Newsletter – September 2023

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Emeli Lönnqvist

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You find us on TwitterFacebook and YouTube.​​


1. News from the secretariat

NSfK Research seminar 2024- save the dates!
NSfK’s 62nd research seminar will explore Nordic research into the causes of and interventions against a wide range of crime committed by youths. It will be held May 13-15 in Skåne, Sweden. Application deadline: December 15.

Blog posts

The criminal procedure runs like a train
Remand imprisonment in the Nordic penal context: Use, development and consequences
Discrepancies in Perceptions of Intimate Partner Violence: Implications for Research and Policy


2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Gå-hjem-møde om Kønsminoriteter i fængsel
Et stigende antal mennesker i Danmark identificerer sig som transkønnede eller non-binære, og i kriminalforsorgens institutioner møder vi dem også. Her støder de ind i en binær verden, der ikke passer til den særlige situation, de er i. Hvordan vægter vi respekten for den enkelte i en verden, hvor der er meget faste rammer og fokus på sikkerhed, og hvilke hensyn kommer først, når vi f.eks. skal placere og visitere kønsminoriteter? I dette oplæg vil vi udforske, hvad vi ved om kønsminoriteter i kriminalforsorgens institutioner, både i Danmark og fra udlandet. Vi vil dykke ned i de eksisterende diskurser om kønsminoriteter og undersøge, hvordan det påvirker vores daglige arbejde med målgruppen. Oplægget holdes af Specialkonsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Ida Paaschburg Gravesen, Cand.mag. i psykologi og kønsstudier. Torsdag den 12. oktober kl. 17.00 – 19.00, Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.

Gå-hjem-møde om Grooming
Dansk kriminalistforening sætter nu fokus på den nye bestemmelse i straffelovens § 231 om grooming. Hvad er formålet? Hvor langt rækker kriminaliseringen? Hvad er gerningsmomenterne? Hvordan skal den anvendes i praksis og hvilke udfordringer giver den anledning til? To var medlemmer af arbejdsgruppen om digitale krænkelser – lektor Nicolaj Sivan Holst (Aarhus Universitet) og specialanklager Melissa Fernandez (Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet) – samt kontorchef Morten Holland Heide (Justitsministeriet) giver hver deres bud på de centrale spørgsmål og perspektiver, som bestemmelsen giver anledning til. Onsdag den 22. november kl. kl. 17.00 – 19.00, Djøfs mødecenter, Gothersgade 133, København K.

Conference 17-18 October 2023: Treading the Path to Human Rights. Gender, Substance Use and Policy in Welfare States
The interdisciplinary conference Treading the Path to Human Rights. Gender, Substance Use and Welfare States focuses on the current status, the changes that are happening and the future of policy and services to people with problematic substance use in European welfare states.

Conference on Understanding Violent Individuals in Iceland October 12th, 2023
On October 12th, Stígamót is organizing a conference titled “Understanding Violent Individuals in Iceland,”. This conference is tailored for individuals interested in gaining a profound comprehension of violent individuals, exploring the motives behind their actions, exploring effective strategies for intervention and rehabilitation, and conducting an in-depth analysis of the cultural and societal factors contributing to the persistence of violence.

Law Day in Iceland | October 13, 2023
The Law Day event in Iceland is scheduled for October 13th, where respected lecturers will talk about the challenges and opportunities within the legal landscape.

Disputation: Knut Mellingsæter Sørensen
Master in Sociology Knut Mellingsæter Sørensen will be defending the thesis “Who the hell is coming now?” Correctional work in an extraordinary critical situation” for the degree of PhD. Tid og sted: 6. okt. 2023 11:15 – 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica and zoom

Midway assessment: The Use of Force to Stop Violence: Understanding the Role of the Military in Enhancing Human Security
PhD candidate Sine Vorland Holen at the Department of Criminology and Sociology of Law (IKRS) will present her doctoral project. Tid: 3. nov. 2023 14:00 – 16:00.

