View Article

26 March 2012

 

 

 

Välkommen till Nordisk Kriminologi  38 (3) 2012 (mars)

 

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Danmark af kontaktsekretær Dorthe Eriksen

Nyt fra Justitsministeriet
Bekendtgørelse nr. 140 af 6. februar 2012 om konfliktråd i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Bekendtgørelsen fastsætter, at mægling i konfliktråd kan finde sted i sager omfattet af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. marts 2012.

Lov nr. 157 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme).

Loven har til formål at sikre, at dansk terrorlovgivning fortsat lever op til de forpligtelser, der følger af Europarådets konvention af 16. maj 2005 om forebyggelse af terrorisme sammenholdt med bilaget hertil.

Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven. (Forhøjelse af den kriminelle lavalder).

Med loven hæves den kriminelle lavalder til 15 år igen.

Ændringen medfører, at gerningsmænd, der på gerningstidspunktet ikke var fyldt 15 år, og hvis straffesag endnu ikke er endeligt pådømt ved lovens ikrafttræden, ikke kan straffes. Det følger endvidere af straffelovens almindelige regler, at allerede idømte, men endnu ikke fuldbyrdede straffe vedrørende gerningsmænd, der på gerningstidspunktet ikke var fyldt 15 år, ikke skal fuldbyrdes.

Loven indebærer også, at afgørelser ikke skal have gentagelsesvirkning, i det omfang de vedrører handlinger, der er foretaget inden gerningsmandens fyldte 15. år.

Loven trådte i kraft den 1. marts 2012.

Lov nr. 159 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste m.v.).

Loven indebærer, at det antal samfundstjenestetimer, der maksimalt kan fastsættes som vilkår for en betinget dom, hæves fra 240 til 300. Med loven tilsigtes det, at samfundstjeneste fremover i et videre omfang end hidtil skal kunne anvendes i sager, hvor der fastsættes en relativt lang frihedsstraf, dog ikke ved straffe på over 2 års fængsel.

Med loven lægges endvidere op til at gennemføre visse administrative tiltag, som har til formål at forbedre mulighederne for at idømme samfundstjeneste i stedet for en ubetinget straf for visse kategorier af dømte.

Loven indebærer ikke ændringer i anvendelsesområdet for samfundstjeneste, når det gælder til kriminalitetens art. Det vil således fortsat være berigelseskriminalitet, bortset fra røveri, der er samfundstjenestens absolutte kerneområde.

Loven trådte i kraft den 1. marts 2012.

Nyt fra Justitsministeriets Forskningskontor
Varetægtsfængsling i isolation 2010
Statistisk redegørelse om isolationsfængslinger i 2010. Redegørelsen omfatter også oplysninger om udviklingen i brugen af isolationsfængslinger.

Langvarige varetægtsfængslinger 2010
Statistisk redegørelse om langvarige varetægtsfængslinger i 2010. Redegørelsen inkluderer oplysninger om udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger siden 2001.

Bekymring for vold og kriminalitet 2011
Rapport om befolkningens bekymring for vold og kriminalitet i 2011 samt udviklingen siden 1985.

Prisopgave 2012
På Justitsministeriets hjemmeside er der d. 14. marts 2012 lagt oplysning om Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalgs prisopgave for 2012. Opgaven, der har afleveringsfrist d. 1. oktober 2013, angår denne gang emnet ”Kriminalprævention”.

Øvrigt
Nye initiativer mod hadforbrydelser og intolerance
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup og justitsminister Morten Bødskov har i samarbejde med PET, afholdt campen ”Ekstremt Lokalt”.

Campen var et intensivt gruppearbejde for udvalgte repræsentanter fra stat, kommuner, erhvervslivet, foreningslivet, kulturlivet og forskningsinstitutioner. Deltagerne præsenterede en række helt konkrete bud på, hvordan vi i Danmark forebygger intolerance og hadforbrydelser, og hvordan vi sikrer, at ofre for hadforbrydelser får den støtte, de har behov for.

