Newsletter – April 2022

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Tobias Kammersgaard
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please conctact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

A preliminary program for the upcoming research seminar is on its way – expected publication is April 25.

Nordic Journal of Criminology (NJC)
Check out the new issue of our very own journal NJC – all articles are Open Access!


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Dansk Kriminalistforening: Gå-hjem-møde om Digitale Krænkelser
Dato: 27. april kl. 17.00 – 19.00
Sted: Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.
Fra Red Barnet vil senior projektleder Mai Holm Hviid holde et oplæg om Red Barnets arbejde med digitale krænkelser samt fortælle om resultater fra deres nye rapport ”Børn og unges oplevelser med digitale krænkelser”. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor børn og unge i alderen 9-17 år har besvaret spørgsmål om deres digitale adfærd, oplevelser med digitale krænkelser, kontakt fra fremmede voksne og håndtering af digitale krænkelser.

Debatt: Er det behov for en samtykkelov?
Dato: 28. april kl. 18.00
Sted: Frokostkjelleren Studentpub, Oslo
Arrangør: Den norske kriminalistforening

Våldtäkt eller samtycke? I detta avsnitt intervjuas Moa Bladini, doktor i straffrätt, Sara Uhnoo, docent i sociologi och Åsa Wettergren, professor i sociologi. De genomför tillsammans ett forskningsprojekt som handlar om den nya samtyckeslagen. Därefter diskuterar de tillsammans med Håkan Thörn boken Svensk sexualbrottslag: en framåtsyftande tillbakablick av Madeleine Leijonhufvud.

Vetenskapsrådet: Offentliga samtal: Den kriminella ekonomins samhällspåverkan – från narkotika till organiserad välfärdsbrottslighet. I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om den kriminella ekonomin och dess påverkan på samhället. Välkommen till Finlandshuset i Stockholm 21 april!

Policing and Society Conference, October 5 and 6, 2022 – Call for Papers
The Police Science Program at the University of Akureyri (Iceland) invites abstracts for its Policing and Society Conference on October 5 and 6, 2022. The keynote speakers reflect the theme of this year’s conference: Police Understaffing, which refers to the fact that Iceland has one of the fewest police officers in Europe per capita.

Podcast: ‎Kriminologene on Apple Podcasts. Nye episoder med blant andre Manne Gerell.

Disputation: Thomas Anton Sandøy.
Master in Sociology Thomas Anton Sandøy will be defending the thesis Alternative sanctions for young drug offenders. From punishment to help? for the degree of PhD.
Time and place: May 2, 2022. 11:30 AM-3:00 PM.

Disputation: Sofia Oskarsson
Oskarsson will defend her thesis “Biological Risk Factors for Crime: Adverse perinatal events and psychophysiology School of Law, Psychology and Social Work. Örebro University.
Time and place: April 22, 2022. 9:15 AM. Zoom link available here.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Udleveringsaftale mellem Danmark og de Forenede Arabiske Emirater
Justitsminister Nick Hækkerup har underskrevet en udleveringsaftale med de Forenede Arabiske Emirater. Aftalen skal hjælpe til, at formodede gerningsmænd til forbrydelser med tilknytning til Danmark bliver udleveret og kan retsforfølges her.

Ny arrest skal lette presset på kriminalforsorgen
Kriminalforsorgen indleder nu et samarbejde med Slagelse Kommune om en ny arrest, der skal afhjælpe kapacitetsudfordringerne i kriminalforsorgen. Arresten etables som led i den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen og skal kunne huse 400 indsatte.

Næsten 1.000 køretøjer beslaglagt efter et år med stramninger mod vanvidskørsel
For præcist et år siden fik politiet mulighed for at beslaglægge og bortauktionere køretøjer, som blev brugt til vanvidskørsel. Et år efter at reglerne trådte i kraft, viser nye tal fra Rigspolitiet, at 996 biler er blevet beslaglagt.

Kriminalforsorgen skærper procedurer for telefonsamtaler mellem indsatte og advokater
Kriminalforsorgen er blevet opmærksom på, at der kan have været et utilstrækkeligt kendskab til regelgrundlaget for telefonsamtaler, hvorfor procedurer og retningslinjerne nu skærpes.

Sikrede døgninstitutioner bruger kropsvisitation og døralarmer forskelligt
Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan landets i alt syv sikrede døgninstitutioner arbejder med en række værktøjer, som reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet giver institutionerne henholdsvis pligt til at bruge og mulighed for at bruge. Undersøgelsen viser, at de sikrede døgninstitutioner arbejder forskelligt med værktøjerne.

