Newsletter – March 2022

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. Vancancies
  4. News from the Nordic countries
  5. Publications
  6. Reports
  7. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Tobias Kammersgaard
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please conctact the Chair or the secretariat.

The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.


1. News from the secretariat

This week, the council meeting was held in Stokcholm. The applicants for gants will receive an answer from us within the next week.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

The Stockholm Criminology Symposium: The main theme for 2022 Stockholm Criminology Symposium is understanding the mechanisms that cause crime and promote desistance from crime.

SSP står for konference den 20 april i Keldan, med oplægsholder Line Melvold, med fokus på børnerettigheder, psykisk velvære og livsmestren. Se mere her.

Konferanse: Forskningskonferanse på Politihøgskolen. Tema for forskningskonferansen er: «Politimøter i ulike samfunn». Konferansen holdes fysisk 2. og 3. juni.

30th Nordic Sociological Association Conference held at the University of Iceland, Reykjavik, 10 – 12 August 2022. Call for papers for the 30th NSA conference in Reykjavik has been extended until March 20. This year’s theme is: Myths and Realities of the Nordic Welfare State.

International Conference: Democracy in a Digital Future Conference on the challenges of digital technologies for democracy, equality and the rule of law will be held electronically and in Harpa Conference Center in Reykjavík 25–26 March 2022.

The Sociology Podcast – Harm Reduction. Svala Ragnheiðar-Jóhannesardóttir, a leading harm reduction specialist, discusses the harm reduction ideology which has been implemented in Iceland and future development in harm reduction.

Podcast: ‎Kriminologene on Apple Podcasts. Nye episoder med blant andre Nina Jon.

Sök projektmedel! Brottsoffermyndigheten finansierar forskning och brottsofferinriktade projekt med hjälp av medel från Brottsofferfonden. Det går att ansöka senast den 1 april


3. Vacancies

Postdoctoral Research Fellowship on Scandinavian foreign policy and criminal justice exports. A Post-Doctoral Research Fellowship in Criminology and/or Sociology of Law is available, to undertake research as part of the project “Promoting Justice in a Time of Justice: Scandinavian Penal Exports” (JustExports). Deadline: 07/04/2022.

Assistant Professor in Criminology at Department of Sociology and Social Work, Aalborg University. Deadline: 21/03/2022.


4. News from the Nordic countries

Denmark

Flertal i Folketinget vedtager nye regler for logning
Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget lov om revision af de danske logningsregler. Revisionen skal være med til at sikre, at politiet og anklagemyndigheden inden for rammerne af EU-retten i videst muligt omfang kan anvende det centrale redskab – som loggede teleoplysninger er – til effektiv kriminalitetsbekæmpelse.

Folketinget har vedtaget at kriminalisere identitetsmisbrug
Et bredt flertal i Folketinget vedtaget, at identitetsmisbrug skal kriminaliseres. Dermed er der et politisk flertal for at sætte ind over for, at uskyldige ofre får misbrugt eller stjålet deres identitet på nettet.

Nyt lovforslag skal bane vejen for at sende udvisningsdømte til afsoning i Kosovo
Justitsminister Nick Hækkerup har sendt et lovforslag i høring, der udmønter den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen, som blev indgået i december 2021. Lovforslaget indeholder bl.a. en lang række ændringer, der skal gøre det retligt muligt at sende udvisningsdømte til afsoning i Kosovo.

Nyt lovforslag skal sikre en bedre hverdag i landets fængsler
Den 15. december 2021 blev et flertal i Folketinget enige om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi de næste fire år. Aftalen er et tiltrængt løft, da kriminalforsorgen i dag oplever store udfordringer med mange indsatte og mangel på fængselsbetjente. Flere af aftalens tiltag kræver dog en lovændring, før de kan træde i kraft. Justitsminister Nick Hækkerup har sendt et lovforslag i høring fredag d. 4 marts, og direktør i kriminalforsorgen Ina Eliasen er ikke i tvivl om, at flere af tiltagene vil bidrage til, at hverdagen i landets fængsler og arrester bliver bedre for både ansatte og indsatte.

Mange danskere kender til partnervold i deres nære omgivelser
Næsten hver anden dansker kender en person, der har været udsat for partnervold. De fleste ønsker at hjælpe den voldsudsatte, men det kan være svært og fyldt med dilemmaer at træde til og hjælpe personer i et voldeligt forhold. Det fremgår af en rapport, hvor VIVE har undersøgt danskernes kendskab til partnervold.

Fars fængselsstraf øger risikoen for ikke at gennemføre grundskolen
Risikoen for, at børn ikke gennemfører grundskolen, forøges betydeligt, hvis deres far får en ubetinget fængselsstraf fremfor samfundstjeneste eller alkoholistbehandling. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der har undersøgt, hvordan fædres fængsling påvirker deres børns uddannelse.