Seksuel vold blandt unge - En systematisk tilgang til primær forebyggelse
Rapporten, fra Det Kriminalpræventive Råd, tager udgangspunkt i eksisterende dansk og international forskning og gør status over den primære forebyggelse af seksuel vold blandt unge. Den viser bl.a., at seksuel vold hyppigst forekommer i ungdomsperioden, og at problematikken ikke kun rammer særligt sårbare eller udsatte unge.

Debat
En kronik i Politiken af Marlene Duus er blevet startskuddet til en heftig debat om henholdsvis resocialisering af gerningsmænd og voldsofres vilkår.

Kronik af Claus Meyer, initiativtager til madskolen i Vridsløselille Statsfængsel.

Artikel af Bodil Philip, fængselsinspektør ved Statsfængslet v. Ringe. 

Artikler fra Politiken, Jyllandsposten og Ekstra Bladet.

Møder m.v.
DANSK KRIMINOLOGISK SELSKAB
Onsdag den 9. maj 2012 kl. 17.00 til 19.00
”Højesteret og strafferetten”. Indleder: Højesteretspræsident Børge Dahl.
Arrangementet finder sted i DJØF’s Mødecenter, Gothersgade 133, 1015 København K.

 

Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Finland, av kontaktsekreterare Regina Järg-Tärno

Rättspolitiska forskningsinstitutet: Ny information om våldtäktsbrott och straffpraxis i dem
Rapporten Selvityksiä raiskausrikoksista (Undersökningar om våldtäktsbrott), som Rättspolitiska forskningsinstitutet har gjort och presenterat för Justitieministeriet, behandlar aktuell rättspraxis gällande våldtäktsbrott, förändringar i brottsnivån samt den rättsliga behandlingen av fallen hos myndigheter på olika nivå.

Rapporten behandlar brottsutvecklingen och behandlingen av brotten hos myndigheterna. Därutöver behandlas brottens karakteristika och fastställandet av skadestånd samt vilka faktorer som verkar på detta. Utredningen fastställer hur ett typiskt brott ser ut och vilken del av straffskalan som typiskt används. Dessutom analyseras domsmotiveringarna genom att syna sammanfattningarna av fallen. Resultaten ställs även i relation till utvecklingen i andra brottstyper samt jämförs med internationell statistik.

Resultaten i utredningen vissar att straffen som dömts ut i våldtäktsbrott fördelar sig på en bred skala från villkorliga fängelsestraff till flera år i fängelse. Straffen har skärpts under de senaste 10 åren och graderas enligt hur grovt brottet är, att våldtäkter kommer bättre till kännedom, i de flesta fallen känner gärningsmannen och offret varandra. Nivån på ersättningen som betalas till brottsoffret varierar mellan 3 000 och 12 000 euro och sannolikt kommer den färska lagändringen att öka antalet våldtäktsdomar.

En promemoria om behovet att ändra lagstiftningen om våldtäktsbrott i vilken bestämmelserna som gäller våldtäktsbrott bedöms som en helhet blir klar vid justitieministeriet ännu under våren. Läs mer.

Rapporten på finska öppnas här.

Kommissionen föreslår bötestjänst som förvandlingsstraff
Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att systemet med förvandlingsstraff för böter utvidgas till att gälla även personer som polisen upprepade gånger förelagt böter. Samtidigt skulle det införas en möjlighet att avtjäna ett förvandlingsstraff för böter som bötestjänst.

Kommissionen som berett reformen av samhällspåföljderna har överlämnat sitt enhälliga förslag till justitieministern och föreslår att bestämmelserna om samhällspåföljder förtydligas genom att samla dem i en och samma lag. Syftet är att förbättra förutsägbarheten vid bestämmandet av olika påföljder och likabehandlingen av de dömda.
Läs mer.

