Newsletter – September 2022

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Lisa Flower

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please conctact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

NSfK Research Seminar 2023 – save the dates!
NSfK’s 61st research seminar explores the current state and development of punishment and rehabilitation in the Nordics. It will be held May 8-10 in Scandic Aulanko, Hämeenlinna, Finland.

New blog posts

Police in the urban peripheries of the welfare state

How to improve interpreter-mediated child interviews? Perceptions and experiences of forensic interviewers and interpreters

Could it be my son? – Strategic himpathy work in rape trials


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Ord afslører mere end vi tror v. lingvistisk efterforsker Anja Høll Greisen
Foreningen af yngre kriminologer (FYK) inviterer til online foredrag med lingvistisk efterforsker onsdag d. 28. september kl. 17.15-19.00

Temadag om Ungdomskriminalitetsnævnet
Dansk Kriminalistforening inviterer til gratis temadag om Ungdomskriminalitetsnævnet tirsdag d. 22. november kl. 09.00-16.00. Ungdomskriminalitetsnævnet blev oprettet pr. 1. januar i 2019 som led i ungdomskriminalitetsreformen og blev taget op ved gå-hjem-møde i Dansk Kriminalistforening i oktober samme år, hvor sekretariatschefen og to nævnsmedlemmer gav os indblik i sagernes behandling samt erfaringer fra nævnets første tid. Nu undersøger vi, hvor Ungdomskriminalitetsnævnet er i dag gennem både oplæg og paneldebatter med nævnets forskellige aktører.

How do we meet victims of prostitution? Symposium on prostitution in Iceland
Stígamót (center for survivors of sexual violence) hosts a seminar on September 22nd on prostitution with a special emphasis on the consequences of prostitution on its victims. Results from a new study will be presented and the question: How do we meet victims of prostitution? will be discussed.

Heineken in Africa: Brewing a Better Continent?
Olivier van Beemen presents his new book on structural corporate misbehavior in Africa. Time and place: Oct. 3, 2022 1:00 PM-2:00 PM, University of Oslo, Domus Juridica, Auditorium 2.

Evidence in motion: collecting, interpreting, consolidating evidence
How does does a trace turn into evidence and legal knowledge? The research projects Evidently Rape and Digital DNA follow forensic traces from the crime scene to the courtroom. Join the conference «Evidence in Motion».Time and place: Nov. 29, 2022 9:00 AM-Nov. 30, 2022 2:00 PM, University of Oslo, Domus Juridica, Auditorium 2.

SSL Lab days
How can cutting-edge research contribute to urban development processes where decisions are made to create a more inclusive and sustainable urban environment? Vania Ceccato and Jonatan Abraham will be presenting their study on AI and perceived safety in Stockholm.

CPTED principles and the safety needs of LBQTI+ people in Poland and Sweden
Thursday 29th of September 2022 – 17.30 CET – Webinar Series: Queering the city. Vania Ceccato, Professor at the Department of urban planning and environment, KTH Royal Institute of Technology, Sweden and Emilia Bogacha, Assistant Professor at the Faculty of Human Geography and Planning, Adam Mickiewicz University, Poland.

Masculinity in the Anthropocene: When climate change intersects with gender and violence
Thursday 20th October – 17.30 CET – Webinar series: When climate change intersects crime. Stephen Burell, Assistant Professor at the Department of Sociology, Durham University, UK.

Endagskurs: Trygghet i det offentliga rummet
Bibliotek. 17e oktober KTH campus.

Podcast

Kriminologene on Apple Podcasts.

Forebyg forbrydelsen! om psykisk vold.

Vacancy

Regional brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Skåne. Sista ansökningsdatum 2 oktober 2022.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Ny bandepakke med 30 initiativer
”Alle fortjener et lokalsamfund uden kriminelle bander” siger Justitsminister Mathias Tesfaye. Ny bandepakke med 30 tiltag skal gøre op med bandernes fødekæde, styrke efterforskningen af deres ulovlige forretninger og sætte ind over for knive og ydmygelsesvold.

Fødekæden til banderne skal stoppes
Bandernes fødekæde skal skæres over ved roden. Deres rekruttering af børn og unge skal stoppes, og det skal blandt andet ske ved et fokuseret samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi (SSP-samarbejdet) for så vidt angår børn og unge på kanten til bandekriminalitet. Derfor vil Regeringen gøre det muligt, at politiet på en betryggende måde kan dele oplysninger med skolen og socialforvaltningen om, at et barns eller en ungs nære familiemedlemmer er dømt for bandekriminalitet.

