vedr. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) med DKK 9.000,00.

Rejsestøtte

Inden for budgetrammen for 1999 har NSfK's formand løbende behandlet ansøgninger om økonomisk støtte til rejseaktiviteter med op til DKK 4.000 for individuelle rejser og op til DKK 10.000 for kollektive rejser. Retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er senest optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

-Ragnhild Sollund (N), DKK 4.000,00 til deltagelse i styremøde i European Group for the Study af Deviance and Social Control, Vilnius 29/1-31/1 1999.

-Kimmo Nuotio (F), DKK 4.000,00 til deltaglese i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Jussi Matikkala (F) DKK 4.000,00 til deltagelse i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Karen Leander (S) SEK 2.250,00 til deltagelse i styremøde i European Group for the Study af Deviance and Social Control, Vilnius 29/1-31/1 1999. -Kauko Aromaa (F) DKK 4.000,00 til David Nelkens som gæsteforelæser i København og Helsingfors.

-Pekka Vasara (F) DKK 4.000,00 til deltaglese i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Christie og Mathiesen (N) hver NOK 4.124,00 til deltagelse i kriminologiske konferencer i Rusland 18/3-21/3 1999.

-Steve Orlander (S) DKK 4.000,00 til deltagelse i ASC´s konference, Canada november 1999.

-Robert Svensson (S) DKK 4.000,00 til deltagelse i den årlige amerikanske kriminologikonference, Toronto 17/11-20/11 1999.

-Ida Koch (D) DKK 2.200,00 til deltagelse af Redaktionsmøde på tidsskriftet Statewatch, London 11/5-13/5 1999

-Ulla Bondeson (D) DKK 4.000,00 til deltagelse i mødet for den videnskabelige gruppe og styrelse for International Society for Criminology, Paris 27/5-30/5 1999.

-Kjersti Varang (N) DKK 4.000,00 til deltagelse i EG-konferencen 1999, Litauen.

-Thomas Mathiesen (N) DKK 4.000,00 til Britta Kyvsgaards deltagelse i konference arrangeret i regi af foreningen KROM, Synnseter 13/1-16/1 2000.

-Kati Mustola (F) 9.000,00 til deltagelse i arbejdsgruppemøde om ”Homosexualitet straffrätt och

kriminalitetssyn i Norden 1880-1972” for Wilhelm von Rosen, Martin Halsos og Jens Rydström,

Helsingfors 3/3-6/3 2000.

-Ulla V. Bondeson (D) DKK 4.000,00 til deltagelse i ekstraordinært møde for the Board of Directors of the International Society of Criminology, Paris 4/12 1999.

Regnskabsmæssigt omfatter posten "rejsestøtte" i resultatopgørelsen alene bevillinger, der faktisk er kommet til udbetaling i 1999. Den faktisk afholdte udgift i 1999 er modregnet med DKK 4.000, der er gældsført i 1998. Under posten "disponeret" i resultatopgørelsen og under posten "kreditorer" i kapitalopgørelsen indgår rejsestøtter, som NSfK har bevilget vedrørende aktiviteter, der har fundet sted i 1999, men hvor beløbet ikke er kommet til udbetaling, fordi NSfK ikke i 1999 har modtaget dokumentation for de afholdte udgifter, samt aktiviteter, som NSfK har bevilget i 1999, men som vedrører aktiviteter, der finder sted i regnskabsåret 2000.

Resultatopgørelse 01.01.-31.12.1999

1999 (DDK) 1998 (DDK)
Indtægter  
Statsbidrag 2.129.790,26 1.972.092,12
Eksterne bevillinger, forskerseminar 1999 296.359,25 0,00
Deltagerbetaling, forskerseminar 1999 137.053,00 0,00
Eksterne bevillinger, bibliografi 21.625,35 0,00
Tilgodehavende 10.000,00 3.220,00
Tilbagebetaling af forskningsstøtte m.v. 0,00 12.970,85
Udbetalte bevillinger, forskerseminar 1999 0,00 50.000,00
Diverse 28.828,87 0,00
Renter 27.067,07 21.147,16
Sum indtægter 2.650.723,80 2.059.430,13
Udgifter    
Løn, feriepenge, bidrag 548.486,03 438.226,66
Honorarer 89.840,00 89.360,00
Kontoromkostninger 88.527,57 80.391,20
Kontorudstyr 14.050,00 7.064,33
Rådsmøde 128.333,60 83.574,83
Forskerseminar 741.774,65    
- hensat i 1998 hertil -50.000,00 691.774,65 374.291,84
Rejsestøtte 59.091,34 31.925,36
Forskningsstøtte 702.885,00 750.220,00
Arbejdsgrupper 0,00 8.598,97
Bibliography of Nordic Criminology 107.503,07 0,00
Jour. of Scan. Studies in Criminology & Crime Prevent. 47.797,01 45.140,00
Nordisk Kriminologi 66.548,29 78.961,34
Seminarrapport 15.442,50 15.043,00
NTfK 0,00 50.000,00
Hensættelser 0,00 50.000,00
Disponeret 79.002,88 20.938,50
Sum udgifter 2.639.281,94 2.123.736,03
Årets driftsresultat 11.441,86 -64.305,90
Balance pr. 31.12.1999
1999 (DDK) 1998 (DDK)
Formue  
Bankindestående 777.575,35 387.807,56
Kontant 126,00 152,00
Debitorer 10.000,00 3.220,00
Formue i alt 787.701,35 391.179,56
Gæld og egenkapital  
Gæld  
Revisor 10.000,00 12.500,00
Rejsestøtte 16.700,00 4.000,00
MasterCard 2.302,88 4.438,50
Skyldig NTfK 50.000,00 0,00
Forudbetalt statsbidrag 2000 fra Finland 377.015,05 0,00
  456.017,93 20.938,50
Hensættelser  
Hensat til forskerseminar i Grønland 1999 0,00 50.000,00
Egenkapital  
Overførte midler fra Island 0,00 384.546,96
Egenkapital primo Årets resultat 320.241,56 11.441,86 -64.305,90
  331.683,42 320.241,06
Gæld og egenkapital i alt 787.701,35 391.179,56

Organisation

Samarbejdsrådets sammensætning og opgaver

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) består af 15 medlemmer, som udnævnes af de nordiske landes regeringer ved justitsministerierne. Mandatperioden er 3 år. I henhold til vedtægterne er hvert af medlemslandene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) repræsenteret med tre medlemmer i Rådet. Medlemmerne repræsenterer først og fremmest kriminologisk forskning, men omfatter også repræsentanter for administrative myndigheder i de respektive lande.

NSfK fungerer som kontaktorgan mellem nordiske forskere, som arbejder med kriminologiske og kriminalpolitiske spørgsmål. Rådet har som formål at fremme kriminologisk forskning. Blandt andet ved at bevilge forskningsmidler og ved selv at tage initiativ til at gennemføre kriminologisk forskning. NSfK fungerer også som kontaktorgan mellem kriminologisk forskning og den praktiske kriminalpolitik i Norden. Rådet skal således blandt andet bistå myndighederne i de nordiske lande og Nordisk Råd i kriminalpolitiske spørgsmål. Endvidere har NSfK til opgave at sprede information om nordisk kriminologi - først og fremmest i Norden, men også til lande uden for Norden.

Indeværende periode strækker sig fra 1. januar 1998 til 31. december 2000. I 1999 havde Rådet følgende sammensætning:

Danmark: Professor Flemming Balvig (formand)

Lektor Anette Storgaard

Forsknings- og dokumentationskonsulent Britta Kyvsgaard

Finland: Forskningsdirektør Kauko Aromaa

Professor Raimo Lahti

Lagstiftningsräd Jukka Lindstedt

Island: Afdelingschef Erlendur S. Baldursson

Docent Ragnheidur Bragadóttir

Statsadvokat Ragnheidur Hardardóttir

Norge: Forsker Sturla Falck

1. amanuensis Hedda Giertsen Afdelingsdirektør Ellinor Houm

Sverige: Professor Jerzy Sarnecki

Docent Marie Torstensson

Departementsrådet Annika Brickman (til 17. marts 1999)

Enhetschef Jan Andersson (fra 18. marts 1999)

Rådsmødet

Rådets ordinære møde fandt sted den 20.-21. marts 1999 i Reykjavík. Fraværende var: Ellinor Houm.

Kontaktsekretærer

NSfK's nationale kontaktsekretærer har blandt andet til opgave at rapportere om kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder til NSfK's nyhedsbrev, Nordisk Kriminologi. Endvidere bistår kontaktsekretærerne sekretariatet med at arrangere møder, sprede informationsmateriale til de lokale miljøer, vedligeholde den elektroniske guide til nordiske kriminologiske forskere og institutioner på NSfK's hjemmeside, besvare konkrete forespørgsler og tage sig af andre praktiske opgaver.

Kontaktsekretærerne modtager et årligt honorar på DKK 9.000 samt et individuelt honorar for arbejdet med den elektroniske guide i størrelsesordenen mellem DKK 2.500 og DKK 7.000. Den kontaktsekretær, som har ansvaret for den praktiske afvikling af forskerseminaret og/eller kontaktseminaret, modtager desuden et ekstra honorar på DKK 4.500 for hvert seminar.

