Newsletter – January 2022

Content

  1. News from the secretariat
  2. News from the Nordic countries
  3. Publications

The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Contact Secretaries in the Nordic countries:

Denmark: Tobias Kammersgaard
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Annemette Nyborg Lauritsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please conctact the Chair or the secretariat.


1. News from the secretariat

NJC has a new Editor-in-Chief and a new Co-Editor
We welcome Sebastién Tutenges as the new Editor-in-Chief and Susanne Boëthius as the new Co-Editor, both from the Department of Sociology, Lund University.

Travel Grant: Deadline February 15th. Travel grants are reviewed by the Chairperson of NSfK three times per year.

Upcoming research seminar​​​​​: NSfK Research Seminar 2022 den 7-9 maj: Crime and Crisis in the North: Past, present and future.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You will find us on Twitter, Facebook and YouTube.​​


2. News from the Nordic countries

Denmark

Stigning i voldtægtsanmeldelser og -sigtelser efter ny samtykkebestemmelse
Nye tal fra politiet viser, at der siden indførelsen af en ny samtykkelovgivning i starten af 2021 er sket en betydelig stigning i antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt.

In English:
Increase in rape reports and charges following a new consent provision in Denmark
New figures from the police show that since the introduction of a new consent law in Denmark at the beginning of 2021, there has been a significant increase in the number of reports and charges of rape.
In 2020, there were a total of 1,392 reports and 1,078 charges of rape. In the period 1 January to 23 November 2021, more reports have already been made and more charges raised than in 2020, as the police have registered 1,720 reports and raised 1,315 charges for rape.

Danskerne har stor tillid til politiet og retssystemet
En ny rapport viser, at Danmark er et af de lande, der scorer højest, når der handler om borgernes tryghed og tillid til politiet og retssystemet.

Enigt Folketing vedtager ny selvstændig stalkingbestemmelse i straffeloven
Et enigt Folketing har vedtaget en ny selvstændig bestemmelse i straffeloven om kriminalisering af stalking. Loven træder i kraft ved årsskiftet og er en del af et større udspil, der styrker indsatsen mod stalking.

Ny offerundersøgelse: Hvert femte voldsoffer angiver, at volden var motiveret af had
I 2020 angav 21 procent af de adspurgte voldsofre, at voldshændelsen med sikkerhed var en hadforbrydelse. Det viser Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, der for første gang også måler på, om volden ifølge offeret har været motiveret af offerets religiøse overbevisning.

Politisk flertal for ny flerårsaftale for kriminalforsorgen
Et politisk flertal er er nået til enighed om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2022-2025. Aftalen indebærer blandt andet at leje 300 fængselspladser i Kosovo og udvide fængselskapaciteten i Danmark med flere pladser.

Nyt ekspertpanel skal styrke ofres og vidners tryghed
Justitsministeren nedsætter et offer- og vidnepanel, som skal undersøge mulighederne for at styrke ofres og vidners beskyttelse og tryghed i mødet med retssystemet.

Nye evalueringer af Ungdomskriminalitetsnævnet offentliggjort
To nye delevalueringer af Ungdomskriminalitetsnævnet er nu blevet offentliggjort. Evalueringerne handler om screening og henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet samt ungefaglige undersøgelser og indstillinger til brug for nævnets afgørelser.

Voldtægtsmyter er udbredte blandt unge
En analyse fra Aarhus Universitet viser, at der blandt unge, og særligt de 16-20-årige mænd, florerer stærkt stereotype og fejlagtige forestillinger om voldtægt. Det er et problem, da voldtægtsmyter kan øge risikoen for overgreb. Det Kriminalpræventive Råd opfordrer til at følge gode erfaringer fra udlandet og sætte ind med forebyggelse.

Flere end 100.000 udsættes årligt for psykisk vold
108.000 personer blev i 2020 udsat for psykisk vold, anslår en netop offentliggjort offerundersøgelse. Det er dobbelt så mange, som der rammes af fysisk vold. Offerundersøgelsen, som Justitsministeriet, Rigspolitiet, Københavns Universitet og Det Kriminalpræventive Råd står bag, viser, at ofrene ofte oplever meget alvorlige følger.

