04 September 2001

I. Organisation

I.1. Sekretariat

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) Nylandsgatan 37 PB 157 FIN - 00121 Helsingfors +358 9 1825 82 68 (tel) +358 9 1825 78 90 (fax)

http://www.nsfk.org

Kauko Aromaa, förman, kauko.aromaa@om.vn.fi, +358 9 1825 7881 (tel)
Jerzy Sarnecki, vice förman, jerzy.sarnecki@crim.su.se, +46 8 16 2102 (tel)
Anna Esko, chefssekreterare, anna.esko@om.fi, +358 9 1825 8268 (tel)
Martina Lybeck, admin. sekreterare, martina.lybeck@om.vn.fi, +358 9 1825 9804 (tel)
Joachim Enkvist, admin. sekreterare, joachim.enkvist@om.vn.fi, +358 9 1825 9804 (tel)
Tanja Mikkonen, chefssekreterare (från 15/1 till 30/6)

Tanja Mikkonen arbetade endast på deltid och Joachim Enkvist och Martina Lybeck arbetade för timlön. Anna Esko började arbeta den 1 augusti 2001. Hon arbetar på heltid.

I.2. Samarbetsrådets sammansättning och uppgifter

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) består av 15 medlemmar, som utnäms av de nordiska ländernas respektive justitieministerier. Mandatperioden är 3 år. I enlighet med stadgarna är vart och ett av medlemsländerna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) representerat med tre medlemmar i Rådet. Medlemmarna representerar först och främst kriminologisk forskning, men omfattar också representanter för administrativa myndigheter i de respektive länderna.

NSfK fungerar som kontaktorgan mellan nordiska forskare, som arbetar med kriminologiska och kriminalpolitiska frågor. Rådet har som syfte att främja kriminologisk forskning. Bland annat genom att bevilja forskningsstöd och genom att själv ta initiativ till att genomföra kriminologisk forskning. NSfK fungerar också som kontaktorgan mellan kriminologisk forskning och den praktiska kriminalpolitiken i Norden. Rådet skall således bland annat bistå myndigheterna i de nordiska länderna och Nordiska Rådet i kriminalpolitiska frågor. Dessutom har NSfK i uppgift att sprida information om nordisk kriminologi - först och främst i Norden, men också till länder utanför Norden.

Innevarande period sträcker sig från den 1 januari 2001 till 31 december 2003.

År 2001 hade Rådet följande sammansättning:

Danmark: Annika Snare Anette Storgaard Britta Kyvsgaard
Finland: Kauko Aromaa (förman) Päivi Honkatukia Jukka Lindstedt
Island: Helgi Gunnlaugsson Ragnheidur Bragadóttir Kristrún Kristinsdóttir
Norge: Sturla Falck Kjersti Ericsson Kjerstin Askholt
Sverige: Jerzy Sarnecki Monika Olsson Jan Andersson

I.3. Rådsmötet

Rådets ordinära möte hölls 26-27 mars 2001 i Stockholm. Frånvarande var: Annika Snare (DK) och Kristrún Kristinsdóttir (I).

I.4. Kontaktsekreterare

NSfK's nationella kontaktsekreterare har bland annat i uppgift att rapportera om kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter till NSfK's nyhetsbrev, Nordisk Kriminologi. Dessutom bistår kontaktsekreterarna sekretariatet med att arrangera möten, sprida informationsmaterial till de lokala miljöerna, besvara konkreta förfrågningar och ta hand om andra praktiska uppgifter. Kontaktsekreterarna är därtill nationella redaktörer för den elektroniska guiden till institutioner m.m., ”Links to Institutions”. Guiden, för vilken NSfK’s chefssekreterare är ansvarig redaktör, är tillgänglig på NSfK's hemsida.

Kontaktsekreterarna får ett årligt ordinärt honorar på FIM 7.200. Den kontaktsekreterare, som har ansvaret för det praktiska genomförandet av forskarseminariet och/eller kontaktseminariet, får dessutom ett extra honorar på FIM 3.600 för varje seminarium.

Kontaktsekreterare år 2001 har varit: Anne-Stina Sørensen, Retsvidenskabeligt Institut D, Københavns Universitet (Danmark) Aarne Kinnunen, Kriminalpolitiska avdelningen (Finland) Mariekathrine Poppel, Grønlands Hjemmestyre, Paarisa (Grønland) Rannveig Thorisdóttir, Lögreglan i Reykjavík (Island) Ragnhild Hennum, Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo (Norge) Lotta Pettersson, Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet (Sverige)

I.5. Samarbetspartners m.m.

I.5.1. Nationella redaktörer, teknisk leverantör - ”Bibliography of Nordic Criminology”

En yrkesbibliotekarie från vart och ett av av de nordiska länderna har ansvar för sökning och registrering av litteratur för respektive land i NSfK’s nordiska kriminologiska bibliografi. De nationella redaktörerna väljer bland sig en ’övernationell redaktör’, som koordinerar verksamheten. Den ’övernationella redaktören’ väljs på det årliga arbetsmötet för en period på 1 år. Ansvarig redaktör för bibliografin är NSfK’s chefssekreterare.

De nationella redaktörerna erhåller inget arvode av NSfK. Den ’övernationella redaktören’ erhåller ett årligt arvode på DKK 6.000 av NSfK.

Nationella redaktörer år 2001 har varit:

Rie Iversen (Danmark) (’övernationell redaktör’ från 1/1 till 27/4) Terttu Belgasem (Finland) Audur Gestdóttir (Island) Grete Skjåstadt (Norge) John Squires (Sverige) (’övernationell redaktör’ från och med 27/4 - )

Teknisk leverantör för etablering och upprätthållande av bibliografin är: EPM data AB, Björnnäsvägen 21, S-113 47 Stockholm

Avtalet med EPM data förnyades 1.8.2001 och är i kraft fram till den 31 januari 2002.

Sekretariatet har undersökt möjligheterna att finna ett prismässigt fördelaktigare alternativ för upprätthållande av bibliografin.

I.5.2. Redaktör, redaktionsråd, förlag - ”Journal of Scandinavian Studies in Crimi- nology and Crime Prevention”

Tidskriften utges av NSfK i samarbete med de kriminalförebyggande råden i de nordiska länderna, vilka finansierar omkostnader till förlag och redaktör med hälften var.

Redaktör

Redaktör för tidskriften har år 2001 varit Kauko Aromaa (Finland).

Redaktören mottar ett arvode på SEK 25 000 per halvår. Härtill kommer ett årligt resekonto på SEK 15 000. NSfK betalar hälften av utgiften.

Redaktionsråd

Medlemmar av redaktionsrådet erhåller inget arvode. Medlemmarna har år 2001 varit:

Anette Storgaard (Danmark) Arne Grahm (Danmark) Hannu Takala (Finland) Ragnheidur Bragadóttir (Island) Heidi Mork Lomell (Norge)

Inger Marie Fridhov (Norge) Marie Torstensson (Sverige) Erik Grevholm (Sverige)

Redaktionsrådet har inte sammankommit år 2001.