Regeringen utarbetade en nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter
De grundläggande och mänskliga rättigheterna måste också bli verklighet. Den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter för åren 2012-2013 syftar till att konkretisera grundlagens bestämmelse om att det allmänna ska se till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Tyngdpunkten i handlingsplanen ligger på konkreta projekt som främjar denna uppgift.
Mer om projektet och handlingsplanen öppnas här.

Delegationen för etniska relationer (Etno) utmanade de kommunala arbetsgemenskaperna att delta i veckan mot rasism
Evenemanget bygdes upp kring den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering den 21 mars, som utlysts av FN:s generalförsamling och veckan firas i alla FN:s medlemsländer.
Etnos mål är att främja identifieringen och uppskattningen av mångfald i samhället. Genom att delta i veckan mot rasism kan kommunerna och städerna främja känslan av jämlikhet, jämställdhet och trygghet bland sina invånare och anställda.

Delegationen har skickat beslutsfattare i kommuner och städer information om kampanjen "Omvärdera dina fördomar", som Finlands Röda Kors ordnar. Kampanjen stöder budskapet som veckan mot rasism förmedlar: privata personer och arbetsgemenskaper uppmuntras att avstå sina fördomar. Under kampanjen kan fördomar slängas antingen i en virtuell sopkärl på kampanjens webbplats eller i arbetsgemenskapernas egna sopkärl för fördomar.

Närmare information: Delegationen för etniska relationer, FRK:s kampanjwebbplats

I kriminalpolitiska tidningen Haaste 1/2012 var temat den här gången hatbrott och olaga hot/ofredande. I artiklar (på finska) tas upp gränsen mellan yttrandefrihet och hatiska uttalanden på nätet, i media, i politiken etc. och hur man kan förebygga sådan a typer av brott.

En del av artiklar kan läsas på nätet direkt, resterande artiklar kommer att finnas där senare under året.

Turvallinen kaupunki. Turvallisuus rakennetun ympäristön suunnittelussa. (En trygg stad)
Nya webbsidor om trygghet i staden och närmiljön och hur man t.ex. redan i stadsplaneringsfasen kan tänka på olika trygghetsaspekter.

Hemsidan är tills vidare på finska.

Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa, (The Publicity of Trials in General Courts)
OPTL:n tutkimustiedonantoja 112 - Rebecca Kadoch, (Research Communications 112)

Rapporten och sammanfattning på finska.

Summary på engelska.

Huostaanottoasiat hallinto-oikeuksissa. Tutkimus tahdonvastaisten huostaanottojen päätöksentekomenettelystä.
(TAKING A CHILD INTO CARE. Research of decision making in administrative courts)
OPTL:n tutkimuksia 260 - Virve-Maria de Godzinsky, (Research Report No. 260)

Rapporten och sammanfattningen på finska.

Summary på engelska.

Arbetsgruppen: Riskerna i samband med penningspel måste utvärderas noggrannare
I takt med penningspelens utveckling behöver myndigheterna en pålitlig metod och kriterier för att utvärdera problemen som spelandet orsakar. När man utvärderar riskerna ska egenskaperna samt sätten för anordnande och distribution av varje spel tas i beaktande. En arbetsgrupp som inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet tillsatt överlämnade sitt förslag till system för utvärdering av penningspelrelaterade problem. Läs mer.

 

http://www.nsfk.org.oprettet.nu/Portals/0/Images/Countries/Greenland.png

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Grønland af kontaktsekretær Avijaja Albrechtsen

Kriminalforsorgen
Besøg i anstalterne
Et af Grønlands medlemmer af Folketinget Sara Olsvig besøgte i marts Anstalten ved Herstedvester i Danmark og Anstalten i Nuuk. Grønlandsudvalget og Retsudvalget var ligeledes med til besøget i Herstedvester. Sara kritiserer forholdene i især Anstalten i Nuuk. Hun opfordrer til at der med det samme sættes midler af til at højne standarden og tilbyde mere hjælp til bl.a. resocialiseringen. Hun påepeger dog en positiv ting: at der arbejdes på at lave kvindeafdelinger (læs artikel fra Sermitsiaq her) i anstalterne efter at Annemette N. Lauritsen forsvarede sin Ph.d. med titlen: Anstalten – frihedsberøvelse i Grønland.
Læs artiklen på avisen Sermitsiaq´s hjemmeside.

