View Article

12 September 2011

Välkommen till Nordisk Kriminologi  37 (6) 2011 (augusti)

Download Nordisk Kriminologi in.pdf  (for printing)

 

Kondolence til Norge
På Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologis vegne sender vi varme tanker og kondolence til norske kolleger i anledning af de forfærdelige begivenheder som skete i Oslo og Utøya den 22. juli. Det er ubegribeligt, at sådan noget er sket i vores fredelige nordiske samfund. Vi i NSfK har den dybeste medfølelse med vores norske brødre og søstre. Det er beundringsværdigt, hvor modent og smukt de handler i denne forfærdelige situation og derigennem forhindrer at ondskaben får tag i os.

Rådsmedlem Inger Marie Fridhov skrev en digtsamling til sine kolleger i det norske justisministerium umiddelbart efter terrorangrebet. Hun har givet lov til at publicere følgende digt her i NSfKs nyhedsbrev.

Ragnheiður Bragadóttir                                            Anette Storgaard
rådsleder                                                                         vicerådsleder

 

KJÆRE LINE
Det var du!
Det kunne vært oss alle
som hadde gått verden rundt
med en bit av vinduskarmen
fra øret til tinningen.
Blod i strie strømmer,
Men det var du.
Du sto der, klok, stolt, flott,
som en representant for oss alle:
Rammet
Ikke av en krypskytter,
men av en bombe!
Det var du, Line
Og nå er du allerede tilbake på jobb:
som i alle de år: mot vold
Hvilket under, du er på jobb…….

Det var du, Line – tusen takk!

Inger Marie Fridhov 

 

Nyheter från sekretariatet
Forskningsstöd 2012
NSfK annonserar inom kort forskningsstöd och jubileumsstipendium för 2012 på hemsidan.

Ändringar på NSfKs kontor
Íris Björg Kristjánsdóttir slutade som NSfKs sekretariatsledare den 15 augusti för att leda välfärdsdepartementets flykting- och invandrarkommittéer. Ásta Stefánsdóttir är ny sekretariatsledare. Hon är jurist och har arbetat på tingsrätt och som timlärare i straffrätt vid Islands universitet. 

Brev från Per Ole Johansen
KROMs ”Spåtindkonferanse” –  Storefjell 13- 16 januar 2011.
Etter et langt yrkesliv med svært mange foredrag og forelesninger i egenskap av kåsør, foreleser og tilhører har man kanskje gått en smule lei? I grunnen ikke, og slett ikke av å lytte til hva andre har å fortelle, og alle minst etter å ha deltatt på årets ”Spåtind”- konferanse, i regi av Norsk Forening for Kriminalreform (KROM). Det imponerer at en frivillig organisasjon har klart å opparbeide seg en slik nisje, og at konferansen har beholdt sin friskhet etter mer enn 40 år. Bredden i konferansedeltakernes bakgrunn borger for det, og at det settes av rikelig med tid til spørsmål og diskusjon. Arrangører av internasjonale konferanser hvor innledere presenterer seg på samlebånd overfor blaserte tilhørere, innenfor et meget knapt tidsskjema, har noe å lære av norske KROM når det gjelder pedagogikk og engasjement.

Konferansen åpnet den 14 januar med presentasjon av en nordisk undersøkelse om Rettsfølelse og straffenivå, som for finansieringens del var et spleiselag mellom Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (NSfK) og flere av de nordiske landenes justisdepartementer. En elegant utført og presentert undersøkelse, som viste at folk flest tror at domstolene idømmer mildere straffer enn hva som faktisk er tilfelle, samtidig som de intervjuedes forslag til egnet straffenivå for det meste lå under straffeutmålingen til domstolene. Kravene om ”lov og orden” (les: strengere straffer) kommer ikke fra folkedypet, men ovenifra – bemerket en av innlederne. Presentasjonen ble interessant kommentert av en dommer, en førstestatsadvokat, en statssekretær og en stortingsrepresentant, og supplert av en ”provokatorisk”  tilhører som spurte om de kriminalpolitiske implikasjonene dersom de intervjuede hadde foreslått straffer som var strengere enn det nivået domstolene har lagt seg på.

Formiddagssesjonen den 15 januar tok for seg En anstendig narkotikapolitikk, med et panel som besto av en tidligere høyesterettsdommer, en jussprofessor, en representant for Kriminalomsorgens Yrkesforbund og en tidligere amfetaminbruker. De meget høye strafferammene og tilgang på rene sprøyter i fengslene var sentrale spørsmål. Som etter lignende diskusjoner savnet man kronargumentet for hvorfor (for eksempel) en ti års dom for et narkotikarelatert lovbrudd er dobbelt så avskrekkende som en fem års dom. Amfetaminveteranen i panelet uttalte seg kategorisk imot gratis heroin, sprøyterom, liberal narkotikapolitikk og ditto fagfolk. ”Fagfolk på feltet tøyser forferdelig, synes jeg.” Om noen reagerte på de uttalelsene vites ikke. Enig eller uenig; slike utspill viser at talerstolen oppfattes som fri, og det kan arrangørene ta til seg.