Förlag

Tidskriften utges - med ekonomiskt stöd från samarbetspartnerna: NSfK och de kriminalförebyggande rådena i Norden - av förlaget Taylor & Francis. Förlaget har år 2001 mottagit SEK

133.000 i publiceringsstöd. NSfK har betalat hälften av summan samt hälften av chefredaktörens honorar på SEK 50.000.

Tidskriften har marknadsförts genom att broschyrer delats ut vid flera internationella vetenskapliga konferenser. Dessutom har förlaget representerat tidskriften vid ett antal dylika konferenser.

I.6. Revisor

OFR-revisor, Kaisa Sistonen, Justitieministeriet, är revisor för Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi.

I.7. Bokförare

Justitieministeriets betalningscentral har skött om löneutbetalning och betalningscentralen har tillsammans med NSfK:s sekretariat skött om bokföringen.

II. Verksamhet 2001

II.1. Seminarier

II.1.1. Forskarseminarium

NSfK höll den 29-31 maj 2001 sitt 43:e forskarseminarium. Seminariet hölls i Jurmala, Lettland med temat ”Social Change and Crime in Scandinavian and Baltic region”. Sammanlagt 73 personer deltog i seminariet, som innehöll följande 40 inlägg:

Inledning - av Kauko Aromaa (F), Andrejs Vilks (LV) * Crime Prevention: Scandinavian Success Stories - av Hannu Takala (F) * On Globalization of Control: Towards an Integrated Surveillance System in Europe – av Thomas Mathiesen (N) * Results of the International Crime Victims Survey 2000 – av Kauko Aromaa (F) * Crime Trends in Scandinavia and Eastern Europe – av Hanns von Hofer (S) * Delinquent Youth Networks – av Jerzy Sarnecki (S) * Recividivism Rates Across Nations: Comparable or Different – av Kristrún Kristinsdóttir (I) * External Oversight in Norway: Does it matter? – av Gunnar Thomassen (N) * Does neoclassicism motivate sentencing in Sweden but not in Norway – av Eva Stenborre (S) * The New Bill in Finland to Expand the Restraining Order to Concern Serious Domestic Violence – av Eve Hirvonen (F) * Corrections in Iceland – av Erlendur Baldursson (I) * Construction of the Drug Problem in St Petersburg – av My Lilja (S) * The Criminal Career and Socio-Economic Status of Drug Offenders – av Aarne Kinnunen (F) * From Invisible to Visible: Drugs in the Baltic Sea Region in a Period of profound Changes in the 1990’s (Results from the Baltica-Study) – av Saija Järvinen (F) * The Estonian Criminal Injuries Compensation Act – created in the context of accession to European Union – av Peeter Kiviloo (EST) * Virtual Violence: National and International Aspects of Crime Presentation on Lithuanian TV Channels – av Alexandras Dobryninas (LIT) * International Integration of St. Petersburg Crime Organisations – av Yakov Kostjukovski (RUS) * Aspects of Organised Transnational Crime in Countries of Transition – av Andrej Vilks (LV) * Prevention of laundering of proceeds derived from criminal activities a fundamental element for fighting organized crime – av Aldis Lieljuksis (LV) * Fight of Organised Crime, Tendencies of Development of Organised Crime from the Point of View of Criminal Police of Latvia – av Vilnis Kipens (LV) * Definition of Organized Crime in Latvia’s Criminal Code and in UN Convention on Prevention of Organised Transnational Crime

av Aleksejs Loskutovs (LV) * Involvement of the Organised Crime of the Czech Origin into the International Nets of Organised Crime – av Miroslav Scheinost (CZ) * Crime in Re-independent Estonia – av Ando Leps (EST) * Transnational Crime and it's Prevention Problem in Lithuania – av Genovaitė Babachinaite & Antanas Dapsys (LIT) * Which of International Development Aspects and the Czech Republic Internal Problems in the Early 21st Century Might be Misused by Transnational Crime – av Martin Cejp (CZ) * Civic Resources in Anti-Corruption Activities – av Laima Zilinskiene (LIT) * Illegal Entrepreneurs in the Baltic Region 1920-1940 – av Hans Andersson (S) * Crime Committed by People from Eastern Europe – The Police Perspective
av Ellen S. Kittelsbye and Elisabeth Næss (N) * Crime, Fear-of-Crime and Crime Statistics in the Heart of the Baltic – av Mårten Landahl * Considerations on Globalisation, Information Technology, Surveillance Society, Legislation and Crime Prevention - an other alternative – av Jesper Stecher (DK) * Causal Perspectives on Desistance from Offending: Does Anybody Really Change? – av Dave Sorensen (DK) * Two Traditions in Thinking about Social Controls in Cities – av Nicolay Johansen

(N) * Predicting recidivism: A five-year prospective study of Icelandic prison inmates – av Marius Peersen (I) * Konfliktråd in Denmark and the development of a restorative justice philosophy – av Anne Lemonne (DK) * Current Trends in the Development of Social Control – av Timo Kyntäjä (F) * Studies on the Scandinavian Criminal Science in Japan – av Jin Sakata (JPN) * The Limits of Criminal Law: From the Rule of Law to the Rule of Justice – av Ari Hirvonen (F) * Trafficking in Women and Prostitution – av Annalise Kongstad (DK) * Illegal Immigration in Latvia: tendences of development and prevention – av Ilona Kronberga (LV) * Situation Report Republic of Latvia “Illegal Migration and related Facilitating Crime -Baltic Sea Regions”January- December 2000 – av Raimonda Admine (LV) * "Illegal” Control? - Focus upon some Moral and Legal Aspects of the Control Policies of Unauthorized Immigration – av Bente Puntervold-Bø (N).

En rapport med inläggen från seminariet blev publicerad i augusti månad. Rapporten finns i tryckt format, och kan dessutom laddas ned från NSfK’s hemsida.

II.1.2. Resande seminarium

Sekretariatet i Danmark påbörjade planeringarna av det resande seminariet till England i oktober 2001. Sekretariatet i Helsingfors fortsatte med planeringen fr.o.m. januari 2001. Seminariet uppsköts till april 2002 pga av den oklara finansieringen och för få anmälda. Planeringsgruppen av det resande seminariet bestod av Anette Stoorgard, Henrik Tham och Kauko Aromaa. Seminariet annonserades i nyhetsbrevet och på NSfK’s mailinglista. Under hösten 2002 etablerades kontakter med institutioner och forskningcenter i England. Det bestämdes att den sista anmälningsdagen för det resande seminariet till England i april 2002 var 15 januari 2002.

