Nordic news on the theme of NSfK Research Seminar 2021

Selection of Nordic news connected to the theme of NSfK Research Seminar 2021:

“Sexual Violence in the Nordic Countries”

Rape laws in the Nordic Countries – Definitions, Development and Discussions

Special Issue of Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Vol 8 No 2 (2020), published January 29, 2021

Folketinget vedtager ny samtykkelov (Danmark)

Et enigt Folketing har vedtaget ny lovgivning, der indfører en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Samtidig lancerer regeringen en række tiltag, der forbedrer forholdene for voldtægtsofre og skal forebygge voldtægt.

Norska Partnerdrapsutvalget har överlämnat sin utredning till justis- og beredskapsminister Monica Mæland

(Read abstract of the report by the Norwegian Partner Homicide Committee in English at NSfK web, link here.)

Regjeringen oppnevnte Partnerdrapsutvalget ved kongelig resolusjon 12. oktober 2018. Utvalget fikk i oppgave å gjennomgå saker om drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan bidra til å forebygge slike drap i fremtiden.

Utvalget var ledet av rådsmedlem i NSfK, professor Ragnhild Hennum.

På bakgrunn av gjennomgangen av partnerdrapssaker, utvalgets egne erfaringer og andre kunnskapskilder, anbefaler utvalget 70 tiltak for å realisere potensialet som politiet og hjelpeapparatet har for å forebygge partnerdrap. En rekke av tiltakene handler om å sikre at politi og hjelpeapparat benytter eksisterende forebyggende virkemidler. Utvalget anbefaler også nye virkemidler. Ett av disse er at regjeringen oppretter en nasjonal permanent partnerdrapskommisjon. Det er viktig å fortsette arbeidet med å lære av feil og videreutvikle arbeidet med å forebygge alvorlig partnervold og partnerdrap.

Ny dansk undersøgelse af partnervold

En ny undersøgelse foretaget af VIVE skal kortlægge, befolkningens personlige kendskab til partnervold og hvad der gør folk parate til at handle, hvis de møder partnervold i deres omgangskreds.