Tilsynsbesøg i anstalter og detentioner i Grønland
Folketingets Ombudsmand har været på tilsyn i Grønland og besøgt en række anstalter, politistationer og kommunefogeder. Formålet med besøget var at undersøge forholdene for dem, der er frihedsberøvet af politiet eller kriminalforsorgen i Grønland, herunder deres relation til personalet og andre indsatte og deres mulighed for at arbejde og uddanne sig.

Politi og psykiatri i fællespatruljer var en succes – alligevel parkeres de mange steder
Gennem tre år er fælles udrykningsteams (FUT), bemandet med to politifolk og en psykiatrisk sygeplejerske, rykket ud til hændelser med psykisk ustabile borgere i fire af landets politikredse. Forsøget har haft mange positive effekter, viser evalueringen. Men nu er satspuljemidlerne opbrugt, og politikredse og regioner skal fremadrettet selv finde pengene, hvis fællespatruljerne skal fortsætte.

Markant stigning i dødstrusler
Siden 2015 har markant flere anmeldt trusler på livet til politiet. Især dødstrusler på nettet er blevet mere hyppige, viser ny undersøgelse. Det Kriminalpræventive Råd peger på, at der er brug for et opgør med debatkulturen på de sociale medier. Samtidig skal vi blive bedre til at forebygge vold i hjemmet, da mange dødstrusler bliver fremsat i familien.

Politiet sigter oftere etniske minoriteter, uden at det fører til fældende afgørelser
Etniske minoriteter bliver oftere end etniske danskere anholdt og sigtet i sager, som enten droppes eller ender med frifindelse. Det viser ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der undersøger etnisk profilering i politiet.

Lovforslag om Kosovo-fængsel er menneskeretligt problematisk
Regeringen foreslår, at udvisningsdømte udlændinge skal afsone i et lejet fængsel i Kosovo. Institut for Menneskerettigheder peger på væsentlige juridiske problemer og mener, at lovforslaget ikke bør fremsættes i dets nuværende form.

Lovudkast mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet risikerer at ramme for bredt og vilkårligt
Regeringen vil kontrollere, hvordan straffede unge bruger deres penge, og sanktionere utryghedsskabende børn og unge. Institut for Menneskerettigheder efterlyser proportionalitet og præcision i lovudkastet.

De yngste børn og børn med handicap skal ikke automatisk for Ungdomskriminalitetsnævn
Ungdomskriminalitetsnævnet er ikke nødvendigvis egnet til børn på 10-14 år og børn med kognitive handicap. Institut for Menneskerettigheder efterlyser individuelle vurderinger fremfor automatiske indstillinger.

15 dage bør være øvre grænse for strafcelle
Regeringen vil begrænse brugen af strafcelle i fængslerne, men stadig tillade perioder på op til fire uger. Det er for længe, påpeger Institut for Menneskerettigheder i et høringssvar.

Partnervold i Danmark 2020
4,5 procent kvinder og 2,4 procent mænd i Danmark har været udsat for partnervold i løbet af 2020. Kun hver 20. af de voldsudsatte personer anmeldte volden til politiet. Det viser en ny rapport om omfanget af fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk partnervold blandt den danske befolkning, som VIVE har udarbejdet for Lev Uden Vol.

Omkring 400 voldsudsatte mænd har årligt brug for hjælp, de ikke har ret til
Cirka 400 mænd tager hvert år ophold på et herberg eller mandekrisecenter som følge af vold fra en partner, ekspartner eller et familiemedlem. I over halvdelen af tilfældene har volden ført til frygt for alvorlig fysisk skade eller drab. Det estimerer en ny undersøgelse fra Lev Uden Vold. De voldsudsatte mænd har i dag ikke ret til samme type af hjælp som kvinder i en tilsvarende situation. Det bør ændres, så de voldsudsatte mænd får adgang til den rette hjælp, mener Lev Uden Vold.

Psykiske belastningsreaktioner blandt ansatte i Kriminalforsorgen i Grønland
I 2020 gennemførte VIVE den første kortlægning af psykiske belastningsreaktioner blandt ansatte i kriminalforsorgen og politiet i Danmark, Grønland og på Færøerne. Resultaterne viste, at omkring hver femte af de ansatte, som deltog i undersøgelsen fra Kriminalforsorgen i Grønland, havde symptomer på psykiske belastningsreaktioner (som PTSD, depression og angst). Der er de seneste år sket en række ændringer i Kriminalforsorgen i Grønland, og derfor er der nu et ønske om en opfølgning på den tidligere undersøgelse.

