Newsletter – June 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Emeli Lönnqvist

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

Nordic Conference of Criminologists discusses the future of punishment
The annual seminar of the Nordic Research Council for Criminology (NSfK) was held in Hämeenlinna in May. The presentations and discussion conveyed the similarity of problems and solutions in the Nordic countries and concern about the effects of tougher criminal policy.

Blog posts

Restorative justice as alternative punishment: It’s about being tough on crime in a constructive way

5-star hotel, with terrible room service? A digital criminology of prisons featured in Google Maps’ reviews


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Dansk Stalking Center: Online foredrag for fagpersoner
Er du fagperson og ønsker du at blive klogere på fænomenet stalking? Det populære online foredrag ”Hvad er stalking?” afholdes næste gang tirsdag den 29. august kl. 10-11. Foredraget henvender sig til dig, der gennem dit arbejde kommer i berøring med mennesker, der er udsat for eller selv udøver stalking. Til foredraget vil du få den vigtigste viden om stalking og blive klædt på til mødet med mennesker, der er berørt af stalking. Du vil samtidig få viden og information om, hvordan du som fagperson kan gøre brug af Dansk Stalking Centers tilbud.

Webinar “Human Trafficking in the Criminal Justice System: Encounters, Investigative Interviews, and Psychological Control”
On the 21st of June HEUNI hosts the online event “Human Trafficking in the Criminal Justice System: Encounters, Investigative Interviews, and Psychological Control.” This webinar will serve as a resource for professionals seeking a deeper understanding of human trafficking investigations and related crimes.

The Red Socks Movement: A Half Century of Legacy
On September 7, a symposium will be held in Reykjavik, focusing on the enduring impact of the Red Socks Movement.

Nordic Law and Gender Conference 2023: Past-Present-Future
Nordisk internationell konferens arrangerad av Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Konferensen innefattar flera kriminologiskt relevanta streams, inklusive ”Criminal (in)justice? Criminal law studies in times of penal populism” med Ulrika Andersson och Linnea Wegerstad från Lunds universitet. Deadline för abstracts: 30 juni.

Mid-term evaluations

PhD candidate Marina Hiller Foshaugen at the Department of Criminology and Sociology of Law (IKRS) will present her doctorate project. Time and place: Aug. 24, 2023 13.15-15.00, Domus Juridica, Room 8113, UiO.

PhD candidate Rose Elizabeth Boyle at the Department of Criminology and Sociology of Law (IKRS) will present her doctorate project. Time: Oct. 23, 2023 13:14-15.00, Domus Juridica, UiO.

PhD candidate Jan Christoffer Andersen at the Department of Criminology and Sociology of Law (IKRS) will present his doctorate project. Time: Oct. 30, 2023 13.15-15.00, Domus Juridica, UiO.

PhD candidate Pernille Nyvoll at the Department of Criminology and Sociology of Law (IKRS) will present her doctorate project. Time: Dec. 11, 2023 13.15-15.00, Domus Juridica, UiO.

Podcast

Podcast af My Law: Story Hvad er en æresrelateret forbrydelse
Æresrelaterede forbrydelser og negativ social kontrol kan indebære overtrædelse af en række forskellige paragraffer i straffeloven. Men hvad er æresrelaterede forbrydelser for en kriminalitetstype? Og hvordan hænger negativ social kontrol sammen med det æresrelaterede område? Hvem er ofrene? Hvem begår overgrebene? Hvordan arbejder centrale aktører med forebyggelse og efterforskning og hvor kan man som offer søge hjælp? I denne serie undersøges, hvordan vi kan forebygge, at flere bliver ofre for æresrelaterede forbrydelser og negativ social kontrol.

Podcast af ROCKWOOL: Konsekvenser af gruppekriminalitet i nærområder
Flygtningebørns udvikling er stærkt præget af de områder, hvor de vokser op og bor, og det påvirker sandsynligheden for, om de bliver kriminelle, når de bliver ældre. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

The Sociology Podcast: Examining the Decline of Political Trust in Developed Democracies
In this podcast, Sigrún engages in a conversation with Viktor Orra Valgarðsson, a postdoctoral fellow specializing in political science. Valgarðsson’s research focuses primarily on the erosion of political trust within developed industrialized nations.