Lille stigning i antallet af juleindbrud
Julen 2021 bød på en stigning i antallet af indbrud, men ligger stadig langt under niveauet fra årene før corona. Det Kriminalpræventive Råd opfordrer danskerne til at holde fast i den gode udvikling med Nabohjælp.

FN rejser kritik af Danmarks indsats mod diskrimination
Danmark bør fjerne etnicitetskriteriet fra lov om almene boliger, forbyde etnisk profilering i politiet og indføre handlingsplan mod racisme. Det anbefaler FN’s Racismediskriminationskomite efter eksaminationen af Danmark.

Undersøgelse af vold og skilsmisser i etniske minoritetsfamilier
Carlsbergfondet og Offerfonden har begge givet bevillinger til nyt forskningsprojekt om vold og skilsmisser i etniske minoritetsfamilier ved VIVE.

Ny statsadvokatur afløser SØIK den 1. januar 2022
En ny statsadvokatur, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, erstatter fra 1. januar 2022 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Den nye statsadvokatur skal styrke kampen mod den alvorlige økonomiske, organiserede og it-relaterede kriminalitet sammen med politi og anklagere i den nye National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.

Kriminel adfærd smitter – og mest i tætbefolkede områder
Ny forskning viser, at den kriminelle adfærd hos en ung mand påvirker kriminalitetstilbøjeligheden i hans omgangskreds. Dette betyder, at fordelene ved kriminalpræventive indsatser er større end hidtil antaget – specielt i tætbefolkede områder. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Udfordringer i voksenlivet har markante følgeeffekter
Personer med dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet har større risiko for fysisk eller psykisk sygdom, ligesom de oftere havner i kriminalitet. Det viser en analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Er krops­kameraer vejen frem for politiet?
Fem politikredse trykprøver i øjeblikket nye, nationale retningslinjer for brug af kameraer, der enten er monteret på tøj, hjelm eller i køretøj. Holder retningslinjerne i praksis, og i hvilke situationer giver det mening at anvende kameraerne?

Chikane af politifolk: Mobiloptagelser og tilsvining frustrerer
Ifølge fagbladet DANSK POLITI, oplever politifolk i stigende grad, at mobiltelefoner bruges som et våben til at intimidere dem med trusler om at dele optagelser og fotos på sociale medier.

Politifolk skal have mere viden for at forebygge bedre i svære sager
Ny efter- og videreuddannelse skal sikre at efterforskere og civile nøglepersoner uddannes til bedre at håndtere komplekse sager med vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser.

Tre-årig karantæneperiode ift. offentlige ydelser efter udstået straf for vold
I sit høringssvar vedrørende et lovforslag der skærper straffen for vold mod børn og indebærer, at mennesker, der dømmes, vil blive sanktioneret ifht. modtagelse af offentlige ydelser i en tre-årig karantæneperiode efter udstået straf, påpeger Rådet for Socialt Udsatte, at de ikke kan støtte forslaget. Begrundelsen er blandt andet, at sanktioneringen i praksis betyder, at borgere, der modtager offentlige ydelser, straffes hårdere end borgere i arbejde, selvom de har begået samme forbrydelse.

Dansk Kriminalistforening: Generalforsamling med efterfølgende gå-hjem-møde om Kriminalforsorgens flerårsaftale
Torsdag den 10. februar 16.00-19.00
På gå-hjem-mødet vil direktør for kriminalforsorgen, Ina Eliasen, redegøre for situationen i kriminalforsorgen i dag og fortælle om de vigtigste initiativer i aftalen, og hvordan aftalen kan være med til at løse nogle af udfordringerne, som kriminalforsorgen står overfor.

Faroe Island

Lovforslag til straffeloven sendt til høring
I forbindelse med at den færøske straffelov bliver opdateret og tilrettelagt færøske forhold, er nyt lovforslag kommet i forbindelse med kap. 24. forslaget bygger på højere straffe til voldtægter. Færøske kriminologer kommer med høringssvar til lovforslaget.