Faroe Island

Ny kriminalitets forebyggende helhedsplan udgivet
Lagtinget har længe arbejdet med ny helhedsplan til forebyggelse af kriminalitet og rusmisbrug. Planen blev udgivet d. 18. marts, og indeholder 58 anbefalinger, indenfor forebyggelse, behandling, opfølgning/kontrol, straffejusteringe og videngrundlag. 75 forskellige høringsparter er inddraget, herunder politiet, kriminalforsorg, kriminologer, børneværn, SSP og andre.

Politiet beslaglagt knapt 7 kg hash
Dansk kvinde blev anholdt, d. 21. marts i forsøget på at indsmugle 6,6 kg hash, gemt i sin bil via færgen Norønna til Færøerne. Det var toldvæsenets hunde der opsnusede hashen. Ud fra mængden, forventes kvinden at blive idømt over 1 års fængsel.

Forskningsmuligheder på Færøerne
Forskningsinstituttet (Gransking.fo) oplyser om hvilke muligheder der er for forskning på Færøerne, og hvilke forskellige krav medfølger. Forskningsrådet har lavet en oversigt over krav, på Euraxess portalen, se link her. Hjemmesiden Gransking.fo findes også oversat til engelsk.

Finland

Justitieministeriet
Utredning: Medlingsverksamheten lever och mår bra i Finland – utmaning att utveckla resurserna och kompetensen på lång sikt. En forskargrupp vid Östra Finlands universitet har kartlagt läget och framtidsmöjligheterna på medlingsfältet i Finland. Resultaten visar att medling utnyttjas i bred skala på olika livsområden och intresset för medling ökar. För att kunna kontrollera ökningen behövs dock kvalitetssäkring, bättre utbildning och kunskapsunderlag inom medling samt ett helhetsbetonat och strategiskt grepp vid utvecklingen av medling.

Social- och hälsovårdsministeriet
Undersökning: Våldsutövaren är nästan alltid en bekant eller närstående till personen med funktionsnedsättning.Det är större sannolikhet att personer med funktionsnedsättning upplever våld och våld i nära relationer i barndomen, ungdomen och som vuxna jämfört med den övriga befolkningen. Det är även ofta svårare för dem att få hjälp i en sådan situation. Ett nytt forskningsprojekt som genomförts av Institutet för hälsa och välfärd, Invalidförbundet och Tröskeln rf visar att tillgången till tjänster som riktar sig till våldsoffer och deras tillgänglighet behöver förbättras.

Brottspå­följds­myn­dig­he­ten
Träning av artificiell intelligens börjar i fängelserna. Brottspå­följds­myn­dig­he­ten och tek­no­lo­gi­fö­re­ta­get Met­roc Oy har teck­nat ett sam­ar­bets­av­tal som ger de fäng­el­ser­na do­ku­ment­be­hand­lings­ar­be­te som syf­tar till att trä­na al­go­rit­men för ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens. Den nya sysselsättningen moderniserar arbetsutbudet i fängelserna och ger fångarna digitala färdigheter som behövs för studier, arbetsliv och integration i samhället.

National Police Board
Finnish police committed to improving domestic violence detection. Physical violence is easy to recognise, because of the visible marks it leaves on the body. However, police officers and other frontline workers often struggle to correctly identify other forms of abuse. A new handbook on identifying, tackling and preventing domestic violence has been published.

Polisyrkeshögskolan
Polisen söker sin roll i den offentliga debatten. Polisen har förmågan att kommunicera snabbt i operativa situationer, men i den offentliga debatten har polisen ännu inte helt hittat sin plats. Sådana situationer där det förs en kritisk offentlig debatt om polisens egen verksamhet är till exempel utmanande.

Greenland

Naalakkersuisut anmoder Rigsmyndighederne om at tiltræde Istanbulkonventionen
Under Inatsisartuts forårssamling 24. marts 2022 har Naalakkersuisut fremsat et forslag om, at Grønlands Selvstyre skal tiltræde Europarådets Istanbulkonvention. Konventionen skal være med til at sikre bekæmpelse af vold mod kvinder i hjemmet, som allerede er tiltrådt i Danmark med forbehold for Grønland.