Kriminologene on Apple Podcasts.

Vacancy

Stilling ledig i finansafdelingen, Færøernes Politi
Frist at søge stillingen er 23. juni.

Universitetslektor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Ved Det juridiske fakultet er det ledig et treårig vikariat i 100 % stilling som universitetslektor. Flere faste vitenskapelige ansatte vil de neste årene lede store eksterne forskningsprosjekter og instituttet ansetter en lektor for å dekke dette midlertidige behovet for mer undervisningsressurser.

PhD or Postdoctoral fellowship in Criminology or Sociology of Law
One PhD fellowship or Postdoctoral fellowship is available to undertake research as part of the project “Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports” (JustExports). The candidate will work closely together with project leader Kjersti Lohne at the Department of Criminology and Sociology of Law. The candidate will be able to work on cutting-edge research topics and get access to an international and interdisciplinary network of high expertise.

PhD student in Criminology (Department of Criminology, Stockholm University)
The Department of Criminology at Stockholm University announces doctoral studentships in Criminology. Closing date: 2023-09-10. Länk till annonsen på svenska.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Uddannelse til indsatte
Den uddannelsespolitiske tænketank Perspektiv er udkommet med rapporten Uddannelse til indsatte. Rapporten kortlægger indsattes egne oplevelser, kritikker og tanker om uddannelse under varetægt og afsoning. Undersøgelsen er den største af sin slags i mere end et årti, og knapt 40 % af alle indsatte i de danske fængsler og arrester har deltaget. Udover rapporten er Tænketanken Perspektiv også udkommet med kataloget Bedre uddannelse til indsatte, der med udgangspunkt i rapportens fund kommer med en række anbefalinger til, hvordan indsattes adgang til og forhold for uddannelse kan styrkes.

Ekspertpanel kommer med tiltag, der skal styrke og forbedre forholdene for ofre og vidner
Ofre for kriminalitet skal mødes med forståelse, og det skal være trygt, når man vidner i en straffesag. Siden december 2021 har et ekspertpanel undersøgt, hvordan ofres og vidners møde med retssystemet kan forbedres. Panelet har nu afleveret sin anden og sidste afrapportering, som indeholder seks anbefalinger om ofres og vidners forhold. Panelet anbefaler bl.a., at politiet og anklagemyndigheden bør udarbejde en digital indgang, hvor ofre og vidner kan få adgang til relevant vejledningsmateriale, så de er bedre klædt på til mødet med retssystemet. Derudover anbefales det, at advokatbranchen undersøger, om det kan gøres mere attraktivt at være bistandsadvokat, så antallet af bistandsadvokater øges, og ofrene får en mere kvalificeret bistand. Det anbefales også, at retsbygninger fremover bliver bedre indrettet med særligt sårbare vidner, herunder børn og unge, for øje.

Enigt Folketing styrker indsatsen mod hooligans
Det skal være trygt for børnefamilier og andre tilskuere at komme på stadion. Derfor har et enigt Folketing vedtaget et lovforslag, som skal styrke indsatsen mod hooligans. Lovforslaget giver blandt andet politiet mulighed for at bortvise personer fra stadionområdet, hvis de udviser utryghedsskabende adfærd i forbindelse med højrisikokampe. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2023.

Ny kortlægning: Stigning i misbrug af opioider blandt unge i flere kommuner
SSP-samrådet har efter anmodning fra Sundhedsstyrelsen foretaget en kortlægning af misbruget af opioider blandt børn og unge i landets kommuner. Knap 25 procent af de kommuner, der har medvirket, rapporterer om en stigning i misbruget. Regeringen vil nu sammen med de relevante myndigheder vurdere, hvilke tiltag der bør iværksættes på området.

