Newsletter – August 2022

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please conctact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

Welcome to our new contact secretaries

Next deadline for travel grants: September 19th.

New blog posts

Prison time is not of the essence

COVID and Crime Trends in Finland

Negotiating care, post-trafficking needs and gender in understanding help-seeking behaviour of trafficked victims: a case study of Finland and Sweden

The Idea of Crisis: Reflections from the 2022 NSfK Research Seminar

Current controversies in Nordic intimate partner violence research

Rape myths are prevalent among young Danes


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Konkurrence om det bedste kriminalpræventive projekt i Europa
Har du, eller kender du til, et projekt der arbejder med særligt sårbare ofre for kriminalitet? Så vær med til at sprede den gode praksis i Europa og deltag i konkurrencen om det bedste kriminalpræventive projekt i Europa. Igen i år uddeler EU’s kriminalpræventive netværk, EUCPN, en pris til det bedste kriminalpræventive projekt i Europa, The European Crime Prevention Award.

Midway assessment: Boundaries between consensual and non-consensual drunken sexual encounters
PhD candidate Maria Hansen at the Department of Criminology and Sociology of Law (IKRS) will present her doctorate project: “Too drunk to fuck? Exploring the boundaries between consensual and non-consensual drunken sexual encounters”
Time: Sept. 27, 2022, 10:15AM-12:00PM.

Smittestopp og smittesporing – hva har vi lært gjennom to år med pandemi?
Seminaret belyser spørsmål rundt nåværende og fremtidig arbeid rundt smittevernberedskap spesielt og helsekriser generelt. Tid og sted: 20. sept. 2022, 10:00AM-14:00PM, Kjerka, Domus Media, Universitetet i Oslo

Børn og unges digitale liv 2022: Hvordan sikrer vi retten til et trygt liv på nettet?
Kom og vær med den 7. september 2022, når Red Barnet afholder konference om børn og unges digitale liv. Det foregår i Fællessalen på Christiansborg, og vi har fokus på, hvordan vi som samfund bliver bedst muligt i stand til at forebygge og håndtere problematikken med digitale krænkelser af børn og unge – og dermed også beskytte dem.

Finska kriminologidagar i Joensuu 3-4.11
Den finska kriminologiföreningen ordnar Kriminologidagar (Kriminologian päivät) på Östra Finlands Universitet i Joensuu 3-4.11.2022. Temat för årets konferens är ”Föränderliga reaktioner på brott”. Programmet föregår mestadels på finska. Abstrakt (på finska eller svenska) ska inlämnas senast den 31.8.

Policing and Society Conference- Call for Papers – Extended Deadline 15.8.2022
The Police Science Program at the University of Akureyri (Iceland) invites abstracts for its Policing and Society Conference on October 5 and 6, 2022. This year’s theme is Police Understaffing.

Gå-hjem-møde om Udvisning – hvornår er det i strid med Danmarks internationale forpligtelser?

Gå-hjem-møde om Mulighederne for at strafforfølge krigsforbrydelser begået i Ukraine

Podcast
Kriminologene on Apple Podcasts.

Vacancy

Ny chefstilling hos Politiet på Færøerne. Fuldtidsstilling til nyt ledelseskontor hos politiet , ansøgningsfrist 22 aug.

Associate professor/assistant professor in criminology with competences within quantitative methods and/or combinations of methods. At The Faculty of Social Sciences and Humanities, Department of Sociology and Social Work, Aalborg University, 1-2 positions as associate professor or assistant professor in criminology with competences within quantitative methods and/or combinations of methods is open for appointment from 1. November or soon thereafter.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Justitsministeriets tryghedsundersøgelse 2021
Tryghedsundersøgelsen undersøger trygheden og tilliden til politiet blandt borgere i Danmark. Igen i år viser undersøgelsen at flere borgere føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag. 88 procent af borgere i hele Danmark svarer, at de føler sig trygge i deres nabolag, hvilket er en stigning siden 2019.

Politisk flertal indgår aftale om initiativer mod digitale krænkelser
Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Peter Skaarup (UFG) og Karina Adsbøl (UFG) har indgået en aftale om 5 tiltag mod digitale krænkelser. Blandt de nye tiltag er en særskilt kriminalisering af grooming af børn og unge under 18 år. Arbejdsgruppens anbefalinger skal nu danne grundlag for et lovforslag, som fremsættes i næste folketingssamling.