II.2. Elektronisk Guide

II.2.1. Bibliografimöte

NSfK deltog i bibliografimötet som ordnades den 27 april i Köpenhamn. I mötet deltog alla nationella redaktörer. John Squires (Sverige) blev vald till ”övernationell redaktör”. Nästa bibliografimöte skall hållas 26.4.2002 i Helsingfors.

II.3. Mailinglista

NSfK skapade hösten 2001 en mailinglista som intresserade personer frivilligt får vara med i. Varje medlem i mailinglistan har möjlighet att informera de andra medlemmarna om aktuella händelser, frågeställningar, egna forskningsresultat o.s.v. I slutet av året hade listan cirka 80 medlemmar.

II.4. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention

Det hölls ett möte om marknadsföring m.m. mellan huvudredaktören och Stockholmsredaktionen i Stockholm 21.5.2001. Det senaste numret av tidskriften utkom i december månad.

II.5. Nyhetsbrevet: Nordisk Kriminologi

NSfK’s nyhetsbrev, Nordisk Kriminologi, utkom år 2001 med 3 nummer. Nyhetsbrevet distribueras till ca. 1200 privatpersoner, institutioner, bibliotek och myndigheter – primärt inom Norden. Nyhetsbrevet finns dessutom tillgängligt on-line på NSfK’s hemsida. Nyhetsbrevet innehåller: information från sekretariatet om NSfK’s aktuella verksamhet, resebrev och artiklar om aktuella kriminologiska och kriminalpolitiska frågor i de nordiska länderna.

II.6. Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från NSfK

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från NSfK har uppdaterats och finns i en svenskspråkig och engelskspråkig version. Bägge versioner är tillgängliga på NSfK’s hemsida.

II.7. Beviljade forskningsstöd år 2001

NSfK behandlade på sitt årliga rådsmöte ansökningar om ekonomiskt stöd till kriminologiska forskningsprojekt m.m. Fristen för ansökningstiden var 15 januari 2001. Ansökningarna behandlades i enlighet med gällande riktlinjer för ansökning om finansiellt stöd av NSfK, som offentliggjorts i Nordisk Kriminologi 25(3) 2000 och på NSfK’s hemsida.

År 2001 mottog Samarbetsrådet 23 ansökninger om ekonomiskt stöd till forskningsprojekt m.m. Det sammanlagda ansökta beloppet var FIM 1.734.846. Totalt beviljade Samarbetsrådet FIM 450.832,46. Till betalning sattes dock FIM 306.856,46. Detta belopp utgörs av FIM 228.564,76 till forskningsstöd och FIM 78.291,70 till arbetsgruppmöten.

Följande forskningsprojekt och arbetsgruppmöten har mottagit ekonomiskt stöd 2001:

Lars Holmberg (D), Evy Frantzsen (D) och Liv Finstad (N) FIM 31.200 i stöd för att arrangera arbetsgruppsmöte/seminarie om polisforskning. Mötets mål var att skapa nätverk mellan forskare i Norden, sprida information om aktuell forskning i deltagarnas länder och väga möjligheter för framtida gemensamma forskningprojekt.
Mika Junninen (F) FIM 30.676,36 i forskningsstöd till projektet ”Organiserad brottslighet i Finland och dens gränsöverskridande dimension”. (Junninen har tidigare beviljats understöd, och det är detta stöd som överflyttas till det nya projektet)
Elin Kippe (N) FIM 39.761 i forskningsstöd till projektet ”Kjøp av sex før og etter en lovendring”. Titeln refererar till både kriminaliseringen av köp av sex av personer under 18 år, och en eventuell kriminalisering av allt köp av sex i Norge. Föremålet för projektet är att genom samtal med män som har erfarenheter av köp av sex belysa deras motiv för sitt handlande och deras vetskap om lagstiftningen beträffande köp av sex. En viktig frågeställning är huruvida ändringar i sedlighetslagstiftningen påverkar/kommer att påverka deras inställning i förhållande till köp av sex. Kippe tog inte emot stödet under år 2001, utan sökte om uppskov.
Anne Kouvonen (F) FIM 4.400 i resestöd i samband med projektet ”Nackdelar och fördelar av skolungdomars deltidsarbete”. Kouvonen tog inte emot resestödet. Fick finansiering från andra källor.
My Lilja (S) FIM 46.647 i forskningsstöd till projektet ”Konstruktionen av det postsovjetiska narkotikaproblemet: en undersökning av intresseorganisationer och media i S:t Petersburg”. Projektet är en undersökning på hur ryska, svenska och andra intresseorganisationer ser på narkotikaproblemet och hur dessa organisationer konstruerar ett socialt problem av det.
Kati Mustola (F), Jens Rydström (S) och Martin Halsos (N) FIM 8.630 stöd för ett arbetsgruppsmöte i samband med projektet ”Homosexualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”. Samma projekt har tidigare fått stöd och den här gången beviljades stödet för att redigera materialet för en forskningsrapport som skulle publiceras.
Lotta Pettersson (S) FIM 43.756,20 i forskningsstöd till projektet ”Ekonomisk brottslighet i skandinavisk trailertransport – normalitet eller avvikelse?”. Undersökningen syftar till att undersöka ekonomisk brottslighet i den gränsöverskridande vägtransportbranschen mellan Norge och Sverige. Med ekonomisk brottslighet menas här i första hand brott som begås i förlängningen av en legal näringsverksamhet och yrkesrelaterad ekonomisk brottslighet.
Anne Riisøy (N) FIM 40.000 i forskningsstöd till projektet ”En analyse av ukjent kriminalitet i norsk og islandsk middelalder basert på tapte kristenrettsbestemmelser” Projektet avser en rätthistoris studie av norsk och isländsk lag mellan 1200-talet och reformationen. Den sökande har för avsikt att gå igenom domstolsmål och andra handlingar av hittils okända bestämmelser. Sökande vill vidare undersöka dessa bestämmelser och studera samhälleliga, religiösa utgångspunkter till dessa kriminaliseringar samt dess forsatta öde.
Anna Ryding (S) FIM 46.602,90 i forskningsstöd till projektet ”Brottsofferjourernas identitetsformering – En ideell organisations profilering och sociala gränsdragningar”. Den sökande vill undersöka hur olika jourkulturer formar förståelsen för – och bidrar med vardagliga teorier kring – brottsoffer, brott, straff, vård, rättvisa och rättighet. Den sökande vill även närmare undersöka risker och fördelar med att brottsofferjouren närmar sig de professionella yrkesområdena på fältet.
Mette Snertingdal (N) ett reducerat belopp på FIM 66.000 i forskningsstöd till projektet ”En komparativ analyse av vaktvirksomhetslovgivning i Norden”. Den sökande avser att genomföra en komparativ jämförelse av lagstiftningen om vaktverksamheten i Norden. Sökande har för avsikt att systematisera likheter och olikheter i vakternas legitimitet i de olika nordiska länderna. T.ex. frågeställningar såsom vilket slags bemyndigande har vakter i de olika länderna samt var går gränserna mellan polis- och vaktuppgifter i de olika länderna. Snertingdal tog inte emot stödet år 2001, utan sökte om uppskov.
Eva Stenborre (S) ett begränsat belopp på FIM 40.000 i forskningsstöd till projektet ”Alternativ till fängelsestraff”. Den sökande vill forska om två alternativ till fängelsestraffet, nämligen dagsanstalter och arbetkooperativ, vilka redan idag ingår i straffsystemet i USA. Sökanden vill belysa frågeställningar såsom t.ex. vilka närmare innehåll dessa alternativ till fängelsestraff har utomlands och vilka lagöverträdare och för vilka brottstyper de tillämpas på.