’Vold i barndommen. Voksne danskeres erfaringer med vold i barndomshjemmet’
Rapporten giver viden om voksne danskeres erfaringer med vold i barndommen, herunder omfanget af vold fra forældre, og hvordan volden varierer mellem aldersgrupper. Rapporten viser blandt andet, at historiske forskelle i opdragelsesnormer og lovgivning kommer til udtryk gennem forskelle i voldserfaringer mellem generationer.

’Går vold i arv? En kvalitativ undersøgelse af betydningen af vold i opvæksten for familielivet som voksen’
Om og hvordan vold kan gå i arv, er kun sparsomt belyst i Danmark. Formålet med denne rapport er derfor at undersøge, hvilke forhold der har betydning for, om vold i opvæksten gentager sig i voksenlivet. Undersøgelsen er baseret på interview med 16 kvinder og mænd, der i spørgeskemaundersøgelsen ’Vold i Danmark 2021’ angiver at have været udsat for vold i barndommen. Rapporten finder fire forhold i respondenternes liv, der fungerer forebyggende, fordi de tilsammen og over tid begrænser de følgevirkninger, som kan øge risikoen for vold i voksenlivet. Rapporten henvender sig til beslutningstagere, forskere og praktikere, som ønsker nye indsigter i, hvordan vold i familien kan forebygges.

Styrket samarbejde skal bygge bro mellem livet inden og uden for fængselsmurene
Kriminalforsorgen er klar med en ny strategi, der skal styrke samarbejdet med civilsamfundsorganisationerne. Strategien er lavet med tæt inddragelse af en række civilsamfundsorganisationer og kan bidrage til, at flere indsatte hjælpes til et kriminalitetsfrit liv. Strategien er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-25 og skal ses som et vigtigt supplement til det kriminalitetsforebyggende arbejde i kriminalforsorgen.

Tidlige tegn på æresrelaterede konflikter
Kvinder, der indskrives på et krisecenter målrettet æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, er mere socialt udsatte end andre kvinder med samme etniske og kulturelle baggrund. Det viser VIVEs undersøgelse af karakteristika ved de personer, der er i perioden 2005-2019 har været indskrevet på et RED Safehouse.

VIVE undersøger vold mod udsatte sexsælgere
Vold er et vilkår for størstedelen af socialt udsatte sexsælgere. Typisk opfatter sexsælgerne volden som et individuelt problem, som de holder for sig selv. I forskningsprojektet ’Vold som vilkår’ undersøger VIVE, hvilke sexsælgere der er i særlig risiko for at blive ofre for vold, hvem der udøver volden, samt hvilke dynamikker der påvirker sexsælgernes mulighed for at søge hjælp og støtte i forbindelse med voldsepisoder.

Rigsadvokaten styrker overblikket over hadforbrydelser
Med flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 er der sat fokus på at styrke indsatsen mod hadforbrydelser. En ny forelæggelsesordning og en oversigt over domme, hvor straffen er skærpet som følge af et helt eller delvist hadmotiv, skal skabe bedre overblik over hadforbrydelser i Danmark.

Faroe Island

Retten på Færøerne åbent hus
2. juni var åbent hus hos Retten på Færøerne, i forbindelse med kulturnat i Thorshavn. Der blev udført processpil, hvor tilhørende kunne afprøve rollen som domsmænd.

Færøernes chefanklager i Kraksbog 2023 – 2024
Katrin Thorsvig Hansen er chefanklager ved Færøernes politi. Betingelsen for optagelse er, at man er fagligt dygtig og anerkendt inden for sit område og dermed har en markant, positiv indflydelse på det danske samfund.

3 års fængsel for seksuelle overgreb mod barn
Dom afsagt 6. juni 2023. Tiltalt dømt 3 år fængsel for 6 forhold, for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med biologisk barn under 12 år.

Nyuddannet færøsk anklager
2. juni 2023, blev Sarah Ann Bjarnadóttir Vinther, den næste anklager, der har taget uddannelsen på Færøerne. Hun har under sin uddannelse, arbejdet som anklagefuldmægtig hos anklagemyndigheden ved Færøernes politi.