Vagter skal sikre øget lokal tryghed
Danskerne skal kunne bevæge og opholde sig trygt og frit, ligegyldigt hvor de færdes. Regeringen foreslår derfor at etablere en forsøgsordning, der giver kommunerne mulighed for at anvende tryghedsvagter, som kunne supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden i det offentlige rum.

Ny digital tryghedspakke skal bekæmpe it-kriminelle
Antallet af anmeldelser vedrørende digital kriminalitet har de seneste år været tårnhøjt. Justitsministeren lancerer derfor sammen Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige en digital tryghedspakke, som betyder, at politiet det næste år dedikerer 20 nye medarbejdere til området, og at politiet får en række nye værktøjer til at efterforske bl.a. seksuelt misbrug af børn. Den digitale tryghedspakke indeholder ni initiativer.

Abstracts på Justitsministeriets hjemmeside er nu tilgængelige på engelsk
Man kan nu finde abstracts på engelsk fra rapporter udarbejdet af Justitsministeriets Forskningskontor på Justitsministeriets hjemmeside.

Strengere straffe er en kurs uden virkning
Det Kriminalpræventive Råd bakker op om regeringens mål om et tryggere samfund, men længere fængselsstraffe er den forkerte vej at gå. Når det gælder alvorlig personfarlig kriminalitet, viser omfattende forskning, at længere fængselsstraffe ikke virker forebyggende. Til gengæld ved vi, at forebyggende indsatser i og udenfor fængslerne virker.

Lev Uden Vold tilbyder opkvalificering af kommunale jobcentre
Jobcentermedarbejdere kan spille en central rolle i at opspore borgere, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer. Derfor tilbyder Lev Uden Vold opkvalificering af kommunale jobcentre, der ønsker at styrke deres medarbejderes viden om og kompetencer i opsporing af borgere, der oplever vold i nære relationer.

Afhoppede bandemedlemmer knytter bånd til politiet
Det er ofte forbundet med trusler eller endda livstruende situationer, når bandemedlemmer vælger at forlade bandemiljøet via kommunale exit-programmer. Ny forskning viser, at politifolk og kommunale socialarbejdere spiller en stor og vigtig rolle som professionelle omsorgspersoner, når afhopperne bliver isoleret fra deres kriminelle omgangskreds og typisk også fra familien.

Kommentar i ROCKWOOL fonden: Forbrydelse og straf
I de seneste dage har regeringen fremlagt nye retspolitiske tiltag bl.a. om længere straffe. Tiltagene har allerede mødt modstand fra forskere og personer med kriminalpræventivt arbejde. I denne kommentar beskrives, hvad vi fra forskningen ved om konsekvenserne af straf for kriminalitet.

Faroe Island

Højere bødestraf for brud på ordensbestemmelser
Retten på Færøerne blev enig i anklagemyndigheden om, at bødestraffen stiger fra 600-800 kr. til 1500 -3000 kr. Ordensbestemmelserne på Færøerne tiltrådte 1. jan. 2021, i stedet for de gamle politivedtægter, men stilling blev ikke taget bødestraffens størrelse.

Mand fik mildere straf af landsretten
En mand fik 1 års fængsel af retten på Færøerne, men Landsretten gav manden 10 mdr. manden nægter sig skyldig i røveri, ulovlig tvang og tilbageholdelse mod egen vilje.

Ubetinget straf for smugling af hash til Færøerne
Retten på Færøerne gav den 7 sept. nn dansker 1 år og 6 mdr. fængsel, for smugling af over 9 kg hash til Færøerne. Modtagerne af hashen, en mand og en kvinde, fik henholdsvis 2 år og 1 år og 3 mdr.

Finland

Justitieministeriet
Offer för människohandel som tvingas till brott måste identifieras bättre än för närvarande
Diskrimineringsombudsmannen har utrett hur principen om straffrihet för offer för människohandel följs i Finland. Enligt utredningen ær problemet att offer för människohandel som tvingats till brott inte identifieras i straffprocessen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Våld i nära relationer orsakar betydande kostnader inom hälso-, social- och rättstjänster – klart fler kvinnor som klienter
Våld i nära relationer orsakar betydande kostnader inom hälso-, social- och rättstjänster, framgår av THL:s, Jyväskylä universitets och Statistikcentralens undersökningar. Hälso- och sjukvårdskostnaderna började dock minska efter att man identifierat våldet i nära relationer. Resultaten visar att man måste ingripa effektivare i våld i nära relationer. Det krävs lagstadgade strukturer för förebyggande av och ingripande i våld i nära relationer.

