Statutes of NSfK

The tasks and activities of NSfK are based on the statutes of the organization, acknowledged by the founder members, i.e. different Nordic Ministries of Justice. The document is available only in Danish.

Vedtægt for Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)
(Statutes of the Nordic Research Council for Criminology)

§ 1

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi består af medlemmer udpeget i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige (herefter deltagerlandene). Rådet skal fremme kriminologisk forskning i Norden. Rådet kan tage initiativ til kriminologisk forskning inden for grænserne af sine økonomiske og forskningsmæssige ressourcer. Rådet skal endvidere yde myndighederne i de nordiske lande bistand i kriminologiske spørgsmål samt informere om sin virksomhed og om nordisk kriminologi.

§ 2

Rådet skal have et fast sekretariat, der som udgangspunkt ledes af en fuldtidsansat sekretær. Denne skal ansættes og aflønnes af rådet, som også kan ansætte midlertidig eller varig sekretærhjælp. Herudover kan rådet ansætte yderligere kontorpersonale. Regeringerne i deltagerlandene beslutter, hvor sekretariatet skal være placeret.

§ 3

De med rådets arbejde forbundne udgifter finansieres gennem årlige statsbidrag fra deltagerlandene. Statsbidragene fordeles i henhold til anvisningerne om udgiftsfordelingen ved nordiske samarbejdsprojekter i overensstemmelse med en fastsat fordelingsnøgle baseret på landenes bruttonationalprodukt. Hvert land betaler sit bidrag i begyndelsen af sit budgetår.

§ 4

Rådet består af 15 medlemmer, tre medlemmer fra hvert deltagerland. Medlemmerne udpeges af regeringen i det enkelte land eller af en særskilt myndighed, der efter bemyndigelse udpeger medlemmerne. Udpegningen gælder for en fastsat periode, der ikke kan overstige tre år. Medlemmerne kan genudpeges, såfremt dette anses for at være hensigtsmæssigt. Såfremt et udpeget medlem er forhindret i at deltage i rådets arbejde, kan vedkommende regering eller myndighed udpege en anden, som i stedet deltager i rådet. Som medlemmer bør der søges og udpeges personer, der repræsenterer kriminologisk forskning. Rådet bør også have repræsentanter fra forvaltningsmyndigheder.

§ 5

Rådet vælger blandt sine medlemmer, en formand og en næstformand. Formanden er for sit arbejde berettiget til fast årlig kompensation, som finansieres af rådets midler. Til samtlige medlemmer skal betales rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser, der foretages på vegne af rådet. Disse udgifter beregnes efter de regler, der gælder i domicillandet. Rådet kan til brug for enkelte arbejdsopgaver eller inden for særskilt angivne arbejdsområder udpege særlige arbejdsgrupper bestående af rådets medlemmer, eventuelt suppleret med repræsentanter, som rådet udpeger. Til de medlemmer i arbejdsgrupperne, som ikke er medlem af rådet, betales rejse- og opholdsudgifter i overensstemmelse med de i denne bestemmelse beskrevne regler for rådets medlemmer.

§ 6

Rådet træder sammen mindst en gang årligt og bestemmer selv, hvor møderne skal holdes. Herudover kan formanden indkalde til møde, når denne finder anledning hertil. Såfremt alle medlemmer fra et af deltagerlandene fremsætter anmodning herom, skal rådet træde sammen senest to måneder derefter. Ved indkaldelse til møde i rådet skal der sendes dagsorden for mødet. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst otte medlemmer er til stede. Rådets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 7

Regnskabsåret følger kalenderåret. Rådets budgetforslag for det kommende regnskabsår udarbejdes før den 1. april. Rådet sender budgetforslaget sammen med revisionsrapport og regnskab for det foregående år til deltagerlandenes justitsministerier til godkendelse. Justitsministerierne underretter rådet, når budgetforslaget er godkendt. De anslåede beløb angives i domicillandets valuta og statsbidrag betales i samme valuta.

§ 8

Rådet fører regnskab over alle indtægter og udgifter. Justitsministeriet i domicillandet udpeger en revisor for rådets regnskab. Revisoren skal være statsautoriseret i domicillandet eller ansat ved rigsrevisionen i dette land. Domicillandets almindelige revisionsmyndighed har ret til at gennemgå regnskaberne. Et eksemplar af regnskaberne med revisionspåtegning om foretaget revision sendes sammen med rådets beretning om sin virksomhed og forslaget til næste års statsbidragsbeløb til justitsministerierne i deltagerlandene inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 9

Rådet fører protokol med referat af rådsmøderne. Rådet udarbejder hvert år en beretning om sin virksomhed. Denne sendes til deltagerlandenes justitsministerier i overensstemmelse med § 8, sidste punktum. Spørgsmål, som rådet skal forelægge deltagerlandene, eller som det på eget initiativ finder bør tages op, forelægges deltagerlandenes justitsministerier gennem domicillandets justitsministerium. Tilsvarende gælder forslag til ændringer af bestemmelserne i denne vedtægt.