Newsletter – February 2022

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Tobias Kammersgaard
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please conctact the Chair or the secretariat.

The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.


1. News from the secretariat

Council meeting in March:
This year the council meeting will be in Stockholm. At the meeting, the Council will evaluate all submitted applications. – We look forward to meet the Council and discuss all the applications and future criminological projects, says Heidi Mork Lomell the Chair of the Council.

Nordic Journal of Criminology (NJC)
The first editorial in Nordic Journal of Criminology by Sébastien Tutenges as Editor-in-Chief is published online.

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK)
NSfK 60 years – jubilee issue is published online.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on Twitter, Facebook and YouTube.​​


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Webinar series: Queering the City, March 3rd, 17:30 CET
Cities and Queer Spaces: Learning from the Past and the Present​​​​

Dansk Kriminalistforening: Gå-hjem-møde om Kriminalforsorgens flerårsaftale
Dato: 30. marts kl. 17.00 – 19.00
Sted: Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.

Konference: Genoprettende ret og mæglende processer
Dato: 25. april 2022
Sted: Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Podcast: Kriminologene on Apple Podcasts.

Upcoming research seminar​​​​​: NSfK Research Seminar 2022 den 7-9 maj: Crime and Crisis in the North: Past, present and future.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Nyt fra regeringen og ministerier
Enighed om handlingsplan mod racisme
Regeringen er enig med partierne bag finansloven om at bruge nogle af midlerne fra finanslovsaftalen for 2022 til en handlingsplan mod racisme. Handlingsplanen skal bekæmpe racisme bredt i samfundet, og dens initiativer skal således favne fra arbejdsmarked og undervisning til kulturliv og hadforbrydelser.

Regeringen lancerer handlingsplan mod antisemitisme
Regeringen har præsenteret 15 initiativer, som skal sætte bredt ind mod antisemitisme. Der afsættes bl.a. midler til obligatorisk undervisning i Holocaust i skolen, formidling af dansk-jødisk kulturhistorie, styrket undervisning af politifolk i forebyggelse af radikalisering, mere målrettet forskning i antisemitisme og øget fokus på miljøer, hvor antisemitisme er særligt udbredt.

Bredt flertal af Folketinget vedtager skærpede regler for at undgå fangeflugter
Sikkerheden skal styrkes for medarbejderne i kriminalforsorgen, og der skal sættes ind over for fangeflugter. Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som blandt andet giver mulighed for øget brug af brev- og besøgskontrol over for varetægtsfængslede samt øget brug af håndjern. Loven træder i kraft den 1. februar 2022.

Forsøg med usynlig mærkning i Nordsjællands Politi
Ny rapport fra Justitsministeriets forskningskontor omhandler et forsøg med usynlig mærkning af indbo, der er gennemført i Nordsjællands Politi. Forsøgets primære sigte er at vise, om det forebygger indbrud, hvis husejere – på yderdør, postkasse og lignende steder – skilter med, at de har mærket deres værdigenstande med en unik UV-sporbar væske.

Regeringen vil styrke trygheden i nattelivet
Regeringen sender et lovforslag i høring, der bl.a. skal styrke trygheden i nattelivszonerne ved at indføre et forbud mod salg af alkohol i detailhandlen i nattetimerne, give politiet bedre mulighed for at bortvise uromagere, stille krav til serveringssteder om at gøre brug af en dørmand eller vagt fra kl. 24 til kl. 5 og forbyde ikke-nødvendig kørsel i nattelivszonerne i samme tidsrum.

Justitsminister varsler ny bandepakke
Regeringen vil til foråret komme med et udspil til en ny bandepakke. Det sker i kølvandet på et serviceeftersyn af mere end 10 års bandepakker. Eftersynet viser, at tiltagene i bandepakkerne har haft mærkbare effekter, men at der på en række områder fortsat er store udfordringer med bandemiljøet.

Regeringen vil lave handleplan for at stoppe drab på kvinder
Regeringen vil udarbejde en national handleplan, der skal gøre op med partnerdrab og det den beskriver som “umotiverede mord på kvinder”. Det siger den nyslåede ligestillingsminister Trine Bramsen (S) i kølvandet på sagen om Mia Skadhauge Stevn, som er den fjerde kvinde der bliver dræbt i 2022.