”Hvorfor finnes det ingen justismord blant narkotikadømte,” spurte en representant for denne gruppen, med underforstått fokus på det helt spesielle stigma som kleber ved narkotikalovbrudd og tystingens psykologi når det gjelder narkotikamistenkte.

Spørsmål knyttet til Utenlandske fangers soningsforhold ble foredratt av en  representant for Juss-Buss, en ekspedisjonssjef, en representant for fengsels vesenet, en representant for Advokatforeningens Rettssikkerhetsutvalg, en talsperson for Fri Rettshjelp og en psykiater. Problem i forbindelse med språk, skolegang, kosthold, religionsutøvelse, rettssikkerhet, mental helse og isolasjon fra familie og venner, er ekstra store for utenlandske fanger. Forslaget om egne fengselsavdelinger for disse gruppene ble et engasjerende spørsmål i debatten da et par konferansedeltakere med soningserfaring uttalte seg positivt om en slik ordning. For undertegnede, som har et viss kjennskap til norske fengsler fra den tiden da de innsatte stort sett var etnisk norske, fremstår språkproblemene som en av de største utfordringene i årene fremover.

Formiddagssesjonen den 16 januar og konferansens siste, var viet Terrorlovgivingen m.v. Står den liberale rettsstat for fall? Om ikke for fall, så ganske truet – i følge den pensjonerte høyesterettsdommer og hans engasjerende foredrag, med referanser til den liberale norske embetsmannstradisjonen og dens historiske særstilling i forhold til de autoritære, juridiske regimene i toneangivende, europeiske land. ”Viss man skjerper sikkerheten for å styrke friheten, risikerer man å miste begge deler.” Såkalte forberedende handlinger byr på store bevisproblem med hensyn til subjektiv skyld, og derav følgende utfordringer for rettssikkerheten. Den tidligere dommer savnet tiden før justissektoren ble partipolitisert, da avgjørelser ble basert på faglige vurderinger. ”Det uinformerte publikums rådende holdninger,” brukes for å legitimere populistiske utspill.

Rettssikkerheten til etniske og religiøse minoriteter i Norge som ikke skjermes av nåværende ”terrorlovgivning”, qua potensielle terrorofre, ble ikke diskutert ved denne anledning, men kanskje ved en annen korsvei?

Takk til KROM for en engasjerende konferanse.

Oslo mai 2011,
Per Ole Johansen

 

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark af kontaktsekretær Dorthe Eriksen

Nyt fra Justitsministeriet
Lov nr. 611 af 14. juni 2011 om ændring af straffeloven (Udvidelse af ”noget for noget-ordningen” om tidlig prøveløsladelse af dømte m.v.)
Med loven udvides den eksisterende såkaldte noget for noget-ordning om tidligere prøveløsladelse af indsatte, som under afsoningen yder en særlig indsats for at ruste sig mod tilbagefald til kriminalitet. Prøveløsladelse efter noget for noget-ordningen kan i dag ske efter afsoning af halvdelen af straffetiden, dog mindst 4 måneder, hvor der i normaltilfælde først tages stilling til spørgsmålet om prøveløsladelse efter afsoning af to tredjedele af straffetiden. Loven trådte i kraft den 1. juli 2011.

Lov nr. 760 af 29. juni 2011 om ændring af straffeloven (Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet)
Loven indebærer, at straffen for organiseret indbrudstyveri, der henføres under strafskærpelsesreglen i straffelovens § 286, stk. 1, f.eks. tyvebander, som målrettet og systematisk stjæler betydelige værdier ved indbrud, eller som på professionaliseret vis f.eks. stjæler designermøbler fra private hjem eller gennemfører rambuktyverier, gennemgående forhøjes med en tredjedel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene.
Loven indebærer desuden, at egentlige hjemmerøverier (hvilket vil sige røverier, hvor gerningsmanden og offeret ikke har haft forudgående personlige relationer, hvor motivet må antages at være en formodning om værdier i offerets hjem, og hvor gerningsmanden er trængt ind i det private hjem, uanset at beboerne var hjemme) fremover som udgangspunkt skal anses for at være røveri af en sådan grov beskaffenhed, at forholdet henføres under strafskærpelsesreglen i straffelovens § 288, stk. 2, hvorefter strafferammen er fængsel i indtil 10 år.
Loven indebærer samtidig, at straffen i de pågældende sager forhøjes til det dobbelte i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene, således at straffen som udgangspunkt vil være 5 års fængsel. Loven trådte i kraft den 1. juli 2011.

DEBATINLÆG af Jørn Vestergaard, professor i strafferet, Københavns Universitet
Strafferetlig dobbelt op - udtryk for en forfatningsretlig mistillidskultur

Nyt fra Justitsministeriets forskningskontor
Rapport om banderekruttering: ”Første led i fødekæden?
En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper og deres forbindelse til organiserede bander og rockergrupperinger.
Rapporten bygger dels på en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.886 folkeskoleelever i 7.-10.-klasse på skoler, der er beliggende i socialt udsatte boligområder i Storkøbenhavn, og dels på en interviewundersøgelse med 40 lokale aktører, der kender og arbejder med de unge i områderne. Gennem spørgeskemaundersøgelsen afgrænses og undersøges de unge i kriminelle grupper, mens der via interviewene opnås indsigt i de unges kontakt med og mulige rekruttering til organiserede bander.