Kommune Kujalleq sikrer psykologhjælp til ofre for seksuelle krænkelser
Grønlands sydligste kommune, Kommune Kujalleq, har underskrevet en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om, at sikre behandling for ofre for seksuelle krænkelser, hvor indsatsen for psykologbehandlingerne skal øges.

Landsretten skærper kredsrettens dom med et år
Grønlands Landsret idømte en mand med ni år i anstalt for drab på et ni-årigt barn. Dommen blev dermed skærpet fra otte til ni år i anstalt.

Ny politireform i Grønland
Politiet i Grønland kan se frem til at høre under samme organisatoriske rammer under rigspolitiet, som resten af de 13 andre politikredse i Rigsfællesskabet. Det sker, hvis Folketinget vedtager det nye reform, som er et ønske fra Grønland.

Iceland

The Ministry of Justice has published an information pamphlet on human trafficking
The guidelines are intended to help those who may need to identify potential victims of human trafficking but will also be useful to the general public. The pamphlet will also provide information for victims about available resources for support.

New research on gender-based violence within universities
A collaborative project of three Icelandic universities as well as 43 foreign universities and research institutes plans to research gender-based violence within universities. The survey will be the largest of its kind in Europe and was funded by Horizon, the European Union’s 2020 research and innovation program.

Increase in shootings and stabbings involving criminal gangs in Iceland
There has been an increase in shootings and stabbings among organized crime gangs in Iceland. Four shootings have now taken place in a little over a year, one of which was fatal. The Icelandic police force does not carry firearms but following this increase in severe violent cases the interior minister is considering equipping police with tasers.

Norway

Samfunnsøkonomiske kostnader av kriminalitet
«På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt samfunnsøkonomiske konsekvenser av kriminalitet».

Ny KRUS-forskning om kartlegging av narkotikaproblemer
«Fem spørsmål fra kartleggingsinstrumentet Drug Use Disorder Identification Test (DUDIT) er velegnet til å avdekke avhengighetspreget bruk av illegale rusmidler blant innsatte i fengsel. Det er konklusjonen i en ny forskningsartikkel av KRUS-forsker Hilde Pape og medarbeidere».

Sikkerhetsarbeid i fengsel er langt mer enn å “følge reglene”
«Fengselsbetjenters oppfatninger om faktisk risiko kan påvirke om og i hvilken grad sikkerhetsregler følges. Dette er nyttig kunnskap når regelverk skal utformes og iverksettes, mener Grethe Midtlyng, som forsker på sikkerhetsarbeid i fengsel».

Sweden

Polisen har inlett en nationell särskild händelse för att kunna hantera arbetet med passen på ett mer enhetligt och samordnat sätt över hela landet.

Personer som blivit utsatta för eller bevittnat våld mot civila i Ukraina uppmanas att ta kontakt med polisen. Åklagarmyndigheten i Sverige har inlett en strukturell förundersökning för att kunna utreda misstankar om krigsförbrytelser i Ukraina. Syftet är att så tidigt som möjligt säkra bevisning som kan finnas i Sverige för att kunna använda den i framtida rättsprocesser antingen i Sverige, i annan stats domstol eller i en internationell domstol.

Internationellt nätverk ska motverka korruption inom Europas polisorganisationer
Avdelningen för särskilda utredningar, SU, har överlämnat sin årsrapport till regeringen. Av den framgår att SU varit sammankallande i nätverket ICIN, där syftet är att stärka medlemmarnas förmåga att upptäcka korruption inom polisorganisationerna.

Allmänhetens förtroende för polisen är 76 procent, enligt Förtroendebarometern 2022. Det är en ökning sedan i fjol. Enligt Förtroendebarometern 2022 som publicerades den 23 mars har allmänhetens förtroende för polisen ökat till 76 procent – en ökning från 73 procent 2021. Polisen har haft en uppåtgående trend sedan 2017 då förtroendet var 54 procent.

Minskat antal detonationer under 2021 Antalet explosioner har sjunkit något jämfört med de två senaste åren, men dåden riktas i allt högre grad mot bostäder. Det visar 2021 års lägesrapport från polisens nationella bombdatacenter.

Brottsvinster från bedrägerier återinvesteras i grov organiserad brottslighet
Finanspolisens analys av penningtvätt i samband med bedrägerier bekräftar bilden att många av aktörerna bakom bedrägerierna också har kopplingar till narkotika- och våldsbrottslighet.

Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap genomför bred informations­kampanj om informations- och cyber­säkerhet Regeringen ger Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) i uppdrag att, i samverkan med Polis­myndigheten, genomföra en nationell informations­kampanj under 2022 som riktar sig till allmän­heten och till företag. Informations­kampanjens syfte är att öka medveten­heten och kunskapen om informations- och cyber­säkerhet samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott.

Skärpta regler om utvisning på grund av brott
Regeringen har i dag beslutat att överlämna en proposition till riksdagen för att skärpa reglerna om utvisning på grund av brott. Förslagen innebär att det blir möjligt att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott.

Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten Skr. 2021/22:205
I skrivelsen redogör regeringen för sin bedöm­ning av de iakt­tagelser som Riks­revisionen har gjort och de rekom­mendationer som riktats till regeringen i rapporten Eko­brotts­myndigheten – arbetet mot den organi­serade ekono­miska brotts­ligheten (RiR 2021:30).

Utökat informationsutbyte för att bekämpa organiserad brottslighet Regeringen har beslutat att ytterligare utveckla myndigheternas samverkan mot organiserad brottslighet. Detta genom att Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, CSN och IVO ska omfattas av en uppgiftsskyldighet för att bekämpa brott.

Högsta antalet utdömda fängelseår sedan myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet inleddesJustitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit del av 2021 års redovisning om resultaten av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Resultaten visar bland annat 448 utdömda fängelseår, vilket är det högsta antalet sedan satsningen inleddes

Största satsningen på brottsoffers rätt till skadestånd på flera decennier II en proposition lämnar regeringen förslag för att stärka brotts­offers rätt till skade­stånd och deras möjlig­heter att få ut sin ersätt­ning.
En viktig del i arbetet med att minska skade­verk­ningarna av brott och att hjälpa personer som utsatts för brott är att det finns ända­måls­enliga regler om ersätt­ning till brotts­offer.

Narkotikautredning ska utveckla den svenska narkotikapolitiken Regeringen tillsätter en utredning som ska utveckla den svenska narkotikapolitiken. Beslutet fattas formellt på regeringssammanträdet på torsdag den 24 mars. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska kombineras med en god vård för personer som lever med skadligt bruk eller beroende. Den nya narkotikautredningen är den mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på flera decennier.

Drygt elva miljoner kronor i statlig ersättning efter terrorattentatet på Drottninggatan
Den 7 april 2022 har det gått fem år sedan terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Sedan tingsrättens dom har Brottsoffermyndigheten betalat ut totalt 11,3 miljoner kronor i brottsskadeersättning till över hundra personer.

Fler barn förväntas få ersättning Den 1 juli 2021 trädde det nya barnfridsbrottet i kraft. Den nya lagen innebär att det nu finns tydliga krav på att polis och åklagare ska utreda om barn har bevittnat brott mellan närstående. Lagändringen gör det också lättare för utsatta barn att få brottsskadeersättning.

Allt fler miljoner krävs in från gärningspersoner Ett av Brottsoffermyndighetens viktigaste uppdrag är att kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner. De senaste åren har intäkterna stadigt ökat, och under 2021 fick myndigheten in nära 40 miljoner kronor. Det motsvarar nästan 40 procent av den brottsskadeersättning som betalades ut under året.

Johan Rosquist, Göteborgs Universitet, fick Svenska Sociologförbundets pris till nydisputerad forskare för bästa avhandling 2020-2021. Titeln på avhandlingen är Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997 – 2017”.

Sverigedemokraternas kriminalpolitiska budskap. I en ny studie vid Kriminologiska institutionen ska Klara Hermansson undersöka vilka tolkningar och känslor som Sverigedemokraternas kriminalpolitiska budskap uppmuntrar och ger upphov till.

Studie om användning och utsatthet för våld bland unga män i Stockholm Trots att brottsligheten har minskat överlag har Sverige ett ökande problem med skjutvapenrelaterat våld bland unga män, särskilt i storstadsregionerna. En ny studie vid Kriminologiska institutionen ska undersöka våldstrender bland unga män i Stockholm. Studien utförs av Fredrik Sivertsson vid Kriminologiska institutionen.


4. Publications

Books and anthologies

Amir Rostami & Jerzy Sarnecki (Reds) (2022) Det svenska tillståndet: En antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Studentlitteratur. Lund.

Kivivuori, J., Rautelin, M., Netterstrøm, J. B., Dag Lindström, D., Bergsdóttir, G. S., Jónasson, J. O., Lehti, M., Granath, S., Okholm, M. M., & Karonen, P. (2022). Nordic Homicide in Deep Time: Lethal Violence in the Early Modern Era and Present Times. Helsinki University Press.