Nyt fra statslige myndigheder og forskningsinstitutioner

Nyt lovforslag vil styrke kampen mod menneskehandel
Lovforslaget vil gøre det nemmere at straffe bagmænd, som udnytter sårbare arbejdstagere. Det er positivt, men loven bør også beskytte i sager om prostitution og anden seksuel udnyttelse, påpeger Institut for Menneskerettigheder i nyt høringssvar.

Uklar kriminalisering af religiøse forkynderes ytringer bliver permanent
Lovgivning om religiøse forkynderes ytringer risikerer at svække religions- og ytringsfrihed. ”Det skal man være varsom med,” siger Louise Holck fra Institut for Menneskerettigheder.

Kriminalforsorgen er på trapperne med retningslinjer for kønsminoriteter
Transpersoner og interkønnede, der afsoner i fængsler og arresthuse, er særligt udsatte. Institut for Menneskerettigheder anbefaler i ny analyse, at der udformes retningslinjer, der sikrer, at kønsminoriteter i fængsler bliver beskyttet mod krænkelser.

Nye nummerpladeregler kritiseres
Nye regler giver politiet mulighed for at gemme nummerpladeoplysninger i 60 dage. Institut for Menneskerettigheder er bekymret og anbefaler at sætte på pause.

Vide rammer for fratagelse af statsborgerskab kritiseres
Regeringen foreslår at gøre det nemmere at fratage statsborgerskab fra kriminelle borgere. Men når lovgivningen er uklar, giver det risiko for brud på menneskerettighederne, skriver Institut for Menneskerettigheder i nyt høringssvar.

Udsmidning af kriminalitetsdømte
Hvis en beboer i en almen bolig er blevet dømt for at begå en kriminel handling tæt på sin bygning, kan beboeren og dennes familie risikere at blive frataget sit hjem. Efter de nugældende regler må sådan en beslutning først tages, når der er faldet endelig dom i straffesagen. Men regeringen vil gøre det lettere og hurtigere at fratage beboere deres hjem. Med lovudkastet risikerer man at gå på kompromis med lejernes retssikkerhed, påpeger Institut for Menneskerettigheder i et nyt høringssvar.

Hvordan undgår vi de mange kvindedrab?
Partnerdrab er den største enkeltstående drabstype i Danmark, og ofrene er især kvinder. Det Kriminalpræventive Råd mener, at der er brug for en øget indsats og at en national handlingsplan mod partnerdrab på kvinder bør fokusere på forebyggelsestiltag.

Ny bandepakke bør fokusere på forebyggelse
Bandekriminalitet er fortsat et alvorligt problem. Derfor bør den fjerde bandepakke satse på langt mere forebyggelse. Justitsministeriet har netop evalueret de foregående tre bandepakker, der er indført de seneste omkring ti år. Det er slående, hvor lidt fokus der har været på forebyggelse. Det bør den nye bandepakke rette op på, mener Det Kriminalpræventive Råd.

Danmark forbyder tvungne forsvindinger
Den danske regering har tilsluttet sig FN-konventionen, der skal beskytte mennesker mod hemmelige kidnapninger og andre frihedsberøvelser, hvor staten står bag. Nu træder aftalen i kraft, og det er et vigtigt skridt, mener Institut for Menneskerettigheder.

Antallet af besøg har ingen indflydelse på, hvordan indsatte klarer sig
Indsatte i fængsler og deres familier klarer sig hverken bedre eller dårligere, hvis de får lidt flere eller lidt færre besøg under afsoningen. Det viser et nyt studie, der er lavet i samarbejde mellem forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Duke University og Cornell University.

Politiets ansatte trives godt – omvæltningerne i Rigspolitiet sætter dog spor
Der er stadig udfordringer med balancen mellem arbejdsliv og privatliv samt arbejdsmængde og tid, men generelt er de ansattes trivsel i politi og anklagemyndighed høj og med små udsving fra kreds til kreds. Det viser den seneste trivselsmåling, hvor resultaterne netop er landet. Politiområdet halter dog lidt efter i denne omgang, og formand for Rigspolitiforeningen er ikke i tvivl om, at det skyldes et 2021 med stor usikkerhed omkring fremtiden.

