Newsletter – August 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Emeli Lönnqvist

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

New issue of NTfK
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2/2023 is published online.

New video uploaded on our YouTube channel
Check out Susanne Boethius’ video presentation of her paper “Abused Women’s and Their Networks’ Experience of Digital Technology.

Blog posts

Prison Alternatives in Iceland: Rehabilitation or Budget Concerns?
Challenges in the search of sentencing disparities
Turns, waves or layers? Swedish criminal policy and the use of knowledge 1860–2024
Narrating the Past, Shaping the Present: Military Officers’ Perspectives on Public Security


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Gå-hjem-møde om Kønsminoriteter i fængsel
Et stigende antal mennesker i Danmark identificerer sig som transkønnede eller non-binære, og i kriminalforsorgens institutioner møder vi dem også. Her støder de ind i en binær verden, der ikke passer til den særlige situation, de er i. Hvordan vægter vi respekten for den enkelte i en verden, hvor der er meget faste rammer og fokus på sikkerhed, og hvilke hensyn kommer først, når vi f.eks. skal placere og visitere kønsminoriteter? I dette oplæg vil vi udforske, hvad vi ved om kønsminoriteter i kriminalforsorgens institutioner, både i Danmark og fra udlandet. Torsdag den 12. oktober kl. 17.00 – 19.00, Gothersgade 133, København K.

Søg bevilling ved Ulla V. Bondesons stiftelse
Fondet er stiftet af professor Ulla V Bondeson, og det har som sit hovedformål at fremme retssociologisk og kriminologisk forskning i Norden, herunder især forskning ved universiteterne i Stockholm, Lund og København. Ansøgning om en-gangs-bevilling skal indeholde problemformulering, herunder kort angivelse af relationen til fondets formål, en kort redegørelse for metode og data samt tidsplan og budget for anvendelse af et eventuelt tildelt beløb og CV. Ansøgningsfrist er 10. september 2023 kl. 12.

Conference 17-18 October 2023: Treading the Path to Human Rights. Gender, Substance Use and Policy in Welfare States
The interdisciplinary conference Treading the Path to Human Rights. Gender, Substance Use and Welfare States focuses on the current status, the changes that are happening and the future of policy and services to people with problematic substance use in European welfare states.

Podcast

Forebyg Forbrydelsen!
Om relationsdannende og genoprettende praksis.

Kriminologene on Apple Podcasts
Spesialepisode: Norsk kriminologi i dag, i går, i morgen? Med Liv Finstad, Heidi Mork Lomell og David Goyes.

Advokatsamfundspoddens sommarsamtal: Hur ska Kriminalvården klara Tidöavtalets reformer?
Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren var gäst i Advokatsamfundspoddens sommarsamtal. Hur ska Kriminalvården hantera den utbyggnad och bemanning som kriminalpolitiken och brottsutvecklingen kräver? Vilka alternativ finns till fängelse för dem som döms till kortare straff? Vilka rättigheter har häktade under 18 år, och hur väl lyckas Kriminalvården leva upp till dem?

Advokatsamfundspoddens sommarsamtal: Om hemliga tvångsmedel – vilka värden står på spel?
Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, är gäst i Advokatsamfundspoddens sommarsamtal. Varför är det viktigt att inte gå för långt när det gäller utökade hemliga tvångsmedel? Hur relevant är det att ta hänsyn till personlig integritet när brott ska bekämpas? Kan staten ställa rimliga rättssäkerhetsgarantier i dag?


Opinion piece

Balvig, F. (2023). Danmark varetægtsfængsler alt, alt for megetPolitikens Kronik, 5-6.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Flere voldsskader på skadestuerne, men færre end før corona
Flere danskere fik behandlet skader efter vold på skadestuerne i 2022 sammenlignet med 2020 og 2021, hvor der var historisk få voldsskader som følge af corona-nedlukningerne. Det viser en ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd. I 2022 blev der registreret 8.571 voldsskader på skadestuerne mod omkring 8.000 voldsskader under corona, hvor nattelivet blev lukket i perioder. Trods stigningen var der i 2022 færre voldsskader end før corona , idet der i 2019 var ca. 10.000 voldsskaber, viser den nye undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Det Kriminalpræventive Råd.