Halvdagskonferens om kulturkriminologi
Lund anordnar en halvdagskonferens om kulturkriminologi i 13 oktober.

Rapportseminarium: Tuffa tag och tillit
I en ny rapport till ESO, ”Tuffa tag och tillit”, undersöker Tove Pettersson återfall, utslussning och eftervård bland dömda till sluten ungdomsvård 1999–2017. Vid seminariet 20 september presenterar hon rapporten, och sedan följer ett samtal mellan experter och forskare. Seminariet avslutas med en politisk kommentar. Anmälan krävs.

Johan Edman deltar i panelsamtal om kunskap
Johan Edman deltar i panelsamtal vid Score torsdag 21 september. Seminariet är ett panelsamtal mellan forskare med olika bakgrund men med ett gemensamt intresse för hur kunskap i olika former sprids till nya sammanhang och hur den bemöts där. Kan vetenskaplig kunskap flyttas till exempelvis politiska sammanhang eller behöver den anpassas först? Vad är det som gör att kunskap accepteras som giltig och relevant? Och kan vetenskaplig kunskap hamna i orätta händer? Anmälan för deltagande krävs.

Podcast

Johan Edman om missbruk, tvångsvård och sjukdomsförklaringar till drogbruk
Johan Edman, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, medverkade i Sveriges Radios program ”Beroende med Sanna Lundell” om missbruk, tvångsvård och sjukdomsförklaringar.


3. News from the Nordic countries

Denmark

Ny bandepakke: Regeringen vil stramme grebet om banderne med 39 nye tiltag
Med en ny bandepakke vil regeringen sikre betydelige og mærkbare konsekvenser for bandernes brutale vold og samfundsundergravende aktiviteter. Det skal gøres strafbart at rekruttere unge til kriminalitet. Indsatsen mod knive og skydevåben skal skærpes. Og flere økonomiske bagmænd skal stilles til ansvar for deres handlinger.

Nye tal: 636 sigtelser for banderelateret økonomisk kriminalitet i første halvår af 2023
Nye tal fra NSK viser, at politiet i første halvår af 2023 rejste 636 sigtelser i banderelaterede sager om økonomisk kriminalitet. Regeringens nye udspil til en ny bandepakke vil bl.a. indeholde tiltag, der skal styrke indsatsen mod bandernes ulovlige forretninger. Bandernes økonomiske kriminalitet udgør en stadig større del af deres aktiviteter. Alene i 2022 rejste politiet næsten 1.000 sigtelser (990) i banderelaterede sager om økonomisk kriminalitet. Sigtelserne spænder over forskellige sagstyper, men størstedelen angår hvidvask (274 sigtelser), databedrageri (173 sigtelser) og bedrageri (84 sigtelser).

Tal for 2023: Over 300 sigtelser blandt unge mellem 15 og 18 år for ulovligt at besidde kniv på et offentligt tilgængeligt sted
Tal fra politiet viser, at der fra den 1. januar 2023 og frem til den 3. juli 2023 er blevet rejst 303 sigtelser blandt 15-18-årige for overtrædelse af knivlovens § 1 for ulovlig besiddelse af kniv på et offentligt tilgængeligt sted. I 2018 var der i alt 306 sigtelser blandt 15-18-årige, mens det samlede antal sigtelser for denne aldersgruppe i 2022 var 589.

Regeringen vil kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trossamfund
Den seneste tids koranafbrændinger har betydet, at Danmark i store dele af verden i stigende grad ses som et land, der faciliterer forhånelse og nedgørelse af andre lande og religioner. Som Politiets Efterretningstjeneste (PET) har oplyst, har den seneste tids koranafbrændinger derudover haft betydning for det aktuelle trusselsbillede, og terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau. Regeringen ønsker derfor at kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund. Lovforslaget vil f.eks. gøre det strafbart, hvis man offentligt afbrænder Bibelen eller Koranen. Lovforslaget vil sigte mod handlinger, der foretages på et offentligt sted eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds.