Kontaktsekretærer i 1999 har været:

Danmark: Anne-Stina Sørensen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Finland: Aarne Kinnunen, Delegationen for brottsförebyggande
Grønland: Elisæus Kreutzmann, Kriminalforsorgen i Grønland
Island: Karl Steinar Valsson, Lögreglan i Reykjavík
Norge: Evy Frantzsen, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo (til 15/9-99)
  Ragnhild Hennum, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo (fra
  16/9-99)
Sverige: Helena du Rées Nordenstad, Kriminologiska institutionen, Stockholms
  Universitet
Revisor  

Statsautoriseret revisor, Steen Ingtrup, Revisionsinstituttet, er revisor for Rådet.

Regnskabsfører

NSfK's sekretariat har i det hele forestået bogholderi og lønudbetaling.

Virksomhed

Forskerseminar 1999 i Grønland

NSfK holdt fra 8.-15. september 1999 sit 41. forskerseminar, der fandt sted i Ilulissat, Grønland. Temaet for seminaret var: "Grønland - på vej mod et nyt straffesystem". Seminarets 57 deltagere præsenterede i alt 53 indlæg. Indlæggene fordelte sig over undertemaerne: "Den Grønlandske Retsvæsenskommission", "Den grønlandske kriminallov", "Kriminalitetsudviklingen", "Nærpoliti -Politi", "Konfliktforståelser og -løsningsperspektiver", "Retspleje", "Ofre - Kriminalprævention", "Kriminalforsorg", "Rusmidler" og "Vold og sexualitet". Derudover blev holdt en række socialt-faglige arrangementer. Seminaret var støttet af: Justitsministeriet i Danmark, Justits- og kirkeministeriet i Island, Nuna Fonden i Grønland, Nordiska Nämden för Alkohol- og Drugforskning (NAD) og Forskningskontoret, Direktoratet for Sundhed i Grønland.

I regnskabet er udgiften til forskerseminaret 1999 modregnet med DKK 50.000, som NSfK hensatte til formålet i 1998.

Forskerseminarrapport: "Grønland -på vej mod et nyt straffesystem?"

I december 1999 publicerede NSfK rapporten fra Grønlandsseminaret i printet format og on line på NSfK's hjemmeside. Rapporten indeholder følgende indlæg: Den Grønlandske Retsvæsenskommission -af Per Walsøe (DK); Den grønlandske kriminallov i teoretisk perspektiv - af Lise Koch (DK); Den grønlandske kriminallov i praktisk perspektiv - af Jens Møller

(G) & Pavia Lynge (G); Kriminalitetsmønsteret i Grønland – udviklingen i den registrerede kriminalitet 1974-1998 - af Finn Breinholt Larsen (DK); Den faktiske kriminalitet i Grønland og Danmark - af Flemming Balvig (DK); Flergangskriminelle i Grønland - af Helene Brochmann (DK); Några ord om återfall och kriminalpolitikk - af Timo Ahonen (F); Kriminalitet & tryghedsfølelse i Island - af Helgi Gunnlaugsson (I) & Rannveig Thorisdottir (I); The Finish Proffessional Criminals in Estonia during the years 1991-1998 - by Mika Junninen (F); Den svenska närpolisreformen, Skåne -af Jenny Soukan (S); Nærpolitiforsøg i Danmark - af Flemming Balvig (DK); Nærpoliti i Finland - af Aarne Kinnunen (F); Politiets virksomhed og arbejdsvilkår i Grønland - af Jørgen Meyer (G); Den grønlandske kriminallov som ideologisk konstruktion - af Finn Breinholt Larsen (DK); "Restorative justice" - om genoprettende retfærdighed - af Annika Snare (DK); Aboriginer och Terra Nullius-doktrinen - af Jerzy Sarnecki (S); Retternes behandling af kriminalsager - af Søren Søndergråd Hansen (G); De grønlandske kredsretter: en brugerundersøgelse - af Helene Brochmann (DK); Dommerne og de dømte i Grønland - af Flemming Balvig (DK); Dommerkvalifikationer i byretter og kredsretter - af Jørn Vestergaard (DK); Grønland – på vej mod et nyt retssystem? - af Agnete Weis Bentzon (DK); Barnevernet mellom hjelp, straf og hjelpelöshet - af Sturla Falck (N); Helsingforsungdomars erfarenheter av långtidsarbetslöwhet - af Matilda Wrede-Jäntti (F); Etnicitet och ungdomsbrottslighet i Stockholm - af Tove Petersson (S); Et studie av domar från Högsta domstolan och Höyesterett. Vilka straffteorier ligger til grund för påföljdsbestämningens respektive straffutmålingen? - af Eva Stenborre (S); Offerperspektiver - af Annika Snare (DK); ‘Offervagten’ i Grønland - af Bolethe Stenskov (G); Fanger, fengsler og fullbyrdelse av straffer i små samfunn - af Erlendur Baldursson (I); Kriminalforsorg i Grønland, praktisk perspektiv -af Elisæus Kreutzmann (G); Anstalt, tilsyn, pension: en brugerundersøgelse - af Helene Brochmann (DK); De ikke ønskede - af Tine Bryld (DK); Gå direkt i fängelse utan att passera gå. Vålfärdsproblem bland fångar - af Anders Nilsson (S); The Restraining Order in Finland: A sample survey of its application and effectiveness - by Eeva-Liisa Hirvonen (F); Kriminalvård i frihet. Är det et straff? -af Kerstin Svensson (S); ‘Limits to Limits’ – Finns der grenser for straffens begrensning i moderne samfunn? - af Nils Christie (N); Alkoholbruk och alkoholpolitik i Grönland -af Pia Rosenqvist (F); Analyse af den grønlandske presses behandling af alkohol og narkotika - af Hans-Henrik Olsen (G); The European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) - af Mariakathrine Poppel (G) & Paw M. K. Gyldenkærne (G); Folkehelseperspektivet og liberaliseringen av nordisk alkholpolitik - af Ragnar Hauge (N); Homosexuality, Criminal Justice and Criminal Discourse in Denmark, Finland, Norway and Sweden 1880-1972: Presentation of a research project and some considerations on the relationship between history and the present - by Kati Mustola (F); Men, Masculinity and Violence - af Martti Grönfors (F); Ungdomsvåld som samhällsproblem - af Felipe Estrada (S); Seksuelle overgreb på børn i Grønland. Et offerperspektiv på det grønlandske retssystem - af Anne Troelsen (DK) & Beth Grothe Nielsen (DK); Vold mod kvinder i Grønland - af Bo Wagner Sørensen (DK); Om årsaker til vold: det personlige, det lokale, det samfunnsmæssige - af Hedda Giertsen (N); Besøg ved politiet, kredsretten og ungdomspensionen i Ilulissat. Resumé findes på skandinavisk sprog eller engelsk samt på grønlandsk.

Bibliography of Nordic Criminology

NSfK publicerede den 1. december 1999 the Bibliography of Nordic Criminology. Bibliografien, der omfatter nordisk kriminologisk litteratur udgivet fra og med 1999, er publiceret i elektronisk form på NSfK's hjemmeside, og kan frit benyttes. Ansvaret for registrering i bibliografien påhviler et nordisk netværk af fagbibliotekarer. Teknisk leverandør er EPM data, Stockholm. Netværket af nordiske bibliotekarer holdt den 8. november 1999 sit andet arbejdsmøde med deltagelse af repræsentanter fra den tekniske leverandør og NSfK. Mødet fandt sted på Brottsförebyggande rådet, Stockholm. Rie Iversen, Danmark, blev valgt som overnational redaktør.

I regnskabet er den faktiske udgift til bibliografien, afholdt i 1999, modregnet med 4.438,50, gældsført som MasterCard i 1998, og med et tilgodehavende for ubenyttet flybillet på 3.220,00.

Biography of Nordic Criminologists

NSfK publicerede den 1. december 1999 the Biography of Nordic Criminologists. Biografien er tilgængelig fra NSfK's hjemmeside.

Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention

NSfK publicerede i okober 1999 bogseriens 16. bind: "Law, Pornography and Crime: The Danish Experience", by Berl Kutchinsky. Redigeret af Annika Snare. Publikationen er den sidste i bogserien, der erstattes af the Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention..

Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention

NSfK har indgået en samarbejdsaftale med de kriminalpræventive råd i Norden (v/Brottsförebyggande rådet, Stockholm) om udgivelsen af det nye tidsskrift: "Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention". Formålet med tidsskriftet er at formidle kriminologisk forskning og forskning inden for kriminalprævention i de nordiske lande til forskere og forskningsinteresserede praktikere inden for og uden for Norden. Kauko Aromaa (FIN) er antaget som redaktør. Medlemmer af redaktionsrådet er: Anette Storgaard (DK), Ragnheidur Bragadóttir (I), Marie Torstensson (S), Heidi Mork Lomell (N), Arne Gram (DK), Hannu Takala (FIN), Erik Grevholm (S) og Inger Marie Fridhov (N). Som forlag er antaget Taylor & Francis. Redaktionsrådet holdt sit første møde den 14. juni 1999 i Helsingfors.