Kampen mod hvidvask forstærkes og fokuseres med ny national strategi
Regeringen har udarbejdet en ny national strategi til forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Strategien løber frem til 2025 og bygger videre på de mange initiativer, der er taget de seneste år.

Justitsministeren: Flere skal i Ungdomskriminalitetsnævnet
Regeringen vil med den kommende bandepakke tage et opgør med bandernes rekruttering blandt børn og unge, og en del af opgøret bliver at sikre, at flere børn og unge henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet, så de får hjælp til at komme ud af kriminalitet i tide.

Nye tiltag vil presse indbrudstyvene
Hvis indbrudstyvene får sværere ved at afsætte deres varer, bliver det mindre attraktivt for dem at begå indbrud. Derfor kan et nationalt digitalt register for stjålne genstande være et effektivt middel til at forhindre indbrud i private hjem. Det viser erfaringer fra Holland, og det understøttes af en ny rapport udarbejdet af NIRAS for Bo trygt. I de kommende år skal indbrudstyve opleve større modstand – bl.a. fra kommunale indsatser. Det er en del af strategien bag Bo trygts indsats mod indbrud.

Nyt undervisningsmateriale mod ulovlig billeddeling
Det Kriminalpræventive Råd lancerer undervisningsmateriale, der skal stoppe ulovlig billeddeling blandt unge i 9. og 10. klasse og på ungdomsuddannelserne. Materialet skal få flere unge til at stoppe med at videredele, når de fx modtager et nøgenbillede, der er delt uden samtykke.

Vold og trusler mod fængselsbetjente falder markant
Antallet af episoder med vold og trusler i kriminalforsorgen er faldet 40 procent på fem år. I samme periode er antallet af indsatte steget med 18 procent.

Skærpede sanktioner ved udeblivelse fra afsoning
Folketinget har netop besluttet at begrænse rettighederne for dømte, der udebliver fra afsoning uden lovlig grund. Tiltaget er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-2025.

Ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab
Ny handlingsplan mod partnervold og partnerdrab understreger, at vold er et samfundsansvar og har et velkomment fokus på børnene. Ligestillingsminister Trine Bramsens nye udspil til handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab sætter bl.a. fokus på tidlig opsporing, en tidlig indsats allerede i graviditeten og har fokus på børnene. Det hilser vi velkomment i Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

Faroe Island

Overvågningskamera i Thorshavn
Fleste politikere og politiet på Færøerne, ønsker overvågningskameraer, til bl.a. hjælp til opklaringsarbejde af voldssager, opstået i nattelivet. Politiets hovedanklager, Katrin Thorsvig Hansen, udtaler at også at kameraerne har forebyggende effekt på vold i nattelivet.

Politiet beslaglagt mere narkotika end sidste år
Det udtaler Heri Andreasen, leder for Politiets efterforskningsafdeling. Hidtil i sommer, er der beslaglagt 27 kg, i modsætning til sidste års 16 kg, omkring samme tid. Mængder de beslaglægger er også meget større, eksempelvis 8 og 12 kg. hash er beslaglagt på en gang. Diverse festivaler på Færøerne menes at øge efterspørgslen på rusmiddler.

To straksdomme grundet narkosmugling
Politiet oplyser på deres hjemmeside, to straksdomme er afgivet over sommeren, grundet indsmugling af hash. Begge sager omhandlede 2 kg. hash.

Oversigt over Straffesager
8 straffesager planlagt fra 8 – 23 aug. Ifølge retslisterne

Finland

Justitieministeriet
Den sexuella självbestämmanderätten stärks
Bestämmelserna om sexualbrott i strafflagen revideras i början av nästa år. I fortsättningen är definitionen av våldtäkt i strafflagen samtyckesbaserad. Syftet med reformen är att stärka vars och ens sexuella självbestämmande och skyddet av den personliga integriteten.

En nordisk arbetsgrupp stärker arbetet mot människohandel
De nordiska justitieministrarna har beslutat att inrätta en nordisk arbetsgrupp mot människohandel. Arbetsgruppen ska utbyta kunskaper och erfarenheter samt ta initiativ på nordisk nivå för att stärka arbetet mot människohandel.