Retten på Færøerne behandler store narkotikasager
To mænd er anklaget for at have indsmugler store mængder narkotika, som Amfetamin, ketamin, hash og C-B. Desuden er den ene mand anklaget for vold mod politiet, have oversavet jagtgevær og kniv på sig.

En sag drejer sig også om narktoika, som amfetamin, psi Locybinsvampe, MDMA, ketamin, Ritalin, kokain og hash.

To mænd ble desuden 6. desember anholdt i lufthavnen på Færøerne, taget med store mængder af bl.a flydende MDMA. De fik en straksdom på 1 års ubetinget fængsel.

Finland

Justitieministeriet
Ändringar i lagstiftningen om terroristbrott
Straffbarheten för deltagande i en terroristgrupps verksamhet utvidgas till att omfatta att en person sköter en uppgift som är väsentlig för en terroristgrupps terroristiska brottsliga verksamhet. Ett nytt terroristbrott som blir straffbart är offentlig uppmaning som har anknytning till terroristbrott. Att finansiera terroristbrott och resor i syfte att begå ett terroristbrott blir också straffbara i större utsträckning än för närvarande.

Inrikesministeriet
Lagstiftningen om underrättelseinhämtning har förbättrat myndigheternas förmåga att skydda den nationella säkerheten
En redogörelse om underrättelselagstiftningen visar att lagstiftningen om underrättelseinhämtning har förbättrat myndigheternas förmåga att skydda den nationella säkerheten. Redogörelsen innehåller en utredning om hur lagstiftningen om den civila och den militära underrättelseinhämtningen fungerar och hur effektiv och framgångsrik den är.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Boendetjänster för människohandelsoffer kan förbättras genom jämlika och tillgängliga social- och hälsovårdstjänster
Institutet för hälsa och välfärd har utrett det nuvarande servicesystemets beredskap att svara på människohandelsoffers behov av tryggt och stött boende. Utredningen visar att människohandelsoffers mångsidiga behov bör mötas genom att satsa på en helhetlig utveckling av social- och hälsovårdstjänsterna samt ett fungerande samarbete med andra myndigheter och organisationer.

Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo)
Brottslighet 2020-översikten: Brotten ökade med en femtedel under 2020
Den registrerade brottsligheten minskat i Finland under de senaste tio åren, men under 2020 skedde en markant ökning jämfört med tidigare år. Ökningen gällde främst egendoms-, trafik- samt narkotikabrott. Detta framgår i publikationen Brottslighet 2020 från Institutet för kriminologi och rättspolitik (Rikollisuustilanne 2020: Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa, red. Ilari Kolttola).

Polisyrkeshögskolan
Grundläggande information och erfarenheter behövs om polisens och underrättelsemyndigheternas inhämtande av information
Enligt Polisyrkeshögskolans rapport har medborgarna dålig kännedom om polisens och underrättelsemyndigheternas befogenheter på webben. Även sakkunniga önskar mer offentlig debatt om ämnet.

The European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI)
New guide offers tools for public procurement entities in Finland to address the risks of labour exploitation
The European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), has produced a guide for risk management in national supply chains for public procurement agencies in Finland. The guide provides information on of exploitation of migrant workers and human trafficking in Finland, and advice on how to react when cases of labour exploitation are suspected or encountered. Similar guidelines for preventing labour exploitation have not been published before in Europe, which gives Finnish contracting entities a unique opportunity to be forerunners in human rights responsibility matters.

Iceland

Annual crime statistics: preliminary figures
The Icelandic Police has published its annual crime report which shows the preliminary number of crimes in the past year. According to the report there was an increase in reported assaults in Iceland in 2021, mainly domestic abuse which is possibly related to the COVID-19 pandemic.

Organized crime in Iceland: A New report
The National Commissioner of Police has published a new report focused on organized crime in Iceland. The report shows that organized crime focused on money laundering, human trafficking, drug import and other related crime thrives in Icelandic society.

New service portal for victims of sexual offenses
The Reykjavik Metropolitan Police has opened a new service portal for victims of sexual offences. This is an online platform where victims of sexual offences can view the status of the investigation of their case as well as available resources.