Udviklingen i antallet af domme til samfundstjeneste
Rapport om udviklingen i domme med vilkår om samfundstjeneste, herunder arten af den kriminalitet, de dømte har begået.

Udviklingen i antal anmeldelser og i straffens art og længde for vold, 2001-2010
Rapport om udviklingen i de registrerede voldsforbrydelser (§§ 244-246) i perioden 2001 til 2010. Rapporten indeholder bl.a. oplysninger om straffens art samt længden af de ubetingede frihedsstraffe.

Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010
Rapport om udviklingen i kriminalitet begået af henholdsvis 14-årige, 15-17-årige, 18-20-årige og af personer på mindst 21 år i perioden 2001 til 2010. Rapporten er baseret på statistiske oplysninger om strafferetlige afgørelser.

Menneskers seksuelle omgang med dyr. En undersøgelse af dyrlægers kendskab hertil
Rapport der belyser omfanget af dyrlægers mistanker om seksuel omgang mellem mennesker og dyr. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse, idet der er sendt et brev til alle praktiserende dyrlæger med opfordring til at besvare og returnere et kort spørgeskema.

Øvrigt
Går det an? Gør det gavn?
Rapport om konfliktmægling ved vold i nære relationer. Rapporten er udarbejdet af Karin Sten Madsen, Statens Institut for Folkesundhed.

Kriminalforsorgens årsrapport 2010
Rapporten er opdelt i to: Første del er henvendt til enhver, der ønsker viden om Kriminalforsorgens indsats og aktiviteter i det forløbne år.
Anden del er henvendt til ressortministerier og andre offentlige samarbejdspartnere og består af beretning, økonomisk rapport og en analyse af Kriminalforsorgens økonomiske og faglige mål for året.

Forebyggende foranstaltninger 10-13 år. Dialoggruppe - om forebyggelse som alternativ til anbringelse
Rapporten der er udarbejdet af Mette Lausten, Anne-Kristine Mølholt, Helle Hansen, Lise Heiner Schmidt og Anne-Cathrine Legendre fra SFI, er den fjerde delrapport i en rapportserie fra dialogprojektet om kommuners brug af forebyggende foranstaltninger. Denne rapport beskriver fire konkrete indsatser, der på forskellig vis arbejder forebyggende med udsatte 10-13-årige.

Prostitution i Danmark
Rapport der præsenterer resultaterne af SFI’s kortlægning af prostitution i Danmark. Rapporten som er udarbejdet af Jens Kofod, Theresa Frøkjær Dyrvig, Kristoffer Markwardt, Ninna Lagoni, Rebekka Bille, Tina Termansen, Line Christiansen, Eva Juul Toldam og Magne Vilshammer, belyser omfanget af prostitution og de prostitueredes levevilkår. Rapporten er dels baseret på en omfattende kvalitativ interviewundersøgelse blandt nuværende og tidligere prostituerede samt relevante fagpersoner, dels baseret på en survey-undersøgelse blandt nuværende prostituerede samt flere andre kvantitative datakilder.

Begrænset omsorg til voldsramte - Skadestuer har ikke beredskab til at yde støtte til voldsramte kvinder
Det er kun ganske få skadestuer, som har tilknyttet en socialrådgiver, eller som på anden måde er gearet til at yde forebyggende støtte til kvinder, der er udsat for vold fra deres partner.
Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Statistik for de sikrede institutioner i 2010
Børn og unge, der er sigtede eller har fået en dom for kriminalitet, behøver ikke længere at blive sendt i fængsel. Baggrunden er, at der er blevet flere pladser på institutionerne, og at der sker færre anbringelser.
Nye tal fra Danske Regioner viser, at regionerne har udvidet kapaciteten på de sikrede institutioner, og at der samtidig er sket et fald i antallet af anbringelser. I 2006 oplevede man knap 900 anbringelser, mens antallet af anbringelser i 2010 er faldet til 740. Der er ikke nogen præcis forklaring på de færre anbringelser – men dele af forklaringen kan være at:

  • sænkningen af den kriminelle lavalder endnu ikke har fået den forventede betydning
  • kommunerne bruger institutionerne mindre end tidligere
  • politiet har mindre aktivitet på området i form af færre sigtelser
  • kriminaliteten for unge falder

Nye retningslinjer for de sikrede institutioner
Regionerne har for første gang lavet fælles retningslinjer for det højtspecialiserede socialpædagogiske arbejde på de sikrede institutioner. De nye retningslinjer skal bidrage til arbejdet med at hjælpe børn og unge ud af kriminalitet.

Nye retningslinjer for psykiatrisk screening af børn og unge på sikrede institutioner
Danske Regioner har lavet fælles retningslinjer for screeninger for psykiatriske problemstillinger af børn og unge på de sikrede døgninstitutioner. Tre ud af fire anbragte vurderes at have psykiske problemer.