Utredning ger rekommendationer för att motarbeta hatretorik och trakasserier
För att effektivare kunna motarbeta och förebygga trakasserier och hatretorik som minoritetsgrupper upplever behövs mer kommunikation, information och stödtjänster. Detta framgår av en färsk utredning som justitieministeriet låtit göra. Enligt utredningen upplevde allt fler företrädare för minoritetsgrupper som hade blivit utsatta för hatretorik eller trakasserier att det hade inverkat på deras allmänna trygghetskänsla. I utredningen ges rekommendationer för hur man kan ingripa i och förebygga trakasserier och hatretorik.

Social- och hälsovårdsministeriet
Bristande boendeförhållanden för utländska arbetstagare kan tyda på andra former av arbetskraftsexploatering och människohandel.
Samarbete och utbyte av information mellan myndigheterna är en nyckelfaktor när det gäller att förebygga oegentligheter. En arbetsgrupp föreslår nu nationell samordning och regionala samarbetsgrupper för flera myndigheter för att förbättra samarbetet mellan dem.

Polisyrkeshögskolan
Undersökning: Hatretorik har blivit en så oskiljaktig del av nätet att den är svår att utrota helt
Hatretorik förekommer numera i huvudsak på nätet. Det faktum att hatretorik och näthat hela tiden blir vanligare hänger samman med såväl digitaliseringen som polariseringen av samhällsdebatten. Forskningsprojektet Verkkoviha har haft som mål att ta fram information om aktörer som producerar och sprider hatretorik och om deras nätverk och praxis samt att öka förståelsen för aktörernas motiv.

Helsingfors universitet
Pan­de­mi­er och häl­so­kri­ser fram­hä­ver djur­rätts­forsk­ning­ens be­ty­del­se
Djurrätten strävar efter en starkare ställning jämsides med etablerade rättsområden. En forskargrupp vid Helsingfors universitet anser att det fortfarande finns mycket att klarlägga när det gäller grundläggande frågor inom djurrätt.

University of Turku
Lawradar: A research platform for Finnish law drafting and legislation
Lawradar is an open-access RI that pools together public political and legal documents related to law-making from various sources and revolutionizes their research. Lawradar enables researchers to see the process of law-making thru governmental bills, committee statements and reports, and discussions in the parliament. It also improves the general public’s access to information – a fundamental right and cornerstone of democracy.

Greenland

Rekrutteringsproblemer i anstalten løst
Siden anstalten i Nuuk åbnede i 2019, har den været under et stort pres, da den manglede 40 procent af bemandingen. Nu har lønløftet på anstaltsbetjente løst problemet; fra 28 anstaltsbetjente i 2019, til 44 i dag.

Politiet indgår samarbejde med Nunavut
Grønland bliver ofte sammenlignet med nordiske lande, hvad angår kriminalsager. Nu har Grønlands Politi indgået et nyt samarbejde med RCMP, Royal Canadian Mounted Police, i Nunavut, for at inspirere og lære af hinandens erfaringer. Det skyldes, at de to arktiske nabolandes udfordringer minder om hinanden.

Iceland

Iceland meets the criteria for tier 1 ranking in the fight against human trafficking
The US department of state has published the trafficking in persons report for 2022. According to the report, Iceland now meets all the criteria for tier 1 ranking in the fight against human trafficking, along with 30 other countries including Finland and Sweden.

Nordic Ministers of Justice want increased cooperation in the fight against cybercrime
In a meeting held in Norway this summer the Nordic Ministers of Justice discussed further cooperation in the fight against cybercrime.

Victims of serious intimate partner violence more likely to report to the police than before
According to a newly published research article conducted by Margret Valdimarsdottir, victims of serious intimate partner violence are more likely to report the abuse to the police than before. The results show, however, that victims of gender-based violence are less likely to report than victims of other types of crimes. See publication below.

Racism is prevalent within the Icelandic police as elsewhere in society according to lecturer in Police studies
The Icelandic police has not responded to the rapid social changes in Iceland in recent years, according to Eyrun Eyþórsdóttir, lecturer in police studies. The police is a homogenous institution, while Icelandic society is becoming more diverse.

Lack of taxis and other public transportation increases the risk of drunk driving
According to Helgi Gunnlaugsson, professor in sociology at the University of Iceland, the lack of taxis and other public transportation connected to the nightlife increases the risk of drunk driving.