Nordisk Kriminologi

NSfK's nyhedsbrev, "Nordisk Kriminologi" er udkommet 3 gange i 1999. Nyhedsbrevet distribueres til ca. 1200 enkeltpersoner, institutioner, biblioteker og myndigheder - primært i Norden. Nyhedsbrevet er desuden tilgængeligt on-line fra NSfK's hjemmeside. Nyhedsbrevet indeholder information fra sekretariatet om NSfK's aktuelle virksomhed, rejsebreve, information om kriminologiske seminarer og konferencer og artikler om aktuelle kriminologiske og kriminalpolitiske emner i landene.

Forskningsstøtte

NSfK behandler på sit årlige møde ansøgninger om økonomisk støtte til kriminologiske forskningsprojekter. Det er en betingelse for at modtage støtte, at forskningsprojektet opfylder kravet om nordisk relevans. Ud over til forskningsprojekter kan støtte ydes til arbejdsgruppemøder og andre forskningsmæssigt relevante aktiviteter. Støtte kan ansøges én gang årligt med frist 15. januar. Ansøgningsskema og opdaterede retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

I 1999 modtog Rådet 25 ansøgninger om økonomisk støtte. Totalt bevilgede Rådet DKK 702.225.

Følgende forskningsprojekter og arbejdsgruppemøder har modtaget økonomisk støtte i 1999 (listet med uddrag fra de respektive ansøgninger):

-Elisiv Bakketeig (N), DKK 73.841,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af ‘barnets beste’ i saker om seksuelle overgrep mot barn”. Jeg ønsker å foreta en komparativ analyse av hvordan hensynet til barnet bliver ivaretatt ved barnevernets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn i Danmark, Sverige og Norge…Jeg ønsker å belyse hvordan hensynet til barnet er ment ivarettatt i disse sakerne og hvordan hensynet bliver ivaretatt i praksis. Hva som er best for barnet er skjønnsmessigt

og gir rom for ulike fortolkninger. Der er derfor grunn til å tro at det kan være innbyrdes forskjeller mellom landene med hensyn til hva som tillegges vekt ved denne vurdering.

- Bjørner Bergengen (N), DKK 57.330,00 i forskningsstøtte til projektet “Holdninger til, og bruk av, metadon i Norge, Sverige og Danmark sett i lys av landenes narkotikapolitikk” Formålet med prosjektet er å gjøre en komparativ studie av bruken og holdningerne til bruk av metadon i Norge, Sverige og

Danmark i dag, eventuelle forandringer som har skjedd i den offisielle diskurs på området og hvilke innvirkninger dette har hatt på den praktiske gjennomføringen av det enkelte lands metadonprosjekt.

- Wenche Blomberg (N), DKK 30.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Utskillingen av gale i Danmark, Island og Norge før ca. 1850: Kildesøk og nettverksetablering”. Problemstilling: Finnes det spor av en utskilling fra tvangsanstalter også i Danmark og Island, slik som i Norge? Hva slags kilder kan inneholde slike opplysninger, og hvor kan de finnes? Når i moderniseringsprosessen begynner man å opfatte gale

som en egen sosial kategori? Det må antas å foreligge en viss faseforskyvning mellom de tre land, selv om de var underlagt samme sentraladministrasjon – noe som i seg selv gjør det interessant å se dem i sammenheng.

- Bettina Bøgen (D), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af etnisk

relateret selektion i det strafferetlige system i Danmark og Norge” Formålet med projektet er at undersøge, om der sker en etnisk betinget selektion i straffesystemet.

- Anja Eliassen (D), DKK 48.934,00 i forskningsstøtte til projektet “Kønnets betydning for vurderingen af farlighed i forbindelse med drab, drabsforsøg og vold med døden til følge” Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt der er forskel på vurderingen af farlighed hos mænd og kvinder. Der vil

derfor blive søgt gennemført en kønsspecifik komparativ analyse af farlighedsvurderinger/fund af farlighed i Danmark og Sverige i de seneste 50 år.

-Liv Finstad (N) og Cecilie Høigård (N), DKK 35.000,00 i anden økonomisk støtte til “Tilrettelegging av kriminologi grunnfag som fjernundervisning for danske studenter”. Nyskrivning av et kapitel om dansk strafferett og straffeprocess som supplement til kapitlet ”strafferett og straffeprocess” i grunnboka ”Kriminologi”…Egnet studiemateriale om den danske kriminalstatistikkens oppbygning og anvendelse…En

helhetlig gjennomgang av grunnboka ”Kriminologi” med sikte på endringer/tilføyelser i veiledningsheftene…Utarbeidelse av en fordansket litteraturliste for selvvalgt pensum.

-
Helgi Gunnlaugsson (I), DKK 2.000,00 til oversættelse af artiklen “Kriminalitet, straffepolitik og islændingenes holdning”
-
Ragnhild Hennum (N), DKK 72.772,00 i forskningsstøtte til projektet “Rettslig behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn, hvor står vi og hvor går vi?” Prosjektets formål er todelt: For det første å kartlegge den rettslige behandlingen av saker om seksuelle overgrep mot barn i

Norge, Sverige og Danmark. For det andre tar prosjektet sikte på å skissere noen alternative måter å behandle saker om seksuelle overgrep mot barn.

-Onni Hietalahti (F) og Christopher Ulrich (F), DKK 45.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Cross-Border Crime Control: Is it Effective? A Comparative Study of Swedish-Russian Cooperation”. The purpose if this scientific research study will be to analyze, evaluate and determine whether cross-border crime control,

and judicial and police cooperation in Northeast Europe are effective and practical criminal policy and legal instruments, methods and processes for reducing or controlling cross-border and international crime in the region.

-
Gunnar W. Knutsens (N), DKK 25.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Juridisk tortur i Skandinavia” Prosjektets problemstilling er innføringen av og avskaffelsen av juridisk tortur i Skandinavia, forholdet mellom lovgivning og rettspraksis i bruken av tortur…Formålet er å skrive den første enhetlige fremstilling av bruk av tortur som rettslig

instrument i Skandinavia, samt å integrere denne kunnskapen i en universell kontekst gjennom professor Durands prosjekt ”Droit et torture judiciaire”.

-Anne Lemonne (D), DKK 61.185,00 i forskningsstøtte til projektet “Danmark på vej til ‘restorative’ retfærdighed: analyse af konfliktråd” The aim of this project is to contribute to an evaluation of the implementing of this concept at the Scandinavian level through a specific analysis of the ’konfliktråd’ in Denmark. The result of the present study could be valuable to the

discussion of the various programs developed until now in the Nordic countries, taking into account the fact that new developments have occurred in this field since 1997.

- Efva Lindmark (S), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Ekonomisk borttslighet - gärningsmännen, brotten och reaktionerna” Syftet med föreliggande projekt är att undersöke vilka det är som lagförs för ekonomisk brottslighet i Sverige och hur tingsrätterna reagerar på denne typ av brottslighet.

- Kati Mustola (F), Martin Skaug Halsos (N), Jens Gustav Tönnes Rydström (S) og Wilhelm von Rosen (D), DKK 76.725,00 i forskningsstøtte m.v. til projektet “Homoseksualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”

Projektet är att betrakta som ett pilotprojekt inför ett mera omfattande nordisk projekt kring homosexualitet, lagstiftning och rättstillämpning i ett historiskt perspektiv. Det avser att studera hur de normaliserande krafterna i samhället tar sig uttryck i lagstiftning och rättstillämpning och hur själva definitionen av det normala förändras över tid. En vigtig fråga är hur synen på manlig och på kvinnlig homosexualitet skilde sig från verandra. Därvid skall tas särskild hänsyn til likheter och skillnaader i denna utveckling i de olika nordiska länderna.

- Kaisa Mäkelä (F), DKK 77.000,00 i forskningsstøtte til projektet “De fattige företagskonkurser och ekonomisk brottslighet”. Undersökningsprojektets föremål är först och främst att producera information om de fattiga konkurserna och misstänkta brottstyper vid dem. Det kan antas att projektet ska giva nyttig information både för lagberednings arbete och myndigheeternas brottbekämpningsarbete. Undersökningen ska också ge nya perspektiv om den ekonomiska brottslighetssituationen i Finland jämfört till andre nordiska länder. Den information som kan uppnås kan vara i vigtig roll

när man förberedar nya lagar som till exempel just nu det nya konkurslagen och ändringar i strafflagen både i Finland och också i de andra nordiska länderna.

Rådet bevilgede derudover støtte til redaktionsmøde vedr. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) med DKK 9.000,00.