Fangekor
Det kendte fangekor fra Vridsløselille statsfængsel kommer til Grønland for at starte nye fangekor op i anstalterne i Sisimiut og Nuuk. De skal holde koncerter i kulturhusene i hver by, og ligeledes i en kirke i Nuuk sammen med Nordisk koncertkor.
Læs mere på KNR’s hjemmeside.

Isolation
Efter Annemette N. Lauritsens Ph.d belyste at isolation benyttes i stor grad i anstalterne har advokat Finn Meinel klaget til Kriminalforsorgen om disse forhold.
Læs artiklen på avisen Sermitsiaqs hjemmeside.

Uenighed om forholdene i den grønlandske afdeling i Herstedvester
Kriminalforsorgen i Danmark er meget uenige om forholdene for de grønlandske indsatte i Herstedvester. Fængselsinspektøren i Herstedvester har påpeget at Danmark i en eventuel sag for Menneskerettighedsdomstolen om de grønlandske indsatte i Herstedvester og deres forhold ville tabe. 
Læs artiklen på avisen Sermitsiaq´s hjemmeside.

Nordisk Råd
Nordisk Råd´s temasession i Reykjavik er netop afsluttet med den konklusion, at de mener at Arktis skal have en fælles strategi udover landenes egen strategi.
Læs mere på KNR’s hjemmeside.

Paarisa
De tre rådgivningstelefoner Børne og ungetelefonen, Familierådgivningstelefonen og Attavik udvider åbningstiderne til alle ugens dage om aftenen i stedet for de nuværende ca. to dage ugentligt.
Læs mere på PAARISA’s hjemmeside.

Politiet
En tidligere politiassistent har i sin nye bog ”Morakker” citeret den tidligere politichef, for ikke at efterforske en ung piges død som et muligt drab, men afgjort det som et selvmord. Den nuværende politiledelse vil ikke genoptage sagen, som er fra 1997.
Læs mere på KNR’s hjemmeside.

Retsvæsenet
Aftalt spil mellem byggefirmaer med hensyn til licitationer kommer der domsafsigelse på den 4. april.
Læs mere om sagen på Sermitsiaq’s hjemmeside.

Foredrag, konferencer, publikationer m.m.
Arktisk konference
Den 16. marts var der Arktisk konference på Københavns Universitet. Temaerne var bl.a. klima, miljø og magt Se programmet med alle foredragene på WWF´s hjemmeside.

Udslusning fra Herstedvester – hjemkomst til Grønland
Evy Frantzsen holdte offentligt foredrag i auditoriet på Grønlands Universitet Ilisimatusarfik den 15. marts. Der var plads til spørgsmål og debat efterfølgende, hvilket i høj grad blev benyttet.
Hvad sker der med fangere som er dømt til tidsubestemt dom og nedsendt til Danmark efter dommen? Hvorledes er livet for de fangere som udsluses fra Herstedvester og kommer tilbage til Grønland? Hvordan foregår udslusningen? Hvorledes bliver de modtaget i Grønland? Hvad er de udslusedes forhold til arbejdslivet, til uddannelsessystemet, til det civile samfund, til kriminalforsorgen og til det sociale hjælpeapparat? – når de skal socialiseres tilbage til samfundet.
Se opslaget på Ilisimatusarfik´s hjemmeside.  

 

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheder fra Island, af kontaktsekretær Margrét Sæmundsdóttir

New book
Sakamálaréttarfar (e. Criminal Justice) by Eiríkur Tómasson, judge of the Supreme Court and former law professor, was published in March. The book is divided into three parts and includes fourteen chapters. The first part deals with general criminal investigation, the second part with coercive measures and the third part with the involvement of the courts in criminal investigations. Emphasis is placed on discussing Supreme Court judgments up until 1 July 2011 to clarify the relevant legal provisions.