Norway

Regjeringens første møte i Forum om muslimfiendtlighet
I august møttes regjeringen og representanter fra den muslimske befolkningen i Forum om muslimfiendtlighet. De diskuterte blant annet forebygging av hat og rasisme blant barn og unge, og kunnskap om sikkerhetstiltak i trossamfunn.

Ny forskrift åpner for informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet
Forskriften åpner for at myndigheter som Arbeidstilsynet, NAV, Skatteetaten, Tolletaten og politiet kan dele og sammenstille taushetsbelagte opplysninger når det er nødvendig.

Etablering av rådgivende enheter for russaker i alle norske kommuner
Stortinget har vedtatt at alle landets kommuner skal ha en rådgivende enhet for russaker. Enhetene skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika.

Ny politistasjon ved svenskegrensen
I juni åpnet den norske og den svenske justisministeren en ny politistasjon ved grensen til Sverige. Den nye politistasjonen skal styrke politiets innsats mot grensekryssende kriminalitet, og er lokalisert rett ved en av Norges mest trafikkerte grenseoverganger.

Erstatningsordning for politifolk som skades under trening
Fra 1. september 2022 vil ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet få rett til full erstatning for skader som skjer under pålagt og organisert trening. Særordningen i politiloven skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

Politihøgskolen vil framover styrke forskning på digitalisering, forebyggende politiarbeid og ekstremisme
Tidligere i år publiserte PHS forskningsmeldingen for 2020. Forskningsmeldingen dekker et bredt spekter av forskning, men noen temaer vil bli spesielt viktige for forskningssatsningen framover – som digitalisering, forebygging og ekstremisme.

Post-Doctoral Research Fellowship within Popular Music and Criminology
A two-year post-doctoral research fellowship in Music, Criminology and Social Justice is available at the Department of Musicology (IMV) at the University of Oslo.

Sweden

Den 1 juli trädde ett antal lagändringar i kraft. Bland annat infördes möjligheten att besluta om tillträdesförbud till simhallar och bibliotek, straffen för knivbrott skärptes och för att effektivisera terrorismlagstiftningen samlas nu de tidigare lagarna på området i en enda lag. Dessutom införs flera lagändringar för att stärka skyddet för vittnen och få fler personer i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheter.

Center mot arbetslivskriminalitet öppnar i Göteborg och Umeå Nu öppnar två center mot arbetslivskriminalitet med representanter från bland andra Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket och Skatteverket. Syftet är att jobba effektivare tillsammans, för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.

Neobanker attraktiva för kriminella aktörer. Finanspolisens rapport visar att neobanker och deras tjänster är attraktiva för kriminella aktörer som utnyttjar dessa för att tvätta sina svarta pengar eller för att finansiera allvarlig och grov brottslighet, såsom finansiering av terrorism.

Nästan 13 miljoner till projekt om brottsofferfrågor. Nära tvåhundra projekt får dela på cirka 13 miljoner kronor när medel fördelas från Brottsofferfonden efter 2022 års första ansökningsomgång.


4. Publications

Books and anthologies

Estrada Dörner, Felipe; Flyghed Janne & Nilsson, Anders (reds) (2022). Den Svenska ungdomsbrottsligheten. Studentlitteratur: Lund.

Pedersen, A. A. & Vandrup, K. D. (2022). IT-sikkerhed i praksis. En introduktion. Samfundslitteratur.

Research articles

Bakken, S. A. (2022) App-based textual interviews: interacting with younger generations in a digitalized social reality, International Journal of Social Research Methodology, DOI: 10.1080/13645579.2022.2087351

Berger, E. J., Pedersen, W. & Sandberg, S. (2022).Pathways to Drug Dealing in the Middle and Upper Classes: Early Marginalization, Relative Disadvantage and Countercultural Opposition, The British Journal of Criminology, 2022 https://doi.org/10.1093/bjc/azac063

Ellefsen, R., Banafsheh, A. & Sandberg, S. (2022) Resisting racism in everyday life: from ignoring to confrontation and protest, Ethnic and Racial Studies, 45:16, 435-457, DOI: 10.1080/01419870.2022.2094716