Hver anden betjent påvirkes psykisk af jobbet
Et dansk forskningsprojekt er ved at undersøge, hvad der belaster politifolk i deres arbejde. De foreløbige tendenser viser, at det ikke kun er fysiske voldsomme hændelser, der påvirker. Underretninger og håndtering af psykisk syge kan også påvirke mentalt. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet står for forskningsprojektet.

DEBAT: Det er afgørende, at kvinderne får faglig hjælp, når de rækker ud.
Ledere af det ambulante rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder “Sig det til nogen” i hhv. København, Randers, Ringsted, Holstebro og Kolding skriver i dag i Politiken, at det er afgørende, at voldsramte kvinder bliver mødt med den rette faglige hjælp, når de rækker ud. Men halvdelen af de kvinder, som kontakter tilbuddet, har tidligere opsøgt hjælp uden at få den. Det skyldes mangel på den rette voldsfaglige viden.

DEBAT: Det er værre at udnytte mennesker som sømænd end som sexarbejdere, er signalet i ny lov
Når regeringen insisterer på, at den nye lov om menneskeudnyttelse ikke skal omfatte tvangsprostitution, vil bagmænd kunne idømmes seks års fængsel for at tvinge mennesker til køkkenarbejde, men stadig kun fire år for at tvinge kvinder til sexslaveri, skriver lederne af Kvinderådet, Reden International og Institut for Menneskerettigheder i dette debatindlæg.

Faroe Island

Lagtinget- lovforslag til behandlinger.
17 feb. blev lovforslaget om at indføre børneattester vedtaget til første behandling.
Lovforslaget LM-081/2021 omhandlende samleje med børn under 15 år, skal betragtes som voldtægt, er klart til første behandling i Lagtinget den 10 marts. Se lovforslaget her
Også lovforslaget LM-066/2021 om at kriminalisere psykisk vold, skal til første behandling 11 marts.

Politiet oplyser via Facebook
Politiet har 1 marts, delt video fra overvågningskamera, hvor de efterlyser vidner til voldsomt slagsmål. Også oplyser de den 7. marts, at øvelser vil forekomme hos politiet rundt i Thorshavn frem til kl. 18:00. Link til politiets facebook her.

Finland

Justitieministeriet
Det finns utmaningar när det gäller tillämpningen av bestämmelser om människohandel och tillämpningspraxisen är inkonsekvent genom straffprocessen
En grupp forskare vid Helsingfors universitet har utrett tillämpningspraxisen vid människohandelsbrott och anslutande brott. Enligt utredningen finns det fortfarande utrymme för förbättringar när det gäller förståelsen om arten av brott som hänför sig till människohandel samt uppfattningen om syftet och innehållet avseende lagstiftningen om människohandelsbrott.

En harmonisering av bekämpningen av korruption och penningtvätt bör övervägas
Enligt en utredning som Polisyrkeshögskolan gjort tar sig bekämpningen av korruption och penningtvätt fortfarande ganska olika former, även om fenomenen är klart kopplade till varandra. Skillnaderna i bekämpningen av korruption märktes förutom mellan de nordiska länderna också mellan olika myndigheter och företag. Enhetligare praxis och effektiva verktyg hjälper till att utveckla en trygg verksamhetsmiljö såväl nationellt som internationellt.

Ingripande i internationella mutfall är en utmaning
En forskargrupp vid Lapplands universitet utredde hur bestämmelser om mutbrott som gäller mutande av utländska tjänstemän har tillämpats i rättspraxis. Utredningen visar att den rättsliga behandlingen av fall av mutbrott i samband med internationell affärsverksamhet är förknippad med olika utmaningar som hänför sig till strafflagstiftningens omfattning, formuleringen av bestämmelser, tillgången till bevis och beviströskeln.

Kostnaderna för polisverksamheten har stigit snabbare än anslagsnivån
En extern utredning har kartlagt användningen av polisens anslag och bedömt varför polisens anslag, som stigit varje år från 2017 till 2021, inte är tillräckliga i förhållande till polisens utgifter och uppgifter. Av utredningen framgår att de snabbast växande utgiftsposterna är utgifter för lokaler och IKT. Utredarna föreslår att polisens finansiering ska fördelas noggrannare än i nuläget samt att det inrättas en samarbetsgrupp för ekonomiska frågor inom polisen.