En afrikaner med røde øjne! - Rapport om politiets praksis i forbindelse med visitationer
Rapporten der er udarbejdet af Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination, konkluderer blandt andet, at visitationszonerne i København er medvirkende til, at unge med anden etnisk baggrund diskrimineres.

Møder m.v.
Dansk Kriminologisk selskab
”Nye evalueringer af alternativer til frihedsstraf (fodlænke og samfundstjeneste)”.
Indledere: Sociolog Christian Klement og fuldmægtig Tanja Tambour Jørgensen, Justitsministeriets Forskningskontor.
Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 17.00-19.00 i DJØF’ mødecenter, Gothersgade 133, 1015 København K

Bogudgivelser
Michael Bjørn Hansen: ”Dig og politiet”. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København 2011.
Vagn Greve: ”Statens Penge - Statens straf. Den danske fiskalstrafferets historie 1732-1932”. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København 2011.
Frederik Strand: ”Efterforskningens anatomi - Kriminalpolitiet 1863 – 2007”. Jurist- og Økonomforbundets forlag, København 2011.

 

Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Finland, av kontaktsekreterare Regina Järg-Tärno

De nordiska ministrarna framhävde effektivt samarbete på bred front från arvsrätt till bekämpning av organiserad brottslighet
Nordiska justitieministermötet hölls den 21 juni i Raseborgi Västra Nyland. Ministrarna framhävde vikten av nordiskt samarbete vid bekämpning av organiserad brottslighet. En aktuell fråga var också den kraftiga ökningen i antalet häktade och behovet att utveckla alternativa påföljder till följd av detta. Elektronisk övervakning har använts som alternativ till ovillkorligt fängelsestraff i Sverige, Danmark och Norge. I Finland införs detta nya straff, som kan dömas ut i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff på högst sex månader, vid ingången av november. I mötet diskuterades också de olika nordiska ländernas erfarenheter av bekämpning av våldsam extremism. Ministrarnas diskussioner meddelas för kännedom till de nordiska polischeferna som sammanträder regelbundet. Sammanfattningen av mötet.

Budgetförslag 2012: satsningar på förebyggande verksamhet och bekämpningen av den ekonomiska gråzonen
Ett av den nya regeringensviktigaste projekt är bekämpningen av den ekonomiska gråzonen. Polisens verksamhet ska inriktas på förebyggande och avslöjande av brottslighet genom att öka myndigheternas samarbete för brottsbekämpning samt deltagandet av aktörer från tredje sektorn. Samarbetet mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet kommer att utvecklas för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Under 2012 utarbetas en gemensam strategi för myndigheterna för bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi. När det gäller bekämpning av våldsbrott ligger prioriteringen på våld mot barn och unga och våld i nära relationer. Budgetförslaget för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2012.
Satsningar förutsätter också tillräckliga myndighetsresurser för domstolarna, åklagarna och utsökningsväsendet. Läs mer om justitieministeriets förslag till statsbudgeten för år 2012.

FN:s kommitté mot tortyr gav sin samlade bedömning till Finland
Kommittén välkomnar att tortyr enligt strafflagen är en straffbar gärning. Positiv utveckling enligt kommittén är dessutom inrättandet av Människorättscentret och att minoritetsombudsmannen är den nationella rapportören om människohandel. Kommittén välkomnar också totalreformen av förundersöknings- och tvångsmedelslagstiftningen, ikraftträdandet av fängelselagstiftningen och lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen samt möjliggörande av övervakad frihet på prov. Andra positiva saker enligt kommittén är handlingsplanen mot människohandel och godkännandet av programmet för att minska våldet mot kvinnor. I kommitténs bedömning ingår också flera farhågor och rekommendationer. Läs mer om FN:s bedömning.

FN:s grupp anser att Finlands åtgärder mot korruption är lyckade
En internationell expertgrupp har utvärderat genomförandet av FN:s konvention mot korruption i Finland. Enligt utvärderingenfungerar strukturerna för att bekämpa korruption väl och vissa praxis i Finland anses kunna fungera som exempel även för andra länder. Gruppen berömmer speciellt de finska polis-, tull- och gränsövervakningsmyndigheternas internationella samarbete. Samarbetet är exceptionellt omfattande och Finland har utvecklat lyckade förfaranden för detta samarbete. Mer om utvärderingen.

Finland rapporterade till GRECO om fortsatta åtgärder i fråga om partifinansieringen och kriminalisering av mutor
Finland har lämnat en rapport till Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) om fortsatta åtgärder för att genomföra rekommendationerna om insyn i partifinansiering och kriminalisering av mutor. I rapporten konstateras att de senaste reformerna för att öka partifinansieringens öppenhet samt för att trygga oberoende tillsyn trädde i kraft i september 2010. Också rekommendationerna om kriminalisering av mutor kommer att genomföras. Genom ändringarna, som träder i kraft vid ingången av oktober 2011 skärps bestämmelserna som gäller riksdagsledamöters mutbrott och görs straffen för mutbrott inom näringslivet strängare. Reformen syftar till att stärka Finlands trovärdighet i samarbetet mot korruption. GRECO behandlar Finlands rapport i sitt möte före slutet av året.