Domstolene følger generelt lovgivers anvisninger om strafudmåling
Ekspertudvalg konkluderer, at domstolene generelt følger Folketingets anvisninger om strafudmåling. Det konkluderes samtidig, at strafferammerne udnyttes fuldt ud på bl.a. narkotikaområdet, mens de på områder som f.eks. simpel og grov vold ikke udnyttes i samme udstrækning. Regeringen vil med en kommende strafreform sætte hårdere og mere konsekvent ind over for bl.a. alvorlig personfarlig kriminalitet.

Ambitiøse pejlemærker: Domstolenes sagsbehandlingstider skal forkortes markant
Stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og ældre it-systemer er nogle af de udfordringer, som domstolene står overfor. Det betyder, at borgere og virksomheder i dag venter uforholdsmæssigt lang tid på at få deres sag afgjort, bl.a. fordi der ikke er nok dommere og retssale til rådighed. Regeringen lægger op til en markant styrkelse af sagsbehandlingen ved domstolene og fastsættelse af ambitiøse pejlemærker for sagsbehandlingstiderne på:

– 100 dage for straffesager med domsmænd (mod 255 dage i 2022)
– 1 år for almindelige civile sager med hovedforhandling (mod 668 dage i 2022)

Ny kampagne: Sådan undgår du digital svindel
Omkring 150.000 danskere bliver hvert år svindlet for et trecifret millionbeløb. Det Kriminalpræventive Råd lancerer en ny kampagne, der skal hjælpe danskerne med at gennemskue online svindel.

Kriminalforsorgen skærper disciplinærstraffene over for de indsatte
Hvis indsatte fremover bryder ordens- og sikkerhedsmæssige regler i landets fængsler og arrester, kan de blive mødt af fire nye typer af disciplinærstraffe. Det drejer sig eksempelvis om begrænsning af retten til besøg og udgangsforbud.

Nyt projekt skal understøtte det voldsfaglige arbejde med børn på krisecentre
Siden 2017 har antallet af børn, der kommer på krisecenter været stigende. Samtidig er vi i samfundet blevet klogere på de alvorlige følger både vold og indirekte vold har for børn. Nu sætter LOKK et nyt projekt i gang, der skal understøtte den faglige indsats med voldsudsatte børn under deres ophold på krisecenter.

Ny kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet
I rapporten for 2. kvartal 2023 kan man blandt andet læse, at øget efterspørgsel efter danske kroner i de kriminelle miljøer øger risikoen for hvidvask blandt rejsende.

Pressede politifolk: For meget politisk indblanding og for få hænder
Næsten ni ud af ti politifolk mener, at de har svært ved at udføre deres arbejde tilfredsstillende, fordi de har alt for travlt. Otte ud af ti mener, at politiet i alt for høj grad bliver politisk detailstyret. På trods af en stærk korpsånd, som binder kollegerne sammen, har mere end hver tredje overvejet at søge orlov eller helt ud af politiet. Det viser besvarelserne i en undersøgelse, Politiforbundet har foretaget blandt et udsnit af medlemmerne.

Faroe Island

Konference om rusmiddelproblematik på Færøerne
23. aug. blev afholdt konference med fokus på bekæmpelse af rusmiddelbrug på Færøerne. Foreninger og organisationer, som SSP, samt Toldvæsenet, politiet og adhd-foreningen bidrog med viden til emnet.

Østre landsret på Færøerne
I ugerne 33 og 34 førte Østrelandsret retssager på Færøerne. Politiet: De sidste fem straffesager der blev afgjort, omhandlede bl.a indsmugling af 10 kg hash, tyveri og samleje med barn under 15, hvor dommen ændredes til 1 år ubetinget fængsel. Østre Landsret er på Færøerne igen den 6. november til 17. november 2023.

Anbringelsesdom til færing
Den 32 årige færing der sidste år dræbte en 60 årig kvinde i Frederikssund, blev af retten i Hillerød idømt anbringelsesdom på psykiatrisk sygehus.

