27 February 2015

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi præsenterer med glæde det 57. forskerseminar. Dette års seminar vil foregå i Stavern, Norge 4.-6. maj 2015. Vi byder alle interesserede forskere velkomne til at ansøge om deltagelse i seminaret.
NSfK dækker rejse- og opholdsudgifterne for deltagere fra Danmark, Finland, Island og Norge. Forskere fra andre lande er velkomne til at søge om deltagelse mod egenbetaling, der udgør omkring 400 EUR eksklusive rejseomkostninger.

Hovedemne
Hovedemnet for forskerseminaret 2015 er ”Hvad er lov – hvad bør blive lov? – kriminalisering og regulering i de nordiske velfærdssamfund”.

Tanken er at belyse grunde til og følger af kriminalisering og regulering. Særligt velkomne er præsentationer, der belyser hvorledes love og regler tilsigtet og utilsigtet kan have forskellig virkning overfor forskellige befolkningsgrupper. Deltagerne kan således anmelde præsentationer indenfor forskellige retsområder og forskellige tematiske felter indenfor kriminologisk forskning.

Seminaret er arrangeret som en vekselvirkning imellem plenumsessioner, der relaterer sig til hovedemnet og parallelle sessioner. De parallelle sessioner vil blive organiseret med individuelle præsentationer efterfulgt af en diskussion initieret af en på forhånd udpeget kommentator. Alle deltagere vil få mulighed for at læse præsentationerne inden seminaret. Kommentatorerne vil i udgangspunktet blive udpeget blandt deltagere, der ikke har anmeldt egen præsentation.

Ansøgning om deltagelse og indkaldelse af papers
Tidsfristen for ansøgning og indsendelse af abstracts er den 6. april 2015 kl. 12:00. Ansøgninger må indeholde kontaktoplysninger samt titel og abstract (på det sprog oplægget tænkes holdt). Ansøgningsskema kan downloades nederst på denne side.

De der holder en præsentation på forskerseminaret forventes at indsende et paper, der uddyber præsentationen, skrevet på et skandinavisk sprog eller på engelsk. Dette paper vil blive publiceret i den elektroniske rapport fra forskerseminaret 2015. Tidsfristen for indsendelse af paper er den 8. juni 2015.

In English:
The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce the 57th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in Stavern, Norway from 4th to 6th of May 2015. We welcome all interested researchers to apply for participation in the seminar.
NSfK will cover the travel and accommodation for the participants from Denmark, Finland, Iceland and Norway. Researchers from other countries, are welcome to apply for participation at their own cost, which is approximately 400 EUR plus travel expenses.

Main theme
The main theme of the 2015 Research Seminar is “What is law – what should become law? – criminalization and regulation in Nordic welfare societies”.

The intention is to elucidate reasons to and consequences of criminalization and regulations. We welcome in particular presentations on the effects of law and regulation intentional and unintended can have different effects on different groups. Participants can announce presentations within all legal and criminological aspects.

The seminar interacts between plenary sessions related to the conference’s main theme as well as parallel sessions. The parallel sessions will be organized as individual presentations followed by a discussion initiated by a beforehand designated commentator. All participants will be able to read the presentations before the seminar. Commentators will be designated among participants who did not submit their own presentation.  

Application for participating and call for papers
The deadline for application and submission of abstracts is 6th  of April 2015, at 12:00. Applications must include contact information, the title and abstract of the paper (in the language of the presentation). The application form can be downloaded through the link at the bottom of this page.

Those giving a presentation at the seminar are requested to submit to NSfK’s secretariat a paper covering their presentation, written in Scandinavian languages or English, to be published in the electronic seminar report 2015. The deadline for these papers is the 8th of June 2015.

Conferences, News, Activities send | link to this page |