Enell, S., Andersson Vogel, M., Eske Henriksen, A-K., Pösö, T., Honkatukia, P., Mellin-Olsen, B. & Hydle I. M. (2022).Confinement and restrictive measures against young people in the Nordic countries – a comparative analysis of Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Nordic Journal of Criminology

Gerell, Manne; Allvin, Annica; Frith, Michael & Skardhamar, Torbjørn (2022) COVID-19 restrictions, pub closures, and crime in Oslo, Norway. Nordic Journal of Criminology, , s. 1-20

Johansson Worobiec, Magda (2022). Back to school: an analysis of repeat school victimization in Malmö. Nordic Journal of Criminology. Vol 23, nr 1. 102-120.

Kaakinen, M., Kivivuori, J., Enzmann, D., Raeste, A. & Näsi, M. (2022). School and home-based responding in an online youth crime survey: A natural experiment related to school lockdown in spring 2020Nordic Journal of Criminology

Könönen, J. (2022).Immigration detention as a routine police measure: Discretionary powers in preemptive detention of noncitizens in FinlandLaw & Society Review

Moeller, K. (2022). Hybrid Governance in Online Drug DistributionContemporary Drug Problems, 0091450922110121.

Pritchett, Sarah & Moeller, Kim (2022)Can social bonds and social learning theories help explain radical violent extremism? Nordic Journal of Criminology, nr 1, s. 83-101.

Seid, A. K., Hesse, M., Houborg, E. & Thylstrup B. (2022). Substance Use and Violent Victimization: Evidence from a Cohort of >82,000 Patients Treated for Alcohol and Drug Use Disorder in DenmarkJournal of Interpersonal Violence, 37(13-14), NP12427-NP12452.

Søgaard, T. F., Kolind, T., Haller, M. B., Kammersgaard, T. & Hunt, G. (2022). ‘Filming Is Our Only Weapon Against the Police’: Ethnic Minorities and Police Encounters in the New Visibility EraThe British Journal of Criminology, 1-17.

Suonpää K, Kivivuori J, Aarten P, et al. (2022). Homicide drop in seven European countries: General or specific across countries and crime types? (doi: 10.1177/14773708221103799). European Journal of Criminology

Valdimarsdottir, M. (2022). Ákvörðun þolenda ofbeldis að tilkynna brot til lögreglu [Decisions to report violent victimization to the police]. Stjórnmál og stjórnsýsla 18(1), 27-52. DOI: https://doi.org/10.13177/irpa.a.2022.18.1.2

Vestergaard, J. (2022). Forbrydelser mod statens sikkerhedJuristen. Nr. 3, 140-151.

Wanke, M., Sandberg, S. Macit, R. & Gülerce, H. (2022) Culture matters! Changes in the global landscape of cannabis, Drugs: Education, Prevention and Policy, 29:4,317-322, DOI: 10.1080/09687637.2022.2091301


5. Reports

Tilstandsrapport for 2021 om situasjonen på menneskehandelfeltet i Norge
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel har publisert tilstandsrapport for 2021.

Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020
Resultaten av kortanalysen gäller utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier samt våld i hemmet under mars–december 2020, det vill säga den tid då pandemin gjorde sig gällande i Sverige under det första pandemiåret


6. Statistics

Hold indbrudstyvene væk i sommerferien
Indbrudstyvene har i årets andet kvartal været mere aktive end i samme periode sidste år. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik blev der i andet kvartal 2022 anmeldt 3.323 indbrud, hvilket er 5 pct. flere end sidste år, hvor der blev anmeldt 3.158 indbrud.

Stigning i anmeldte voldsforbrydelser
I årets andet kvartal blev der anmeldt 8.700 voldsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det svarer til en stigning på 25 pct. i forhold til anmeldte voldsforbrydelser i forrige kvartal.

Fortsatt nedgang i tyverier og narkotikalovbrudd
SSB har publisert statistikk over anmeldte lovbrudd og ofre for 2021. Nær 22000 færre lovbrudd er anmeldt i løpet av 2021 enn i 2020, viser nye tall fra statistikken.

Icelandic crime statistics for 2018 – 2020 made available
The National Commissioner of Police (RLS) has made all crime statistics for the years 2018 – 2020 available online via power bi dashboard. The main results show that the pandemic had great effect on reported crime. The number of reported rape cases decreased for example.