� Joar Tranøy (N) FIM 12.000 i resestöd i samband med projektet ”Behandling av vanskelige åndssvake i 1940- og 1950-årene”. Projektet syftar till att utifrån olika källor beskriva hur ”troublesome feebleminded” behandlats i Danmark, Norge och Sverige under 1940- och 1950-talet.

� Rasmus Wandall (D) FIM 41.159 i forskningsstöd till projektet ”Ubetinget frihedsstraf. En retssociologisk undersøgelse af danske byretters skønsmæssige valg af ubetinget frihedsstraf i straffesager”. Den sökande vill genomföra en rättssociologisk beskrivning och analys av det skönsmässiga valet mellan ovillkorligt frihetsstraff och alternativ därtill som byrätter i Danmark har rätt att träffa enligt strafflagen § 56, 58, 62 och 80.

II.8. Beviljade resestöd 2001

Inom budgetramarna för år 2001 har NSfK’s förman löpande behandlat ansökningar om ekonomiskt stöd till rese- och forskningsaktiviteter med upp till FIM 3.200 för individuella resor (huvudregel) och upp till FIM 8.000 för kollektiva resor. Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd samt regler för rapportering är senast tryckta i ”Nordisk Kriminologi 26(3) 2000”.

� Maj-Britt Martinussen (DK), DKK 2.245,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Christina Scheel (DK), DKK 2.245,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Anja Eliassen (DK), FIM 1.844,51 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Dorthe Eriksen (DK), FIM 2.099,09 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Bettina Bøgen (DK), FIM 1.789,95 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Trine Svensson (DK), FIM 2.500,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Jesper Stecher (DK), FIM 2.500,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Regina Järg (S), FIM 4.000,- för deltagande i The International Conference on Violence in Schools and Public, Paris 5-7 mars 2001.

� Kauko Aromaa (F), FIM 3.200,- för deltagande i styrelsegruppen av European Society of Criminology, Milan 4-6 maj 2001

� Ulla V. Bondeson (DK) FIM 3.200,- för deltagande i styrelsmöten av International Society for Criminology och Campbell Collaboration Crime and Justice Group, Paris 10-13 maj 2001.

� Ida Koch (DK), DKK 1.839,- för deltagande i Statewatching the new Europe 2001konferensen, London 30 juni 2001.

� Anna Esko (F), FIM 275,- för deltagande i The 14th Helsinki Summer Seminar on International Law, Helsingfors 20-31 augusti 2001

� Aarne Kinnunen (F), 3.200,- för deltagande i European Society of Criminology’s konferens, Lausanne 6-8 september 2001

� Mika Junninen (F), 3.200,- för deltagande i European Society of Criminology’s konferens, Lausanne 6-8 september 2001

� Tanja Mikkonen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Antu Sorainen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Niklas Roth (S), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Kari Saari (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

Sari Vesikansa (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Tiina Airaksinen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Sanna Melaranta (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Minna Salomaa (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Anne Väisänen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Minna Ruuskanen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Liv Os Stølan (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Gorm Gabrielsen (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Heini Kainulainen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Eeva Liisa Hirvonen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Andrew M. Jefferson (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Kjersti Varang (N), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

De utbetalade beloppen till resestöd inkluderar kostnaderna i anknytning till de ekonomiska transaktionerna.

Resultatredovisning 01.01.2001 – 31.12.2001

 
2001 (FIM) 2000 (DDK)
Intäkter  
Statsbidrag 1.774.016,71 2.180.841,26
Forskarseminarium, återbetalning 1.375,00 30.723,64
Rådsmötet, återbetalning 2.369,00 57.286,32
Bibliografistöd 32.509,08 26.473,42
Diverse inkomster 3.569,22 0,00
Ränta 23.272,60 39.096,69
Summa intäkter 1.837.111,61 2.334.421,33
Utgifter    
Lön 232.923,32 522.824,03
Honorarer 52.206,13 97.312,00
Kontorskostnader 31.184,42 95.700,71
Kontorsutrustning 26.900,00 0,00
Rådsmöte 71.805,08 87.727,46
Forskarseminarium 293.285,46 339.112,05
Kontaktseminarium 0,00 107.262,95
Resestöd 81.406,09 66.384,57
Forskningsstöd 228.564,76 468.754,68
Arbetsgrupper 78.291,70 162.560,00
Bibliography of Nordic Criminology 73.387,83 130.548,16
Journal of Scandinavian Studies 89.355,26 109.194,09
Nordisk Kriminologi 65.008,64 77.004,94
Seminarierapport 18.496,30 16.823,00
NTfK 40.129,83 50.000,00
Bankavgifter 590,02 0,00
Andra kostnader 8785,07 37.063,87
Summa utgifter 1.392.319,91 2.368.272,51
Årets resultat 444.791,70 -33.851,18
Balans 31.12.2001
Förmögenhet 2001 (FIM) 2000 (DDK)
Bankmedel Kontanter 1 330 763,64 0,00 361 059,47 87,00
Förmögenhet sammanlagt 1 330 763,64 361 146,47
Eget kapital och skulder    
Eget kapital Årets resultat Resultatregle- ringsskulder: bankavgift skulden till JM revisorn 237 282,95 444 791,70 18,02 640 670,97 8000,00 331 683,42 -33 851,18
Skulder totalt: 648 688,99 63 314,23
Skulder och eget kapital: 1 330 763,64 361 146,47

II.8. Beviljade resestöd 2001

Inom budgetramarna för år 2001 har NSfK’s förman löpande behandlat ansökningar om ekonomiskt stöd till rese- och forskningsaktiviteter med upp till FIM 3.200 för individuella resor (huvudregel) och upp till FIM 8.000 för kollektiva resor. Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd samt regler för rapportering är senast tryckta i ”Nordisk Kriminologi 26(3) 2000”.

� Maj-Britt Martinussen (DK), DKK 2.245,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Christina Scheel (DK), DKK 2.245,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Anja Eliassen (DK), FIM 1.844,51 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Dorthe Eriksen (DK), FIM 2.099,09 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Bettina Bøgen (DK), FIM 1.789,95 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Trine Svensson (DK), FIM 2.500,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Jesper Stecher (DK), FIM 2.500,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Regina Järg (S), FIM 4.000,- för deltagande i The International Conference on Violence in Schools and Public, Paris 5-7 mars 2001.