Forskningsstøtte

NSfK behandler på sit årlige møde ansøgninger om økonomisk støtte til kriminologiske forskningsprojekter. Det er en betingelse for at modtage støtte, at forskningsprojektet opfylder kravet om nordisk relevans. Ud over til forskningsprojekter kan støtte ydes til arbejdsgruppemøder og andre forskningsmæssigt relevante aktiviteter. Støtte kan ansøges én gang årligt med frist 15. januar. Ansøgningsskema og opdaterede retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

I 1999 modtog Rådet 25 ansøgninger om økonomisk støtte. Totalt bevilgede Rådet DKK 702.225.

Følgende forskningsprojekter og arbejdsgruppemøder har modtaget økonomisk støtte i 1999 (listet med uddrag fra de respektive ansøgninger):

-Elisiv Bakketeig (N), DKK 73.841,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af ‘barnets beste’ i saker om seksuelle overgrep mot barn”. Jeg ønsker å foreta en komparativ analyse av hvordan hensynet til barnet bliver ivaretatt ved barnevernets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn i Danmark, Sverige og Norge…Jeg ønsker å belyse hvordan hensynet til barnet er ment ivarettatt i disse sakerne og hvordan hensynet bliver ivaretatt i praksis. Hva som er best for barnet er skjønnsmessigt

og gir rom for ulike fortolkninger. Der er derfor grunn til å tro at det kan være innbyrdes forskjeller mellom landene med hensyn til hva som tillegges vekt ved denne vurdering.

- Bjørner Bergengen (N), DKK 57.330,00 i forskningsstøtte til projektet “Holdninger til, og bruk av, metadon i Norge, Sverige og Danmark sett i lys av landenes narkotikapolitikk” Formålet med prosjektet er å gjøre en komparativ studie av bruken og holdningerne til bruk av metadon i Norge, Sverige og

Danmark i dag, eventuelle forandringer som har skjedd i den offisielle diskurs på området og hvilke innvirkninger dette har hatt på den praktiske gjennomføringen av det enkelte lands metadonprosjekt.

- Wenche Blomberg (N), DKK 30.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Utskillingen av gale i Danmark, Island og Norge før ca. 1850: Kildesøk og nettverksetablering”. Problemstilling: Finnes det spor av en utskilling fra tvangsanstalter også i Danmark og Island, slik som i Norge? Hva slags kilder kan inneholde slike opplysninger, og hvor kan de finnes? Når i moderniseringsprosessen begynner man å opfatte gale

som en egen sosial kategori? Det må antas å foreligge en viss faseforskyvning mellom de tre land, selv om de var underlagt samme sentraladministrasjon – noe som i seg selv gjør det interessant å se dem i sammenheng.

- Bettina Bøgen (D), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af etnisk

relateret selektion i det strafferetlige system i Danmark og Norge” Formålet med projektet er at undersøge, om der sker en etnisk betinget selektion i straffesystemet.

- Anja Eliassen (D), DKK 48.934,00 i forskningsstøtte til projektet “Kønnets betydning for vurderingen af farlighed i forbindelse med drab, drabsforsøg og vold med døden til følge” Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt der er forskel på vurderingen af farlighed hos mænd og kvinder. Der vil

derfor blive søgt gennemført en kønsspecifik komparativ analyse af farlighedsvurderinger/fund af farlighed i Danmark og Sverige i de seneste 50 år.

-Liv Finstad (N) og Cecilie Høigård (N), DKK 35.000,00 i anden økonomisk støtte til “Tilrettelegging av kriminologi grunnfag som fjernundervisning for danske studenter”. Nyskrivning av et kapitel om dansk strafferett og straffeprocess som supplement til kapitlet ”strafferett og straffeprocess” i grunnboka ”Kriminologi”…Egnet studiemateriale om den danske kriminalstatistikkens oppbygning og anvendelse…En

helhetlig gjennomgang av grunnboka ”Kriminologi” med sikte på endringer/tilføyelser i veiledningsheftene…Utarbeidelse av en fordansket litteraturliste for selvvalgt pensum.

-
Helgi Gunnlaugsson (I), DKK 2.000,00 til oversættelse af artiklen “Kriminalitet, straffepolitik og islændingenes holdning”
-
Ragnhild Hennum (N), DKK 72.772,00 i forskningsstøtte til projektet “Rettslig behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn, hvor står vi og hvor går vi?” Prosjektets formål er todelt: For det første å kartlegge den rettslige behandlingen av saker om seksuelle overgrep mot barn i

Norge, Sverige og Danmark. For det andre tar prosjektet sikte på å skissere noen alternative måter å behandle saker om seksuelle overgrep mot barn.

-Onni Hietalahti (F) og Christopher Ulrich (F), DKK 45.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Cross-Border Crime Control: Is it Effective? A Comparative Study of Swedish-Russian Cooperation”. The purpose if this scientific research study will be to analyze, evaluate and determine whether cross-border crime control,

and judicial and police cooperation in Northeast Europe are effective and practical criminal policy and legal instruments, methods and processes for reducing or controlling cross-border and international crime in the region.

-
Gunnar W. Knutsens (N), DKK 25.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Juridisk tortur i Skandinavia” Prosjektets problemstilling er innføringen av og avskaffelsen av juridisk tortur i Skandinavia, forholdet mellom lovgivning og rettspraksis i bruken av tortur…Formålet er å skrive den første enhetlige fremstilling av bruk av tortur som rettslig

instrument i Skandinavia, samt å integrere denne kunnskapen i en universell kontekst gjennom professor Durands prosjekt ”Droit et torture judiciaire”.

-Anne Lemonne (D), DKK 61.185,00 i forskningsstøtte til projektet “Danmark på vej til ‘restorative’ retfærdighed: analyse af konfliktråd” The aim of this project is to contribute to an evaluation of the implementing of this concept at the Scandinavian level through a specific analysis of the ’konfliktråd’ in Denmark. The result of the present study could be valuable to the

discussion of the various programs developed until now in the Nordic countries, taking into account the fact that new developments have occurred in this field since 1997.

- Efva Lindmark (S), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Ekonomisk borttslighet - gärningsmännen, brotten och reaktionerna” Syftet med föreliggande projekt är att undersöke vilka det är som lagförs för ekonomisk brottslighet i Sverige och hur tingsrätterna reagerar på denne typ av brottslighet.

- Kati Mustola (F), Martin Skaug Halsos (N), Jens Gustav Tönnes Rydström (S) og Wilhelm von Rosen (D), DKK 76.725,00 i forskningsstøtte m.v. til projektet “Homoseksualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”

Projektet är att betrakta som ett pilotprojekt inför ett mera omfattande nordisk projekt kring homosexualitet, lagstiftning och rättstillämpning i ett historiskt perspektiv. Det avser att studera hur de normaliserande krafterna i samhället tar sig uttryck i lagstiftning och rättstillämpning och hur själva definitionen av det normala förändras över tid. En vigtig fråga är hur synen på manlig och på kvinnlig homosexualitet skilde sig från verandra. Därvid skall tas särskild hänsyn til likheter och skillnaader i denna utveckling i de olika nordiska länderna.

- Kaisa Mäkelä (F), DKK 77.000,00 i forskningsstøtte til projektet “De fattige företagskonkurser och ekonomisk brottslighet”. Undersökningsprojektets föremål är först och främst att producera information om de fattiga konkurserna och misstänkta brottstyper vid dem. Det kan antas att projektet ska giva nyttig information både för lagberednings arbete och myndigheeternas brottbekämpningsarbete. Undersökningen ska också ge nya perspektiv om den ekonomiska brottslighetssituationen i Finland jämfört till andre nordiska länder. Den information som kan uppnås kan vara i vigtig roll

när man förberedar nya lagar som till exempel just nu det nya konkurslagen och ändringar i strafflagen både i Finland och också i de andra nordiska länderna.

Rådet bevilgede derudover støtte til redaktionsmøde vedr. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) med DKK 9.000,00.

Rejsestøtte

Inden for budgetrammen for 1999 har NSfK's formand løbende behandlet ansøgninger om økonomisk støtte til rejseaktiviteter med op til DKK 4.000 for individuelle rejser og op til DKK 10.000 for kollektive rejser. Retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er senest optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

-Ragnhild Sollund (N), DKK 4.000,00 til deltagelse i styremøde i European Group for the Study af Deviance and Social Control, Vilnius 29/1-31/1 1999.

-Kimmo Nuotio (F), DKK 4.000,00 til deltaglese i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Jussi Matikkala (F) DKK 4.000,00 til deltagelse i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Karen Leander (S) SEK 2.250,00 til deltagelse i styremøde i European Group for the Study af Deviance and Social Control, Vilnius 29/1-31/1 1999. -Kauko Aromaa (F) DKK 4.000,00 til David Nelkens som gæsteforelæser i København og Helsingfors.

-Pekka Vasara (F) DKK 4.000,00 til deltaglese i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Christie og Mathiesen (N) hver NOK 4.124,00 til deltagelse i kriminologiske konferencer i Rusland 18/3-21/3 1999.

-Steve Orlander (S) DKK 4.000,00 til deltagelse i ASC´s konference, Canada november 1999.