Spørgeskema undersøgelse om alkohol, rygning og rusmidler
Kvantitativ undersøgelse af 1290 elever på landets gymnasier og tekniske skole er udført, for anden gang. Undersøgelsen spørger ind til mental sundhed, fysisk aktivitet, skærmbrug, samt alkohol, rygning og rusmidler. Første gang den blev udført, var i 2021, hvor fleste resultater sammenlignes med.

Færøernes Politi på Kulturnatten 2. juni
Færøernes politi deltog ved at vise deres forskellige køretøjer og båd, samt andet udstyr, våben og uniformer. Også oplyste de om deres arbejde og om politiuddannelsen. Se billeder fra dagen, på politiets Facebook side

3 års betinget straf og udvisning for hvidvaskning
En hollænder blev taget i lufthavnen på vej ud af landet, med en del penge han ikke kunne redegøre for. 5. juni blev dommer afsagt om udvisning og betinget dom.

Fund af 10 kg hash, 3 personer er sigtet i sagen
Politiet og toldvæsnet fandt 24. maj stor mængde hash i personbil. 2 personer er sigtet i sagen, to mænd og en kvinde. Kvinden er løsladt, men fortsat sigtet.

31 årig færing, sigtet for drab
Færingen er bosiddende i Danmark, og under grundlovsforhør 7. aug. Sidste år, erkendte hans sig skyldig i drab af en 60 årig kvinde. Manden er også sigtet for andre forhold og anklagemyndigheden anbefaler forvaring på psykiatrisk afdeling.

Finland

Justitieministeriet
Projekt söker bästa praxis för att bekämpa människohandel som riktar sig mot barn
Vid justitieministeriet inleds ett projekt för att utveckla den praktiska verksamheten för att förebygga och minska människohandel och våld mot barn. Syftet med det ettåriga projektet för att hitta bästa praxis i Östersjöländerna för kampen mot människohandel och våld mot barn.

Utredning: komplex utsatthet ligger bakom hatbrott
De som begår hatbrott har i allmänhet en svag socioekonomisk bakgrund. Detta framgår av en färsk utredning som justitieministeriet beställt, som ger ny information om vem som begår hatbrott. Enligt utredningen utgör de som begår hatbrott inte en enhetlig grupp. Motiven varierar och hatbrotten återspeglar samhälleliga händelser i miljöerna där de äger rum. Ackumulerad utsatthet och fördomsfulla attityder är dock en gemensam nämnare. Största delen av dem som begår hatbrott är unga män som ofta också har annat brottsligt beteende i bagaget.

Förebyggande av brott kräver bestående finansiering, ett mer omfattande samarbete och samordning i välfärdsområdena
Slutrapporten för justitieministeriets projekt för brottsförebyggande har publicerats. Inom projektet utvecklades program för förebyggande och avbrytande av vålds- och sexualbrott samt verksamhetsmodeller för unga som uppvisar symptom genom att begå brott. Enligt rapporten tryggas de olika stödåtgärder som behövs för att förebygga brottslighet och ingripa i ungdomsbrottslighet genom mer bestående, kända och rikstäckande projekthelheter. Detta är viktigt med tanke på beaktandet av klienternas likabehandling och deras mångfasetterade problem.

Förslag till utveckling och utvidgning av medlingsverksamheten
En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har utrett nuläget i fråga om medling och andra alternativa konfliktlösningsmetoder och eventuella behov att utveckla lagstiftningen. I arbetsgruppens rapport har man också bedömt behovet av fortsatt medling vid våld i nära relationer och av nationell samordning av medlingsverksamheten.