Lahti, R. Towards an Efficient, Just and Humane Criminal Justice. Nordic Essays on Criminal Law, Criminology and Criminal policy 1972–2020. Publications of the Finnish Lawyers’ Association, Series D, No. 8, Helsinki 2021. (Open access: https://edition.fi/lakimiesyhdistys/catalog/view/121/68/223-1)

Micael Björk (2022). Vad ska polisen göra? Timbro förlag.

Research articles

Enell, S., Vogel, M. A., Henriksen, A. E., Pösö, T., Honkatukia, P., Mellin-Olsen, B., & Hydle, I. M. (2022). Confinement and restrictive measures against young people in the Nordic countries – a comparative analysis of Denmark, Finland, Norway, and SwedenNordic Journal of Criminology.

Franko, K. (2022). “’See no evil’: towards an analytics of Europe’s legal borderlands”. I: Studies in Conflict & Terrorism.

Latvala, A., Tideman, M., Søndenaa, E., Larsson, H., Butwicka, A., Fazel, S., & Lichtenstein, P. (2022). Association of intellectual disability with violent and sexual crime and victimization: A population-based cohort studyPsychological Medicine.

Linge, M., Sandberg, S. & Tutenges, S. (2022). “Confluences of Street Culture and Jihadism: The Spatial, Bodily, and Narrative Dimensions of Radicalization”. I: Terrorism and political violence.

Malik, H. M., Viljanen, M., Lepinkäinen, N., & Alvesalo-Kuusi, A. (2022). Dynamics of Social Harms in an Algorithmic Context.International Journal for Crime, Justice and Social Democracy.

Tiiri, E., Uotila, J., Elonheimo, H., Sillanmäki, L. Klomek, A., & Andre Sourander, A. (2022). Bullying at 8 years and violent offenses by 31 years: the Finnish nationwide 1981 birth cohort studyEuropean Child & Adolescent Psychiatry.

Dissertation

Huhta, Helena (2022). Changing meanings of ethnicity in the everyday life of Finnish male prisons.Doctoral dissertation. University of Helsinki, Faculty of Social Sciences.

Sofia Oskarsson (2022). “Biological Risk Factors for Crime: Adverse perinatal events and psychophysiology School of Law, Psychology and Social Work. Örebro University.


5. Reports

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige: Nuläge och utvecklingsbehov 2022 All brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Vilka är förutsättningarna för detta i Sverige i dag, vilka satsningar är på gång och vad bör göras framöver?

Förtroendet för rättsväsendet: En analys av bakgrundsfaktorer som genererar lågt förtroende Brå har undersökt i vilken utsträckning olika bakgrundsfaktorer påverkar förtroendet för rättsväsendet, med speciell fokus på de som har mycket litet förtroende.

Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan: Bedömning avseende perioden 2022–2025 I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan.

Tore 2: En myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje. I början av 2011 inleddes Tore 2 – en omfattande myndighetsgemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje. Brå har följt insatsen från start till mål samt i ett par år efter att den avslutats.

Reykjavik Metropolitan Police published its monthly statistics
Fewer thefts and burglaries were reported to the Reykjavik Metropolitan Police in February compared to previous months. Reports on violent crime also declined between months.


6. Statistics

Fald i afgørelser for voldsforbrydelser
I 2021 blev der truffet 11.337 afgørelser for voldsforbrydelser. Af disse var 6.462, svarende til 57 pct. fældende, dvs. at den sigtede blev kendt skyldig. I forhold til 2020 er antallet af fældende afgørelser faldet med 12 pct. I 2021 er antallet således tilbage på et niveau som i perioden 2017-2019. Faldet gælder alle typer af voldsforbrydelser, herunder vold mod privatperson, vold mod offentlig myndighed, trusler samt øvrig vold. Vold mod privatperson omfatter straffelovens §§ 244-246; simpel vold, alvorligere vold samt særlig alvorlig vold.

Färre fall av dödligt våld under 2021 Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld. Samtidigt publiceras slutlig statistik över Anmälda brott och Handlagda brott för 2021.

Slutlig brottsstatistik 2021: Nu publiceras den slutliga statistiken för 2021 över handlagda brott, anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld

Rise in domestic violence reports
The number of domestic violence cases reported to the Icelandic police has never been higher than in the past two years. The number of cases in 2021 were around 33% higher than in 2015. About 80% of perpetrators are male and around 70% of the victims are female.