Føroysk børn kynsliga misnýtt á netinum | Tíðindir | Føroya Politi

Finland

En arbetsgrupp ska bereda åtgärder mot ungdoms- och gängbrottslighet
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett åtgärdsprogram mot ungdoms- och gängbrottslighet. Programmet ska vara klart före utgången av 2023. För att motarbeta och minska ungdoms- och gängbrottsligheten ska regeringen genomföra en lång rad både hårda och mjuka åtgärder.

Riktade trakasserier inte ett separat brott, stödet till offren ska säkerställas
Inga ändringar kommer att göras i strafflagstiftningen för att effektivisera åtgärderna mot riktade trakasserier, och lagberedningsprojektet har nu avslutats vid justitieministeriet. De sätt som riktade trakasserier oftast genomförs på är redan straffbara enligt strafflagen. Det är dock viktigt att säkerställa att de som blivit utsatta för riktade trakasserier får tillräckligt stöd i sin arbetsmiljö och i straffprocessen.

Brottsutredningen inom Gränsbevakningsväsendet effektiviseras
Statsrådet har till riksdagen överlämnat en regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet. Ändringarna gäller vissa hemliga metoder för inhämtande av information och förutsättningarna för att använda dem. Syftet med lagändringen är att effektivisera brottsutredningen inom Gränsbevakningsväsendet.

Spelkonsolen som verktyg för polisens? Nytt forskningsprojekt vill nå barn och unga med hjälp av spelande
Under projektet Officiella spelkamrater undersöks och testas hur polisen kan ingripa i skadlig verksamhet och brottslighet på spelplattformar och i spelsammanslutningar. Inom innovationsprojektet produceras en handbok om hur brott i spelgemenskaper och på spelplattformar kan förebyggas och förhindras. Samtidigt vill man förebygga att unga hamnar i IT-brottslighet och kriminella nätverk som är aktiva i spelvärlden. Dessutom utvecklar projektet den mångprofessionella Ankarverksamheten och kompletterar den med en ny verksamhetsmodell.

Det blir förbjudet att röka inne i fängelserna från och med den 4 september
Det blir för­bju­det att röka inne i de fin­länds­ka fäng­el­ser­na från och med den 4 sep­tem­ber 2023. Li­kaså blir det för­bju­det för de in­tag­na att in­ne­ha to­baksva­ror i slut­na fäng­el­ser. Re­for­men in­ne­bär att döm­da och häk­ta­de en­dast får röka när de be­fin­ner sig ute på pro­me­nad.

PTG-samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet i nyckelroll vid bekämpning av gränsöverskridande brottslighet
Regeringsprogrammets stöd för utvecklingen av PTG-samarbetet mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet stärker samhällets inre säkerhet. Alla tre myndigheterna anser att stödet är viktigt för utvecklingen av bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet. PTG-samarbetet svarar effektivt på de utmaningar som den föränderliga verksamhetsmiljön ställer.

De nordiska polisöverdirektörerna intensifierade sitt samarbete för att bekämpa gatugängsfenomenet
De nordiska polisöverdirektörerna från Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland möttes i Helsingfors 22–24.8.2023. På agendan stod bland annat kriget i Ukraina och dess konsekvenser för säkerheten i Norden, utredning av IT-brottslighet och gatugäng.

Elder abuse observed by nearly half of the operating units of services for older people – in home care, the abuser is most often a relative
Nearly half (47%) of the operating units of services for older people reported they had noticed abuse of their clients. Based on a survey conducted by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL), in home care, the abuser is typically the client’s relative or loved one.

Greenland

66 dømte på venteliste
Flere dømte venter i frihed på at afsone deres dom. Udover at ofrene risikerer at møde gerningspersonen på gaden, skal de dømte befinde sig i en tomrum, mens de står på ventelisten.