Inrikesministeriet
Fortsatt starkt förtroende för polisen i Finland
Cirka 91 procent av dem som svarade på enkäten Polisbarometern berättade att de har rätt så stort eller mycket stort förtroende för polisen. Största delen av svarspersonerna upplevde att polisen bär ansvaret för den allmänna ordningen och säkerheten, men en del oroar sig över brottsligheten. Den färska polisbarometern beskriver på ett mer omfattande sätt än tidigare finländarnas bedömningar av polisverksamheten och av läget i fråga om Finlands inre säkerhet.

Utbildning och ökad medvetenhet främjar avslöjandet och identifieringen av människohandel
En utredning som inrikesministeriet beställt granskade betänketiden för offer för människohandel under vilken offren kan besluta om de tänker samarbeta med myndigheterna för att de som misstänks för människohandel ska kunna gripas. Dessutom utreddes hur misstanke om försäljning av sexuella tjänster tillämpas som grund för avvisning.

Finnish institute for health and welfare
Wastewater study: regional differences in the use of drugs increasing, cocaine consumption is on the rise in the Helsinki Metropolitan Area
Regional differences in substance abuse are increasing as demonstrated by THL’s recent wastewater study. In the Helsinki Metropolitan Area and in its vicinity, the overall use of drugs is increasing and cocaine is used more than amphetamine. In other parts of Finland, the use levels have remained more even and amphetamine is used more than cocaine.

Polisyrkeshögskolan
Utredning: Myndigheternas utlämnande av uppgifter på eget initiativ kunde förbättras genom lagberedning
Ny utredning erbjuder konkreta utvecklingsförslag för regleringen av myndigheternas utlämnande av uppgifter på eget initiativ. På så sätt kan man effektivare bekämpa brott samt upprätthålla och främja säkerheten.

Brottspåföljdsmyndigheten
Brottspåföljdsmyndigheten startar rehabilitering i virtuell verklighet — de intagna får öva för vardagssituationer
Brottspå­följds­myn­dig­he­ten har an­vänt pro­gram­va­ror för vir­tu­ell verk­lig­het i re­ha­bi­li­te­ran­de syf­te se­dan 2019. Nu star­tar myn­dig­he­ten en ny re­ha­bi­li­te­ring i vir­tu­ell verk­lig­het i sam­ar­be­te med fö­re­ta­get Vir­tu­al Dawn. Med hjälp av pro­gram­men går det att öva för si­tu­a­tio­ner som den in­tag­ne kom­mer att stäl­las in­för ef­ter att han el­ler hon släppts.

Greenland

Livstidsfanger: Skildring af to grønlandske fanger
En ny dokumentar viser to fanger med grønlandsk baggrund, der har siddet indespærret i Danmark i mere end 35 år, som stadig kæmper for at komme ud.

Lige løn- og ansættelsesvilkår for politiet og anstaltsbetjente
Politi- og anstaltsbetjente skal have lige løn- og ansættelsesvilkår som i resten af Rigsfællesskabet.

Iceland

Iceland suspends embassy operations in Moscow
The Minister of Foreign Affairs of Iceland has decided to suspend operations of the Embassy of Iceland in Moscow from August 1st. Furthermore, Iceland has requested that Russia limit the operations of its Embassy in Reykjavík.

Iceland becomes a member of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
On May 16th, Iceland became a formal member of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE). The Centre focuses on education, publication, research, and analysis in the areas of cyber defence and cyber security.

New Indictment in Icelandic Terrorism Case
The district prosecutor has made the decision to issue a revised indictment in the ongoing terrorism case involving two individuals accused of planning acts of terrorism in Iceland. The previous charges were dismissed by both the district court and the National Court.

Norway

Endringer i rettshjelpsordningen: Flere får offentlig støtte til rettshjelp
Regjeringen foreslår endringer i rettshjelploven slik at flere kan få rettshjelp dekket av staten. Forslaget vil fjerne de skarpe skillene mellom parter med relativt lik økonomi og sikre at ordningen ikke svekkes over tid. Forslaget er regjeringens første deloppfølging av Rettshjelputvalgets NOU 2020: 5 Likhet for loven.