Polisyrkeshögskolan
Pedofilsamhällen på det mörka nätet bidrar till sexuellt våld mot barn på många sätt
Temat för Polisyrkeshögskolans nya forskningspublikation är det mörka nätets mörkaste sida: pedofilernas nätgemenskaper. Att förstå nätgemenskapernas verksamhetsmodeller är ett sätt att bekämpa sexuellt våld mot barn.

Polisen
Ungdomar under 15 år är mer våldsamma än någonsin tidigare
Misshandelsbrott begångna av ungdomar under 15 år har ökat explosionsartat inom regionen för Polisinrättningen i Sydvästra Finland. Ökningen förklaras delvis av våldshandlingar som drivs av trender och utmaningar i sociala media. Antalet misshandelsfall har även ökat i andra åldersgrupper, särskilt under helgerna då restaurangerna stänger.

I undersökningsgruppen för unga bedrivs intensivt samarbete med olika myndigheter
I den undersökningsgrupp för unga som inledde sin verksamhet vid polisinrättningen i Östra Nyland i början av mars 2022 samarbetar man intensivt med olika myndigheter. I gruppen undersöks centraliserat allvarliga brott som unga i åldern 15–17 år har begått.

Brottspåföljdsmyndigheten
Studier för examen inom brottspåföljdssektorn inleds med förnyat innehåll
Det är en grupp på ca 70 stu­de­ran­de som på­bör­jar ex­a­mens­ut­bild­ning inom brottspå­följds­sek­torn vid Brottspå­följds­om­rå­dets ut­bild­nings­cen­tral den 5 sep­tem­ber. Lä­ro­pla­nen har re­vi­de­rats ut­i­från de för­än­der­li­ga krav som gäl­ler på sek­torn, med tan­ke på att för­tyd­li­ga stu­di­e­hel­he­ten och möj­lig­gö­ra mer in­di­vi­du­el­la ut­bild­nings­vä­gar för de stu­de­ran­de.

Greenland

Rigsombudsmanden: Borgerne udtrykker behov for indsatser for at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn
Folketingets Grønlandsudvalg har besøgt Tasiilaq og Nuuk, i forbindelse med deres rundrejse i Grønland d. 22-26. august: ”I Tasiilaq besøgte udvalget bl.a. et familiecenter, det kommende børnehus og politiet med henblik på at få et billede af, hvordan den sociale situation i byen ser ud for tiden.” Udvalget afholdte borgermøder i Nuuk og Tasiilaq, hvor der her blev udtrykt behov for flere indsatser for at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn.

Fritidsaktiviteter var med til at forebygge vold og selvmord i Tasiilaq
Kommuneqarfik Sermersooq har iværksat forskellige fritidsaktiviteter for borgerne i Tasiilaq for at forebygge ballade. Sidste år var der i løbet af blot tre dage to selvmord, fire selvmordstrusler, en voldtægt, seks voldssager og 15 husspektakler. Men, efter kommunens tilbud til borgerne, har politiet i år ikke haft nogle ekstraordinære opgaver i Tasiilaq.

Iceland

Iceland‘s National Cyber Security Strategy 2022-2037 released in English
The Icelandic National Cybersecurity Strategy for the years 2022-2037 has been released in English on the Government’s website. The strategy includes the Government’s vision and objectives for the state of cyber security in Iceland, along with indicators and emphases related to achieving the defined objectives.

Two deceased after a homicide in a small town in Iceland
Two are deceased, and one injured after a shooting took place in Blönduós, a small town in northern Iceland, early in the morning of August 21. The alleged perpetrator shot two individuals, one was killed and the other wounded. The alleged perpetrator of the shooting was also found dead at the scene of the crime.

One third of Icelandic women have experienced sexual harassment or violence at work
One third of women have experienced sexual harassment or violence at work at some point in their lives, according to the results of a study conducted by researchers at the University of Iceland. The data in the study was obtained from an extensive research project, Women’s Trauma History, which was carried out by researchers at the Center for Public Health Sciences at the University of Iceland.

Norway

Norske etterforskere til Den internasjonale straffedomstolen (ICC)
To av Kripos etterforskere skal lånes ut til Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for en periode på inntil to år. Regjeringen opplyser at de er glad for at norsk politi kan bidra til etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved ICC.

Utvisning av kriminelle som har flyktningstatus, men hvor det ikke foreligger et beskyttelsesbehov
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt inn et forslag på høring, som slår fast når kriminelle som har flyktningstatus, men hvor det ikke lenger foreligger et beskyttelsesbehov, kan utvises.