� Kauko Aromaa (F), FIM 3.200,- för deltagande i styrelsegruppen av European Society of Criminology, Milan 4-6 maj 2001

� Ulla V. Bondeson (DK) FIM 3.200,- för deltagande i styrelsmöten av International Society for Criminology och Campbell Collaboration Crime and Justice Group, Paris 10-13 maj 2001.

� Ida Koch (DK), DKK 1.839,- för deltagande i Statewatching the new Europe 2001konferensen, London 30 juni 2001.

� Anna Esko (F), FIM 275,- för deltagande i The 14th Helsinki Summer Seminar on International Law, Helsingfors 20-31 augusti 2001

� Aarne Kinnunen (F), 3.200,- för deltagande i European Society of Criminology’s konferens, Lausanne 6-8 september 2001

� Mika Junninen (F), 3.200,- för deltagande i European Society of Criminology’s konferens, Lausanne 6-8 september 2001

� Tanja Mikkonen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Antu Sorainen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Niklas Roth (S), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Kari Saari (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

Sari Vesikansa (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Tiina Airaksinen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Sanna Melaranta (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Minna Salomaa (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Anne Väisänen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Minna Ruuskanen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Liv Os Stølan (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Gorm Gabrielsen (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Heini Kainulainen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Eeva Liisa Hirvonen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Andrew M. Jefferson (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Kjersti Varang (N), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

De utbetalade beloppen till resestöd inkluderar kostnaderna i anknytning till de ekonomiska transaktionerna.

Resultatredovisning 01.01.2001 – 31.12.2001

 
2001 (FIM) 2000 (DDK)
Intäkter  
Statsbidrag 1.774.016,71 2.180.841,26
Forskarseminarium, återbetalning 1.375,00 30.723,64
Rådsmötet, återbetalning 2.369,00 57.286,32
Bibliografistöd 32.509,08 26.473,42
Diverse inkomster 3.569,22 0,00
Ränta 23.272,60 39.096,69
Summa intäkter 1.837.111,61 2.334.421,33
Utgifter    
Lön 232.923,32 522.824,03
Honorarer 52.206,13 97.312,00
Kontorskostnader 31.184,42 95.700,71
Kontorsutrustning 26.900,00 0,00
Rådsmöte 71.805,08 87.727,46
Forskarseminarium 293.285,46 339.112,05
Kontaktseminarium 0,00 107.262,95
Resestöd 81.406,09 66.384,57
Forskningsstöd 228.564,76 468.754,68
Arbetsgrupper 78.291,70 162.560,00
Bibliography of Nordic Criminology 73.387,83 130.548,16
Journal of Scandinavian Studies 89.355,26 109.194,09
Nordisk Kriminologi 65.008,64 77.004,94
Seminarierapport 18.496,30 16.823,00
NTfK 40.129,83 50.000,00
Bankavgifter 590,02 0,00
Andra kostnader 8785,07 37.063,87
Summa utgifter 1.392.319,91 2.368.272,51
Årets resultat 444.791,70 -33.851,18
Balans 31.12.2001
Förmögenhet 2001 (FIM) 2000 (DDK)
Bankmedel Kontanter 1 330 763,64 0,00 361 059,47 87,00
Förmögenhet sammanlagt 1 330 763,64 361 146,47
Eget kapital och skulder    
Eget kapital Årets resultat Resultatregle- ringsskulder: bankavgift skulden till JM revisorn 237 282,95 444 791,70 18,02 640 670,97 8000,00 331 683,42 -33 851,18
Skulder totalt: 648 688,99 63 314,23
Skulder och eget kapital: 1 330 763,64 361 146,47

II. Verksamhet 2001

II.1. Seminarier

II.1.1. Forskarseminarium

NSfK höll den 29-31 maj 2001 sitt 43:e forskarseminarium. Seminariet hölls i Jurmala, Lettland med temat ”Social Change and Crime in Scandinavian and Baltic region”. Sammanlagt 73 personer deltog i seminariet, som innehöll följande 40 inlägg:

Inledning - av Kauko Aromaa (F), Andrejs Vilks (LV) * Crime Prevention: Scandinavian Success Stories - av Hannu Takala (F) * On Globalization of Control: Towards an Integrated Surveillance System in Europe – av Thomas Mathiesen (N) * Results of the International Crime Victims Survey 2000 – av Kauko Aromaa (F) * Crime Trends in Scandinavia and Eastern Europe – av Hanns von Hofer (S) * Delinquent Youth Networks – av Jerzy Sarnecki (S) * Recividivism Rates Across Nations: Comparable or Different – av Kristrún Kristinsdóttir (I) * External Oversight in Norway: Does it matter? – av Gunnar Thomassen (N) * Does neoclassicism motivate sentencing in Sweden but not in Norway – av Eva Stenborre (S) * The New Bill in Finland to Expand the Restraining Order to Concern Serious Domestic Violence – av Eve Hirvonen (F) * Corrections in Iceland – av Erlendur Baldursson (I) * Construction of the Drug Problem in St Petersburg – av My Lilja (S) * The Criminal Career and Socio-Economic Status of Drug Offenders – av Aarne Kinnunen (F) * From Invisible to Visible: Drugs in the Baltic Sea Region in a Period of profound Changes in the 1990’s (Results from the Baltica-Study) – av Saija Järvinen (F) * The Estonian Criminal Injuries Compensation Act – created in the context of accession to European Union – av Peeter Kiviloo (EST) * Virtual Violence: National and International Aspects of Crime Presentation on Lithuanian TV Channels – av Alexandras Dobryninas (LIT) * International Integration of St. Petersburg Crime Organisations – av Yakov Kostjukovski (RUS) * Aspects of Organised Transnational Crime in Countries of Transition – av Andrej Vilks (LV) * Prevention of laundering of proceeds derived from criminal activities a fundamental element for fighting organized crime – av Aldis Lieljuksis (LV) * Fight of Organised Crime, Tendencies of Development of Organised Crime from the Point of View of Criminal Police of Latvia – av Vilnis Kipens (LV) * Definition of Organized Crime in Latvia’s Criminal Code and in UN Convention on Prevention of Organised Transnational Crime

av Aleksejs Loskutovs (LV) * Involvement of the Organised Crime of the Czech Origin into the International Nets of Organised Crime – av Miroslav Scheinost (CZ) * Crime in Re-independent Estonia – av Ando Leps (EST) * Transnational Crime and it's Prevention Problem in Lithuania – av Genovaitė Babachinaite & Antanas Dapsys (LIT) * Which of International Development Aspects and the Czech Republic Internal Problems in the Early 21st Century Might be Misused by Transnational Crime – av Martin Cejp (CZ) * Civic Resources in Anti-Corruption Activities – av Laima Zilinskiene (LIT) * Illegal Entrepreneurs in the Baltic Region 1920-1940 – av Hans Andersson (S) * Crime Committed by People from Eastern Europe – The Police Perspective
av Ellen S. Kittelsbye and Elisabeth Næss (N) * Crime, Fear-of-Crime and Crime Statistics in the Heart of the Baltic – av Mårten Landahl * Considerations on Globalisation, Information Technology, Surveillance Society, Legislation and Crime Prevention - an other alternative – av Jesper Stecher (DK) * Causal Perspectives on Desistance from Offending: Does Anybody Really Change? – av Dave Sorensen (DK) * Two Traditions in Thinking about Social Controls in Cities – av Nicolay Johansen

