18 October 2013

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi præsenterer med glæde det 56. forskerseminar. Dette års seminar vil foregå på Skarrildhus, Danmark 7.-9. maj 2014. Vi byder alle interesserede forskere velkomne til at ansøge om deltagelse i seminaret.
NSfK dækker opholdsudgifterne for deltagere fra Danmark, Finland, Island og Norge. Deltagere må først søge rejseudgifterne betalt af arbejdsgiver. Såfremt rejseudgifterne ikke dækkes af arbejdsgiver, kan man søge NSfK om dækning jf. muligheden for rejsestøtte via NSfK rejselegater. Forskere fra andre lande er velkomne til at søge om deltagelse mod egenbetaling, der udgør omkring 400 EUR eksklusive rejseomkostninger.

Hovedemne
Hovedemnet for forskerseminaret 2014 er Ungdom og Kriminalitet.
Temaet skal forstås bredt således at alle præsentationer, der har blik på ungdom og kriminalitet er velkomne. Herunder har det bl.a. interesse med præsentationer om den interessante udvikling i registreret ungdomskriminalitet, selvrapporteret kriminalitet, kriminalpræventive tiltag, om politiets håndtering af unge, unge bander, det psykiatriske system samt udvikling i sanktionsformer og resocialisering for unge. 

Seminaret består af plenar sessioner der relaterer sig til hovedemnet som paralelle sessioner hvor den skandinaviske forskning vil blive diskuteret I mindre arbejdsgrupper.

De paralelle sessioner vil blive organiseret omkring papers der præsenteres af forfatteren, efterfulgt af en diskussion initieret af en udvalgt kommentator. Alle deltagere vil få mulighed for at læse oplægsteksterne inden seminaret. Kommentatorer vil i udgangspunktet blive udpeget mellem deltagere uden paper.

Registrering og indkaldelse af papers
Tidsfristen for registering og indsendelse af abstracts er den 11. april 2014 kl. 12:00. Ansøgninger må indeholde kontaktoplysninger samt titel og abstract (på det sprog oplægget tænkes holdt). Ansøgningsskema kan downloades nederst på denne side.

De der holder et oplæg på forskerseminaret anmodes om at indsende et paper der uddyber præsentationen, skrevet på et skandinavisk sprog eller på engelsk. Dette paper vil blive publiceret i den elektroniske rapport fra forskerseminaret 2014. Tidsfristen for indsendelse af paper er den 2. juni 2014.

In English:
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce out 56th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted at Skarrildhus (see the link below), Denmark from 7th to 9th of May 2014. We welcome all interested researchers to apply for participation in the seminar.
NSfK will cover the accommodation for the participants from Denmark, Finland, Iceland and Norway. Participants employer should cover travel expenses. If employer do not cover travel expenses, participants can apply NSfK to cover through the NSfK travel grants.  Researchers from other countries, are welcome to apply for participation at their own cost, which is approximately 400 EUR plus travel expenses.

Main theme
The theme of the 2014 Research Seminar is Youth and Crime.
The theme of the seminar is to be understood in very general terms, which means that all presentations with a view on youth and crime are welcome. Presentations could for instance focus on the development in reported juvenile crime, self-reported crime, crime prevention, police and youth, young gangs, the mental health system, and the development in juvenile sanctions and rehabilitation.

The seminar includes plenary sessions related to the conference’s main theme as well as parallel sessions in which the ongoing Nordic research will be discussed in smaller working groups.

The parallel sessions will be organized around submitted papers presented by the author, followed by a discussion initiated by a pre-designated commentator. All conference participants will be able to read the submitted abstracts in advance. Commentators will be appointed, mainly among those who participate without a paper.

Registration and call for papers
The deadline for registration and submission of abstracts is 11th of April 2014, 12 o' clock. Applications must include contact information, the title and abstract of the paper (in the language of the presentation). The application form can be downloaded through the link at the bottom of this page.

Those giving a presentation at the seminar are requested to submit to NSfK’s secretariat a paper covering their presentation, written in Scandinavian languages or English, to be published in the electronic seminar report 2014. The deadline for these papers is the 2nd of June 2014.

http://www.skarrildhus.dk
Herning, Denmark

Conferences, News send | link to this page |