Regjeringen innfører våpenamnesti fra 1. januar 2023 til 1. juni 2023
Ulovlige våpen betegnes som et alvorlig samfunnsproblem, og regjeringen innfører derfor våpenamnesti. Politidirektoratet har hovedansvar for gjennomføring av det nasjonale våpenamnestiet.

Forebygging av selvmord v/KRUS
10. september markertes verdensdagen for forebygging av selvmord. KRUS tilbyr kompetanse om tematikken til ansatte i kriminalomsorgen.

Lager vi sammen et trygt Oslo?
Forskere ved IKRS og OsloMet har analysert SaLTo-samarbeidet. Forkortelsen står for «Sammen Lager Vi et Trygt Oslo», som er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, med formål om å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

Politiet trapper opp innsatsen mot ungdomsvold og deling av voldsvideoer
Med undervisningsopplegget «DELE=DELTA» er målet å gi ungdom kunnskap til å ta gode valg. Politiet jobber målrettet mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet i tråd med politiets strategi om trygghet i digitale rom.

Sweden

ICIN:s medlemsorganisationer möts på Europol
Den 30-31 augusti 2022 samlades medlemsorganisationerna i Internal Criminal Investigations Network (ICIN) på Europol i syfte att utbyta erfarenheter, idéer och ”best practice” om brottsbekämpning inom Europas polismyndigheter

Uppdrag att stärka arbetet för att minska tillgången till illegala vapen och motverka vapensmugglingen till Sverige.
Regeringen ger Polis­myndigheten, Tull­verket och Åklagar­myndig­heten i uppdrag att stärka arbetet för att minska till­gången till illegala vapen och motverka vapen­smugg­lingen till Sverige.

Skärpta straff för brott i kriminella nätverk.
Den straffrättsliga lagstiftningen är ett viktigt verktyg för att minska de kriminella nätverkens inflytande och på så sätt öka tryggheten i samhället.

Uppdrag till Statskontoret att kartlägga korruption inom kommuner och regioner.
Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga korruption inom kommuner och regioner. Uppdraget syftar till att höja kunskapsnivån nationellt om risker inom kommuner och regioner och samtidigt förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att motverka korruption.

Våld mellan syskon kan sätta djupa spår
Alla har rätt till en uppväxt fri från våld. En våldsform som hittills inte har fått så stor uppmärksamhet är våld mellan syskon. I en av de första svenska studierna någonsin, konstaterar forskaren Veronika Burcar Alm, sociolog vid Lunds universitet, att syskonvåld kan få stora och långsiktiga konsekvenser för de som utsätts.

SAFe – Socialtjänstens Arbete med personer med Funktionsnedsättning
Professor Åsa Källström, Örebro University har fått anslag från FORTE och Brottsoffermyndigheten för att studera, och utveckla stöd för, socialtjänstens arbete vid våld mot personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (IF/NPF). Hon har även fått ett uppdrag från Myndigheten för Delaktighet för att granska kommuners och regioners arbete med våld mot personer med funktionsnedsättning.


4. Publications

Books and anthologies

Wästerfors, D. (2022) Violence: Situation, Speciality, Politics, and Storytelling. London: Routledge.

Research articles

Abraham, J., & Ceccato, V. (2022). Crime and safety in rural areas: A systematic review of the English-language literature 1980–2020Journal of Rural Studies94, 250-273

Ceccato, V., Abraham, J., Alwall Svennefelt, C., Göransson, E. & Lundqvist, P. (2022). Impacts and coping mechanisms of farmers as victims by animal rights activism in Sweden. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 1-24.

Einiö, E., Metsä-Simola, N., Aaltonen, M., Hiltunen, E., & Martikainen, P. (2022). Partner Violence Surrounding Divorce: A Record-Linkage Study of Wives and Their Husbands. Journal of Marriage and Family

Hansen Löfstrand, C. and Backman, C. (2022), “Organizational legitimation of body-worn camera use in the Swedish private security industry”, Qualitative Research in Organizations and Management, Vol. 17 No. 5, pp. 64-77. https://doi.org/10.1108/QROM-01-2022-2285

Honkatukia, P., Peltola, M., Aho, T., & Saukkonen R. (2022) Between agency and uncertainty–Young women and men constructing citizenship through stories of sexual harassmentJournal of Social Issues

Huang, D., Ceccato, V. & Kyttä, M. (2022). Safety perceptions in university campuses : The role of environment. Crime Prevention and Community Safety.

