09 December 2015

Registration to the Seminar closed 20.3.2016. NSfK Secretariat has contacted all the applicants.

The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce the 58th Research Seminar. This year’s seminar will be hosted in Iceland from 1st to 4th of May 2016 (Hotel Bifröst, Borgarnes). We welcome all interested researchers to apply for participation in the seminar. NSfK will cover the travel and accommodation for the participants from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.

Researchers from other countries are welcome to apply for participation at their own cost, which is approximately 500 EUR plus travel expenses. There is no separate conference fee for researchers coming from the Nordic countries, nor for those coming outside the Nordic countries.

Main theme

The main theme of the 2016 Research Seminar is ”New challenges in criminology; can old theories be used to explain or understand new crimes?”

Modern society is facing new challenges, and concerns have been voiced whether conventional theories and criminal justice systems are adequately equipped to tackle new forms of crime and victimization. Among others the following can be mentioned: Cybercrime, hate crime, economic crime, immigration and crime, human trafficking, stalking and transnational crime.

In addition to the general theme, presentations concerning other topics are also welcome. Therefore, the seminar is expected to include other research projects and both Nordic researchers and practitioners are encouraged to participate and present their research. If there are too many applicants compared to the number of places at the seminar those applicants who are planning to give a presentation will be given preference.

The seminar interacts between plenary sessions related to the conference’s main theme as well as parallel sessions. The parallel sessions will be organized as individual presentations followed by a discussion initiated by a beforehand designated commentator.

The detailed program of the seminar will be uploaded to this webpage later on.

Application for participating and call for papers

The deadline for application and submission of abstracts is 20th of March 2016, at 23:00. Applications must include contact information, the title and abstract of the paper (in the language of the presentation). The application form can be downloaded through the link at the bottom of this page. Please send your application and abstract to NSfK Secretariat, laura.mynttinen[at]om.fi

Those giving a presentation at the seminar are requested to submit to NSfK’s secretariat a paper covering their presentation, written in Scandinavian languages or English, to be published in the electronic seminar report 2016. The deadline for these papers is the 8th of June 2016.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forskarseminariet 2016 - anmälningen har stängts

Anmälningen till seminariet stängdes 20.3.2016. NSfK Sekretariat har kontaktat alla som skickade in ansökan.

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) presenterar med glädje det 58:e forskarseminariet. Årets seminarium äger rum på Island den 1-4 maj 2016 (Hotell Brifröst, Borgarnes). Vi välkomnar alla intresserade forskare att ansöka om deltagande i seminariet. NSfK ersätter resorna samt inkvarterings- och måltidskostnaderna för deltagare från Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige.

Forskare från andra länder är välkomna att ansöka om deltagandet till självkostnadspris (c. 500 euro exklusive resekostnader). Det finns ingen skild deltagaravgift för forskare som kommer från nordiska länder, inte heller för dem som deltar utanför Norden.

Temat

Det huvudsakliga temat för årets forskningsseminarium (2016) är "Nya utmaningar inom kriminologin: kan gamla teorier utnyttjas för att förklara eller förstå nya brott?"

Det moderna samhäller står inför nya utmaningar. Det har dryftats till vilken grad konventionella teorier och vårt rättsväsende är tillräckligt utrustade för att motverka nya brottsformer och dess offer. Dylika exempel kan nämnas: cyberbrott, hatbrott, ekonomisks brott, invandring och brottslighet, människohandel, förföljelsebrott och gränsöverskridande brottslighet.

Seminariet förväntas inkludera också andra forskningsfrågor. Utöver det allmänna temat är presentationer som innefattar andra ämnen mycket välkomna. Vi hoppas kunna se både nordiska forskare och praktiker presentera sin forskning på seminariet. Om det finns för många sökande i förhållande till platserna på seminariet kommer de sökanden, som ger en muntlig presentation, att prioriteras.

Seminariet arrangeras som en växelverkan mellan plenumsessioner, som relaterar sig till huvudämnet, samt parallella sessioner. De parallella sessionerna organiseras kring individuella presentationer, och följs av en diskussion. Seminariets detaljerade program uppdateras senare på denna webbsida.

Ansökan om deltagande och call for papers

Deadlinen för ansökan och insändning av abstrakts är den 20 mars 2016 kl. 23:00. Ansökan bör innehålla kontaktuppgifter samt presentationens rubrik och abstract (på språket som kommer att användas vid presentationen av pappret). Ansökningsblanketten kan laddas ner på denna sida. Vänligen skicka din ansökan och abstrakt till NSfKs sekretariat: laura.mynttinen[at]om.fi

Forskare som håller en presentation vid seminariet förväntas skicka in en sammanfattning av presentationen, skriven på ett skandinaviskt språk eller på engelsk. Denna sammanfattning publiceras i den elektroniska rapporten från forskarseminariet 2016. Tidsfristen för insändning är den 8 juni 2016.

Conferences, News, Activities send | link to this page |