Dissatisfaction And Confusion Regarding New Justice Minister And Assistant
Members of congress and the general public have criticized the new minister of justice and his newly appointed assistant. They are considered to have outdated views on women‘s rights and sexual violence and therefore not fit for office.

Norway

Justis- og beredskapsdepartementet
Dokumentoffentlighet i straffesaker
Professor Ragna Aarli har i utredningen kartlagt innholdet av regelverket om innsyn i straffesaksdokumenter for allmennheten og behovet for å endre dette. Utredningen er gjort for Justis- og beredskapsdepartementet.

SSB – Statistics Norway
Når betingelsene er straffen
Det mest utbredte alternativet til både bot og fengsel som straff er helt å lippe noen form for oppfølging eller kontroll. De fleste alternative reaksjoner erstatter milde straffer. Nyere alternativer som ungdomsstraff og narkotikaprogram erstatter i stedet relativt lange fengselsdommer.

Styrker læring om mistenkte barn
Politiets avhørsmetoder har vært gjenstand for en omfattende utvikling de siste 20 årene. I tillegg til den generelle utviklingen (KREATIV), har Politihøgskolen i mange år tilbudt spesialisering rettet inn mot avhør av fornærmede barn. De mistenkte barn har imidlertid «falt mellom to stoler», skriver Asbjørn Rachlew i sin sakkyndige rapport om Silje-saken.

Se aktuelle forskningsnyheter ved Politihøgskolen

Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS)
Se aktuelle saker ved KRUS.

Sweden

Nya lagar som införs i Sverige 2021/2022 inkluderar slopad straffrabatt för ungdomar mellan 18-20 år, agressionsbrott kriminaliseras, och en utökning av möjligheterna att använda tidiga förhör med mer

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023. Regeringen har presenterat ett kraftfullt åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Brottsoffermyndighet: Över hundra projekt får dela på drygt 32 miljoner kronor när Brottsofferfonden fördelar bidrag efter årets andra ansökningsomgång.

Antalet anmälningar om misstänkt människohandel minskade under förra året, men köp av sexuella tjänster via nätet ökade, visar en ny rapport från Polismyndigheten.

Det finns en tydlig koppling mellan bedrägeribrotten och den organiserade brottsligheten, visar en ny rapport. Brottsvinsterna från bedrägeribrotten uppgår till drygt 2 miljarder kronor per år.


3. Publications

Books and anthologies

Granér & Wieslander red. Etiska perspektiv på polisarbete
https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/juridik/juridik—allmant/etiska-perspektiv-pa-polisarbete/

Research articles

Agoff, Fondevila, G., & Sandberg, S. (2021). Cultural stigmatization and police corruption: cannabis, gender, and legalization in Mexico. Drugs : Education, Prevention & Policy, 1–9.

Arnell, Linda, Källström, Åsa & Gunnarsdottir, Hildur (published online 2021) The relative wellbeing of women maltreated as children, Violence Against Women. Doi: 10.1177/10778012211058218.

Asmussen, I. H., Johansen, L. V., Adrian, L., & Holmberg, L. (2021). Forurettede i limbo – retssystemet som et overgangsritual. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(3), 418-433.

Balvig, F. (2021). Introduktion til normer, sociale misforståelser og social pejling. AFFORD.

Balvig, F. (2021). Primus Motor: Kan en mentorordning mindske recidivet for indsatte i danske fængsler?. AFFORD.

Balvig, F. (2022). Hvad er der dog sket med børns og unges risikoadfærd? Udviklingen fra 2001 til 2021 i en middel-kommune i Danmark – med særligt blik på “coronaåret”. AFFORD.

Banafsheh, A., Ellefsen, R. & Sandberg, S. (2021). «Jævla terrorist!» Muslimhets og hverdagsmotstand. I G. Ødegård & W. Pedersen (Red.), UNGDOMMEN (Kap. 14, s. 317–335). Cappelen Damm Akademisk.

Brandt-Christensen, M., Ahle, G., Larsen, T. G., Nitschke, K., & Ibsen, M. (2021). Straf eller behandling – faktorer af betydning for en stigende anvendelse af psykiatriske særforanstaltninger til ikke-sindssyge lovovertrædere i Danmark i perioden 2003-2013. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(3), 452-467.