En rekordstor andel af borgerne har tillid til politiet
Næsten 9 ud af 10 borgere har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Det viser Justitsministeriets nye tryghedsundersøgelse. Undersøgelsen viser samtidig, at det fortsat er en stor andel af borgerne, der grundlæggende føler sig trygge, men at færre borgere i de særligt udsatte boligområder er grundlæggende trygge, og at flere her oplever rocker- og bandeaktivitet end i resten af Danmark.

Regeringen vil afskære voldtægtsdømtes mulighed for at afsone med fodlænke
Det skal være slut med at afsone en voldtægtsdom med fodlænke. Sådan lyder det i et nyt lovforslag, som justitsminister Peter Hummelgaard har sendt i høring. Der er set eksempler på, at voldtægtsdømte afsoner hele deres dom for voldtægt eller dele heraf med fodlænke i egen bolig. Regeringen vil med et nyt lovforslag afskære voldtægtsdømte fra denne mulighed, så afsoningsformen for voldtægtsdømte i højere grad afspejler forbrydelsens alvor.

Rekordlav bekymring for kriminalitet skal fastholdes med forebyggelse
Rekord få danskere frygter kriminalitet i samfundet, viser ny offerundersøgelse, som Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd står bag. Det er en positiv udvikling, som vi skal lægges os i selen for at fastholde, bl.a. ved at sætte ind med tidlig forebyggelse af bande- og it-kriminalitet

Vi giver indbrudstyvene svære arbejdsvilkår
Netop offentliggjorte tal fra Danmark Statistik viser, at der i årets andet kvartal blev anmeldt 3.106 indbrud i private hjem. Det er knap 7 pct. lavere end samme periode sidste år. Tallene vækker glæde hos Bo trygt, der samtidig opfordrer danskerne til at indbrudssikre døre og vinduer, hvis man ikke allerede har gjort det. Det er den mest effektive måde at forebygge indbrud på, hvis tyven skulle kigge forbi.

Undervisningsmateriale om unge muldyr
Undervisningsmaterialet skal understøtte en dialog med de unge om hvidvask af penge og rollen som muldyr. Målet er, at forebygge at de unge – enten vidende eller uvidende – ender som muldyr for kriminelle. Materialet er målrettet unge i grundskolens udskolingsklasser, ungdomsuddannelser og efterskoler.

Nyt udslusningsfængsel skal hjælpe indsatte tilbage til et liv uden kriminalitet
Maribo får et udslusningsfængsel, som skal give indsatte en bedre overgang fra fængsel til et liv i frihed uden kriminalitet. Mange indsatte vender tilbage til deres hjemstavnsområde efter endt afsoning, så udslusningsfængslet bliver både til gavn for de indsatte og for lokalsamfundet.

Ny virksom indsats til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb
VIVE har understøttet implementeringen af en organisatorisk og økonomisk bæredygtig behandlingsmodel til børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Behandlingsmodellen tager udgangspunkt i traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT), og VIVE har fulgt afprøvningen af den i det regionale Børnehus Syd. Børn og unge med symptomer på traumer efter seksuelle overgreb kan behandles virkningsfuldt med traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT). Evaluering af terapien viser, at de unge, som modtager TF-CBT-behandling, oplever en markant reduktion i PTSD-symptomer.

Ikke flere kriminelle, men mere kriminalitet som følge af lange ventetider ved domstolene
Domstolenes lange sagsbehandlingstider øgede ikke antallet, der blev dømt for ny kriminalitet – men mængden af ny kriminalitet steg blandt recidivister. Når en straffesag trækker ud, øges mængden af ny kriminalitet, som tiltalte dømmes for inden for fem år. Dette er hovedkonklusionen i et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. Resultatet er vigtig viden, da de danske domstole er kommet under gevaldigt pres de seneste år med markant forlængede sagsbehandlingstider til følge.