Ombudsmanden undersøger forholdene for nyindsatte varetægtsarrestanter
Ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet har i 2022 særligt fokus på, hvordan kriminalforsorgen modtager nye varetægtsarrestanter. For nyindsatte varetægtsarrestanter, der ikke tidligere har været fængslet, er arresten det første møde med kriminalforsorgen. Ombudsmanden vil derfor besøge en række arrester i løbet af 2022 for at undersøge, hvordan nye varetægtsfængslede bliver vejledt om deres rettigheder og om rammerne for deres ophold i arresten.

In English:
Extensive opportunities for deprivation of citizenship from convicts in Denmark meets criticism
The Danish government proposes to make it easier to deprive the Danish citizenship from convicted citizens. But when the legislation is unclear, it poses a great risk of human rights violations, according to the Danish Institute for Human Rights.

The Danish government wants to enhance security in the nightlife
The Danish government is sending a bill for consultation, which aims to enhance the security in the nightlife zones by introducing a ban on the sale of alcohol in the retail stores during the night hours, give the police better tools to expel troublemakers, make demands on restaurants to make use of security guards from kl. 24 to kl. 5 and prohibit unnecessary driving in the nightlife zones during the same period.

Faroe Island

Politiet på Færøerne kan først nu aflytte mobiltelefoner
I slutningen af 2021, blev det først muligt for det færøske politi, at udføre aflytninger af mobiltelefoner og læse smser. Hjemmel blev givet i 2014 til aflytningspakken, men der skulle gå 7 år, før den nødvendige udstyr blev anskaffet, fortæller politimester Michael Boolsen.

Finland

Justitieministeriet

Behoven att se över åtgärderna för att förebygga brottslighet har utretts
En utredning om organiseringen av och behoven att förnya den nationella brottsbekämpningen har publicerats. Utredaren hade till uppgift att bedöma vilket samband det finns mellan det brottsförebyggande arbete som utförs vid justitieministeriet och i rådet för brottsförebyggande och de åtgärder som vidtas av andra aktörer på statsrådsnivå.

Polisen

Nya handbok för undersökning av barnbrott samlar god praxis mellan två pärmar
Polisen och Institutet för hälsa och välfärds projekt Barnahus har gett ut en handbok som fungerar som en samlande handbok för utredning av vålds- och sexualbrott mot barn. Handboken innehåller information om förundersökningsåtgärder för polisen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

The number of calls to Nollalinja decreased for the first time – the number of customers in shelters also decreased
The number of phone calls to Nollalinja, which offers help to victims of domestic violence, decreased for the first time ever last year. Nollalinja received 17,427 calls in 2021. This is about ten percent fewer calls than in 2020.

Brottspåföljdsmyndigheten

Verkställighet av förvandlingsstraff för böter begränsas
Ge­nom en för­ord­ning­ be­grän­sas in­tag­ning i fäng­el­ser­na av dem som dömts till för­vand­lings­straff för bö­ter under perioden den 28 januari till 31 maj 2022. Må­let är att mins­ka ris­ken för sprid­ning av co­ro­na­vi­ru­set tills en till­räck­lig vac­ci­na­tions­täck­ning har upp­nåtts i fäng­el­ser­na.

Greenland

Krisecentret for voldsramte kvinder i Nuuk får flere ressourcer
I forlængelse af udvidelsen af behandlingstilbuddet i 2021 i krisecenteret i Nuuk, har politikerne nu fundet penge til at styrke medarbejderstaben i centeret. Dermed har politikerne, i forbindelse med budgetforliget, besluttet at ansætte en pædagog og en psykoterapeut, som skal være med til at styrke medarbejderstaben og behandlingen af voldsramte kvinder.