Straffbarheten av penningtvättsbrott ska i vissa fall utvidgas genom att kriminalisera så kallad självtvätt i de mest allvarliga fallen, föreslår justitieministeriets arbetsgrupp. Syftet är att avhjälpa missförhållandena i den gällande lagen samt beakta sambandet mellan penningtvätt och internationell organiserad narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet.

Det finns sätt att minska våld
Våldsektionen vid rådet för brottsförebyggande ordnade i juni ett seminarium om våld. Enligt nya undersökningar har våld på arbetsplatserna ökat och i parrelationer utsätts också män, lika mycket som kvinnor, för våld. Olika undersökningar och projektbedömningar har dock visat att det finns sätt att förebygga och minska våld. Minskandet av våld förutsätter branschövergripande och ofta långvarigt arbete. Arbetet innebär fortsatt utbyte av erfarenheter, projektbedömningar och att det dras lärdom av projekten. Därför har Rådet för brottsförebyggande samlat information om bra sätt att minska och förebygga våld på en ny webbplats. Där finns det information som kan utnyttjas vid projektplanering i arbetet för att minska våld och som stöd i den lokala säkerhetsplaneringen. (Informationen på sidorna är för närvarande bara på finska). Läs mer om seminariet på svenska här. (Omfattande seminariematerial på finska finns tillgänglig här.)

Inrikesministeriet och Polisstyrelsen har inlett ett projekt för att utreda vapensäkerheten
Projektet har som uppgift att ur polisförvaltningens synpunkt utreda eventuella behov av att utveckla polisverksamheten och lagstiftningen som rör vapensäkerhet. Arbetsgruppen tar hänsyn till de erfarenheter som fåtts genom åtgärder som redan har genomförts. Under arbetets gång hörs också olika intressegrupper. Utredningen är en fortsättning på det tidigare arbetet för att revidera vapenlagstiftningen. Inrikesministeriet har öppnat en projektsida på sin webbplats.

Nya tag för att förebygga utslagning och hantera störningar under normala förhållanden
Utslagning uppskattas vara det största hotet mot inre säkerhet. Det har visat sig vara svårt att förutse, förebygga och hantera plötsliga störningar som inträffar under normala förhållanden. Kostnaderna som orsakas av utslagning ökar kraftigt. Man måste ta tag i utmaningarna på ett effektivare sätt, och därför behövs nya samarbetsmodeller för det förebyggande arbetet. På grund av ovan nämnda faktorer som ofta lyfts fram tillsatte inrikesministeriet i december 2010 en bredbasig arbetsgrupp som nu har fått klart sitt förslag till en verksamhetsmodell för det regionala samarbetet för inre säkerhet. I förslaget granskas säkerhetssamarbetet ur ett perspektiv som omfattar säkerhet i vardagen, förebyggande verksamhet och beredskap för störningar under normala förhållanden. Läs mer.

Marginalisering av invandrarungdomar förebyggs genom utbildning – mer positiv särbehandling behövs för att minoriteter ska få lika villkor
Delegationen för etniska relationer (ETNO) uppmanar myndigheter, läroanstalter och andra sammanslutningar samt intresserade personer och fritidsaktörer att öka sitt samarbete ytterligare och att arbeta för likabehandling. Läs mer.

CRIMES AGAINST RETAIL AND MANUFACTURING PREMISES IN FINLAND
Venla Salmi & Martti Lehti & Anssi Keinänen. (Kauppa ja teollisuus rikosten kohteena. Vuoden 2010 yritysuhritutkimuksen tuloksia) National Research Institute of Legal Policy Helsinki 2011, Research Report No. 254, Summary.
The research is based on a nationally representative survey of crime against retail and manufacturing business premises in Finland. The fieldwork was carried out using CATI (computer assisted telephone interview) between March and June 2010. The respondents were asked about sixteen types of crime. Questions about the cost of crime, reporting to the police, crime prevention measures and effects of crime (such as losing customers or employees) were also included in the survey. Results show that both retail and manufacturing premises experience multiple kinds of crime but that the quantity and structure of crime differ in these sectors. Multivariate analyses were conducted to examine the risk factors of business victimization. In this report, the prevalence of crimes against Finnish business premises is compared with findings from other European countries. 

 

http://www.nsfk.org.oprettet.nu/Portals/0/Images/Countries/Greenland.png

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Grønland af kontaktsekretær Avijaja Albrechtsen

Kriminalforsorgen
Hele 19 anstaltbetjente fra de seks anstalter i Grønland, er i august 2011 startet på grunduddannelsen som anstaltbetjent. Kriminalforsorgen omtaler på deres hjemmeside, at der allerede er ansat 6 anstaltbetjente til den nye anstalt i Tasiilaq i Østgrønland, der åbner til efteråret i år.

