21 January 2014

Denne rapport er et produkt af en langstrakt proces, som startede med, at Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi holdt et kontaktseminar i Danmark i 2009.Som på andre kontaktseminarer var formålet at skabe dialog imellem praktikere og forskere indenfor et fælles fagligt felt, i dette tilfælde løsladelse fra fængsel.

    I seminaret deltog i alt ca 30 praktikere og forskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. På seminaret var repræsenteret såvel fængselsmyndigheder som sociale myndigheder samt flere forskningsmæssige profiler fra professionsforskning over strafferet til kriminologi. Endelig deltog også repræsentanter fra en norsk NGO. Rapporten fra seminaret kan findes på http://NSFK.org under publikationer.

    Ved seminarets afslutning stiftedes en arbejdsgruppe, der aftalte at skrive en komparativ fremstilling af de ligheder og mangfoldigheder, der var kommet frem under seminaret. Denne arbejdsgruppe kom i første omgang til at bestå af to deltagere, nemlig Kerstin Svensson, Lunds Universitet og undertegnede, Aarhus Universitet. Senere tilsluttede Inger Marie Fridhov, som også deltog i seminaret som repræsentant for Justisdepartementet i Norge, sig arbejdsgruppen. Hanne Ramsbøl fra den Sociale Servicestyrelse i Danmark tilsluttede sig også hurtigt arbejdsgruppen sammen med Jan Aage Førde fra Direktoratet for Kriminalforsorgen i Danmark. Senere er Anders Persson, PhD-studerende ved Lunds Universitet indtrådt i gruppen. Evelyn Dyb fra Norsk Institut for By og regionsforskning har kortvarigt deltaget i arbejdsgruppen.

    Som det fremgår af denne rapport udviklede arbejdsgruppen hurtigt sin opgave fra alene at skrive om erfaringeerne fra kontaktseminaret til et selvstændigt lille forskningsprojekt. Der har således sidenhen været afholdt seminarer for relevante praktikere i Danmark, Norge og Sverige.

    Denne rapport er blevet til i et samarbejde imellem arbejdsgruppens medlemmer. Det fremgår af hvert afsnit, hvem der er hovedforfatter til afsnittet. Forfatterne har hver især skrevet på deres eget sprog. Jeg har fungeret som ansvarligt bindeled imellem arbejdsgruppen og NSfK, som har finansieret projektet. Til finansiering hører alene rejseudgifter og seminarudgifter. Ingen har modtaget honorering for sit arbejde.

    Tak til hele gruppen for et frugtbart samarbejde og tak til NSfK for at skabe mulighed for dette arbejde.

 

December 2013

Anette Storgaard

Working Group Reports send | link to this page |