Brottspå­följds­myn­dig­he­ten
Anstaltssäkerhet förbättras genom att inrätta avdelningar med intensifierad övervakning i fyra fängelser
Brottspå­följds­myn­dig­he­ten in­för av­del­ning­ar med in­ten­si­fi­e­rad över­vak­ning där fång­ar som även­ty­rar an­stalts­sä­ker­he­ten fram­gent kom­mer att pla­ce­ras. Det blir sam­man­lagt 12 av­del­ning­ar med to­talt 134 plat­ser som ska tas i bruk steg­vis med bör­jan den 1 mars. Ett av må­len är att be­käm­pa or­ga­ni­se­rad brotts­lig verk­sam­het un­der fäng­el­se­ti­den.

National Police Board
A new report by the police analyses the factors underlying violent crime committed by underage juveniles. The results of a recent study by the police show that the number of violent crime incidents in which the suspect is under 15 years old has grown significantly in recent years.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Sexuella trakasserier och sexuellt våld hotar de ungas delaktighet: de sociala relationerna och tron på möjligheterna att påverka kan minska
Unga som utsatts för sexuella trakasserier eller sexuellt våld har en klart lägre upplevelse av delaktighet än andra unga. Resultatet framgår av enkäten Hälsa i skolan 2019, som besvarades av elever i årskurserna 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen samt första- och andraårsstuderande på andra stadiet.

THL publicerade sju rekommendationer för att förebygga narkotikadödsfall – antalet narkotikadödsfall har ökat under hela 2000-talet
THL har publicerat en modell för att förebygga narkotikadödsfall i Finland. Modellen består av sju teman med tillhörande rekommendationer och åtgärdsförslag som gäller planering och utveckling av regionala tjänster samt politiskt beslutsfattande.

Greenland

Høring om fremtidens retsvæsen I Grønland
Forsker og institutleder på Grønlands Universitet, Annemette Nyborg Lauritsen, holdte oplæg om fremtidens restvæsen i Grønland. Følgende oplæg af forskeren kan høres under høringen i Folketingets læsesal: ”Det er værd at undersøge om den nuværende lovgivning bliver udnyttet fuldt ud, fremfor at følge den udvikling, som sker i Danmark.”

Ny lovpakke: Ofre skal få besked på, hvis gerningsmanden optræder i medierne
En ny lovpakke, som skal sikre beskyttelse af ofre og vidner i kriminalsager, er under behandling hos Folketingets Grønlandsudvalg. Det betyder, at ofre kan se frem til at se besked på, hvis personen, som er dømt for personfarlig kriminalitet, optræder i medierne eller går uledsaget under og efter endt foranstaltning.

Iceland

More than 1,400 children have been educated on digital violence by community law enforcement.
Research in Iceland shows that about 40% of children in 8th – 10th grade have been asked to send nude pictures of themselves, most often requested by a stranger. Community police officers have visited more than 1,400 8th grade children across the country to educate them on digital violence against adolescents.

New awareness campaign launched against sexual violence related to the nightlife.
The Ministry of Justice, the National Commissioner of Police (RLS) and the National Emergency Response Service (112) have launched an awareness campaign against nightlife sexual violence. The campaign’s message is clear and simple to everyone involved: If you see suspicious behavior at the bar ask: “Is everything OK?” If not call 112.

The aim is not to punish but to reduce the number of offenses
For the past years Ragnheiður Bragadóttir has been researching the provisions of the General Penal Code on sexual offenses and the lengths of penalties. Her results show that contrary to popular believe, the current legal provisions on rape are extensive and modern. She emphasizes that the aim must not be to punish as many people as possible, but to reduce the number of rapes and thus prevent the harm caused by the offence.

People on the political fringes are more likely to believe in conspiracy theories
There is a correlation between believing in conspiracy theories and defining oneself on the fringes of the political axis, especially on the far right. These are the overall results of a comprehensive study conducted in 26 countries on people’s attitudes towards conspiracy theories and their interplay with political views.

First safe injection site opened in Reykjavik.
The Office of the Medical Director of Health in Iceland has issued the first ever operating license for a safe injection site in Reykjavik. At the site, individuals 18 years and older, will be able to consume intravenous drugs under the supervision of healthcare workers. Reports have shown that drug-related deaths are more common in Iceland than in the other Nordic countries, which makes a new harm reduction approach very welcome.

Sweden

Förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet
I ett regeringsuppdrag, sammanhållet av Naturvårdsverket, föreslår tio myndigheter och länsstyrelser en rad förslag för att förebygga och förbättra vår förmåga att lagföra miljöbrottslighet.

Den samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplanen har uppdaterats
2022 års redovisning av handlingsplanen innehåller drygt 60 åtgärder.

Regeringen föreslår att nya uppgifter om ålder ska bli grund för resning
Resning ska kunna beviljas när det kommit fram nya uppgifter om den tilltalades ålder, det är ett av förslagen i en ny lagrådsremiss från regeringen.