Grønlands domstol
Retten:
Retten i Grønland er blevet meget hurtigere med behandling af retsafgifter. De har endda overgået deres målsætninger for 2011 på området, som var disse:

  • behandle retsafgifter inden for højst 1 måned fra modtagelsen i retsafgiftskontoret
  • at højst 15% af de samlede antal modtagne sager i slutningen af juli er åbne (sager som endnu ikke er blevet godkendt eller afvist af Retten)

Fakta er at Retten i dag behandler alle sager inden for 48 timer, hvor retsafgiften er betalt. Sager hvor der ikke er betalt retsafgift behandles inden for højst 17 dage, hvor målet var højst 1 måned.
Ca. 3% af sagerne er i dag åbne, hvor målet var højst 15%. Læs mere her.

Grønlands Landsret:
Den før omtalte (nyhedsbrevet for NSfK fra april 2011) ankelse af afgørelsen om prøveløsladelse af  manden, der nytårsnat 1990 skød og dræbte syv unge i Narsaq, blev behandlet af Grønlands Landsret i juni 2011. Den dømte der er indsat i Herstedvester i Danmark, er i marts 2011 blevet vurderet af en psykolog. Psykologen vurderer ham bl.a. som usikker og selvovervurderende, dog med bedring personlighedsmæssigt. Derfor besluttede Grønlands Landsret, at han ikke på nuværende tidspunkt kan løslades, som Kredsretten i Narsaq ellers havde afgjort. Læs mere på domstolenes hjemmeside.

Højesteret
En mand fra Nanortalik i Sydgrønland fik i april 2008 et kontoudskrift fra BRF-bank med over 1 million kr. Manden ringede til banken flere gange, for at få bekræftet det han mente måtte være en lotto-gevinst. Han overførte pengene til sin egen konto og fik hurtigt delt ud af en del af pengene til bekendte og familie. Han nåede sågar at købe en mindre båd. Avisen Sermitsiaq har bragt noget af sagen her. Det viser sig, at BRF-bank havde lavet en tastefejl i kontonummeret, og Cpr-registret havde ligeledes fejlet.
Kredsretten i Nanortalik frikendte manden på baggrund af, at hans egen bank hjalp ham med overførslen, og at han derfor havde handlet i god tro. I januar 2011 idømte Grønlands Landsret manden 100 timers samfundstjeneste, 2 års tilsyn af Kriminalforsorgen og alkohol og psykiatrisk behandling.
Højesteret vil i efteråret 2011 afsætte en dag til den endelige afgørelse i sagen. Mandens advokat vil som argument bruge en gammel grønlandsk skik om at hvad man finder, må man beholde. Læs mere.

Lovgivning
Et utal af de folketingslove og bekendtgørelser, der gælder for Grønland er ikke oversat og tilgængelige på grønlandsk. Dette har Landsdommeren og Kredsdommerforeningen i Grønland i medierne udtalt som meget forkert. KNR (Grønlands radio) har undersøgt hvor mange love og bekendtgørelser det drejer sig om, og er kommet frem til mere end 20 love og over 100 bekendtgørelser. Før 2008 blev alle love oversat og udgivet i det grønlandske lovtidene Nalunaarutit. Dette blev nedlagt, og oversættelsen skulle foretages af Rigsombudsmanden. Folketingskandidaterne kommenterer dette, og mener at der skal bringes orden i det med det samme. Rigsombuddet har nu til KNR meddelt, at målet er at oversættelserne er sket til efteråret 2011 og offentliggjort på deres hjemmeside.

Forsvarsministeriet
Grønlands og Færøernes Kommando er netop blevet sammenlagt og hedder nu Værnfælles Arktisk Kommando. Den omfatter Søværnet, Flyvevåbnet og nu også Hæren. Formanden for Naalakkersuisut i Grønland, Forsvarsministeren og Færøernes lagmand har i august 2011 i fællesskab truffet vigtige beslutninger. Hovedsædet skal være i hovedstaden Nuuk på Grønland, og i Thorshavn på Færøerne placeres en filial.
Det skal bemærkes at det kun er kommandostrukturen der flyttes fra Grønnedal i Grønland og Mjørkedal på Færøerne, og at det ikke er selve de militære baser og barakker m.m. Læs mere her.

Udgivelser
Rapporten Den sociale indsats for børn og unge i Grønland er i august 2011 blevet offentliggjort og kan hentes på SFI's hjemmeside. 8-10% af alle børn og unge i Grønland er anbragte. Der er blevet hentet oplysninger fra 141 indsatser for børn og unge, og på baggrund af dette udformet denne rapport. Rapporten bider mærke i, at der er alt for få tiltag for at få efteruddannet personalet til de forskellige indsatser. Ligeledes er der for få indsatser til bygderne. Til gengæld er indsatserne steget, og børn og unge får faktisk hjælp.

Bogen Med livet som indsats i blok 5 af Eli Damberg blev udgivet den 17. august 2011. Eli beskriver sit liv, og kommer tæt ind på dengang han overlevede eksplosionen i 1970 i en næsten færdiggjort boligblok i hovedstaden Nuuk på Grønland. 10 håndværkere omkom, men Eli overlevede de 10 timer han lå under murbrokkerne. 