Research: Gambling addiction
A new survey about this issue was published recently. The survey was conducted by telephone based on a random sample of 3,227 individuals, aged 18-70 years. Responses were received from 1,887 participants, 888 men and 999 women. The net response rate was 61.8%. The result shows that in 2011 about 2.5% of the population in Iceland considered to be addicted to gambling and about 4-7 thousand Icelanders aged 18 years to seventy have a substantial problem which is an increase from previous surveys in 2005 and 2007. The result shows that about 76% of Icelanders played cash games at least once in the last 12 months before the survey. Popular gambling were Lotto, scratch cards, poker and arcade. The survey indicates that men rather than women are more likely to play games including pools and poker but lotto are more popular among women. Furthermore, men are more likely to play cash games on foreign websites than women but no difference was found among the genders when it comes to Icelandic websites.

Trial over former Prime Minister
The trial was held in Reykjavík at the Landsdómur (High court) from March 5th to March 16th. It is the first time in Icelandic history that a politician in Iceland is put on trial for his alleged crimes as a politician. The list of prosecution witnesses was long and included former ministers, former bankers and CEOs, current and former Governor of the Central Bank, public servants, accountants and members of resolution committees.

The former Prime Minister is charged on four accounts. The first charge includes negligence of making sure that the work of a consultation group (composited by the authorities) was systematic and successful in relation to a financial stability. The second account involves the former Ministers failure to initiate decisive action on behalf of the government to reduce the size of the banking system, e.g. by moving the headquarters of one bank overseas. In the third account, the former Minister is charged with not having assured himself of the fact that the transfer of the Icesave accounts, from Landsbanki’s branch in Britain to a subsidiary, was in progress with the involvement of the state. In the fourth and final account, the former Minister is charged with having neglected to mention the impending threat to the financial system in cabinet meetings.  

The State prosecutor gave her closing argument on March 14th, maintaining that the former Prime Minister had seriously neglected his post by not reacting to threats from the banking system which he was aware of at the time or before the banks collapsed. The prosecutor stated that it was not certain whether the former Prime Minister could have prevented the collapse, but he may have been able to avert some damages like he could have done more to pressure the banks into decreasing their operations, either through legal resources or by passing new laws. Instead, the banks seem to have had full authority to act as they pleased. Selling property had, on the other hand, been quite possible. The Prosecutor mentioned several examples of information which the former Prime Minister had received, such as at meetings, through reports or memos, but which he did not react to. According to the Prosecutor the former Prime Minister was required to have meetings with the ministers about important political issues, and the status of the financial system was certainly an important issue. Nonetheless, it was never officially discussed at cabinet meetings.

The former Prime Minister´s defense attorney held his closing statement on March 16th. He said that several conditions must be fulfilled in order for the court to be able to rule that the former Minister broke the law and the prosecutor was not able to fulfil any of them. According to the attorney, it was not demonstrated that a pending threat was a danger to the well-being of the Icelandic state nor that such a threat could have been foreseen. Finally, it was not proven that the former Minister did not do everything in his power to prevent or limit the damage of the impending danger. The attorney stated that the former Minister had no legal authority to take direct action against the banks to make them sell property or move headquarters overseas, and it would have been absurd to put such action to the test in the advent of the collapse.

The result of the court is expected to be released in mid April.