-Robert Svensson (S) DKK 4.000,00 til deltagelse i den årlige amerikanske kriminologikonference, Toronto 17/11-20/11 1999.

-Ida Koch (D) DKK 2.200,00 til deltagelse af Redaktionsmøde på tidsskriftet Statewatch, London 11/5-13/5 1999

-Ulla Bondeson (D) DKK 4.000,00 til deltagelse i mødet for den videnskabelige gruppe og styrelse for International Society for Criminology, Paris 27/5-30/5 1999.

-Kjersti Varang (N) DKK 4.000,00 til deltagelse i EG-konferencen 1999, Litauen.

-Thomas Mathiesen (N) DKK 4.000,00 til Britta Kyvsgaards deltagelse i konference arrangeret i regi af foreningen KROM, Synnseter 13/1-16/1 2000.

-Kati Mustola (F) 9.000,00 til deltagelse i arbejdsgruppemøde om ”Homosexualitet straffrätt och

kriminalitetssyn i Norden 1880-1972” for Wilhelm von Rosen, Martin Halsos og Jens Rydström,

Helsingfors 3/3-6/3 2000.

-Ulla V. Bondeson (D) DKK 4.000,00 til deltagelse i ekstraordinært møde for the Board of Directors of the International Society of Criminology, Paris 4/12 1999.

Regnskabsmæssigt omfatter posten "rejsestøtte" i resultatopgørelsen alene bevillinger, der faktisk er kommet til udbetaling i 1999. Den faktisk afholdte udgift i 1999 er modregnet med DKK 4.000, der er gældsført i 1998. Under posten "disponeret" i resultatopgørelsen og under posten "kreditorer" i kapitalopgørelsen indgår rejsestøtter, som NSfK har bevilget vedrørende aktiviteter, der har fundet sted i 1999, men hvor beløbet ikke er kommet til udbetaling, fordi NSfK ikke i 1999 har modtaget dokumentation for de afholdte udgifter, samt aktiviteter, som NSfK har bevilget i 1999, men som vedrører aktiviteter, der finder sted i regnskabsåret 2000.

Resultatopgørelse 01.01.-31.12.1999

1999 (DDK) 1998 (DDK)
Indtægter  
Statsbidrag 2.129.790,26 1.972.092,12
Eksterne bevillinger, forskerseminar 1999 296.359,25 0,00
Deltagerbetaling, forskerseminar 1999 137.053,00 0,00
Eksterne bevillinger, bibliografi 21.625,35 0,00
Tilgodehavende 10.000,00 3.220,00
Tilbagebetaling af forskningsstøtte m.v. 0,00 12.970,85
Udbetalte bevillinger, forskerseminar 1999 0,00 50.000,00
Diverse 28.828,87 0,00
Renter 27.067,07 21.147,16
Sum indtægter 2.650.723,80 2.059.430,13
Udgifter    
Løn, feriepenge, bidrag 548.486,03 438.226,66
Honorarer 89.840,00 89.360,00
Kontoromkostninger 88.527,57 80.391,20
Kontorudstyr 14.050,00 7.064,33
Rådsmøde 128.333,60 83.574,83
Forskerseminar 741.774,65    
- hensat i 1998 hertil -50.000,00 691.774,65 374.291,84
Rejsestøtte 59.091,34 31.925,36
Forskningsstøtte 702.885,00 750.220,00
Arbejdsgrupper 0,00 8.598,97
Bibliography of Nordic Criminology 107.503,07 0,00
Jour. of Scan. Studies in Criminology & Crime Prevent. 47.797,01 45.140,00
Nordisk Kriminologi 66.548,29 78.961,34
Seminarrapport 15.442,50 15.043,00
NTfK 0,00 50.000,00
Hensættelser 0,00 50.000,00
Disponeret 79.002,88 20.938,50
Sum udgifter 2.639.281,94 2.123.736,03
Årets driftsresultat 11.441,86 -64.305,90
Balance pr. 31.12.1999
1999 (DDK) 1998 (DDK)
Formue  
Bankindestående 777.575,35 387.807,56
Kontant 126,00 152,00
Debitorer 10.000,00 3.220,00
Formue i alt 787.701,35 391.179,56
Gæld og egenkapital  
Gæld  
Revisor 10.000,00 12.500,00
Rejsestøtte 16.700,00 4.000,00
MasterCard 2.302,88 4.438,50
Skyldig NTfK 50.000,00 0,00
Forudbetalt statsbidrag 2000 fra Finland 377.015,05 0,00
  456.017,93 20.938,50
Hensættelser  
Hensat til forskerseminar i Grønland 1999 0,00 50.000,00
Egenkapital  
Overførte midler fra Island 0,00 384.546,96
Egenkapital primo Årets resultat 320.241,56 11.441,86 -64.305,90
  331.683,42 320.241,06
Gæld og egenkapital i alt 787.701,35 391.179,56

Virksomhed

Forskerseminar 1999 i Grønland

NSfK holdt fra 8.-15. september 1999 sit 41. forskerseminar, der fandt sted i Ilulissat, Grønland. Temaet for seminaret var: "Grønland - på vej mod et nyt straffesystem". Seminarets 57 deltagere præsenterede i alt 53 indlæg. Indlæggene fordelte sig over undertemaerne: "Den Grønlandske Retsvæsenskommission", "Den grønlandske kriminallov", "Kriminalitetsudviklingen", "Nærpoliti -Politi", "Konfliktforståelser og -løsningsperspektiver", "Retspleje", "Ofre - Kriminalprævention", "Kriminalforsorg", "Rusmidler" og "Vold og sexualitet". Derudover blev holdt en række socialt-faglige arrangementer. Seminaret var støttet af: Justitsministeriet i Danmark, Justits- og kirkeministeriet i Island, Nuna Fonden i Grønland, Nordiska Nämden för Alkohol- og Drugforskning (NAD) og Forskningskontoret, Direktoratet for Sundhed i Grønland.

I regnskabet er udgiften til forskerseminaret 1999 modregnet med DKK 50.000, som NSfK hensatte til formålet i 1998.

Forskerseminarrapport: "Grønland -på vej mod et nyt straffesystem?"

I december 1999 publicerede NSfK rapporten fra Grønlandsseminaret i printet format og on line på NSfK's hjemmeside. Rapporten indeholder følgende indlæg: Den Grønlandske Retsvæsenskommission -af Per Walsøe (DK); Den grønlandske kriminallov i teoretisk perspektiv - af Lise Koch (DK); Den grønlandske kriminallov i praktisk perspektiv - af Jens Møller

(G) & Pavia Lynge (G); Kriminalitetsmønsteret i Grønland – udviklingen i den registrerede kriminalitet 1974-1998 - af Finn Breinholt Larsen (DK); Den faktiske kriminalitet i Grønland og Danmark - af Flemming Balvig (DK); Flergangskriminelle i Grønland - af Helene Brochmann (DK); Några ord om återfall och kriminalpolitikk - af Timo Ahonen (F); Kriminalitet & tryghedsfølelse i Island - af Helgi Gunnlaugsson (I) & Rannveig Thorisdottir (I); The Finish Proffessional Criminals in Estonia during the years 1991-1998 - by Mika Junninen (F); Den svenska närpolisreformen, Skåne -af Jenny Soukan (S); Nærpolitiforsøg i Danmark - af Flemming Balvig (DK); Nærpoliti i Finland - af Aarne Kinnunen (F); Politiets virksomhed og arbejdsvilkår i Grønland - af Jørgen Meyer (G); Den grønlandske kriminallov som ideologisk konstruktion - af Finn Breinholt Larsen (DK); "Restorative justice" - om genoprettende retfærdighed - af Annika Snare (DK); Aboriginer och Terra Nullius-doktrinen - af Jerzy Sarnecki (S); Retternes behandling af kriminalsager - af Søren Søndergråd Hansen (G); De grønlandske kredsretter: en brugerundersøgelse - af Helene Brochmann (DK); Dommerne og de dømte i Grønland - af Flemming Balvig (DK); Dommerkvalifikationer i byretter og kredsretter - af Jørn Vestergaard (DK); Grønland – på vej mod et nyt retssystem? - af Agnete Weis Bentzon (DK); Barnevernet mellom hjelp, straf og hjelpelöshet - af Sturla Falck (N); Helsingforsungdomars erfarenheter av långtidsarbetslöwhet - af Matilda Wrede-Jäntti (F); Etnicitet och ungdomsbrottslighet i Stockholm - af Tove Petersson (S); Et studie av domar från Högsta domstolan och Höyesterett. Vilka straffteorier ligger til grund för påföljdsbestämningens respektive straffutmålingen? - af Eva Stenborre (S); Offerperspektiver - af Annika Snare (DK); ‘Offervagten’ i Grønland - af Bolethe Stenskov (G); Fanger, fengsler og fullbyrdelse av straffer i små samfunn - af Erlendur Baldursson (I); Kriminalforsorg i Grønland, praktisk perspektiv -af Elisæus Kreutzmann (G); Anstalt, tilsyn, pension: en brugerundersøgelse - af Helene Brochmann (DK); De ikke ønskede - af Tine Bryld (DK); Gå direkt i fängelse utan att passera gå. Vålfärdsproblem bland fångar - af Anders Nilsson (S); The Restraining Order in Finland: A sample survey of its application and effectiveness - by Eeva-Liisa Hirvonen (F); Kriminalvård i frihet. Är det et straff? -af Kerstin Svensson (S); ‘Limits to Limits’ – Finns der grenser for straffens begrensning i moderne samfunn? - af Nils Christie (N); Alkoholbruk och alkoholpolitik i Grönland -af Pia Rosenqvist (F); Analyse af den grønlandske presses behandling af alkohol og narkotika - af Hans-Henrik Olsen (G); The European School Survey Project on Alcohol and Drugs (ESPAD) - af Mariakathrine Poppel (G) & Paw M. K. Gyldenkærne (G); Folkehelseperspektivet og liberaliseringen av nordisk alkholpolitik - af Ragnar Hauge (N); Homosexuality, Criminal Justice and Criminal Discourse in Denmark, Finland, Norway and Sweden 1880-1972: Presentation of a research project and some considerations on the relationship between history and the present - by Kati Mustola (F); Men, Masculinity and Violence - af Martti Grönfors (F); Ungdomsvåld som samhällsproblem - af Felipe Estrada (S); Seksuelle overgreb på børn i Grønland. Et offerperspektiv på det grønlandske retssystem - af Anne Troelsen (DK) & Beth Grothe Nielsen (DK); Vold mod kvinder i Grønland - af Bo Wagner Sørensen (DK); Om årsaker til vold: det personlige, det lokale, det samfunnsmæssige - af Hedda Giertsen (N); Besøg ved politiet, kredsretten og ungdomspensionen i Ilulissat. Resumé findes på skandinavisk sprog eller engelsk samt på grønlandsk.