Jonsdottir, S. D., Hauksdottir, A., Aspelund, T., Jakobsdottir, J., Runarsdottir, H., Gudmundsdottir, B., Tomasson, G., Valdimarsdottir, U. A., Halldorsdottir, T. and Thordardottir, E. B. (2022). Risk factors for workplace sexual harassment and violence among a national cohort of women in Iceland: a cross-sectional study. The Lancet Public Health7(9), e763 – e774. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00201-8

Madsen, M. & Kammersgaard, T. (2022). Dining with the police. Resistance and Acceptance of Community Policing. Nordic Journal of Studies in Policing, 1-15.

Moeller, K. (2022). For Whom Do Unstructured Activities Matters? The Interaction Between Unstructured and Structured Activities in Delinquency and Cannabis Use: A National Self-Report Study. Crime & Delinquency, 00111287221110448.

Skov, M., Mastrigt, S. V. & Jensen, A. V. (2022). Comparing Rape Myth Acceptance Among Police Trainees and Medical Students: A Preliminary Danish Validation of the Updated Illinois Rape Myth Acceptance ScaleViolence Against Women, 28(11), 29.

Wahlström, Mattias (2022). Constructing “violence-affirming extremism”: a Swedish social problem trajectory. Critical Studies in Terrorism.


5. Reports

Anmeldelsestilbøjelighed i sager om vold og seksualforbrydelser
Justitsministeriets forskningskontor har udarbejdet en undersøgelse af omfanget af og årsager til at borgere undlader at anmelde kriminalitet, herunder vold, psykisk vold, voldtægt og øvrige seksuelle krænkelser

Kommuners oplevelser med samarbejdspartnere i sager om æresrelateret konflikt og negativ social kontrol
Ankestyrelsen har undersøgt seks kommuners oplevelser med at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere i sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Undersøgelsen viser blandt andet, at rådgiverne i kommunerne generelt oplever, at der er et godt samarbejde om håndteringen af sagerne.

Færre personer lever i hjemløshed
Hjemløsheden i Danmark er faldet 10 procent de seneste tre år. Det er især antallet af gadesovere og antallet af unge i hjemløshed, der er på retur, viser VIVEs kortlægning af hjemløshed 2022.

Ny kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet
Rapporten indeholder nye tal for antal underretninger og videregivelser om hvidvask, Covid-19-relaterede anmeldelser og anden økonomisk kriminalitet.

Den finska nationella brottsofferundersökningen 2021
Andelen personer som har upplevt fysiskt våld eller hot har ökat, visar den nationella brottsofferundersökningen för år 2021. Enligt studien har sex procent av 15–74-åringarna som bor i Finland upplevt fysiskt våld, då samma siffra var fyra procent år 2020. Enligt rapportförfattarna kan orsaken till att våldet ökat ligga i att samhället öppnats upp igen efter coronarestriktionerna 2020.

New report on domestic violence in Iceland
The National Commissioner of Police in Iceland has published a new report on domestic violence. The report shows that in the first six months of 2022 1.232 reports on domestic violence were reported to the Icelandic police, or around seven reports per day. The police have never before received as many reports in a six-month period.

New report on sexual violence in Iceland
The National Commissioner of Police in Iceland has published a new report on sexual violence. Around 21 rape cases were reported to the police each month in the first six months of 2022, which is around 28% increase compared to the year before.

Stígamót, center for survivors of sexual violence in Iceland, has published its yearly report
In 2021, 952 people sought Stígamót’s interview service. Of these, 465 came to Stígamót for the first time, this is the largest number of newcomers to counseling in one year. Around 67% of those who sought help had been victims of rape.

Anläggningsboende i fokus för brottsförebyggande samverkan
För första gången har samverkansmodellen testats på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden. Utvärderingen visar att samverkansprocessen varit en bra utgångspunkt för att skapa tydliga strukturer för samverkan mellan aktörer som inte tidigare haft någon formell samverkan.

Att främja trygghet i biblioteksmiljö
En utvärdering av Högdalens modell, Brottsförebyggande rådet – BRÅ, 2020-2021.

Polisens forensiska undersökningar
Utveckling av förekomst och handläggningstid i utredda ärenden. Forensiska undersökningar kan vara en viktig nyckel för att komma vidare i det polisiära utredningsarbetet och det är därför angeläget att studera deras utveckling. Syftet med den här kortanalysen är därför att beskriva utvecklingen av polisens forensiska undersökningar i utredda ärenden


6. Statistics

Mer soning av ubetinget fengselsdom i 2021
Det er flere som soner en ubetinget fengselsdom i Norge i 2021, både i fengslene og med fotlenke, enn året før. Stor nedgang i varetekt bidrar imidlertid til å dempe økningen av det totale antallet fengslinger.