Regjeringen lanserer tiltaksplan for å sikre valget
Regjeringen lanserer 16 tiltak som samlet sett skal forebygge og hindre uønsket påvirkning ved kommunestyre- og fylkesvalget i september.

Returstrategi for perioden 2023 – 2029
Retur av personer uten lovlig opphold i Norge er et sentralt virkemiddel for å nå et av hovedmålene for justissektoren om kontrollert og bærekraftig innvandring. Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en ny returstrategi for perioden 2023 – 2029.

Utvalgsleder sier PST «tok helg» etter varsel fra E-tjenesten
Fredagen før terrorangrepet i Oslo sentrum, fikk PST se bilde av det brennende pride-flagget på Arfan Bhattis Facebook. Så gikk PST hjem for helgen, sier utvalgslederen.

Sweden

Fler som deltar i kriminella nätverk ska dömas – en ny utredning tillsätts
Pressträff med justitieminister Gunnar Strömmer om nya åtgärder mot de nya kriminella gängen.

Begränsningar av möjligheten till villkorlig frigivning och kriminalisering av rymning – nya och förändrade uppdrag till utredning om förstärkt samhällsskydd
Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till den pågående utredningen Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall i brott. Utredningen får nya uppdrag och vissa av de befintliga uppdragen skärps. Utredningen ska bland annat lämna förslag om att villkorlig frigivning som huvudregel inte ska beviljas och lämna förslag om kriminalisering av rymning.

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel
Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ger de brotts­bekämpande myndigheterna större möjlig­heter att använda hemliga tvångsmedel. Syftet är att de brottsbekämpande myndig­heterna mer effektivt ska kunna förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott.

Lättare att hitta polisforskning via Brå
Sedan några år tillbaka arbetar Brottsförebyggande rådet, Brå, med att sammanställa polisforskning. Det har resulterat i en samling med över 600 publikationer om svensk polis. Nu lanserar Brå en sektion för polisforskning på hemsidan bra.se, och förhoppningen är att det ska göra det lättare att söka i Brås samling. Samlingen uppdaterades nyligen med forskning för 2022.

Kriminalvårdens kapacitetsbehov till följd av Tidöavtalet
Regeringen gav i slutet av förra året Kriminalvården ett kompletterande kapacitetsuppdrag med anledning av Tidöavtalet. Nu har uppdraget slutrapporterats.

Internationell postdok från vetenskapsrådet till Tea Fredriksson
Tea Fredriksson är en av tre forskare vid Stockholms universitet som beviljats Vetenskapsrådets internationella postdok med projektet «Platsbundna fängelseberättelser: En kriminologisk studie av nordiska fängelsemuseum».

«Kontraproduktivt med sänkt straffålder»
Regeringen och Sverigedemokraterna vill sänka straffåldern för att minska gängkriminaliteten. Felipe Estrada, professor i kriminologi, menar att det kan leda till motsatt effekt.

How could Sweden put an end to its deadly wave of gang crime?
Professor Felipe Estrada intervjuades av The Local om våldsutvecklingen och kriminalpolitiken.

Henrik Tham om Utredningen om förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall
Debattartikel av Henrik Tham i Tidsskrift för Kriminalvård om tilläggsdirektiven för Utredningen om förstärkt samhällsskydd och en minskad risk för återfall, och om olika kreativa sätt att fylla fängelserna på.

«Regeringens kriminalpolitik är en oriktad hagelsvärm»
Tidöavtalets kriminalpolitik är naiv och ineffektiv, men än värre är att den innebär onödigt höga nivåer av repression mot medborgarna. Om nu regeringen ska satsa stora resurser på att minska brottsligheten är allmänna straffskärpningar helt fel sätt att nå dit, skriver före detta rikspolischefen Sten Heckscher och Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Mia Edwall Insulander om Advokatsamfundets syn på Tidöavtalets kriminalpolitiska förslag och rättssäkerheten
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander var gäst i SVT:s program ”30 minuter” den 25 maj. Hon svarade på frågor om Advokatsamfundets syn på kriminalpolitiska förslag i enlighet med Tidöavtalet och vad förslagen innebär för rättssäkerheten.