Faroe Island

Stor sag om grooming afsløret
Færøsk politi melder ud om stor sag, omhandlede mindst 15 børn. Tre personer er anholdte og sigtet for at have seksuelt misbrugt børn på internettet. En person er løsladt, mens to er varetægtsfængslet i foreløbig 4 uger hver. En af personerne, der sidder varetægtsfængslet, har også haft samleje med et af børnene, da barnet var under 15 år.

To unge piger blevet drugged
To piger på 12, blev drugged i Tivoli i København i sommers. Pigerne fik stoffer puttet i deres sodavand, men er udenfor livsfare. Det oplyser færøsk politi.

Stor hash-sag i Retten
Den 5. juli var stor hash sag i retten, hvor to mænd står anklaget for smugling af over 9,5 kg hash. Også en 49 årig kvinde er udvist for hash smugling. Kvinden der sad i kørestol, blev taget 2. juli med 2 kg. hash i kørestolen. Kvinden havde italiensk og domikansk pas og fik 5 mdr. fængsel og udvisning.

Ny SSP rådgiver
Er ansat i vikariat fra aug. 2023 til juni 2024. SSP rådgivningen har to fuldtidsansatte på Færøerne.

Færøske kriminologer har været til høring hos det færøske justitsministeriet 11. juli, i forbindelse med forslag til ændringer, i den færøske straffelov.

Finland

Justitieministeriet
Utredning: Digitalisering i medlingsverksamhet bör främjas
I en utredning som beställts av justitieministeriet undersöks nuläget, möjligheterna och begränsningarna avseende digitaliseringen av medlingsverksamheten och medlingstekniken. I de konkreta förslagen för att utveckla informationssystemen betonas erfarenhetsbaserad rättvisa, självbestämmanderätt och kundorientering.

Polisen
Ny översikt av polisens verksamhetsmiljö: De allt mindre årsklasserna och urbaniseringen en utmaning också för polisen
De allt mindre åldersklasserna och urbaniseringen är redan nu en realitet som inte heller polisen är immun mot. Polisstyrelsens färska verksamhetsmiljöanalys ger vid handen att det redan nu finns tecken på svårigheter med att hålla kvar arbetskraften i vissa uppgifter, särskilt i glesbefolkade områden och på mindre polisstationer. I synnerhet unga människor tenderar att flytta till områden nära tillväxtcentra där ofta också regionens huvudpolisstation är belägen och till vilken exempelvis administration och viss specialverksamhet är koncentrerad.

Brottspåföljdsmyndigheten
Lyckad placering av bötesfångar och korttidsfångar i externa missbrukarvårdsenheter — modellen fortsätter efter projektslutet
Brottspå­följds­myn­dig­he­ten har an­vänt pro­gram­va­ror för vir­tu­ell verk­lig­het i re­ha­bi­li­te­ran­de syf­te se­dan 2019. Nu star­tar myn­dig­he­ten en ny re­ha­bi­li­te­ring i vir­tu­ell verk­lig­het. Med hjälp av pro­gram­men går det att öva för si­tu­a­tio­ner som den in­tag­ne kom­mer att stäl­las in­för ef­ter att han el­ler hon släppts.

Greenland

Ny samtykkelov trådt i kraft
Den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, også kaldet samtykkeloven, trådte i kraft den 1. juli 2023.

Ni grønlandske bygder står uden repræsentant for ordensmagten
Nye tal fra rigspolitiet viser, at ni bygder mangler kommunefogeder.

Nordgrønland opretter et lokalråd
Grønlands tredje kommune, Avannaata Kommunia, indgår aftale med Grønlands Politi om at oprette et lokalråd, som skal forebygge kriminalitet.

Ny elektronisk lovsamling lanceret
Selvstyret lancerer nalunaarutit.gl, som erstatter Lovgivning.gl. Den nye lovsamling indeholder blandt andet rigslovgivning og internationale regler.

Annemette Nyborg Lauritsen kaster lys over psykisk syge kriminelle
Når grønlandske psykisk syge dømte får en ny dom i Danmark, kan de helt miste tilknytningen til deres grønlandske hjemkommune.