Grønlandsudvalget i Folketinget ønsker hurtig og retfærdigt retssystem
Foranstaltningens varighed og uddannelse på justitsområdet var på dagsordenen, da Grønlandsudvalget i Folketinget afholdte høring om fremtidens retsområde i Grønland 9. februar. Punktet blev præsenteret af formanden for Grønlandsudvalget Aaja Chemnitz Larsen (IA), hvor Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen og Justitsminister i Danmark Nick Hækkerup holdte oplæg. Debatten handlede blandt andet om hvorvidt strengere straf i retsplejeloven ville være forsvarligt, ifølge lektor, ph.d., Annemette Nyborg Lauritsen, som talte for resocialisering, frem for hårdere straf, for dømte som ikke har fået tilstrækkelig hjælp under deres opvækst, der desuden var præget af omsorgssvigt. Derudover deltog medlem af Grønlandsudvalget Aki-Matilde Høegh Dam, landsdommer Kirsten Thomassen, Grønlands Landsret, politimester Bjørn T. Bay i Grønlands Politi, lektor, ph.d., Annemette Nyborg Lauritsen, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), samt andre relevante parter såsom Kredsdommerforeningen og Domstolsstyrelsen.

Nye programmer i Anstalten i Nuuk skal lære seksualforbrydere om at forstå grænser
To nye programmer skal få dømte seksualforbrydere til at forstå deres forbrydelse og hvilke konsekvenser og skader på de forurettede det medfører, når man overskrider andres seksuelle grænser. Derudover er formålet også, at de dømte seksualforbrydere på sigt bliver villige til at tage imod behandling. Programmet, som psykolog Marianne Fuglsved har været med til at udvikle, foregår i Anstalten i Nuuk.

Sager om massive tvangsfjernelser af grønlandske børn i Danmark under lup
Analyseinstituttet VIVE skal offentliggøre en omfattende rapport i maj om anbragte grønlandske børn i Danmark. Rapporten kommer til at indeholde en kvantitativ beskrivelse af 17 forskellige sager, med i alt 21 børn, hvor børn med grønlandsk baggrund er blevet tvangsfjernet af danske kommuner. Social- og Indenrigsministeriets opgørelse fra 2019 har vist, at syv procent af de grønlandske familier, der bor i Danmark, har fået tvangsfjernet deres børn, mod en procent af andre børn i Danmark. Det er svarende til omkring 150 børn, og det fik folketingsmedlemmerne for Grønland, Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam, til at få sagen undersøgt af VIVE, som en del af finansloven i 2021.

Underretninger om børn i to grønlandske kommuner er stigende
En statusrapport om det grønlandsk-danske tværgående samarbejde for at styrke indsatser for udsatte børn i Grønland viser, at Kommune Kujalleq og Avannaata Kommunia får stigende underretninger om børn i alderen 0-17. I Kommune Kujalleq drejer det sig om 1.504 børn og 1.225 børn i Avannaata Kommunia. De resterende tre kommuner lå på normalt niveau. Opgørelsen stammer fra en statusrapport, som er udarbejdet af Departementet for Børn, Unge og Familier og Socialstyrelsen i Grønland i efteråret 2020.

Alkoholforbuddet førte til en større efterforskning
Grundet den omfattende smittespredning af COVID-19 i Grønland i starten af året, indførte Naalakkersuisut et midlertidigt forbud mod salg og udskænkning af alkohol i fire af landets kommuner. Det gjaldt blandt andet for hovedstadskommunen Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia. Trods alkoholforbuddet, fik politiet en travl måned, nemlig på grund af ulovligt salg af alkohol i hjemmet og på Facebook. Det har ført til, at politiet rejste 17 sager om ulovligt salg af alkohol. Nyheden kan læses i netavisen sermitsiaq.ag og knr.gl.

Ingen retskrav om psykologhjælp til børn under 18 år efter seksuelle overgreb
Medlem af det grønlandske parlament Inatsisartut, Anna Wangeheim, sendte et spørgsmål til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, hvorvidt børn har retskrav om psykologhjælp efter seksuelle overgreb. Ifølge Naalakkersuisut er der ingen planer om at indføre retskravet i lovgivningen.

Norway

Justis- og beredskapsdepartementet

Etterevaluering av prosjektet Politiets nasjonale beredskapssenter
På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har prosjektet ”Politiets nasjonale beredskapssenter” (PNB) blitt evaluert. Hensikten med evalueringen er å vurdere måloppnåelse med utgangspunkt i mandatet «Eiers føringer», og i tillegg peke på viktige suksessfaktorer og forbedringsområder som læringspunkter for framtidige prosjekter.

Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS)

Se aktuelle saker ved KRUS

Sweden

Regeringen vill införa kronvittne och stärka skyddet för vittnen. Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag för att bryta tystnadskulturen och få fler att våga vittna om brott. Bland annat föreslås en möjlighet till strafflindring för den som medverkar i utredningen av någon annans brott, så kallade kronvittnen, och skärpta straff för exempelvis övergrepp i rättssak.

Ökad kvalitet i rättsintyg vid vålds- och sexualbrott Regeringen har i dag beslutat att Rättsmedicinalverket, RMV, får meddela föreskrifter om ett rättsintygs utformning och innehåll. Syftet är att öka kvaliteten i intygen. Ett rättsintyg utgör ofta en viktig dokumentation i samband med vålds- och sexualbrott och kan få stor betydelse i rättegångar om exempelvis våld i nära relation

Mer effektiva möjligheter att ta brottsvinster från kriminella. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot betänkandet Ny förverkandelagstiftning med flera förslag som syftar till att skapa mer effektiva möjligheter att ta brottsvinster från kriminella.

Malmö tingsrätt har dömt i sitt första snabbspårsmål. Tingsrätten deltar nu i försöksverksamheten med en Snabbare lagföring. I dag har tingsrätten hållit den första huvudförhandlingen inom snabbspåret och avkunnat dom. Snabbare lagföring är en försöksverksamhet där flera myndigheter och domstolar arbetar för att minska tiden från ett polisingripande till dom eller beslut. Försöksverksamheten har haft goda resultat i andra städer och nu har alltså även Malmö anslutit sig till den.


4. Publications

Books and anthologies

FitzGerald, S. & Skilbrei, M-L. (2022). Sexual politics in contemporary Europe. Palgrave Macmillan.

Tham, H (Ed) Retreat or Entrenchment? Drug Policies in the Nordic Countries at a Crossroads, Stockholm Studies in Social Policy and Welfare.

Research articles

Damsa, D. (2021). ‘This is not what I signed up for’ – Danish prison officers’ attitudes towards more punitive penal policies. Punishment & Society.

Ejrnæs, A., & Scherg, R. H. (2022). Nightlife activity and crime: The impact of COVID-19 related nightlife restrictions on violent crime. Journal of Criminal Justice, 101884.

Ellefsen, R. & Sandberg, S. (2022). Everyday Prevention of Radicalization: The Impacts of Family, Peer, and Police Intervention. Studies in Conflict & Terrorism.

Henze, K., Klausen, L. K., Martín, G. F., Thorsen, L., & Dillern, T. (2022). Does Physical Capacity Affect the Ability to Apply Use of Force?. Nordic Journal of Studies in Policing, (2), 1-14.

Johansen, M. L. E., Warburg, A. B., & Christensen, M. M. (2021). Frictional Security Governance: Policing the Crime-Terror Nexus in Denmark. Perspectives on Terrorism, 15(4), 111-124.

Könönen, J. (2022). Borders in the future: Policing unwanted mobility through entry bans in the Schengen area. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Laugerud, S. (2021). Betroelsenes makt: En analyse av hvordan retten konstruerer troverdige voldtektsofre. Tidsskrift for Kjønnsforskning, 45(4), 215-231.

Mäkelä, F. E., & Carling, C. (eds.) (2022). Seuraamusjärjestelmä 2020: Kontrollijärjestelmä tilastojen ja tutkimusten valossa (eng: The system of criminal sanctions). Katsauksia: 50/2022.

Oskarsson, S., Garcia-Argibay, M., Andersson, A., Kuja-Halkola, R., Latvala, A., D’Onofrio, B.M., Raine, A., Patrick, C.J., Lichtenstein, P., Larsson, H., & Tuvblad, C. (2022). Adverse perinatal events and offspring criminal convictions in men and women: a population-based study. Journal of Criminal Justice, 78.

Poppi, F., & Sandberg, S. (2021). Ex Malo Bonum: Ambiguity in Stories of Organized Crime.Deviant Behavior, 1-15.