 

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Island, af kontaktsekretær Margrét Sæmundsdóttir

New law – Act on Restraining Order
The parliament passed a new act on restraining order, Act No 85/2011, in June. The act includes a paragraph that permits the police to evict an endangering person from the dwelling and prohibit that he enter the dwelling and its surroundings. This act is based on the so-called "Austrian model of intervention in domestic violence cases". The model has the aim to protect victims of violence in the family in such a way that they will be able to stay in their own homes whereas the perpetrators will have to leave.

Merger of the Economic Crime Department and the Office of a Special Prosecutor
The Economic Crime Department of the National Commissioner of the Icelandic Police and the Office of the Special Prosecutor, which is responsible for investigating the banking collapse, will merge at the beginning of September according to a new amendment to the Act on the Office of a Special Prosecutor No. 135/2008. A committee will be appointed to review the organisation and arrangement of investigations and prosecutions in such cases and make suggestions for future improvements.

Compensation from the National Church
Three women, who accused a former Icelandic bishop of sexual offenses, will receive a compensation of five million ISK or approx. €330.000 each from the National Church of Iceland; the current bishop of Iceland signed the agreement on behalf of the church. The church will not admit the former bishop’s guilt but accepts responsibility for mistreating the women when they first came forward with their accusations.

Abuse of prescribed medicine
The Minister of welfare has implemented a measurement to prevent unnecessary prescriptions and the abuse of prescribed medicine. Methylphenidate medicine cost Icelandic Health Insurance more than all other medicine combined in 2009. Abuse of such drugs was intensely covered in the Icelandic media last month, following a documentary on young drug abusers, broadcasted on the Icelandic National Broadcasting Service. According to the documenaty a psychiatrist handed out 214 daily portions of methylphenidate medicine to 375 individuals with 1,511 prescriptions for a combined price of 72 million ISK or €434,000 in 2009.

New Prison
Recently, the Icelandic government finally decided, after 50 years of struggle, that a new prison will be built at Hólmsheiði on the outskirts of Reykjavík. It will facilitate both male and female prisoners, 56 persons in total. Construction is scheduled to finish in 2014. However, the Ministers disagree on if the construction should be funded by private investors or by the government.

 

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheter fra Norge av kontaktsekretær Per Jørgen Ystehede

På grensen av statsborgerskap
Prosjektet “The ‘insiders outside’ and the ‘outsiders inside’” handler om kontroll med marginale grupper, der gatenarkomane og irregulære migranter (tidligere asylsøkere som har fått avslag på oppholdstillatelse, men som ennå er i Norge)  brukes som eksempler. Ved å snakke med gatenarkomane og irregulære migranter vil post.doc. Nicolay B. Johansen undersøke forskjeller og likheter i hvordan staten styrer de marginaliserte.

Norske fengsler - best i verden?
Til tross for «høy standard», reiser forskere spørsmålet om hvor gode er egentlig soningsforholdene i norske fengsler.

Fangenes friheter - makt og motstand i et norsk fengsel
Den 8. august vil boken Fangenes friheter - motstand i et norsk fengsel publiseres. Boken er skrevet av post.doc. Thomas Ugelvik ved institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) og er basert på hans doktoravhandling fra 2010.

Ny antologi i rettssosiologi
Max Webers og Niklas Luhmanns bidrag til å forstå retten er tema for en ny antologi som kommer ut i høst. 

Tilbake til barnefengsel?
Justisdepartmentet leverte nylig en proposisjon om straff for barn

Kriminologidebatt i etterkant av 22. juli
I etterkant av 22. juli har det vært debatt mellom norske kriminologer i rikspressen om hvordan forholde seg i etterkant av bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya.

Færøyene: Forebygger med inspirasjon fra Norge
SLT-rådgiver Knut Skedsmo har besøkt utallige SLT-kommuner i Norge. Nå har han også studert hvordan modellen fungerer på Færøyene – her er hans rapport fra besøket hos kollega Óli Rubeksen  i øyriket i vest.

 

Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige av kontaktsekreterare Isabel Schoultz

Publikationer

Alalehto T & Larsson D: ”Who Was the White Collar Criminal? White Collar Criminals in Sweden, 1865-1912” I: Shelton E N (ed): Capitalism in Business, Politics and Society. Nova Science Publishers.
The article investigates the demographic character of the white collar criminal during the first industrial revolution and the implementation of capitalism in Sweden (1865-1912). The hypothesis put forward is that the impact of industrialism and capitalism changes the socio-demographic profile regarding offenders of bankruptcy. The results, however, indicate that the profile did not change, which implies that the impact of capitalism and industrialism during the first period in Sweden did not have any impact on the characteristics of the offenders.

Carlsson, C. (2011). Using 'Turning Points' To Understand Processes of Change in Offending: Notes from a Swedish Study on Life Courses and Crime. British Journal of Criminology, Published online August 1st.
The article explores processes of change in offending with the help of the concept of ‘turning points’, through life story interviews conducted in the Stockholm Project, trying to make use of the possibilities inherent in qualitative inquiry. The author shows how life course processes and the turning points that emerge within them are often interdependent on each other, emerging in very context-specific circumstances, and need to be studied and understood.