4. Publications

Books and anthologies

Oskarsson, S. & Strand, S. (2023). Intimate Partner Violence in Same-Sex Relationships. In: Shackelford, T.K. (eds) Encyclopedia of Domestic Violence. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85493-5_641-1

Research articles

Annemette Nyborg Lauritsen og Mette Rømer: ”Fra nedsendt til bortdømt – om Grønlands psykisk syge foranstaltningsdømte i Danmark”. I: Social Kritik 168/2023

Annemette Nyborg Lauritsen: ”Untold Stories Inside the Walls”. I: Untold Stories from Fieldwork, Edited by Peter Berliner, Ilisimatusarfik.

Fondevila, G. & Sandberg, S. (2023). The “new” crimes of pandemics: observations and insights from Latin AmericaSecurity Journal.

Flyghed, J. (2023). Conscription Refusal as Political Resistance. Journal of Resistance Studies, 1(9), 10–29.

Goyes, D. R., & Sandberg, S. (2023). The soundtrack of criminal careers: On music, life courses and life stories. Theoretical Criminology.

Hannerz, E., Burcar Alm, V. & Wästerfors, D. (2022). Accomplishing Reality Media: The Affective Lure of Online Crime Discussions. Cultural Sociologyhttps://doi.org/10.1177/17499755221113944

Kruse, A. E., Helseth, H. & Korkmaz, S. (2023). Callous Lovers and Frightening Victims: How emotional contradictions affect young people’s navigation of sexually abusive relationshipsNordic Journal of Criminology.

Krüsselmann, K., Aarten, P., Granath, S., Kivivuori, J., Markwalder, N., Suonpää, K., Thomsen, A.H., Walser, S. & Liem, M. (2023). Firearm Homicides in Europe: A comparison with non-firearm homicides in five European countries. Global Crimedoi.org/10.1080/17440572.2023.2211513

Lentz, L. W. (2023). Secret Police Investigations on the Internet. Based on: Lene Wacher Lentz. Secret Police Investigations on the InternetOriginal title: Politiets hemmelige efterforskning på internettetArticle based PhD dissertation, Aalborg Universitetsforlag.

Lundeberg, I. R. & Smith, P. S. (2023). Kjønn, soningsforhold og helseutfordringer i fengselKritisk Juss.

Munksgaard, R. (2023). Building a case for trust: reputation, institutional regulation and social ties in online drug markets. Global Crime24(1), 49-72.

Prieur, A. (2023). Rettens begrænsede muligheder som problemløserSocial Kritik: Tidsskrift for social analyse & debat35(168), 64.

Saarikkomäki, E. Solhjell, R. & Wästerfors, D. (2023) Dealing with police stops: how young people with ethnic minority backgrounds narrate their ways of managing over-policing in the Nordic countries, Policing and Society. doi.org/10.1080/10439463.2023.2216838

Sandbye, C. R., van Mastrigt, S., Gade, C. B. N., Mogensen, S. A. I., & Christensen, S. R. B. (2023). To Refer or Not Refer? Police Discretion and Morality in the Danish Victim-Offender Mediation Programme. Abstract fra NSfK Research Seminar 2023, Hämeenlinna, Finland.

Schoultz, I., Spanger, M., Jokinen, A., Økland Jahnsen, S., Muhire, H., & Pekkarinen, A.-G. (2023). Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases. International Review of Victimologyhttps://doi.org/10.1177/02697580231174912

Smith, P. S. (2023). ‘Toxic masculinity’ og straffepolitik – om den politiske brug af retsfølelsen og konsekvenserne for det danske samfundSocial Kritik.

Törnqvist, N. & Wettergren, Å. (2023). Epistemic emotions in prosecutorial decision making. Journal of Law and Society, 1– 23. https://doi.org/10.1111/jols.12421

Book review

Sandberg, S. (2023). Book Review: Carceral Communities in Latin America: Troubling Prison Worlds in the 21st Century by Darke, S., Garces, C., Duno-Gottberg, L., & Antillano, A.; Prisons, Inmates and Governance in Latin America by Sozzo, M. Punishment & Society.