Ellonen, N., Pitkänen, J., Miller, B.L., Remes, H., Aaltonen, M., Oksanen, A. & Martikainen, P. (2021). Does early drug use-related police contact predict premature mortality and morbidity: A population register-based study. Drug and Alcohol Review.

Foshaugen, M. H. (2021). Sosial kontroll som kriminalitetsforebyggende strategi. I: Demokratiske byrom. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215042763. s. 420-435.

Guia, M. J. & Skilbrei, M-L. (2021). Justice Gaps for Female Migrants. I Fouskas, Theodoros (Red.) Immigrants, Asylum Seekers and Refugees in Times of Crises: A. An International Handbook on Migration and Refugee Studies, Management Policies and Governance, European Public Law Series / Bibliothèque de Droit Public Euro­péen, vol. CXXIV, European Public Law Organization (EPLO), Athens, 860 pp., 2021, ISSN: 2308-8648, ISBN: 978-618-5417-10-9 (SET), ISBN: 978-618-5417-11-6 (A)

Janmyr, M. (2021). Sudanese Refugees and the “Syrian Refugee Response” in Lebanon: Racialised Hierarchies, Processes of Invisibilisation, and Resistance, Refugee Survey Quarterly, 2021.

Janmyr, M. (2021). The 1951 Refugee Convention and Non-Signatory States: Charting a Research Agenda, International Journal of Refugee Law, Volume 33, Issue 2, June 2021, Pages 188–213.

Kaakinen, M., Oksanen, A., Gadarian, S. K., Solheim, Ø. B., Herreros, F., Winsvold, M. S., Enjolras, B. & Steen-Johnsen, K., (2021) Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology, 42(6), s. 1019-1035.

Nadheim, E. (2021). Innsats for kriminalitetsofre: Realitet eller retorikk? Kritisk juss (Online), 47(4), 344–366.

Oskarsson, S., Garcia-Argibay, M., Andersson, A., Kuja-Halkola, R., Latvala, A., D’Onofrio, B.M., Raine, A., Patrick, C.J., Lichtenstein, P., Larsson, H. & Tuvblad C. (2022). Adverse perinatal events and offspring criminal convictions in men and women: A population-based study. Journal of Criminal Justice.

Pedersen, A-J. B., Okholm, M. M., & Balvig, F. (2021). Udsathed for vold og andre former for kriminalitet: Offerundersøgelserne 2005-2020. Justitsministeriets Forskningskontor.

Sandberg, S. & Ibarra Rojas, L. (2021). A farewell to the lone hero researcher: team research and writing. Crime Law Soc Change.

Sandbukt, I. J. (2021). Reentry in Practice: Sexual Offending, Self-Narratives, and the Implications of Stigma in Norway. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.

Sébastien Tutenges, Sveinung Sandberg, Street culture meets extremism: How Muslims involved in street life and crime oppose jihadism, The British Journal of Criminology, 2021; azab117, https://doi.org/10.1093/bjc/azab117

Skov, M., van Mastrigt, S., & Jensen, A. V. (2021). Comparing rape myth acceptance among police trainees and medical students: a preliminary Danish validation of the Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale. Violence Against Women, 10778012211038967.

Spigseth Vestad, M. V. (2021). Mistenksomhetens spiral: Autoktoni og eskalasjonsmomenter i den norske hytteforbudkonflikten. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(3), 468–482.

van Mastrigt, S., & Hartmann, T. (2021). Unges stereotype holdninger til voldtægt: Barrierer i forhold til at gribe ind og mulige forebyggelsesimplikationer. Aarhus Universitet og Det Kriminalpræventive Råd.

Vigh, H., & Sausdal, D. (2021). Global Crime Ethnographies: Three Suggestions for a Criminology That Truly Travels. In The Oxford Handbook of Ethnographies of Crime and Criminal Justice. Oxford University Press.

Weir, M. (2021). Incarcerated women’s cooking and eating practices in a ‘Humane’Danish open prison. Nordic Journal of Criminology, 1-16.