Criminal organisation
The police have recently arrested a number of individuals expected to be involved in criminal gangs. In one case, four individuals are said to be connected to the Icelandic Hells Angels. They are charged with brutally assaulting a woman. When police arrived at the scene, the woman was unconscious and had been chocked, kicked, hit with a bat, sexually molested and dragged around by her hair, reported. After the Hell Angels settled in Iceland the Police fear a growth in serious crime and other international crime gangs. The Commissioner at the Reykjavik Metropolitan Police wants to ban all organised crime in Iceland. However, the Minister of the Interior has stated that he does not agree that all operations of criminal gangs should be banned but his ministry is working on this issue in cooperation with stakeholders. In this context the Minister had submitted a bill to the Althingi with the aim that the police may initiate an investigation if it becomes aware or suspects that someone is planning or preparing an offense against the Act of the Icelandic Penal Code.

Director of Financial Supervisory Authority dismissed
The board of the Icelandic Financial Supervisory Authority has sacked the director of the authority and referred him for police investigation. The reason for the dismissal is the failed premises for the director‘s fulfilment of his duties, as his eligibility was insufficient. This arises from events in his past as one of the managing directors of Landsbanki Íslands hf. Added to this is that the authority recently received indications that the director may have committed an offence in the course of duty by obtaining confidential information from the banking system unlawfully. The Board of Directors reported the matter to the police. According to the media an employee of Landsbanki came to the Director’s home with some information about the former minister’s finances.

Prison System understaffed
The prison system is severely understaffed when it comes to social workers. Only two social workers are currently employed within the Icelandic prison system, tending to a total of 380 individuals, media reported. Inmates in Icelandic prisons currently number approximately 170 and an additional 210 individuals are on parole. Thereof, one hundred have special conditions and depend on surveillance and caretaking.                                                                           

Prison statistics
According to the data from Prison and Probation Administration, 211 offenders started serving sentences in prison in 2011 which is about 6% increase from the previous year. In the same year 90 offenders started serving unconditional sentences with community service. This number rose by 43% from the year before.

 

Kriminologiske og kriminalpolitiske nyheter fra Norge av kontaktsekretær Per Jørgen Ystehede

 

Utlendinger fyller fengslene
Norge har høyest andel utenlandske innsatte i Skandinavia. Fagmiljøene i de skandinaviske landene er ikke enige om hva som forklarer forskjellene.
Se: http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Utlendinger-fyller-fengslene-2665214.html  

Etterforskede lovbrudd, 2010 -Flere narkotikasiktede
Nesten 367 000 lovbrudd ble ferdig etterforsket i 2010, hvorav 178 000 lovbrudd regnes som oppklarte. Dette resulterte i 83 600 siktede personer. Sammenliknet med tidligere år var det svært mange som ble siktet for narkotikalovbrudd i 2010.
Se: http://www.ssb.no/lovbrudde/

Nye publikasjoner fra Institutt for kriminologi og rettssoiologi
Katja Franko Aas
Se: http://tcr.sagepub.com/content/16/1/5.full.pdf+html

Trond Welstad-
Se: http://www.jus.uio.no/ikrs/forskning/publikasjoner/boker/2012/jakhellnwelstad.html

Ny bokserie om fengselsforskning
Post.doc. Thomas Ugelvik er medredaktør i en ny serie om fengselsrelaterte temaer.
Se: http://www.jus.uio.no/ikrs/om/aktuelt/aktuelle-saker/2012/nybokserie.html

Boklansering: The Defences of the Weak
- nyutgivelse av et verk fra norsk sosiologisk kanon.
Se: http://www.jus.uio.no/ikrs/om/aktuelt/arrangementer/2012/boklansering030512.html

Straffens grenser: strafferett, statsborgerskap og sosial ekskludering
Konferansen The Borders of Punishment: Criminal justice, citizenship and social exclusion er et samarbeid mellom forskere ved Faculty of Law i Oxford og forskningsprosjektet Kriminalitetskontroll ved Europas grenser.
Se: http://www.jus.uio.no/forskning/prosjekter/crimmigration/arrangementer/konferanser/arrangement.html

Skjenking og vold
Hva viser forskning om effekt av tiltak for å begrense vold i tilknytning til skjenking? De to forskerne Ingeborg Rossow (SIRUS) og Thor Norström (SOFI) oppsummerer her norsk og internasjonal forskning om skjenking og vold, og diskuterer noen sider ved lokal og nasjonal politikkutforming på feltet.
Se: http://www.sirus.no/Skjenking+og+vold.d25-SMRrKZp.ips