(N) * Predicting recidivism: A five-year prospective study of Icelandic prison inmates – av Marius Peersen (I) * Konfliktråd in Denmark and the development of a restorative justice philosophy – av Anne Lemonne (DK) * Current Trends in the Development of Social Control – av Timo Kyntäjä (F) * Studies on the Scandinavian Criminal Science in Japan – av Jin Sakata (JPN) * The Limits of Criminal Law: From the Rule of Law to the Rule of Justice – av Ari Hirvonen (F) * Trafficking in Women and Prostitution – av Annalise Kongstad (DK) * Illegal Immigration in Latvia: tendences of development and prevention – av Ilona Kronberga (LV) * Situation Report Republic of Latvia “Illegal Migration and related Facilitating Crime -Baltic Sea Regions”January- December 2000 – av Raimonda Admine (LV) * "Illegal” Control? - Focus upon some Moral and Legal Aspects of the Control Policies of Unauthorized Immigration – av Bente Puntervold-Bø (N).

En rapport med inläggen från seminariet blev publicerad i augusti månad. Rapporten finns i tryckt format, och kan dessutom laddas ned från NSfK’s hemsida.

II.1.2. Resande seminarium

Sekretariatet i Danmark påbörjade planeringarna av det resande seminariet till England i oktober 2001. Sekretariatet i Helsingfors fortsatte med planeringen fr.o.m. januari 2001. Seminariet uppsköts till april 2002 pga av den oklara finansieringen och för få anmälda. Planeringsgruppen av det resande seminariet bestod av Anette Stoorgard, Henrik Tham och Kauko Aromaa. Seminariet annonserades i nyhetsbrevet och på NSfK’s mailinglista. Under hösten 2002 etablerades kontakter med institutioner och forskningcenter i England. Det bestämdes att den sista anmälningsdagen för det resande seminariet till England i april 2002 var 15 januari 2002.

II.2. Elektronisk Guide

II.2.1. Bibliografimöte

NSfK deltog i bibliografimötet som ordnades den 27 april i Köpenhamn. I mötet deltog alla nationella redaktörer. John Squires (Sverige) blev vald till ”övernationell redaktör”. Nästa bibliografimöte skall hållas 26.4.2002 i Helsingfors.

II.3. Mailinglista

NSfK skapade hösten 2001 en mailinglista som intresserade personer frivilligt får vara med i. Varje medlem i mailinglistan har möjlighet att informera de andra medlemmarna om aktuella händelser, frågeställningar, egna forskningsresultat o.s.v. I slutet av året hade listan cirka 80 medlemmar.

II.4. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention

Det hölls ett möte om marknadsföring m.m. mellan huvudredaktören och Stockholmsredaktionen i Stockholm 21.5.2001. Det senaste numret av tidskriften utkom i december månad.

II.5. Nyhetsbrevet: Nordisk Kriminologi

NSfK’s nyhetsbrev, Nordisk Kriminologi, utkom år 2001 med 3 nummer. Nyhetsbrevet distribueras till ca. 1200 privatpersoner, institutioner, bibliotek och myndigheter – primärt inom Norden. Nyhetsbrevet finns dessutom tillgängligt on-line på NSfK’s hemsida. Nyhetsbrevet innehåller: information från sekretariatet om NSfK’s aktuella verksamhet, resebrev och artiklar om aktuella kriminologiska och kriminalpolitiska frågor i de nordiska länderna.

II.6. Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från NSfK

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från NSfK har uppdaterats och finns i en svenskspråkig och engelskspråkig version. Bägge versioner är tillgängliga på NSfK’s hemsida.

II.7. Beviljade forskningsstöd år 2001

NSfK behandlade på sitt årliga rådsmöte ansökningar om ekonomiskt stöd till kriminologiska forskningsprojekt m.m. Fristen för ansökningstiden var 15 januari 2001. Ansökningarna behandlades i enlighet med gällande riktlinjer för ansökning om finansiellt stöd av NSfK, som offentliggjorts i Nordisk Kriminologi 25(3) 2000 och på NSfK’s hemsida.

År 2001 mottog Samarbetsrådet 23 ansökninger om ekonomiskt stöd till forskningsprojekt m.m. Det sammanlagda ansökta beloppet var FIM 1.734.846. Totalt beviljade Samarbetsrådet FIM 450.832,46. Till betalning sattes dock FIM 306.856,46. Detta belopp utgörs av FIM 228.564,76 till forskningsstöd och FIM 78.291,70 till arbetsgruppmöten.

Följande forskningsprojekt och arbetsgruppmöten har mottagit ekonomiskt stöd 2001:

Lars Holmberg (D), Evy Frantzsen (D) och Liv Finstad (N) FIM 31.200 i stöd för att arrangera arbetsgruppsmöte/seminarie om polisforskning. Mötets mål var att skapa nätverk mellan forskare i Norden, sprida information om aktuell forskning i deltagarnas länder och väga möjligheter för framtida gemensamma forskningprojekt.
Mika Junninen (F) FIM 30.676,36 i forskningsstöd till projektet ”Organiserad brottslighet i Finland och dens gränsöverskridande dimension”. (Junninen har tidigare beviljats understöd, och det är detta stöd som överflyttas till det nya projektet)
Elin Kippe (N) FIM 39.761 i forskningsstöd till projektet ”Kjøp av sex før og etter en lovendring”. Titeln refererar till både kriminaliseringen av köp av sex av personer under 18 år, och en eventuell kriminalisering av allt köp av sex i Norge. Föremålet för projektet är att genom samtal med män som har erfarenheter av köp av sex belysa deras motiv för sitt handlande och deras vetskap om lagstiftningen beträffande köp av sex. En viktig frågeställning är huruvida ändringar i sedlighetslagstiftningen påverkar/kommer att påverka deras inställning i förhållande till köp av sex. Kippe tog inte emot stödet under år 2001, utan sökte om uppskov.
Anne Kouvonen (F) FIM 4.400 i resestöd i samband med projektet ”Nackdelar och fördelar av skolungdomars deltidsarbete”. Kouvonen tog inte emot resestödet. Fick finansiering från andra källor.
My Lilja (S) FIM 46.647 i forskningsstöd till projektet ”Konstruktionen av det postsovjetiska narkotikaproblemet: en undersökning av intresseorganisationer och media i S:t Petersburg”. Projektet är en undersökning på hur ryska, svenska och andra intresseorganisationer ser på narkotikaproblemet och hur dessa organisationer konstruerar ett socialt problem av det.
Kati Mustola (F), Jens Rydström (S) och Martin Halsos (N) FIM 8.630 stöd för ett arbetsgruppsmöte i samband med projektet ”Homosexualitet, straffrätt och kriminalitetssyn i Norden 1880-1972”. Samma projekt har tidigare fått stöd och den här gången beviljades stödet för att redigera materialet för en forskningsrapport som skulle publiceras.
Lotta Pettersson (S) FIM 43.756,20 i forskningsstöd till projektet ”Ekonomisk brottslighet i skandinavisk trailertransport – normalitet eller avvikelse?”. Undersökningen syftar till att undersöka ekonomisk brottslighet i den gränsöverskridande vägtransportbranschen mellan Norge och Sverige. Med ekonomisk brottslighet menas här i första hand brott som begås i förlängningen av en legal näringsverksamhet och yrkesrelaterad ekonomisk brottslighet.
Anne Riisøy (N) FIM 40.000 i forskningsstöd till projektet ”En analyse av ukjent kriminalitet i norsk og islandsk middelalder basert på tapte kristenrettsbestemmelser” Projektet avser en rätthistoris studie av norsk och isländsk lag mellan 1200-talet och reformationen. Den sökande har för avsikt att gå igenom domstolsmål och andra handlingar av hittils okända bestämmelser. Sökande vill vidare undersöka dessa bestämmelser och studera samhälleliga, religiösa utgångspunkter till dessa kriminaliseringar samt dess forsatta öde.
Anna Ryding (S) FIM 46.602,90 i forskningsstöd till projektet ”Brottsofferjourernas identitetsformering – En ideell organisations profilering och sociala gränsdragningar”. Den sökande vill undersöka hur olika jourkulturer formar förståelsen för – och bidrar med vardagliga teorier kring – brottsoffer, brott, straff, vård, rättvisa och rättighet. Den sökande vill även närmare undersöka risker och fördelar med att brottsofferjouren närmar sig de professionella yrkesområdena på fältet.
Mette Snertingdal (N) ett reducerat belopp på FIM 66.000 i forskningsstöd till projektet ”En komparativ analyse av vaktvirksomhetslovgivning i Norden”. Den sökande avser att genomföra en komparativ jämförelse av lagstiftningen om vaktverksamheten i Norden. Sökande har för avsikt att systematisera likheter och olikheter i vakternas legitimitet i de olika nordiska länderna. T.ex. frågeställningar såsom vilket slags bemyndigande har vakter i de olika länderna samt var går gränserna mellan polis- och vaktuppgifter i de olika länderna. Snertingdal tog inte emot stödet år 2001, utan sökte om uppskov.
Eva Stenborre (S) ett begränsat belopp på FIM 40.000 i forskningsstöd till projektet ”Alternativ till fängelsestraff”. Den sökande vill forska om två alternativ till fängelsestraffet, nämligen dagsanstalter och arbetkooperativ, vilka redan idag ingår i straffsystemet i USA. Sökanden vill belysa frågeställningar såsom t.ex. vilka närmare innehåll dessa alternativ till fängelsestraff har utomlands och vilka lagöverträdare och för vilka brottstyper de tillämpas på.

� Joar Tranøy (N) FIM 12.000 i resestöd i samband med projektet ”Behandling av vanskelige åndssvake i 1940- og 1950-årene”. Projektet syftar till att utifrån olika källor beskriva hur ”troublesome feebleminded” behandlats i Danmark, Norge och Sverige under 1940- och 1950-talet.

� Rasmus Wandall (D) FIM 41.159 i forskningsstöd till projektet ”Ubetinget frihedsstraf. En retssociologisk undersøgelse af danske byretters skønsmæssige valg af ubetinget frihedsstraf i straffesager”. Den sökande vill genomföra en rättssociologisk beskrivning och analys av det skönsmässiga valet mellan ovillkorligt frihetsstraff och alternativ därtill som byrätter i Danmark har rätt att träffa enligt strafflagen § 56, 58, 62 och 80.

II.8. Beviljade resestöd 2001

Inom budgetramarna för år 2001 har NSfK’s förman löpande behandlat ansökningar om ekonomiskt stöd till rese- och forskningsaktiviteter med upp till FIM 3.200 för individuella resor (huvudregel) och upp till FIM 8.000 för kollektiva resor. Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd samt regler för rapportering är senast tryckta i ”Nordisk Kriminologi 26(3) 2000”.

� Maj-Britt Martinussen (DK), DKK 2.245,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Christina Scheel (DK), DKK 2.245,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Anja Eliassen (DK), FIM 1.844,51 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Dorthe Eriksen (DK), FIM 2.099,09 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Bettina Bøgen (DK), FIM 1.789,95 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Trine Svensson (DK), FIM 2.500,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Jesper Stecher (DK), FIM 2.500,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Regina Järg (S), FIM 4.000,- för deltagande i The International Conference on Violence in Schools and Public, Paris 5-7 mars 2001.

� Kauko Aromaa (F), FIM 3.200,- för deltagande i styrelsegruppen av European Society of Criminology, Milan 4-6 maj 2001

� Ulla V. Bondeson (DK) FIM 3.200,- för deltagande i styrelsmöten av International Society for Criminology och Campbell Collaboration Crime and Justice Group, Paris 10-13 maj 2001.

� Ida Koch (DK), DKK 1.839,- för deltagande i Statewatching the new Europe 2001konferensen, London 30 juni 2001.

� Anna Esko (F), FIM 275,- för deltagande i The 14th Helsinki Summer Seminar on International Law, Helsingfors 20-31 augusti 2001

� Aarne Kinnunen (F), 3.200,- för deltagande i European Society of Criminology’s konferens, Lausanne 6-8 september 2001

� Mika Junninen (F), 3.200,- för deltagande i European Society of Criminology’s konferens, Lausanne 6-8 september 2001

� Tanja Mikkonen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Antu Sorainen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Niklas Roth (S), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Kari Saari (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

Sari Vesikansa (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Tiina Airaksinen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Sanna Melaranta (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Minna Salomaa (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Anne Väisänen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Minna Ruuskanen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Liv Os Stølan (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Gorm Gabrielsen (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Heini Kainulainen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Eeva Liisa Hirvonen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Andrew M. Jefferson (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Kjersti Varang (N), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

De utbetalade beloppen till resestöd inkluderar kostnaderna i anknytning till de ekonomiska transaktionerna.