Spiralsagen: Forskere inviterer borgere i Odense
27. september kl. 18:00-21:00 afholder en forskergruppe borgermøde om spiralsagen i Odense. Mødet skal handle om den uvildige udredning af sagen og svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland, hvor piger og kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene fra 1960 – 1991. Mødet kan følges online.

Ny lovgivning: Mulighed for anvendelse af agenter
Ny lovgivning skal give Grønlands Politi muligheder for at anvende agenter i efterforskingen af lovovertrædelser.

Iceland

Stricter conditions and increased supervision a precondition for continuing hunting of fin whales in Iceland
Minister of Food, Agriculture and Fisheries in Iceland has issued a new Regulation intended to improve the framework for the hunting of fin whales. The Regulation comes in response to the results of the Icelandic Food and Veterinary Authority’s 2022 control report on the hunting of fin whales, the opinion of the Animal Welfare Advisory Board and the report by a working group on the evaluation of ways to decrease the number of irregularities involved.

Designing a Comprehensive Training Program Addressing Sexual Harassment in Law Enforcement
The existence of a predominantly masculine work culture within the police force poses distinctive challenges stemming from traditional notions of masculinity and the hierarchical structure prevalent within the organization. Maintaining an environment where law enforcement careers remain accessible to individuals of all genders, while ensuring that minority groups are not marginalized due to a hostile work culture, is of utmost importance.

Elevated Post-Traumatic Stress Symptoms in Emergency Responders Attributed to COVID-19
A recent study from the University of Reykjavík examined the impact of the COVID-19 pandemic on emergency responders. It revealed that about 35% of respondents experienced elevated post-traumatic stress symptoms.

New edition: Routledge Handbook of Polar Law
Professor Rachael Lorna Johnstone, the President of the Faculty of Law at the University of Akureyri, has recently authored and published the book titled “Routledge Handbook of Polar Law.”

Norway

Høring: Gjenopptakelseskommisjonens tilgang til taushetsbelagte opplysninger i folkeregistret
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å gi Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret. Forslaget skal sikre Gjenopptakelseskommisjonen hjemmelsgrunnlag for å innhente opplysninger i Folkeregisteret uten hinder av lovbestemt taushetsplikt.

Regjeringen åpner ti nye polititjenestesteder i 2024
Regjeringen åpner ytterligere ti nye polititjenestesteder i 2024. Disse kommer i tillegg til tjenestestedene som blir opprettet i år og i 2022.

Sweden

Säkerhetspolisen har beslutat om höjd terrorhotnivå
Säkerhets­polisen har beslutat att höja terrorhot­nivån från förhöjt hot, till högt hot, från tre till fyra på en fem­gradig skala. Med anledning av det försämrade säkerhets­läget arbetar regeringen intensivt och löpande för att vidta de åtgärder som behövs.

Nya åtgärder för att motverka och försvåra för kriminella att utnyttja de finansiella systemen
En central del i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten är att motverka och försvåra den kriminella ekonomin. Regeringen kommer därför att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att identifiera, utvärdera och föreslå olika åtgärder för att motverka bedrägerier och penningtvätt och minska sårbarheter i betalningssystem.

Polismyndigheten ska lämna lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige
För träffsäkra och effektiva åtgärder mot den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten i Sverige behövs bättre kunskap. Polismyndigheten får nu i uppdrag att löpande lämna en lägesbild över aktiva gängkriminella, något som tidigare saknats.

Forskardialog om organiserad brottslighet och brottsförebyggande åtgärder
Den 1 september, bjöd justitie­minister Gunnar Strömmer in flera forskare till ett samtal om organiserad brottslighet och brottsförebyggande åtgärder. Bland annat medverkade Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet.

Promemoria: Polisens rätt att skjuta
I promemorian (Ds. 2023:25) föreslås en ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur polisens använd­ning av skjutvapen bör regleras. I uppdraget har det bland annat ingått att se över den nuvarande regleringen och lämna förslag på en ny reglering som kan ersätta skjut­kun­görelsen.