Iceland

Counseling Sessions Following Sexual Offense Reports in Iceland
In line with the recently unveiled Action Plan for Addressing Sexual Offenses 2023-2025, all law enforcement agencies across Iceland will provide victims and defendants involved in sexual offense cases the opportunity to participate in follow-up counseling sessions facilitated by trained psychologists.

Iceland Maintains First-tier Position in US Government’s Human Trafficking Assessment
Annually, the US government releases the Trafficking in Persons (TIP) report, evaluating and comparing human trafficking situations across nations worldwide. For the second consecutive year, Iceland proudly retains its position in the highest tier. The US Department of State recognizes the Icelandic government’s unwavering commitment, as it continues to meet all minimum requirements for addressing and eradicating human trafficking on a global scale.

Denial of Services to Asylum Seekers in Violation of Legal Stay in Iceland
Asylum seekers found to be residing illegally in Iceland and who decline cooperation with Icelandic authorities regarding their departure from the country will no longer be provided with government services.

Ineffectiveness of Holding Ministers in Iceland Criminally Accountable for Work-Related Violations
The procedural framework for initiating legal action against a minister in the National Court lacks clarity, necessitating the alignment of prosecutorial protocols governing both ministerial and citizen criminal responsibility. Such observations emerge from an investigation conducted by Haukur Logi Karlsson, a research expert at the Faculty of Law, University of Iceland. The research findings are detailed in the latest edition of Tímarit lögfræðinga.

Eight Homicides Recorded in Iceland Over a One-Year Period
According to criminologist Helgi Gunnlaugsson, the recent surge in homicide cases is making an impact on Iceland; however, historical data indicates the existence of such fluctuations. If this trend persists, it could potentially herald a significant departure from the established norms in Iceland. The notable presence of foreign nationals both as perpetrators and victims of homicides underscores their potentially more vulnerable status.

High Drug Consumption Revealed in Icelandic Sewage Analysis
Margrét Valdimarsdóttir, an associate professor in criminology, has noted a resurgence in drug use in Iceland following the pandemic. Notably, law enforcement agencies reported record drug seizures last year, and analyses of sewage in the capital city indicate elevated levels of drug consumption, now comparable to that observed in major foreign urban centers.

Norway

Instruks om metode for å vurdere barnets beste ved utvisning av en forelder
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt ny instruks som gjelder utvisningssaker av en forelder med barn i Norge. Formålet med instruksen er å tydeliggjøre at det ved utvisning alltid må fremkomme klart av UDIs vedtak hvilken framtidssituasjon for barna myndighetene har lagt til grunn.

PST og politiets plan for oppfølging av evalueringsutvalgets rapport
Fredag 30. juni fikk Justis- og beredskapsdepartementet oversendt Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) sine oppfølgingsplaner, som beskriver hvordan POD og PST følger opp anbefalingene fra evalueringsutvalget 25. juni 2022. Oppfølgingsplanene er omfattende og detaljerte. De inkluderer tiltak som organisasjonsendringer, anskaffelser, juridiske vurderinger og revisjon av rundskriv og prosedyrer. Oppfølgingsplanene er nå til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet.

Førstelinjetjeneste for rettshjelp
En arbeidsgruppe har utredet en mulig førstelinjetjeneste for rettshjelp. Forslaget innebærer at alle skal kunne få inntil en times rettslig bistand fra en advokat i nærheten av der de bor. I tillegg foreslås det å opprette en nasjonal telefontjeneste og et digitalt tilbud, som begge skal driftes av Kontoret for fri rettshjelp.

Nytt utvalg skal se på hvordan Norge best kan ivareta personer med alvorlige psykiske lidelser som har begått kriminalitet
Regjeringen ønsker å finne helhetlige løsninger for innsatte og domfelte med alvorlige psykiske lidelser. Derfor har regjeringen satt ned et offentlig utvalg som skal gjennomføre en bred evaluering av forvaring, overføring til tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg. Utvalget skal utrede hvordan innsattes helse, særlig med vekt på alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming, best kan ivaretas under varetekt, straffegjennomføring og ved tilbakeføring til samfunnet.