4. Publications

Books and anthologies

Lahti, R. Towards an Efficient, Just and Humane Criminal Justice. Nordic Essays on Criminal Law, Criminology and Criminal policy 1972–2020. Publications of the Finnish Lawyers’ Association, Series D, No. 8, Helsinki 2021.

Research articles

Bryngeirsdottir, H. S. and Halldorsdottir, S. (2022). “I’m a Winner, Not a Victim”: The Facilitating Factors of Post-Traumatic Growth among Women Who Have Suffered Intimate Partner Violence. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(3):1342. DOI:10.3390/ijerph19031342

Engström, Alexander & Kronkvist, Karl (2022) Exploring Situational Fear of Crime, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 109, nr 1, s. 11-18

Gundhus, H. O. I., Talberg, N. og Wathne, C. T. (2022). “Investigating at a Distance: Abstractness in Detective Work”. I: Jan Terpstra, Renze Salet & Nicholas R. Fyfe (red.). The Abstract Police: Critical Reflections on Contemporary Change in Police Organisations.

Himanen, M. (2022). An Ambiguous Ban on Ethnic ProfilingNordic Journal of Studies in Policing.

Ingimundarson, V. & Jóhannesson, S. M. (ed.). (2022). Liberal Disorder, States of Exception, and Populist Politics. Routledge.

Insoll, T., Ovaska, A.K., Nurmi, J., Aaltonen, M. & Vaaranen-Valkonen, N. (2022). Risk Factors for Child Sexual Abuse Material Users Contacting Children Online: Results of an Anonymous Multilingual Survey on the Dark Web. Journal of Online Trust and Safety.

Kaltiala, Riittakerttu & Ellonen, Noora. (2022). Transgender identity and experiences of sexual harassment in adolescenceChild Abuse Review.

Sariaslan, A., Mikkonen, J., Aaltonen, M., Hiilamo, H., Martikainen, P. & Fazel, S. (2022). What can siblings and cousins tell us about the role of early life family income in the aetiologies of violent crime, substance misuse and psychiatric morbidity? International Journal of Epidemiology.

Sollund, R. (2022). “A Gendered Case File Analysis of Reptile Trafficking and Illegal Keeping in Norway”. I: Helen U. Agu og Meredith L. Gore (red.). Women and Wildlife Trafficking: Participants, Perpetrators and Victims.

Villman, E. Early release from prison with electronic monitoring: Hook for or hindrance to change? Criminology & Criminal Justice.

Winter, Katarina & Edman, Johan (2022) Förnuft och känsla: Kunskapsbruk hos gårdagens förbudskritiker och dagens alkoholliberaler. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. https://doi.org/10.1177/14550725211072631

Dissertation

Magnusson, Mia-Maria (2022) Open drug scenes and the merging of policing practice and research: a pracademic approach. Malmö University. Department of Criminology.


5. Reports

Kort om anstaltspopulationer: Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet publicerar den andra rapporten i publikationsserien Kort om, som syftar till att översiktligt belysa kriminalvårdsrelevanta frågor. I den nya rapporten, Kort om anstaltspopulationer, diskuteras olika faktorer som kan påverka storleken på anstaltspopulation.

The number of reported sexual offenses increases between years. A new report by the National Commissioner of Police on sexual offenses has been published. The results showed a 37% increase in reported rapes in 2021 than in 2020.

Ønske om indførelse af offervagter og rekruttering af flere bistandsbisiddere. Grønlands regering, Naalakkersuisut har netop udgivet en rapport, hvor de fremhæver deres visioner og prioriteringer indenfor justitsområdet. I rapporten fremhæves det, at støtte til seksuelt misbrugte børn og unge skal løftes juridisk, i samarbejde med Danmark. Konkret ønsker Naalakkersuisut at få indført offervagter, som skal hjælpe borgere med at finde hjælp og rådgivning, hvis de har problemer. Derudover er der fokus på at rekruttere flere bistandsbisiddere og landsbistandsadvokat.


6. Statistics

Danmarks Statistik: Fortsat fald i antal ofre
I 2021 registrerede politiet 59.869 ofre for anmeldte forbrydelser, hvilket var 1 pct. færre end i 2020. Faldet skyldes, at færre var ofre for ejendomsforbrydelser, der faldt med 5 pct. fra 21.607 til 20.520, og andre forbrydelser, der faldt med 15 pct. fra 6.110 til 5.198.

Høje antal af voldssager og seksuelle forbrydelser
Grønlands Politi offentliggjorde årsstatistik 2021 d. 4. marts, med indblik i politikredsens arbejde i det forgående år. Her fremhæves det blandt andet, at høje antal af voldssager og seksuelle forbrydelser stadig præger samfundet, samt at drabstallet er højt.