Bibliography of Nordic Criminology

NSfK publicerede den 1. december 1999 the Bibliography of Nordic Criminology. Bibliografien, der omfatter nordisk kriminologisk litteratur udgivet fra og med 1999, er publiceret i elektronisk form på NSfK's hjemmeside, og kan frit benyttes. Ansvaret for registrering i bibliografien påhviler et nordisk netværk af fagbibliotekarer. Teknisk leverandør er EPM data, Stockholm. Netværket af nordiske bibliotekarer holdt den 8. november 1999 sit andet arbejdsmøde med deltagelse af repræsentanter fra den tekniske leverandør og NSfK. Mødet fandt sted på Brottsförebyggande rådet, Stockholm. Rie Iversen, Danmark, blev valgt som overnational redaktør.

I regnskabet er den faktiske udgift til bibliografien, afholdt i 1999, modregnet med 4.438,50, gældsført som MasterCard i 1998, og med et tilgodehavende for ubenyttet flybillet på 3.220,00.

Biography of Nordic Criminologists

NSfK publicerede den 1. december 1999 the Biography of Nordic Criminologists. Biografien er tilgængelig fra NSfK's hjemmeside.

Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention

NSfK publicerede i okober 1999 bogseriens 16. bind: "Law, Pornography and Crime: The Danish Experience", by Berl Kutchinsky. Redigeret af Annika Snare. Publikationen er den sidste i bogserien, der erstattes af the Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention..

Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention

NSfK har indgået en samarbejdsaftale med de kriminalpræventive råd i Norden (v/Brottsförebyggande rådet, Stockholm) om udgivelsen af det nye tidsskrift: "Journal of Scandinavian Studies in Criminology & Crime Prevention". Formålet med tidsskriftet er at formidle kriminologisk forskning og forskning inden for kriminalprævention i de nordiske lande til forskere og forskningsinteresserede praktikere inden for og uden for Norden. Kauko Aromaa (FIN) er antaget som redaktør. Medlemmer af redaktionsrådet er: Anette Storgaard (DK), Ragnheidur Bragadóttir (I), Marie Torstensson (S), Heidi Mork Lomell (N), Arne Gram (DK), Hannu Takala (FIN), Erik Grevholm (S) og Inger Marie Fridhov (N). Som forlag er antaget Taylor & Francis. Redaktionsrådet holdt sit første møde den 14. juni 1999 i Helsingfors.

Nordisk Kriminologi

NSfK's nyhedsbrev, "Nordisk Kriminologi" er udkommet 3 gange i 1999. Nyhedsbrevet distribueres til ca. 1200 enkeltpersoner, institutioner, biblioteker og myndigheder - primært i Norden. Nyhedsbrevet er desuden tilgængeligt on-line fra NSfK's hjemmeside. Nyhedsbrevet indeholder information fra sekretariatet om NSfK's aktuelle virksomhed, rejsebreve, information om kriminologiske seminarer og konferencer og artikler om aktuelle kriminologiske og kriminalpolitiske emner i landene.

Forskningsstøtte

NSfK behandler på sit årlige møde ansøgninger om økonomisk støtte til kriminologiske forskningsprojekter. Det er en betingelse for at modtage støtte, at forskningsprojektet opfylder kravet om nordisk relevans. Ud over til forskningsprojekter kan støtte ydes til arbejdsgruppemøder og andre forskningsmæssigt relevante aktiviteter. Støtte kan ansøges én gang årligt med frist 15. januar. Ansøgningsskema og opdaterede retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

I 1999 modtog Rådet 25 ansøgninger om økonomisk støtte. Totalt bevilgede Rådet DKK 702.225.

Følgende forskningsprojekter og arbejdsgruppemøder har modtaget økonomisk støtte i 1999 (listet med uddrag fra de respektive ansøgninger):

-Elisiv Bakketeig (N), DKK 73.841,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af ‘barnets beste’ i saker om seksuelle overgrep mot barn”. Jeg ønsker å foreta en komparativ analyse av hvordan hensynet til barnet bliver ivaretatt ved barnevernets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn i Danmark, Sverige og Norge…Jeg ønsker å belyse hvordan hensynet til barnet er ment ivarettatt i disse sakerne og hvordan hensynet bliver ivaretatt i praksis. Hva som er best for barnet er skjønnsmessigt

og gir rom for ulike fortolkninger. Der er derfor grunn til å tro at det kan være innbyrdes forskjeller mellom landene med hensyn til hva som tillegges vekt ved denne vurdering.

- Bjørner Bergengen (N), DKK 57.330,00 i forskningsstøtte til projektet “Holdninger til, og bruk av, metadon i Norge, Sverige og Danmark sett i lys av landenes narkotikapolitikk” Formålet med prosjektet er å gjøre en komparativ studie av bruken og holdningerne til bruk av metadon i Norge, Sverige og

Danmark i dag, eventuelle forandringer som har skjedd i den offisielle diskurs på området og hvilke innvirkninger dette har hatt på den praktiske gjennomføringen av det enkelte lands metadonprosjekt.

- Wenche Blomberg (N), DKK 30.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Utskillingen av gale i Danmark, Island og Norge før ca. 1850: Kildesøk og nettverksetablering”. Problemstilling: Finnes det spor av en utskilling fra tvangsanstalter også i Danmark og Island, slik som i Norge? Hva slags kilder kan inneholde slike opplysninger, og hvor kan de finnes? Når i moderniseringsprosessen begynner man å opfatte gale

som en egen sosial kategori? Det må antas å foreligge en viss faseforskyvning mellom de tre land, selv om de var underlagt samme sentraladministrasjon – noe som i seg selv gjør det interessant å se dem i sammenheng.

- Bettina Bøgen (D), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af etnisk

relateret selektion i det strafferetlige system i Danmark og Norge” Formålet med projektet er at undersøge, om der sker en etnisk betinget selektion i straffesystemet.

- Anja Eliassen (D), DKK 48.934,00 i forskningsstøtte til projektet “Kønnets betydning for vurderingen af farlighed i forbindelse med drab, drabsforsøg og vold med døden til følge” Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt der er forskel på vurderingen af farlighed hos mænd og kvinder. Der vil

derfor blive søgt gennemført en kønsspecifik komparativ analyse af farlighedsvurderinger/fund af farlighed i Danmark og Sverige i de seneste 50 år.

-Liv Finstad (N) og Cecilie Høigård (N), DKK 35.000,00 i anden økonomisk støtte til “Tilrettelegging av kriminologi grunnfag som fjernundervisning for danske studenter”. Nyskrivning av et kapitel om dansk strafferett og straffeprocess som supplement til kapitlet ”strafferett og straffeprocess” i grunnboka ”Kriminologi”…Egnet studiemateriale om den danske kriminalstatistikkens oppbygning og anvendelse…En

helhetlig gjennomgang av grunnboka ”Kriminologi” med sikte på endringer/tilføyelser i veiledningsheftene…Utarbeidelse av en fordansket litteraturliste for selvvalgt pensum.