Statusrapport om kultur og ledelse i politiet
Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at den vil prioritere arbeidet med kultur og ledelse i politiet. Dette følges nå opp ved at Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) har fått i oppdrag å utarbeide en statusrapport om kultur og ledelse i politietaten.

Omvendt voldsalarm: Regjeringen foreslår endringer i straffeprosessloven
Regjeringen ønsker å styrke beskyttelsen av personer som risikerer å bli utsatt for vold, trusler og annen uønsket kontakt. Derfor foreslår regjeringen nå å innføre en adgang til å ilegge elektronisk kontroll av et besøksforbud, også kalt omvendt voldsalarm.

Forum for dyrevernrett
Dyrevernrett er et internasjonalt forskningsfelt som det blir stadig mer interesse for. Forum for dyrevernrett er for forskere som er interessert i spørsmål om den juridiske reguleringen og beskyttelsen av dyr. Forum for dyrevernrett er for forskere som arbeider med spørsmål knyttet til den juridiske reguleringen og beskyttelsen av dyr i Norge. Forumet er inkluderende og tverrfaglig, og ønsker ulike perspektiver og forskningsagendaer velkommen. Forumet vil tilrettelegge for kunnskapsutveksling, spre forskning og bidra til samfunnsdebatten. Første arrangement vil bli holdt høsten 2023.

Sweden

Samarbetspartiernas stora reform av straffrätten – skärpta straff för att stärka brottsoffer och skydda samhället (Dir. 2023:115)
Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att göra en omfattande översyn av straffskalorna och reformera påföljdssystemet. Syftet med uppdraget är att straffskalorna på ett, enligt regeringen, bättre sätt än i dag ska återspegla brottens allvar. Det handlar om ett politiskt perspektivskifte i synen på straff: från fokus på gärningsmannen, till fokus på brottsoffer och samhällsskydd.

En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga (SOU 2023:44)
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av regleringen om frihets­berövande påföljder för lag­överträdare som begår brott innan fyllda 18 år och föreslå lämpliga föränd­ringar. Utgångs­punkten för över­synen är behovet av en ordning som möjlig­gör tillräckligt ingripande reaktioner vid mycket allvarlig brotts­lighet, innefattar adekvata åter­falls­före­byggande åtgärder och som säker­ställer en trygg och säker miljö. Översynen ska genomsyras av ett ungdoms- och barn­rätts­perspektiv och förslagen ska säker­ställa att barnets rättig­heter tillgodoses i enlighet med FN:s konven­tion om barnets rättigheter (barn­konventionen).

Utredning ska se över straffen för unga brottslingar (Dir. 2023:112)
Regeringen till­sätter en utredning som ska överväga och föreslå skärpta regler för unga som begår brott.

Utökade möjligheter att använda tvångsmedel mot barn och unga (Dir. 2023:102)
En särskild utredare ges i uppdrag att över­väga en rad åtgärder i syfte att stärka de brotts­bekämpande myndig­heternas möjlig­heter att förhindra, utreda och lagföra brott som begås av unga personer.

Uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot terrorism för att stärka Sveriges säkerhet
Regeringen har beslutat om ett uppdrag till flera myndigheter för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och våldsbejakande extremism.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten för ett mer samordnat stöd till brottsoffer
Regeringen har fattat beslut om ett uppdrag till Brottsoffermyndigheten att överväga och föreslå en samordnade aktör för stöd till brottsoffer.

Ny lag ska stärka det brottsförebyggande arbetet
En ny lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft den 1 juli. Polisen ser positivt på att kommunerna blir jämbördiga parter i arbetet med att förebygga brott.

SBU utvärderar sociala åtgärder mot kriminalitet bland unga
I två kommande rapporter undersöker SBU vilka sociala metoder de olika nordiska länderna rekommenderar för att förebygga ungdomskriminalitet och vilket vetenskapligt stöd det finns för socialtjänstens insatser mot gängrelaterad brottslighet bland barn och unga vuxna.

Rekordmånga miljoner till projekt om brottsofferfrågor
Brottsofferfonden delar ut nästan 19,5 miljoner kronor till mer än tvåhundra projekt om brottsofferfrågor. Flera projekt från offentliga verksamheter, framför allt kommuner, får bidrag för att bland annat förbättra stödet till våldsutsatta barn.