Ökade resurser till Kriminalvården
Regeringen föreslår att Kriminalvårdens anslag höjs med närmare 1,5 miljarder kronor 2024. Det föreslagna tillskottet ger Kriminalvården förutsättningar att fortsätta utbyggnaden.

Historiska satsningar på rättsväsendet i Sverige
Regeringen genomför just nu en stor omläggning av rättspolitiken. Syftet är enligt regeringen att återupprätta tryggheten i Sverige. För att genomföra den omläggningen gör regeringen historiska satsningar på rättsväsendet. Sammanlagt beräknas rättsväsendet växa från 69 till 90 miljarder kronor mellan år 2023 och 2026, en ökning med 21 miljarder kronor.

Alberto Chrysoulakis fick pris för årets bästa artikel i European Journal of Criminology
Alberto Chrysoulakis vid Malmö universitet tilldelades pris för årets bästa artikel i European Journal of Criminology, utdelat vid konferensen European Society of Criminology, för studien «Morality, delinquent peer association, and criminogenic exposure: (How) does change predict change?».

Maria Camacho Doyle deltar i tävlingen Forskar grand prix 2023
Maria Camacho Doyle, doktorand i kriminologi, tävlar i Forskar grand prix. Doyle är en av fem utvalda i den digitala tävlingen som äger rum mellan 25 och 29 september, och kommer presentera sin forskning om brottsprediktion genom risk terrain modeling och brottshistorik. Vinnaren av tävlingen går vidare till finalen i Stockholm den 23 november.

”Kriminalpolitiken leder till ett sämre samhälle”
Debattartikel av Birgitta Göransson och Pelle Granström om regeringens och Sverigedemokraternas kriminalpolitik.


4. Publications

Books and anthologies

Franko, K. & Goyes, D. R. (2023). Victimhood, Memory, and Consumerism: Profiting from Pablo. Oxford University Press.

Skilbrei, M-L. (2023) “Samtycke til sexuell risk – sexuellt självskadebeteende som problem” In: Holmström, C., de Cabo, A. & Ouis, P. (eds.) Perspektiv på sexualitet i socialt arbete.

Research articles

Andersen, L. H. (2023): Court Delays and Criminal Recidivism: Results from Danish Administrative Data and a Policy ReformThe ROCKWOOL Foundation Research Unit.

Boyle, R. E. (2023). “Like the first time, all over again”: sex, relationships, and risk for relapse to substance use after release from prisonDrugs: Education, Prevention and Policy.

Ellonen, N., Pitkänen, J., Aaltonen, M., Remes, H., & Martikainen, P. (2023). Socioeconomic differences in children’s victimization to maternal and paternal violence: a register-based study. Scandinavian Journal of Public Health.

Ginters, M., Talaslahti, T., Palm, A., Kautiainen, H., Vataja, R., Elonheimo, H., Suvisaari, J., Lindberg, N., & Koponen, H. (2023).Criminal behaviour after diagnosis of a neurocognitive disorder: a nationwide Finnish register study. The American Journal of Geriatric Psychiatry.

Hagerlid, M. & Granström, G. (2023). Hate Crime Investigation and Sentencing in Sweden: What Have We Learned in the Past 20 Years? European Journal on Criminal Policy and Research.

Heber, A. (2023). Stranger Danger: The Political Debate on CrimmigrantsCritical Criminology.

Hendriks-Lundh, M. (2023). Banning Childlike Sex Dolls : Sex Dolls that Appear as ChildrenNordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 110(2), 90–108.

Laine, R., Aaltonen, M., Myrskylä, M., & Martikainen, P. (2023). Sociohistorical context and post-prison life courseMPIDR Working Paper.

Lönnqvist, E. (2023). Prisoners of process: The development of remand prisoner ratesNordic Journal of Criminology.