-
Helgi Gunnlaugsson (I), DKK 2.000,00 til oversættelse af artiklen “Kriminalitet, straffepolitik og islændingenes holdning”
-
Ragnhild Hennum (N), DKK 72.772,00 i forskningsstøtte til projektet “Rettslig behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn, hvor står vi og hvor går vi?” Prosjektets formål er todelt: For det første å kartlegge den rettslige behandlingen av saker om seksuelle overgrep mot barn i

Norge, Sverige og Danmark. For det andre tar prosjektet sikte på å skissere noen alternative måter å behandle saker om seksuelle overgrep mot barn.

-Onni Hietalahti (F) og Christopher Ulrich (F), DKK 45.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Cross-Border Crime Control: Is it Effective? A Comparative Study of Swedish-Russian Cooperation”. The purpose if this scientific research study will be to analyze, evaluate and determine whether cross-border crime control,

and judicial and police cooperation in Northeast Europe are effective and practical criminal policy and legal instruments, methods and processes for reducing or controlling cross-border and international crime in the region.

-
Gunnar W. Knutsens (N), DKK 25.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Juridisk tortur i Skandinavia” Prosjektets problemstilling er innføringen av og avskaffelsen av juridisk tortur i Skandinavia, forholdet mellom lovgivning og rettspraksis i bruken av tortur…Formålet er å skrive den første enhetlige fremstilling av bruk av tortur som rettslig

instrument i Skandinavia, samt å integrere denne kunnskapen i en universell kontekst gjennom professor Durands prosjekt ”Droit et torture judiciaire”.

-Anne Lemonne (D), DKK 61.185,00 i forskningsstøtte til projektet “Danmark på vej til ‘restorative’ retfærdighed: analyse af konfliktråd” The aim of this project is to contribute to an evaluation of the implementing of this concept at the Scandinavian level through a specific analysis of the ’konfliktråd’ in Denmark. The result of the present study could be valuable to the

discussion of the various programs developed until now in the Nordic countries, taking into account the fact that new developments have occurred in this field since 1997.

- Efva Lindmark (S), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Ekonomisk borttslighet - gärningsmännen, brotten och reaktionerna” Syftet med föreliggande projekt är att undersöke vilka det är som lagförs för ekonomisk brottslighet i Sverige och hur tingsrätterna reagerar på denne typ av brottslighet.

- Kati Mustola (F), Martin Skaug Halsos (N), Jens Gustav Tönnes Rydström (S) og Wilhelm von Rosen (D), DKK 76.725,00 i forskningsstøtte m.v. til projektet “Homoseksualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”

Projektet är att betrakta som ett pilotprojekt inför ett mera omfattande nordisk projekt kring homosexualitet, lagstiftning och rättstillämpning i ett historiskt perspektiv. Det avser att studera hur de normaliserande krafterna i samhället tar sig uttryck i lagstiftning och rättstillämpning och hur själva definitionen av det normala förändras över tid. En vigtig fråga är hur synen på manlig och på kvinnlig homosexualitet skilde sig från verandra. Därvid skall tas särskild hänsyn til likheter och skillnaader i denna utveckling i de olika nordiska länderna.

- Kaisa Mäkelä (F), DKK 77.000,00 i forskningsstøtte til projektet “De fattige företagskonkurser och ekonomisk brottslighet”. Undersökningsprojektets föremål är först och främst att producera information om de fattiga konkurserna och misstänkta brottstyper vid dem. Det kan antas att projektet ska giva nyttig information både för lagberednings arbete och myndigheeternas brottbekämpningsarbete. Undersökningen ska också ge nya perspektiv om den ekonomiska brottslighetssituationen i Finland jämfört till andre nordiska länder. Den information som kan uppnås kan vara i vigtig roll

när man förberedar nya lagar som till exempel just nu det nya konkurslagen och ändringar i strafflagen både i Finland och också i de andra nordiska länderna.

Rådet bevilgede derudover støtte til redaktionsmøde vedr. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) med DKK 9.000,00.

Forskningsstøtte

NSfK behandler på sit årlige møde ansøgninger om økonomisk støtte til kriminologiske forskningsprojekter. Det er en betingelse for at modtage støtte, at forskningsprojektet opfylder kravet om nordisk relevans. Ud over til forskningsprojekter kan støtte ydes til arbejdsgruppemøder og andre forskningsmæssigt relevante aktiviteter. Støtte kan ansøges én gang årligt med frist 15. januar. Ansøgningsskema og opdaterede retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

I 1999 modtog Rådet 25 ansøgninger om økonomisk støtte. Totalt bevilgede Rådet DKK 702.225.

Følgende forskningsprojekter og arbejdsgruppemøder har modtaget økonomisk støtte i 1999 (listet med uddrag fra de respektive ansøgninger):

-Elisiv Bakketeig (N), DKK 73.841,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af ‘barnets beste’ i saker om seksuelle overgrep mot barn”. Jeg ønsker å foreta en komparativ analyse av hvordan hensynet til barnet bliver ivaretatt ved barnevernets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn i Danmark, Sverige og Norge…Jeg ønsker å belyse hvordan hensynet til barnet er ment ivarettatt i disse sakerne og hvordan hensynet bliver ivaretatt i praksis. Hva som er best for barnet er skjønnsmessigt

og gir rom for ulike fortolkninger. Der er derfor grunn til å tro at det kan være innbyrdes forskjeller mellom landene med hensyn til hva som tillegges vekt ved denne vurdering.

- Bjørner Bergengen (N), DKK 57.330,00 i forskningsstøtte til projektet “Holdninger til, og bruk av, metadon i Norge, Sverige og Danmark sett i lys av landenes narkotikapolitikk” Formålet med prosjektet er å gjøre en komparativ studie av bruken og holdningerne til bruk av metadon i Norge, Sverige og

Danmark i dag, eventuelle forandringer som har skjedd i den offisielle diskurs på området og hvilke innvirkninger dette har hatt på den praktiske gjennomføringen av det enkelte lands metadonprosjekt.

- Wenche Blomberg (N), DKK 30.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Utskillingen av gale i Danmark, Island og Norge før ca. 1850: Kildesøk og nettverksetablering”. Problemstilling: Finnes det spor av en utskilling fra tvangsanstalter også i Danmark og Island, slik som i Norge? Hva slags kilder kan inneholde slike opplysninger, og hvor kan de finnes? Når i moderniseringsprosessen begynner man å opfatte gale

som en egen sosial kategori? Det må antas å foreligge en viss faseforskyvning mellom de tre land, selv om de var underlagt samme sentraladministrasjon – noe som i seg selv gjør det interessant å se dem i sammenheng.

- Bettina Bøgen (D), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “En komparativ analyse af etnisk

relateret selektion i det strafferetlige system i Danmark og Norge” Formålet med projektet er at undersøge, om der sker en etnisk betinget selektion i straffesystemet.

- Anja Eliassen (D), DKK 48.934,00 i forskningsstøtte til projektet “Kønnets betydning for vurderingen af farlighed i forbindelse med drab, drabsforsøg og vold med døden til følge” Projektet har til formål at undersøge, hvorvidt der er forskel på vurderingen af farlighed hos mænd og kvinder. Der vil

derfor blive søgt gennemført en kønsspecifik komparativ analyse af farlighedsvurderinger/fund af farlighed i Danmark og Sverige i de seneste 50 år.

-Liv Finstad (N) og Cecilie Høigård (N), DKK 35.000,00 i anden økonomisk støtte til “Tilrettelegging av kriminologi grunnfag som fjernundervisning for danske studenter”. Nyskrivning av et kapitel om dansk strafferett og straffeprocess som supplement til kapitlet ”strafferett og straffeprocess” i grunnboka ”Kriminologi”…Egnet studiemateriale om den danske kriminalstatistikkens oppbygning og anvendelse…En

helhetlig gjennomgang av grunnboka ”Kriminologi” med sikte på endringer/tilføyelser i veiledningsheftene…Utarbeidelse av en fordansket litteraturliste for selvvalgt pensum.

-
Helgi Gunnlaugsson (I), DKK 2.000,00 til oversættelse af artiklen “Kriminalitet, straffepolitik og islændingenes holdning”
-
Ragnhild Hennum (N), DKK 72.772,00 i forskningsstøtte til projektet “Rettslig behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn, hvor står vi og hvor går vi?” Prosjektets formål er todelt: For det første å kartlegge den rettslige behandlingen av saker om seksuelle overgrep mot barn i

Norge, Sverige og Danmark. For det andre tar prosjektet sikte på å skissere noen alternative måter å behandle saker om seksuelle overgrep mot barn.

-Onni Hietalahti (F) og Christopher Ulrich (F), DKK 45.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Cross-Border Crime Control: Is it Effective? A Comparative Study of Swedish-Russian Cooperation”. The purpose if this scientific research study will be to analyze, evaluate and determine whether cross-border crime control,

and judicial and police cooperation in Northeast Europe are effective and practical criminal policy and legal instruments, methods and processes for reducing or controlling cross-border and international crime in the region.

-
Gunnar W. Knutsens (N), DKK 25.000,00 i forsknings- og rejsestøtte til projektet “Juridisk tortur i Skandinavia” Prosjektets problemstilling er innføringen av og avskaffelsen av juridisk tortur i Skandinavia, forholdet mellom lovgivning og rettspraksis i bruken av tortur…Formålet er å skrive den første enhetlige fremstilling av bruk av tortur som rettslig

instrument i Skandinavia, samt å integrere denne kunnskapen i en universell kontekst gjennom professor Durands prosjekt ”Droit et torture judiciaire”.