Sandberg, S. (2022). Narrative Analysis in Criminology. Journal of Criminal Justice Education.

Schaap, D., & Saarikkomäki, E. (2022). Rethinking police procedural justice. (https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13624806211056680) Theoretical Criminology.

Tutenges, S., & Sandberg, S. (2021). Street culture meets extremism: How Muslims involved in street life and crime oppose jihadism. British Journal of Criminology.

Virtanen, S., Lagerberg, T., Khemiri, L., Suvisaari, J., Larsson, H., Lichtenstein, P., Chang, Z. & Latvala, A. (2022). Association of selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI) treatment with acute substance misuse outcomes. Addiction.

Dissertation

Ricknell, Emma. Death Penalty in Decline: Brakes and Accelerators in U.S. State Legislatures. Doktorsavhandling. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.


5. Reports

Svensson, M., Björkenfeldt, O., Åström, F., & Dahlstrand, K. (2021). Näthat och demokratiskt deltagande – en kunskapsöversikt. Brottsoffermyndigheten.

Lev Uden Vold rapport: En kortlægning af litteratur fra 1984 til 2020 i Danmark
Vold i nære relationer er et område, som har fået en stigende bevågenhed de seneste to årtier. Et decideret overblik over den viden, som findes om vold i nære relationer, har dog ikke eksisteret. Det vil Lev Uden Volds videnskortlægning forsøge at råde bod på. Rapporten giver det samlede overblik over den eksisterende litteratur i Danmark om vold i nære relationer fra 1984 til 2020.

Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020
Nasjonal trygghetsundersøkelse har kartlagt uro og selvopplevd utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. 24 000 personer har svart på undersøkelsen, som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Det er første gang en omfattende undersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd er gjennomført i Norge. Les rapporten her.

Fremdriftsrapport 2020. Kvinner, fred og sikkerthet
This is the second yearly report on women, peace and security that is being finalised in the midst of an ongoing pandemic. A pandemic that has had a major impact on the work with women, peace and security, just as it has across the board on the broader foreign policy and development agenda.

Trakassering og trusler får økende negative konsekvenser for politikere
Nylig ble rapporten ”Trakassering og trusler mot politikere: En spørreundersøkelse blant medlemmer av Stortinget, regjeringen og sentralstyrene i partiene og ungdomspartiene” publisert. I 2013 hadde 10 prosent av politikerne mottatt direkte trusler gjennom sosiale media, mens i 2021 gjaldt det 28 prosent. I samme periode er det en fordobling av politikere som vurderer å slutte som følge av truslene.

Styrker læring om mistenkte barn
Politiets avhørsmetoder har vært gjenstand for en omfattende utvikling de siste 20 årene. I tillegg til den generelle utviklingen (KREATIV), har Politihøgskolen i mange år tilbudt spesialisering rettet inn mot avhør av fornærmede barn. De mistenkte barn har imidlertid «falt mellom to stoler», skriver Asbjørn Rachlew i sin rapport om Silje-saken. Rapporten kan leses her: Avhør av mistenkte barn: Silje-saken – en kritisk analyse.


6. Statistics

1 av 3 i varetekt var ikke bosatt i Norge
Sannsynligheten for at et fengselsopphold starter med varetekt påvirkes særlig av hvorvidt den fengslede har fast opphold i Norge. Statsborgerskap påvirker også, men har mer å si for lengden på varetektsoppholdet.

Kriminalstatistikkene til SSB har fått nye nettsider
Lenken i tidligere nyhetsbrev blir ikke lenger oppdagert. Bruk lenken over for nyheter om kriminalitet og rettsvesen.

Laveste indbrudsniveau i 50 år
Antallet af danskere, der anmelder indbrud i deres hjem, falder støt. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik. En del af forklaringen er corona, der holder mange hjemme, men danskerne er også blevet mere opmærksomme på indbrudsforebyggelse og godt naboskab.

Fald i anmeldte bedragerier
Igennem de senere år har anmeldelser om bedrageri været stærkt stigende, men i 2021 vendte kurven og antallet af bedragerier faldt med 16 pct. fra 2020. En stor del af anmeldelserne, 41 pct., vedrørte databedrageri, som faldt med 14 pct.