4. Publications

Books and anthologies

Goyes, D. (2023). “First, they took the land. Decolonizing nature to decolonize society” In: Cunneen, C., Deckert, A., Porter, A., Tauri, J., Webb, R. (eds.) The Routledge International Handbook on Decolonizing Justice.

Goyes, D. (2023). “Open Your Eyes: Confronting Indigenous Genocide With Pedagogy” In: Canning, V., Martin, G. & Tombs, S. (eds.) The Emerald International Handbook of Activist Criminology.

Nøkleberg, M. & Gundhus, H. O. I. (2023). “Schengen as a European criminal justice instrument – power of evaluation” In: Brandariz, J. A., Klaus, W., Martynowics, M. (eds.) Forced Mobility of EU Citizens. Transnational Criminal Justice Instruments and the Management of ‘Unwanted’ EU Nationals.

Skilbrei, M-L. (2023). “Moving desire: Multiple lives and desired in border-crossing prostitution” In: Helms, E. & Pulkkinen, T. (eds.) Borders of desire. Gender and sexuality at the Eastern borders of Europe.

Research articles

Goyes, D. & Skilbrei, M-L. (2023) Rich scholar, poor scholar: inequalities in research capacity, “knowledge” abysses, and the value of unconventional approaches to researchCrime, Law and Social Change.

Hendriks-Lundh, M. (2023). Banning Childlike Sex Dolls: Sex Dolls that Appear as ChildrenNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab110(2), 90–108.

Hermansson, K. (2023). Emotional expressions in the Swedish discourse on crime. A comparison of the 2018 Moderate and Social Democratic election campaignsSociologisk forskning.

Houge, A. B. & Laugerud, S. (2023). “Unconscious or for Other Reasons Incapable of Resisting”: (Un)Protected Sexual Assault Under Norwegian Criminal LawViolence Against Women.

Johansen, M. E. (2023). Relational Police Work: How Police Officers Work With, On and Through ‘Personal Relationships’ in a Danish Gang Exit ProgrammeThe British Journal of Criminology.

Jørgensen, K., Lentz, L. W. & Olesen, A. (2023). Det er ligesom at bo i et glashus. Politiets tilsynsbesøg hos seksualforbrydere dømt for overgreb mod børnRetfærd.

Kallio, H. (2023) Brottsenhet vid koppleri och människohandel, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. doi.org/10.7146/ntfk.v110i2.138261

Knutz, E., Markussen, T., & Minke, L. K. (2023). Doing Family: Imprisoned Parents as Collaborators. The Howard Journal of Crime and Justice.

Minke, L. K. (2023). Jurastuderende bag tremmer: – Transformativ læring og social forandring. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab110(2), 141–158.

Prieur, A., Savage, M., & Flemmen, M. (2023). Distinctions in the making: A theoretical discussion of youth and cultural capitalBritish Journal of Sociology74(3), 360-375.

Sandberg, S., Tutenges, S., & Ilan, J. (2023). The street-jihadi spectrum: Marginality, radicalization and resistance to extremismEuropean Journal of Criminology.

Schclarek Mulinari, L. (2023). Violent encounters with private security guards in Sweden: mapping the juncture between public and private policingPolicing and Society.

Sollund, R. (2023). The dark side of nature conventions: A call to end anthropogenic wildlife destruction. Criminology & Criminal Justice.

Stenström, A. (2023). Partnership policing and the dynamics of administrative growthPolicing and Society.

Tutenges, S., & Sandberg, S. (2023). Varieties of violence in street cultureDeviant Behavior.

Valtonen, E., Koskela, T. Valros, A. & Hänninen, L (2023) Defining Crimes Against Companion Animals in Finland – Passive Neglect and Active Maltreatment, Anthrozoös. doi.org/10.1080/08927936.2023.2192577

Vikander, M. & Källström, Å. (2023). What children exposed to domestic violence value when meeting social workers: A practice-oriented systematic research reviewChild & Family Social work.