-Anne Lemonne (D), DKK 61.185,00 i forskningsstøtte til projektet “Danmark på vej til ‘restorative’ retfærdighed: analyse af konfliktråd” The aim of this project is to contribute to an evaluation of the implementing of this concept at the Scandinavian level through a specific analysis of the ’konfliktråd’ in Denmark. The result of the present study could be valuable to the

discussion of the various programs developed until now in the Nordic countries, taking into account the fact that new developments have occurred in this field since 1997.

- Efva Lindmark (S), DKK 25.000,00 i forskningsstøtte til projektet “Ekonomisk borttslighet - gärningsmännen, brotten och reaktionerna” Syftet med föreliggande projekt är att undersöke vilka det är som lagförs för ekonomisk brottslighet i Sverige och hur tingsrätterna reagerar på denne typ av brottslighet.

- Kati Mustola (F), Martin Skaug Halsos (N), Jens Gustav Tönnes Rydström (S) og Wilhelm von Rosen (D), DKK 76.725,00 i forskningsstøtte m.v. til projektet “Homoseksualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”

Projektet är att betrakta som ett pilotprojekt inför ett mera omfattande nordisk projekt kring homosexualitet, lagstiftning och rättstillämpning i ett historiskt perspektiv. Det avser att studera hur de normaliserande krafterna i samhället tar sig uttryck i lagstiftning och rättstillämpning och hur själva definitionen av det normala förändras över tid. En vigtig fråga är hur synen på manlig och på kvinnlig homosexualitet skilde sig från verandra. Därvid skall tas särskild hänsyn til likheter och skillnaader i denna utveckling i de olika nordiska länderna.

- Kaisa Mäkelä (F), DKK 77.000,00 i forskningsstøtte til projektet “De fattige företagskonkurser och ekonomisk brottslighet”. Undersökningsprojektets föremål är först och främst att producera information om de fattiga konkurserna och misstänkta brottstyper vid dem. Det kan antas att projektet ska giva nyttig information både för lagberednings arbete och myndigheeternas brottbekämpningsarbete. Undersökningen ska också ge nya perspektiv om den ekonomiska brottslighetssituationen i Finland jämfört till andre nordiska länder. Den information som kan uppnås kan vara i vigtig roll

när man förberedar nya lagar som till exempel just nu det nya konkurslagen och ändringar i strafflagen både i Finland och också i de andra nordiska länderna.

Rådet bevilgede derudover støtte til redaktionsmøde vedr. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK) med DKK 9.000,00.

Rejsestøtte

Inden for budgetrammen for 1999 har NSfK's formand løbende behandlet ansøgninger om økonomisk støtte til rejseaktiviteter med op til DKK 4.000 for individuelle rejser og op til DKK 10.000 for kollektive rejser. Retningslinjer for tildeling af bevillinger samt regler for afrapportering er senest optrykt i "Nordisk Kriminologi 25(3) 1999".

-Ragnhild Sollund (N), DKK 4.000,00 til deltagelse i styremøde i European Group for the Study af Deviance and Social Control, Vilnius 29/1-31/1 1999.

-Kimmo Nuotio (F), DKK 4.000,00 til deltaglese i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Jussi Matikkala (F) DKK 4.000,00 til deltagelse i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Karen Leander (S) SEK 2.250,00 til deltagelse i styremøde i European Group for the Study af Deviance and Social Control, Vilnius 29/1-31/1 1999. -Kauko Aromaa (F) DKK 4.000,00 til David Nelkens som gæsteforelæser i København og Helsingfors.

-Pekka Vasara (F) DKK 4.000,00 til deltaglese i Den III Nordiske Workshop i Strafferet i København og Roskilde 16/4-18/4 1999.

-Christie og Mathiesen (N) hver NOK 4.124,00 til deltagelse i kriminologiske konferencer i Rusland 18/3-21/3 1999.

-Steve Orlander (S) DKK 4.000,00 til deltagelse i ASC´s konference, Canada november 1999.

-Robert Svensson (S) DKK 4.000,00 til deltagelse i den årlige amerikanske kriminologikonference, Toronto 17/11-20/11 1999.

-Ida Koch (D) DKK 2.200,00 til deltagelse af Redaktionsmøde på tidsskriftet Statewatch, London 11/5-13/5 1999

-Ulla Bondeson (D) DKK 4.000,00 til deltagelse i mødet for den videnskabelige gruppe og styrelse for International Society for Criminology, Paris 27/5-30/5 1999.

-Kjersti Varang (N) DKK 4.000,00 til deltagelse i EG-konferencen 1999, Litauen.

-Thomas Mathiesen (N) DKK 4.000,00 til Britta Kyvsgaards deltagelse i konference arrangeret i regi af foreningen KROM, Synnseter 13/1-16/1 2000.

-Kati Mustola (F) 9.000,00 til deltagelse i arbejdsgruppemøde om ”Homosexualitet straffrätt och

kriminalitetssyn i Norden 1880-1972” for Wilhelm von Rosen, Martin Halsos og Jens Rydström,

Helsingfors 3/3-6/3 2000.

-Ulla V. Bondeson (D) DKK 4.000,00 til deltagelse i ekstraordinært møde for the Board of Directors of the International Society of Criminology, Paris 4/12 1999.

Regnskabsmæssigt omfatter posten "rejsestøtte" i resultatopgørelsen alene bevillinger, der faktisk er kommet til udbetaling i 1999. Den faktisk afholdte udgift i 1999 er modregnet med DKK 4.000, der er gældsført i 1998. Under posten "disponeret" i resultatopgørelsen og under posten "kreditorer" i kapitalopgørelsen indgår rejsestøtter, som NSfK har bevilget vedrørende aktiviteter, der har fundet sted i 1999, men hvor beløbet ikke er kommet til udbetaling, fordi NSfK ikke i 1999 har modtaget dokumentation for de afholdte udgifter, samt aktiviteter, som NSfK har bevilget i 1999, men som vedrører aktiviteter, der finder sted i regnskabsåret 2000.

Resultatopgørelse 01.01.-31.12.1999

1999 (DDK) 1998 (DDK)
Indtægter  
Statsbidrag 2.129.790,26 1.972.092,12
Eksterne bevillinger, forskerseminar 1999 296.359,25 0,00
Deltagerbetaling, forskerseminar 1999 137.053,00 0,00
Eksterne bevillinger, bibliografi 21.625,35 0,00
Tilgodehavende 10.000,00 3.220,00
Tilbagebetaling af forskningsstøtte m.v. 0,00 12.970,85
Udbetalte bevillinger, forskerseminar 1999 0,00 50.000,00
Diverse 28.828,87 0,00
Renter 27.067,07 21.147,16
Sum indtægter 2.650.723,80 2.059.430,13
Udgifter    
Løn, feriepenge, bidrag 548.486,03 438.226,66
Honorarer 89.840,00 89.360,00
Kontoromkostninger 88.527,57 80.391,20
Kontorudstyr 14.050,00 7.064,33
Rådsmøde 128.333,60 83.574,83
Forskerseminar 741.774,65    
- hensat i 1998 hertil -50.000,00 691.774,65 374.291,84
Rejsestøtte 59.091,34 31.925,36
Forskningsstøtte 702.885,00 750.220,00
Arbejdsgrupper 0,00 8.598,97
Bibliography of Nordic Criminology 107.503,07 0,00
Jour. of Scan. Studies in Criminology & Crime Prevent. 47.797,01 45.140,00
Nordisk Kriminologi 66.548,29 78.961,34
Seminarrapport 15.442,50 15.043,00
NTfK 0,00 50.000,00
Hensættelser 0,00 50.000,00
Disponeret 79.002,88 20.938,50
Sum udgifter 2.639.281,94 2.123.736,03
Årets driftsresultat 11.441,86 -64.305,90
Balance pr. 31.12.1999
1999 (DDK) 1998 (DDK)
Formue  
Bankindestående 777.575,35 387.807,56
Kontant 126,00 152,00
Debitorer 10.000,00 3.220,00
Formue i alt 787.701,35 391.179,56
Gæld og egenkapital  
Gæld  
Revisor 10.000,00 12.500,00
Rejsestøtte 16.700,00 4.000,00
MasterCard 2.302,88 4.438,50
Skyldig NTfK 50.000,00 0,00
Forudbetalt statsbidrag 2000 fra Finland 377.015,05 0,00
  456.017,93 20.938,50
Hensættelser  
Hensat til forskerseminar i Grønland 1999 0,00 50.000,00
Egenkapital  
Overførte midler fra Island 0,00 384.546,96
Egenkapital primo Årets resultat 320.241,56 11.441,86 -64.305,90
  331.683,42 320.241,06
Gæld og egenkapital i alt 787.701,35 391.179,56

Annual Report send | link to this page |