Flyghed, J., Hörnqvist. M, Bäcklin, E., Nordén, E., Schoultz, I., (2011) Varifrån kommer hotet? Perspektiv på terrorism och radikalisering. Rapport 2011:2, Kriminologiska institutionen
Under det decennium som gått sedan kriget mot terrorismen inleddes har ett starkt fokus legat på bombdåd och muslimer. I den här skriften diskuteras några frågor som är förknippade med jakten på misstänkta terrorister och som inte fått plats i den gängse bilden. Författare knutna till Kriminologiska institutionen belyser motstridiga tolkningar av terrorismens orsaker, hotbildernas realism, statsterrorismens försvinnande och kvarlevande kolonialtänkande.

Hörnqvist, H (2011) Flexibilitet i fängelset? Konsten att behärska sin underordning. I: Arbete - Intersektionella perspektiv Paula Mulinari & Rebecca Selberg (red) Gleerups 2011.
Boken vänder sig främst till studenter i arbetsvetenskap och genusvetenskap, samt forskare som vill fördjupa sig i frågor om arbete, klass, kön, etnicitet och sexualitet. Boken är även lämpad som metodologisk inspiration för intersektionella analyser.

Olsson, B. (red) (2011). Narkotika. Om problem och politik. Stockholm: Norstedts juridik.
Vilken narkotikapolitik ska vi ha i Sverige? Vilken effekt har olika sätt att hantera problemet med narkotikamissbruk haft? I antologin analyserar författarna lagstiftning och kontroll, prevention, behandling och effekten av sådana åtgärder samt den svenska pressdebatten. Syftet är att beskriva dagens narkotikapolitiska situation och hur vi hamnat där.

Brottsförebyggande rådet (2011) Polisanmälda våldtäkter mot barn. Brå-Rapport 2011:6. Författare: David Shannon & Nina Törnqvist.
Rapporten visar bland annat att mellan 1995 och 2008 ökade antalet polisanmälda våldtäkter mot personer under 18 år kraftigt. Under samma period har den rättsliga definitionen av våldtäkt mot barn utvidgats och innefattar i dag fler typer av övergrepp än i mitten på 1990-talet. Rapporten presenterar också en fördjupad bild av 2008 års polisanmälda våldtäkter mot personer upp till 18 år och redogör för vilka det är som har begått brotten och i vilka typer av situationer som brotten sker.

Konferenser och föreläsningar

Brottsoffermyndigheten arrangerar årlig konferens för forskare inom det viktimologiska forskningsfältet fredagen 11 november 2011 på Hotel Sheraton i Stockholm. Konferensens syfte är att vara en mötesplats för forskare för att möjliggöra viktiga kontakter och att inspireras av aktuell forskning i Sverige. Som huvudtalare har Brottsoffermyndigheten bjudit in professor Pumla Gobodo-Madikizela, University of Cape Town i Sydafrika. Dagen kommer också att innehålla parallella workshops med presentationer av pågående eller nyligen avslutade forskningsprojekt för diskussion och återkopplingar. Mer information om konferensen finns på Brottsoffermyndighetens hemsida.

Scandinavian Studies in Confinement håller sitt nätverksmöte på Linnéuniversitet i Växjö mellan 22 och 24 november. Det finns fortfarande plats för den som vill presentera ett paper. Temat för konferensen är den ökande påverkan av s.k. evidensbaserad forskning på kriminalvård. Här finns då ett flertal viktiga empiriska, teoretiska som politiska frågor: såsom vad har denna forskningsinriktning kommit att betyda för de intagna, personalen och organisationen i de olika nordiska länderna? Vilken filosofi underbygger detta perspektiv och hur har detta tänkande kommit att påverka fångvård och fängelse?  För mer information och intresseanmälan kontakta roddy.nilsson@lnu.se eller robert.l.andersson@lnu.se. Keynote speaker blir Bernard Harcourt.

Föreningen Öppna rum in bjuder in till en heldag med samtal och fest lördagen 17 september i Stockholm: Tre år kvar – en politisk nedräkning. Programmet innehåller bland annat Sitta inne – vård eller förvaring? Olle Eriksson, journalist med bakgrund på Kåkbladet leder ett samtal med Janne Flyghed (professor i kriminologi) och Sonja Wallbom (ordf. i Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende). Hela programmet går att läsa här.

Föreläsning med Ernesto Laclau och Chantal Mouffe på temat Demokrati och populism – Är de förenliga? Torsdagen den 15 september, kl 19:00, Södra teatern, Stockholm. I var sin föreläsning och i ett efterföljande samtal med statsvetaren Peo Hansen kommer Ernesto Laclau och Chantal Mouffe att diskutera den demokratiska politikens populistiska dimension. Mer om föreläsningarna finns att läsa här

 

Synpunkter som presenteras i signerade artiklar, är inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning.

Newsletter send | link to this page |