5. Reports

Udvikling i børne- og ungdomskriminalitet 2013-2022.
Justitsministeriets Forskningskontor.

Når unge overværer digitale krænkelser
En undersøgelse af børn og unges handlinger, når de er vidner til online mobning og ulovlig billeddeling. Undersøgelsen bygger på kvantitative og kvalitative data i form af interview, fokusgrupper og workshops med i alt 56 børn og unge i udskolingen, såvel som en spørgeskemaundersøgelse med over 1000 besvarelser fra børn og unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser.

Pixi-rapport: Forebyggelse og håndtering af digitale krænkelser i grundskolen
Pixi-rapporten er baseret på rapporten “forebyggelse, opsporing og håndtering af sager om digitale krænkelser i grundskolen” udarbejdet af LG Insight for Det Kriminalpræventive Råd, 2023. Rapporten afdækker grundskolernes arbejde med at forebygge, opspore og håndtere digitale krænkelser.

Stígamót Annual Report 2022
Stígamót, a dedicated counseling and educational center committed to combatting sexual violence, presents its comprehensive annual report for the year 2022. Over the past three decades, Stígamót has amassed a wealth of information from victims of violence, encompassing the impacts and profiles of offenders. This annual report stands as a primary testament to the prevailing landscape of sexual offenses in Iceland.

Inndragning: en satsing uten resultater?
PHS har publisert rapport om inndragningstallene for politiet.

Kvinne i Beredskapstroppen?
PHS har publisert rapport om fysiske opptakstester til Beredskapstroppen, utfordringer og mulige løsninger.

Arbeidsvilkår på operasjonssentralen (APO)
PHS har publisert rapport om resultater fra en undersøkelse ved operasjonssentralen i Øst politidistrikt.

Polisanmälda brott mot barn i åldern 7-15 år. Rapport 2023:8.
Brottsförebyggande rådet (2023). Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Patrullerande ordningsvakt: kroppskamera för skydd, kontroll och brottsprevention.
Hansen Löfstrand, C. & Backman, C. (2023). Lund: Institutionen för designvetenskaper.

PM Resultatredovisning. Kartläggning av psykiatriska vårdbehov bland barn och ungdomar inom SiS år 2022.
Statents institutionsstyrelse. (2023). Stockholm: Statens institutionsstyrelse.


6. Statistics

Mindre stigning i anmeldte butikstyverier
Den stigende tendens i antallet af anmeldte butikstyverier fortsætter i andet kvartal 2023, hvor der blev anmeldt 6.134 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette svarer til en mindre stigning på 2 pct. i forhold til årets første kvartal. Antallet af anmeldte butikstyverier har været stigende siden fjerde kvartal 2021, hvor der blev anmeldt 3.747 butikstyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dette svarer til en stigning på 64 pct. fra fjerde kvartal 2021 til andet kvartal 2023. Den stigende tendens siden fjerde kvartal 2021 skyldes særligt flere anmeldelser i kategorien butikstyveri købmand/supermarked/mejeri, som i årets andet kvartal udgjorde 71 pct. af alle butikstyverier.

Årsstatistik om de danske børnehuse
Antallet af påbegyndte forløb i børnehusene er steget med 3 procent fra 2021 til 2022. Det fremgår af Årsstatistik om de danske børnehuse 2022. Statistikken viser også, at der fortsat er regionale og kommunale forskelle på, hvor meget børnehusene bruges.

Monthly Crime Statistics Released by Reykjavik Metropolitan Police

Avveckling av köerna efter pandemiåren ökade antalet intagna — Statistiska årsboken 2022 är ute
Brottspå­följds­myn­dig­he­tens sta­tis­tis­ka års­bok har kom­mit ut. Sta­tistik­pa­ke­tet för 2022 in­ne­hål­ler upp­da­te­ra­de upp­gif­ter om på­följ­der och de­ras längd och de mest van­li­ga brotts­ty­per­na och tren­der som på­ver­kar an­ta­let kli­en­ter. Av­veck­ling­en av kö­er­na som bil­dats un­der pan­de­miå­ren bi­drog till en av­se­värd ök­ning av fäng­el­se­po­pu­la­tio­nen.