25 March 2014


Call for NSfK Research Grants 2019

The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) provides grants for 2019 to projects of Nordic criminological relevance. The countries participating in the NSfK are Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden. The research which the grant is meant for must be carried out in one or more of the member countries.

Applicants for individual projects can apply for up to 50 000 EUR. Applicants for joint Nordic projects can apply for up to 200 000 EUR. The joint Nordic projects must comprise four Nordic countries and involve researchers from at least three of these countries. The NSfK will make a decision which projects will be granted and about the amounts of financing at its annual meeting in March 2019.

The NSfK particularly encourages researchers in the beginning of their career to apply for research grants. We would also like to draw the attention to the possibilities of applying for financial support for working group meetings and for contact seminars with joint Nordic perspectives. A contact seminar should involve both researchers and practitioners from the field in question and participants from all the Nordic countries, whereas a working group meeting usually has only researchers as participants (coming from all the Nordic countries). Maximum 15 000 EUR can be applied for arranging a working group meeting or a contact seminar.

Applicants are requested to read the “Guidelines for Financial Support from the Scandinavian Research Council for Criminology“ before applying. Applications which do not comply with formal requirements will not be processed.

Three weeks before processing the applications, the NSfK Secretariat will ask for the information about grants achieved from other sources/institutions. If the Secretariat does not receive an answer, the application will not be processed. In the case that such grants are achieved after this time, the NSfK Secretariat must be informed.

On Nordic relevance

A project is considered to have Nordic relevance when it involves researchers from two or more countries. Furthermore, when a project studies a problem or topic common to two or more Nordic countries, and data from two or more of them is used, it is considered to have Nordic relevance. A project involving only one Nordic country can also be considered to have Nordic relevance if the topic is unexplored in a majority of the Nordic countries or if the knowledge about the topic is limited in one country while it is extensive in the other countries.

Application period

The call for NSfK research grants 2019 will be opened on Monday October 29th, the application period being 29.10.-30.11.2018. The application period ends at 15.00 CET on Friday November 30th.

PLEASE NOTE! All the grant applications have to be submitted in the electronic application portal. You can register yourself as an applicant and access the portal via the link below.

Research grant applications can be submitted either in Scandinavian languages or in English via the portal. In order to get acquainted with the application portal, we recommend everybody to log in to the portal in good time before the end of the application period.

If you have inquiries or questions regarding the NSfK Research Grant Call 2019, please contact the NSfK Secretariat (laura.mynttinen[at]om.fi).

To the application portal:
https://nsfk.apurahat.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meddelande om forskningsstöd från NSfK för år 2019

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) beviljar forskningsstöd för år 2019 för projekt som är relevanta för nordisk kriminologi. Medlemsländerna i NSfK är Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige. Den forskning för vilken stödet är avsett måste bedrivas i ett eller flera av medlemsländerna.

För individuella projekt kan ansökas om belopp upp till 50 000 EUR. För gemensamma nordiska projekt kan ansökas om belopp upp till 200 000 EUR. De gemensamma nordiska projekten måste omfatta fyra nordiska länder och involvera forskare från minst tre av dessa länder. NSfK kommer vid sitt rådsmöte i mars 2019 att fatta beslut om vilka projekt som godkänns samt om belopp för finansiering.

NSfK uppmuntrar forskare som är i början av sin karriär att ansöka om forskningsstöd. NSfK vill även fästa er uppmärksamhet vid möjligheterna att ansöka om ekonomiskt stöd för arbetsgruppsmöten samt för kontaktseminarier för gemensamma nordiska perspektiv. Ett kontaktseminarium borde inkludera både forskare och yrkesutövare (practitioners) från fältet ifråga och från alla nordiska länder, medan en arbetsgrupp vanligtvis består bara av forskare, från alla nordiska länder. För att arrangera ett arbetsgruppsmöte eller ett kontaktseminarium kan man ansöka om belopp upp till 15 000 EUR.

De sökande uppmanas läsa igenom “Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi” innan de lämnar in sin ansökan. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven kommer inte att behandlas.

Tre veckor innan ansökningarna behandlas kommer NSfK att fråga efter uppgifter om stipendier som erhållits från andra källor/institutioner. Får sekretariatet inget svar, kommer ansökan inte att behandlas. Om sådana stipendier har erhållits efter nämnda tidpunkt, måste NSfK underrättas om saken.

Av nordisk relevans

Ett projekt betraktas som relevant för de nordiska länderna, om det involverar forskare från två eller flera länder. Dessutom betraktas ett projekt som relevant för de nordiska länderna, om det behandlar ett problem eller ett tema gemensamt för två eller flera nordiska länder och om data från två eller flera av dem används i projektet. Ett projekt som gäller endast ett nordiskt land kan även betraktas som relevant för de nordiska länderna, om temat är outforskat i största delen av de nordiska länderna eller kännedomen om temat är begränsad i ett land, medan den är utbredd i de övriga länderna.

Ansökningsperioden

Ansökningstiden för forskningsstöd från NSfK för år 2019 börjar måndagen den 29 oktober och omfattar en ansökningsperiod från 29.10 till 30.11.2018. Ansökningstiden utgår kl. 15.00 CET fredagen den 30 november.

OBS! Alla ansökningar måste lämnas i en elektronisk ansökningsportal. Du kan registrera dig som sökande och logga in på portalen via länken nedan.

Ansökan om forskningsstöd kan i portalen lämnas antingen på ett nordiskt språk eller på engelska. Vi rekommenderar att alla i god tid innan utgången av ansökningsperioden loggar in på portalen för att göra sig förtrogen med den.

Ifall du har frågor om ansökan om forskningsstöd från NSfK för år 2019 är du välkommen att kontakta NSfK sekretariatet (laura.mynttinen[at]om.fi).

Till ansökningsportalen:
https://nsfk.apurahat.net

Grants send | link to this page |