Dissertations

Kaila, M. (2023). Essays on Crime, Punishments, and Inequality. Doctoral dissertation. University of Helsinki.

Tanskanen, M. (2023). Criminological Perspectives into Intimate Partner Violence: Uncovering Commonalities between Partner Violence and General Crime. Doctoral dissertation. University of Helsinki.


5. Reports

Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
Justitsministeriets seneste offerundersøgelse tyder på, at samtykkelovgivningen har sat gang i en ændret opfattelse af, hvad der er voldtægt. Undersøgelsen viser samtidig, at markant flere kvinder oplever at blive udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, andre seksuelle krænkelser og partnervold end mænd. Generelt er bekymringen for kriminalitet fortsat meget lav i befolkningen.

New Report on Domestic Abuse in Iceland
The National Commissioner of the Icelandic Police has recently published a comprehensive report on domestic abuse in Iceland. The findings reveal that half of the perpetrators and victims of domestic violence in Iceland are under the age of 36.

NOU 2023: 17 Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid
Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt for å vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene. Kommisjonen har lagt frem sin utredning.

Arbeidslivets behov for digital sikkerhetskompetanse frem mot 2030
Utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) for Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapport fra 25. juni-utvalget: Evaluering av PST og politiet
Utvalget som fikk i oppdrag å evaluere PSTs og politiets håndtering av skytingen i Oslo den 25. juni 2022 har lagt frem sin rapport.

Rapport fra Koordineringsenheten mot menneskehandel.
Rapporten er ment å danne grunnlag for kunnskapsbaserte prioriteringer og målrettede tiltak, både for ansvarlige myndigheter og organisasjoner som skal forebygge og bekjempe menneskehandel.

Rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo
Den nye rapporten om Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2022 er lansert i SALTO-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt.

Uppföljning av sluta skjut. En strategi för att minska det grova våldet i Malmö.
Ivert, A-K. & Mellgren, C. (2023). Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Tidigare belastningar bland personer som lagförts för innehav eller bruk av narkotika i huvudbrott. Brottsförebyggande rådet (2023). Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Grov fridskränkning mot barn. Rapport 2023:6.
Brottsförebyggande rådet (2023). Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Skolfaktorers betydelse för om ungdomar begår våldsbrott. Kortanalys 4/2023.
Brottsförebyggande rådet. (2023). Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2022.
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen & Tullverket. (2023). Stockholm: Åklagarmyndigheten.


6. Statistics

Færre 18-årige dømmes efter straffeloven
Blandt mænd, der blev født i 1993, var der mere end 8 pct., der som 18-årige havde fået en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven. For de efterfølgende fødselsårgange er andelen, der er blevet dømt ved alderen 18 år, generelt blevet mindre og mindre, og for mænd født i 2003 var andelen nede på mindre end 5 pct. Andelen af dømte 18-årige mænd har dog været nogenlunde stabil for de yngste fødselsårgange. Blandt kvinder er andelen på et betydeligt lavere niveau, men også her har andelen generelt været faldende jo yngre fødselsårgang.

Monthly Crime Statistics Released by Reykjavik Metropolitan Police

Statistikk over administrative sanksjoner
Publikasjonen gir en oversikt over hva som finnes av statistiske kilder for administrative sanksjoner og hva disse kildene kan si om utbredelsen av slike sanksjoner.

Flere anmeldte tyverier og bedragerier
SSB har publisert ny statistikk over anmeldte lovbrudd og ofre fra 2022.

KOS 2022 – Kriminalvård och statistik
I publikationen Kriminalvård och statistik (KOS) 2022 hittar du sammanställd statistik som ger en övergripande, beskrivande och aktuell bild av Kriminalvårdens verksamhet i anstalt, häkte och frivård.

Lagföring, kriminalvård och återfall i brott (Brottsförebyggande rådet)
Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.