Historisk dom om ungdomsstraff
Den 17 år gamle gutten som denne uke ble dømt i Nedre Telemark tingrett i Skien, var kanskje ikke klar over at han ble historisk - ved at han er den første her i landet som er dømt til den nye ungdomsstraffen.
Se: http://www.krad.no/nyhetsarkiv/443-historisk-dom-om-ungdomsstraff

Konfliktråd - også i antidopingarbeidet
Kjøp og salg av anabole steroider har vært forbudt lenge, nå skal det også bli forbudt å bruke slike preparater, ønsker helseministeren som med dette tar fatt i et økende samfunnsproblem. -Konfliktrådet kan også spille en rolle i anti-dopingarbeidet, mener rådgiver i Konfliktrådet.
Se: http://www.konfliktraadet.no/no/Blogg/My-Blog/?userId=53&entryId=3689

Planlegger høysikkerhetssykehus
Regjeringen vil bygge sykehus med særlig høy sikkerhet for personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern.
Se: http://www.aktuell.no/NFF-magasinet/article5971880.ece

 

Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige av kontaktsekreterare Isabel Schoultz

Avhandlingar

Christel Backman (2012) Criminal Records in Sweden. The Regulation of Access to Criminal Records and the Use of Criminal Background Checks by Employers. Akademisk avhandling vid institutionen för Sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

In her thesis Christel Backman examines the regulation of access to criminal records in Sweden and the actual and potential use of criminal background checks by employers in hiring processes. In recent years, more and more Swedish employers have been required by law to check their job applicants’ criminal records. In a parallel process, also the number of enforced subject access requests has increased considerably in that same period. The aim of this thesis is to analyse and explain these two trends and consider their implications for future use of criminal records in Sweden and elsewhere. The analysis draws upon government documents, newspaper articles, interviews with employers using enforced subject access, and interviews with union and employer organization representatives, with the aim of capturing the vocabularies of motive that were evoked and put to use in attempts to justify and legitimize either access restrictions or the extended use of criminal records data in hiring decisions. Find parts of the dissertation here.

Nylander, Per Åke (2011) Managing the Dilemma - Occupational Culture and Identity among Prison Officers. Akademisk avhandling. Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.

Within the context of the Swedish prison system, this thesis aims to describe the work of prison officers and explain how the dilemma of rehabilitation and security in prison work influences the forming of occupational culture and identity. Empirical data consists of field notes from prison work, individual and focus groups interviews, and a nation-wide survey of prison officers (n=806) in a three-year research project. Occupational culture and identity are explored by means of the concepts of social/professional representations, emotional labour, and interaction rituals. The occupational development is also discussed in relation to theories about professionalism. Learn more about the thesis here.

Svenonius, Ola (2012) Sensitising Urban Transport Security: Surveillance and Policing in Berlin, Stockholm, and Warsaw. Södertörn Doctoral Dissertations, School of Social Sciences, Political science.

The city as a focal point of both domestic and international security policy is characteristic of the 21st century security landscape in Europe. Amidst the 'War on Terror' and the pan-European battle against organised crime, the city is the location where global processes are actually taking place. Urban security is the local policy response both to such global threats as terrorism and local ones, such as violent crime. Public transport systems in particular came under threat after the terrorist attacks in the United States in 2001, Madrid in 2004, and London in 2005. This doctoral thesis studies security policy in three public transport systems – Berlin, Stockholm, and Warsaw – from a comparative perspective focusing on the conditions that made new and very specific understandings of security possible. Learn more about the thesis here.

Andra publikationer

Estrada Felipe and Nilsson Anders (2012) Does It Cost More to Be a Female Offender? A Life-Course Study of Childhood Circumstances, Crime, Drug Abuse, and Living Conditions. Feminist Criminology, Published online before print January 24, 2012.

