08 November 2016

The Call for Papers to NSfK Research Seminar 2018 was closed on Thursday February 1st. We will be in contact with all the applicants during February.

NSfK Research Seminar 2018 – Call for Papers CLOSED

The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce the 60th Research Seminar. The seminar will be hosted in Helsinki, Finland from 14th to 16th of May 2018 (Hotel Rantapuisto, https://www.rantapuisto.fi/en/ ). We welcome all interested researchers from the Nordic countries to apply for participation in the seminar. NSfK will cover the travel and accommodation for the participants from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. There is no conference fee.

Theme

This year’s research seminar theme is “Power, Politics and Crime Control”.

Understanding the links between power, politics, criminalization and crime is a central area of criminological research. Papers presented at the seminar can focus on power in its different forms in the processes of criminalization and enforcement. In addition, we invite presentations addressing crimes committed by those in different positions of power. Papers can also look at how political decision-making may be criminogenic itself by facilitating harmful behavior, and directly or indirectly create new avenues for unlawful profit making and victimization. Papers can also focus on new forms of crime control. Is there a risk that new forms of control jeopardize human rights, the rule of law, and the Nordic humane and rational criminal policy?

In addition to the general theme, presentations concerning other topics are also welcome. Therefore, the seminar is expected to include other research projects and both Nordic researchers and practitioners are encouraged to participate and present their research. If there are too many applicants compared to the number of places at the seminar, those applicants who are planning to give a presentation will be given preference.

The seminar interacts between plenary sessions related to the conference’s main theme as well as parallel sessions. The parallel sessions will be organized as individual presentations followed by a discussion initiated by a beforehand designated commentator.

The detailed program of the seminar will be uploaded to this webpage later on.

Application for participating and call for papers

The deadline for application and submission of abstracts is Wednesday 31st of January 2018, at 23:00. Applications must include contact information, the title and abstract of the paper (in the language of the presentation – English, Swedish, Norwegian or Danish). PLEASE NOTE! From this year onwards, all the applications to the NSfK Research Seminar have to be submitted in the electronic application portal (no e-mail applications accepted). You can register yourself as an applicant and access the portal via the link below. If you already have a user account for the portal (i.e. you have earlier applied a research or a travel grant from NSfK), you can use the existing username and password in order to log in. Please click the "Application to NSfK Research Seminar" option under section "Make an application" in the portal.

Those giving a presentation at the seminar are requested to submit to NSfK’s secretariat a paper covering their presentation, written in Scandinavian languages or English, to be published in the electronic seminar report 2018. The deadline for these papers is the 20th of June 2018.

To the application portal:

https://nsfk.apurahat.net

(Photo: www.rantapuisto.fi)

---------------------------------------------------

NSfK forskarseminariet 2018 - anmälningen har öppnats

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) presenterar med glädje det 60:e forskarseminariet. Årets seminarium äger rum i Helsingfors, Finland den 14-16 maj 2018 (Hotel Rantapuisto, https://www.rantapuisto.fi/en/). Vi välkomnar alla intresserade forskare från de nordiska länderna att anhålla om rätt att delta i seminariet. NSfK ersätter resorna samt inkvarterings- och måltidskostnaderna för deltagare från Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige. Det finns ingen deltagaravgift.

Temat

Temat för årets forskningsseminarium (2018) är “Makt, politik och brottsprevention”.

Att förstå sambanden mellan makt, politik, kriminalisering och brott är en central del av den kriminologiska forskningen. Presentationerna på seminariet kan ha fokus på olika former av makt i kriminaliserings- och tillämpningsprocesserna. Dessutom välkomnas presentationer om brott som begåtts av personer i olika maktpositioner. Presentationerna kan också granska hur politiskt beslutsfattande kan vara kriminogeniskt i sig självt genom att underlätta skadligt beteende och direkt eller indirekt skapa nya tillfällen för olaglig vinst och viktimisering. Presentationerna kan också fokusera på nya former av brottsprevention. Finns det en risk att nya former av kontroll äventyrar mänskliga rättigheter, legalitetsprincipen och den nordiska humana och rationella kriminalpolitiken?

Seminariet inkluderar som vanligt också andra forskningsfrågor. Utöver huvudtemat är presentationer som innefattar andra ämnen mycket välkomna. Vi hoppas kunna se både nordiska forskare och praktiker presentera sin forskning på seminariet. Om det finns för många sökande i förhållande till platserna på seminariet kommer de sökande som ger en muntlig presentation att prioriteras.

Seminariet arrangeras som en växelverkan mellan plenumsessioner som relaterar till huvudämnet samt parallella sessioner. De parallella sessionerna organiseras kring individuella presentationer och följs av en diskussion. Seminariets detaljerade program uppdateras senare på denna webbsida.

Anhållan om rätt att delta och call for papers

Deadline för ansökan och inlämning av abstrakt är den 31 januari 2018 kl. 23:00. Ansökan bör innehålla kontaktuppgifter samt presentationens rubrik och abstrakt (på språket som kommer att användas vid presentationen – engelska, svenska, norska eller danska). VÄNLIGEN NOTERA! Från och med detta år måste alla ansökningar till seminariet lämnas i den elektroniska ansökningsportalen (inga ansökningar via e-post kommer att accepteras). Du kan registrera dig som sökande och logga in på portalen via länken nedan. Om du redan har ett användarkonto i portalen (dvs. du har tidigare ansökt om resestöd eller forskningsstöd från NSfK), kan du använda ditt existerande användarnamn och lösenord för att logga in på portalen. Välj alternativet "Ansökan till NSfK forskarseminariet" under mellanbladet "Fyll i ansökan" i portalen.

Forskare som håller en presentation vid seminariet förväntas skicka in en sammanfattning av presentationen skriven på ett skandinaviskt språk eller på engelska. Denna sammanfattning publiceras i den elektroniska rapporten från forskarseminariet 2018. Tidsfristen för inlämning av sammandraget är den 20 juni 2018.

Till ansökningsportalen:

https://nsfk.apurahat.net

Conferences, News, Activities send | link to this page |