Call for NSfK Research Grants 2021

 

Call for NSfK Research Grants 2021

The Nordic Research Council for Criminology (NSfK) provides grants to projects of Nordic criminological relevance. The member states of the NSfK are Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden. The research which the grant is meant for must be carried out in one or more of the member countries and the researcher active in the Nordics.

Applicants for individual projects can apply for up to 500 000 SEK.
Applicants for joint Nordic projects can apply for up to 1 500 000 SEK .

The joint Nordic projects must comprise of at least three Nordic countries. If the application includes more Nordic countries than three, this will be regarded in the decision process.

The NSfK will make a decision which projects will be granted and about the amounts of financing at its annual meeting in March 2021. NSfK encourages researchers in the beginning of their career to apply for research grants or that they are included in the application.

For the Call 2021, the Council welcomes applications for projects of Nordic criminological relevance, and in this respect also projects on crime and crime control related to the covid-19 pandemic in the Nordic countries.

The applicant is to show his/her knowledge of the Nordic research situation in the field of the project, identify researchers in the research field in the Nordic countries and give an overview of which studies so far have been done.

Working groups and contact seminars

NSfK would also like to draw the attention to the possibilities of applying for financial support up to 100 000 SEK for working group meetings and contact seminars with joint Nordic perspectives.

Working groups gather researchers from the Nordic countries. The working group meetings are intended for researchers planning or initiating a joint Nordic research project, or who wish to establish research related cooperation in another form.

Contact seminars gather researchers, policy makers and practitioners from the Nordic countries. The Contact seminar serve as a cross-professional expert forum in various areas of common concern for the Nordic countries.

The working groups and contact seminars must involve researchers and practitioners from at least three of the Nordic countries.

Applications for seminars and meetings that involve researchers/policy makers/practitioners from more than three Nordic countries will be regarded in the decision process. The Council might suggest that researchers from more Nordic countries are to be included in the project.

Guidelines, evaluation and timetable

The NSfK would also like to draw the attention to the possibilities of applying for financial support for working group meetings with joint Nordic perspectives.

Applicants are requested to read the “Guidelines for Financial Support from the Nordic Research Council for Criminology“ before applying. Applications which do not comply with formal requirements will not be processed.

Three weeks before the annual meeting of the Council the NSfK Secretariat will ask for the information about grants achieved from other sources/institutions. If the Secretariat does not receive an answer, the application will not be processed. In the case that such grants are achieved after this time, the NSfK Secretariat must be informed.

The call for NSfK research grants 2021 will open on Monday October 26th, the application period being 26.10.-27.11.2020.

The application period ends at 15.00 CET on Friday November 27th.

PLEASE NOTE! All grant applications have to be submitted in an electronic application portal. You can register yourself as an applicant and access the portal via the link below.

Research grant applications should be submitted in English via the portal. In order to get acquainted with the application portal, we recommend all applicants to log in to the portal in good time before the end of the application period.

If you have inquiries or questions regarding the NSfK Research Grant Call 2021, please contact the NSfK Secretariat.

To the application portal:
https://nsfk.apurahat.net

Link to the document Call for NSfK Research Grants 2021 as pdf.

_____________________________________________________________

Utlysning av forskningsstöd från NSfK för år 2021

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) beviljar forskningsstöd för år 2021 för projekt som är relevanta för nordisk kriminologi. Medlemsländerna i NSfK är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den forskning för vilken stödet är avsett måste bedrivas i ett eller flera av medlemsländerna och forskaren verksam i en av medlemsländerna.

Forskningsstöd

För individuella projekt kan ansökas om belopp upp till 500 000 SEK.
För gemensamma nordiska projekt kan ansökas om belopp upp till 1 500 000 SEK.

De gemensamma nordiska projekten måste omfatta minst tre nordiska länder. Om fler länder än minimiantalet tre omfattas av projektet kommer detta att beaktas då ansökningarna behandlas.

NSfK uppmuntrar forskare som är i början av sin karriär att ansöka om forskningsstöd alternativt att de inkluderas i ansökan.

För utlysningen 2021 välkomnar Samarbetsrådet ansökningar för projekt av nordisk kriminologisk relevans, inklusive projekt om brott och brottsbekämpning  i de nordiska länderna i samband med covid-19 pandemin.

I sin ansökan ska sökande visa att hen har kännedom om den nordiska forskningssituationen på området, identifiera forskare på området i de nordiska medlemsländerna och visa på vilka studier som har gjorts.

Arbetsgrupper och kontaktseminarier

NSfK vill även lyfta möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd upp till 100 000 SEK för arbetsgruppsmöten och kontaktseminarier för gemensamma nordiska perspektiv.

Arbetsgrupper samlar forskare från de nordiska länderna. Arbetsgruppsmöten är avsedda för forskare som planerar eller påbörjar ett gemensamt forskningsprojekt eller som önskar att etablera forskningsrelaterat samarbete i en annan form.

Kontaktseminarier samlar forskare och praktiker från de nordiska länderna. Kontaktseminarium fungerar som ett tvär-professionellt expertforum inom olika områden för gemensamma nordiska frågor.

Arbetsgrupperna och kontaktseminarierna måste involvera forskare från minst tre av de nordiska länderna. Ansökningar som involverar forskare/praktiker från fler nordiska länder än tre, kommer detta att beaktas i beslutsprocessen. NSfK kan föreslå att forskare/praktiker från fler nordiska länder ska inkluderas i projektet.

Riktlinjer, evaluering och tidtabeller

De sökande uppmanas läsa igenom “Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi” (på engelska) innan de lämnar in ansökan. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven kommer inte att behandlas.

Samarbetsrådet för NSfK beslutar vid sitt rådsmöte i mars 2021 vilka projekt som beviljas stöd.

Tre veckor innan det årliga mötet med Samarbetsrådet kommer NSfK att begära in uppgifter från sökande om forskningsstöd som hen har erhållit från andra källor/institutioner. Får sekretariatet inget svar på denna förfrågan, kommer ansökan inte att behandlas. Om sådana stöd har erhållits efter nämnda tidpunkt, ska NSfK underrättas om saken.

Ansökningstiden för forskningsstöd från NSfK för år 2021 börjar måndagen den 26 oktober och omfattar en ansökningsperiod från 26.10 till 27.11.2020.

Ansökningstiden utgår kl. 15.00 CET fredagen den 27 november.

OBS! Alla ansökningar måste lämnas i NSfKs elektroniska ansökningsportal. Du kan registrera dig som sökande och logga in på portalen via länken nedan.

Ansökan om forskningsstöd lämnas i portalen på engelska. Vi rekommenderar att alla sökande i god tid innan utgången av ansökningsperioden loggar in i portalen för att bekanta sig med den.

Ifall du har frågor om ansökan om forskningsstöd från NSfK för år 2021 är du välkommen att kontakta NSfK sekretariat.

Till ansökningsportalen:
https://nsfk.apurahat.net

Länk till dokumentet Utlysning av forskningsstöd från NSfK 2021 som pdf.