Minke, L. K. (2023). Anmeldelse af Nanna Grønning-Madsen: Terrorismeforsættet – en analyse af straffelovens § 114. Karnov Group Forlag, 2023. 388 sider. Ugeskrift for Retsvaesen.

Petersson, J. & Strand, S. J. M. (2023). Rural Differences in Victim Vulnerability and Revictimization of Intimate Partner ViolenceViolence and Victims, 38(2): 185–202.

Rønn, K. V. (2023): Mediated Proximity: Community Policing in the Digital AgeNordic Journal of Studies in Policing, 10(1), 1-15.

Schoultz, I. & Muhire, H. (2023). Is there any criminal law protection for exploited migrant workers in Sweden? Logics of criminal law and the labour migration regimeNordic Journal of Criminology.

Sollund, R. (2023). Eating E.T.: Carnism and SpeciesismInternational Journal for Crime, Justice and Social Democracy.

Suonpää, K., Aaltonen, M., Tyni, S., Ellonen, N., & Kivivuori, J. (2023).Post-release outcomes of lethal and non-lethal offenders: Recidivism and participation in employment or education. Journal of Criminal Justice.

Svensson, K. (2023). The changing arguments for assigning non-organised volunteers as assistant supervisors in the Swedish prison and probation serviceNordic Journal of Criminology.

Tanskanen, M (2023) The Victim–Offender Overlap in Intimate Partner Violence: A Within-Individual ApproachCrime & Delinquency.

Ugelvik, T. (2023): Three burglars, a friendly police inspector, and a vegetarian fox: Scandinavian exceptionalism, children’s literature, and desistance-conducive cultures.Nordic Journal of Criminology, 23(2), 156-173.

Winter, K. & Edman, J. (2023). The public as infrastructure in policy processes: The case of the abolition of the Swedish alcohol rationing systemInternational Journal of Drug Policy.


5. Reports

Number of domestic violence cases according to police data for the first 6 months of the year
The National Commissioner of the Icelandic Police has released a recent report detailing domestic violence cases reported to law enforcement during the initial six months of 2023. During this time frame, a total of 569 domestic violence cases were reported across the nation. This figure represents a decrease of approximately 4% (equivalent to 20 cases) when compared to the corresponding period in the previous year.

The National Commissioner of the Icelandic Police Publishes Comprehensive Report on Summer Weekend Offenses
A recently published report by the National Police Commissioner analyzed the dynamics of weekend offenses during the summer months. The total count of offenses reported to the police over the summer weekends stood at 4. 864, reflecting a 5% reduction compared to the previous year.

A new report by the National Commissioner of the Icelandic Police on sexual violence
A recent report, released by the National Police Commissioner, addresses the issue of sexual violence. During this period, 79 incidents of rape were reported to the Icelandic, which represents a 36% decrease when compared to the corresponding period of the previous year.

Årsrapport arrestforhold 2022
Politidirektoratet har publisert rapport om arrestforhold i 2022.

Narkotikabeslag 1. halvdel 2023
Kripos har publisert statistikk over toll- og politibeslag.

Brottsförebyggande rådet (2023). Gärningspersonens kön, ålder och relation till den utsatta vid misshandel, hot, sexualbrott och personrån. Kortanalys 5/2023. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande rådet (2023). Målsägare vid brottsanmälan 2014–2022 Övergripande statistik för utvalda brottstyper riktade mot person. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande rådet (2023). Bedrägerier mot privatpersoner. De förebyggande åtgärdernas träffsäkerhet. Rapport 2023:11. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Korsell, L. (2023). Ekonomisk brottslighet. Kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning från1980-talet till idag. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.


6. Statistics

Monthly Crime Statistics Released by Reykjavik Metropolitan Police

Polisen: Antalet brott som misstänks ha begåtts av unga har ökat betydligt i början av åre
Antalet rån som misstänks ha begåtts av unga har ökat med nästan 40 procent i början av året och misshandelsbrotten med omkring en fjärdedel jämfört med motsvarande period året innan.