In this article, the authors use a new and rich longitudinal data set, the Stockholm Birth Cohort Study, which allows us to follow a cohort of girls and boys until they reach 48 years of age. We study differences in the social background and adult living conditions among men and women with different experiences of involvement in crime. It is clear that the female cohort members who have been registered for crime have experienced more disadvantaged childhoods than the males registered for offending. The results also indicate that involvement in crime seems to cost more for females, in terms of social exclusion.

Micael Björk (2012) ”Politiindsatser i skæringspunktet mellem gadebander og organiseret kriminalitet – nogle refleksioner fra Sverige”. I Michael Hviid Jacobsen (red.) Skyggelandet – om ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Kapitlet sammanfattar för en dansk publik Björks forskningar om polisarbete mot gatugäng och organiserad brottslighet. Han driver tesen att ett framgångsrikt polisarbete mot alla typer av kriminella gäng kräver ett generationsperspektiv. Sammanhållna insatser mot både yngre och äldre kriminella är en tydlig framgångsfaktor, sett utifrån en polisär synvinkel. Samtidigt genomsyras kapitlet av en handlingsorientering som går ut på att repressiva metoder behöver kombineras med den praktiska klokskapen hos olika polisgrupper på fältet. Inom ramen för dessa analyser presenteras även en av Sveriges mest framgångsrika polisinsatser mot organiserad brottslighet, nämligen Projekt Alcatraz med säte hos Länskriminalpolisen i Västra Götaland (2006–2008).

Micael Björk (2012) ”Fem punkter om polisen och tillitens flyktiga natur”. I Carin Björngren Cuadra och Ola Fransson (red.) Tillit och förtroende. Ständiga utmaningar för professionella. Malmö: Gleerups.

Kapitlet redovisar fem tillitsproblem som aktualiseras i polisens arbete. Till att börja med lyfter Björk fram det förhållandet att misstänksamheten är en central del av polisens jobb (institutionaliserad misstro). Sedan framhålls hur polischefer på alla nivåer tvingas att navigera i en offentlighet där polisens kompetenser ständigt betvivlas. I ett tredje avsnitt fokuseras på hur polisutredare måste kontrollera sig själva för att kunna kontrollera andra i en förhörssituation. I en fjärde del diskuteras misstrons makt när polisen försöker blåsa nytt liv i närpolistanken. Slutligen behandlas kriminalpolisens problem med den interna tilliten, hur denna kan stärkas genom att en traditionell polisbyråkratisk slutenhet öppnas upp till förmån för ett friare utbyte av informationer. Vilket i sin tur kan öka den brottsbekämpande förmågan.

Hörnquist Magnus (2012) En annan Foucault – Maktens problematik. Carlssons förlag.
Magnus Hörnqvist utvecklar Foucaults maktanalys och tre distinktioner som är centrala för att förstå maktens problematik: först skillnaden mellan makt som aktivitet och makt som relation, sedan skillnaden mellan repressiv och produktiv makt och sist skillnaden mellan programmatisk och icke-programmatisk makt. Maktens problematik rekonstrueras utifrån den fråga som Foucault svarade på utan att själv kunna formulera: Hur kommer det sig att samhällsordningen består?

Övrigt
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål
Riksdagen sa den 21 mars ja till regeringens förslag om att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv i svensk lag.  Sverige blev det sista land i EU som klubbande igenom EU:s omstridda datalagringsdirektiv, som tvingar teleoperatörer att lagra uppgifter om telefonsamtal och e-post i sex månader. Polisen ser datalagring som avgörande för att klara upp grova brott. Ett argument som ifrågasätts alltmer, bland annat i en utvärdering av datalagringslagen i Tyskland. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2012. Lyssna på Sverige Radio Studio Ett där frågan diskuteras. 

Synpunkter som presenteras i signerade artiklar är inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning.

Newsletter send | link to this page |