Resultatredovisning 01.01.2001 – 31.12.2001

 
2001 (FIM) 2000 (DDK)
Intäkter  
Statsbidrag 1.774.016,71 2.180.841,26
Forskarseminarium, återbetalning 1.375,00 30.723,64
Rådsmötet, återbetalning 2.369,00 57.286,32
Bibliografistöd 32.509,08 26.473,42
Diverse inkomster 3.569,22 0,00
Ränta 23.272,60 39.096,69
Summa intäkter 1.837.111,61 2.334.421,33
Utgifter    
Lön 232.923,32 522.824,03
Honorarer 52.206,13 97.312,00
Kontorskostnader 31.184,42 95.700,71
Kontorsutrustning 26.900,00 0,00
Rådsmöte 71.805,08 87.727,46
Forskarseminarium 293.285,46 339.112,05
Kontaktseminarium 0,00 107.262,95
Resestöd 81.406,09 66.384,57
Forskningsstöd 228.564,76 468.754,68
Arbetsgrupper 78.291,70 162.560,00
Bibliography of Nordic Criminology 73.387,83 130.548,16
Journal of Scandinavian Studies 89.355,26 109.194,09
Nordisk Kriminologi 65.008,64 77.004,94
Seminarierapport 18.496,30 16.823,00
NTfK 40.129,83 50.000,00
Bankavgifter 590,02 0,00
Andra kostnader 8785,07 37.063,87
Summa utgifter 1.392.319,91 2.368.272,51
Årets resultat 444.791,70 -33.851,18
Balans 31.12.2001
Förmögenhet 2001 (FIM) 2000 (DDK)
Bankmedel Kontanter 1 330 763,64 0,00 361 059,47 87,00
Förmögenhet sammanlagt 1 330 763,64 361 146,47
Eget kapital och skulder    
Eget kapital Årets resultat Resultatregle- ringsskulder: bankavgift skulden till JM revisorn 237 282,95 444 791,70 18,02 640 670,97 8000,00 331 683,42 -33 851,18
Skulder totalt: 648 688,99 63 314,23
Skulder och eget kapital: 1 330 763,64 361 146,47

II.8. Beviljade resestöd 2001

Inom budgetramarna för år 2001 har NSfK’s förman löpande behandlat ansökningar om ekonomiskt stöd till rese- och forskningsaktiviteter med upp till FIM 3.200 för individuella resor (huvudregel) och upp till FIM 8.000 för kollektiva resor. Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd samt regler för rapportering är senast tryckta i ”Nordisk Kriminologi 26(3) 2000”.

� Maj-Britt Martinussen (DK), DKK 2.245,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Christina Scheel (DK), DKK 2.245,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Anja Eliassen (DK), FIM 1.844,51 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Dorthe Eriksen (DK), FIM 2.099,09 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Bettina Bøgen (DK), FIM 1.789,95 för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Trine Svensson (DK), FIM 2.500,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Jesper Stecher (DK), FIM 2.500,- för studieresa till Oslo 2-4 februari 2001.

� Regina Järg (S), FIM 4.000,- för deltagande i The International Conference on Violence in Schools and Public, Paris 5-7 mars 2001.

� Kauko Aromaa (F), FIM 3.200,- för deltagande i styrelsegruppen av European Society of Criminology, Milan 4-6 maj 2001

� Ulla V. Bondeson (DK) FIM 3.200,- för deltagande i styrelsmöten av International Society for Criminology och Campbell Collaboration Crime and Justice Group, Paris 10-13 maj 2001.

� Ida Koch (DK), DKK 1.839,- för deltagande i Statewatching the new Europe 2001konferensen, London 30 juni 2001.

� Anna Esko (F), FIM 275,- för deltagande i The 14th Helsinki Summer Seminar on International Law, Helsingfors 20-31 augusti 2001

� Aarne Kinnunen (F), 3.200,- för deltagande i European Society of Criminology’s konferens, Lausanne 6-8 september 2001

� Mika Junninen (F), 3.200,- för deltagande i European Society of Criminology’s konferens, Lausanne 6-8 september 2001

� Tanja Mikkonen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Antu Sorainen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Niklas Roth (S), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

� Kari Saari (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

Sari Vesikansa (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Tiina Airaksinen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Sanna Melaranta (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Minna Salomaa (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Anne Väisänen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Minna Ruuskanen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Liv Os Stølan (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Gorm Gabrielsen (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Heini Kainulainen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Eeva Liisa Hirvonen (F), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Andrew M. Jefferson (DK), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001
Kjersti Varang (N), FIM 3.200,- för deltagande i European Group for the study of Deviance and Social Control’s konferens, Venedig 6-9 september 2001

De utbetalade beloppen till resestöd inkluderar kostnaderna i anknytning till de ekonomiska transaktionerna.

Resultatredovisning 01.01.2001 – 31.12.2001

 
2001 (FIM) 2000 (DDK)
Intäkter  
Statsbidrag 1.774.016,71 2.180.841,26
Forskarseminarium, återbetalning 1.375,00 30.723,64
Rådsmötet, återbetalning 2.369,00 57.286,32
Bibliografistöd 32.509,08 26.473,42
Diverse inkomster 3.569,22 0,00
Ränta 23.272,60 39.096,69
Summa intäkter 1.837.111,61 2.334.421,33
Utgifter    
Lön 232.923,32 522.824,03
Honorarer 52.206,13 97.312,00
Kontorskostnader 31.184,42 95.700,71
Kontorsutrustning 26.900,00 0,00
Rådsmöte 71.805,08 87.727,46
Forskarseminarium 293.285,46 339.112,05
Kontaktseminarium 0,00 107.262,95
Resestöd 81.406,09 66.384,57
Forskningsstöd 228.564,76 468.754,68
Arbetsgrupper 78.291,70 162.560,00
Bibliography of Nordic Criminology 73.387,83 130.548,16
Journal of Scandinavian Studies 89.355,26 109.194,09
Nordisk Kriminologi 65.008,64 77.004,94
Seminarierapport 18.496,30 16.823,00
NTfK 40.129,83 50.000,00
Bankavgifter 590,02 0,00
Andra kostnader 8785,07 37.063,87
Summa utgifter 1.392.319,91 2.368.272,51
Årets resultat 444.791,70 -33.851,18
Balans 31.12.2001
Förmögenhet 2001 (FIM) 2000 (DDK)
Bankmedel Kontanter 1 330 763,64 0,00 361 059,47 87,00
Förmögenhet sammanlagt 1 330 763,64 361 146,47
Eget kapital och skulder    
Eget kapital Årets resultat Resultatregle- ringsskulder: bankavgift skulden till JM revisorn 237 282,95 444 791,70 18,02 640 670,97 8000,00 331 683,42 -33 851,18
Skulder totalt: 648 688,99 63 314,23
Skulder och eget kapital: 1 330 763,64 361 146,47

Annual Report send | link to this page |