NSfK Newsletter February 2021

 

Välkommen till Nordisk Kriminologi 113 (2) 2021 (februari)

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter
7. Möten

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!
Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com
Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com
Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com
Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl
Island: Jónas Orri Jónasson, e-post: jonas[at]lrh.is
Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no
Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

*************************************************************
In memoriam
Sveriges första professor i kriminologi, Knut Sveri, professor emeritus vid Stockholms universitet.

*****************************************************************************
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
NSfKs rådsmöte 1-2 mars 2021
Samarbetsrådet för NSfK höll sitt årliga möte i början av mars. Diskussioner och beslut om bland annat följande:

– Avrapportering av år 2020 och förslag till budget 2021

– Beviljande av NSfKs forskningsmedel 2021
I år tilldelades ett samnordiskt projekt, tre individuella forskningsprojekt och två samnordiska arbetsgrupper sammanlagt nästan tre miljoner SEK.
Via länken i rubriken hittar du på NSfKs hemsida mera information om projekten.

– Återkoppling från det nordiska kontaktseminariet ”Media and Crime Prevention”.
Kontaktseminariet arrangerades i december 2020 av rådsledamot Minna Piispa, Finlands Justitieministerium.

– Planering av NSfK 60 år 2022
Jubileumsårets stora event blir NSfKs Forskarseminarium, som förhoppningsvis planenligt kan hållas i Island, maj 2022.
De isländska rådsledamöterna presenterade på mötet förslag till tema för seminariet: ”Crime and Crisis in the North”.

Några av Jubileumsårets aktiviteter har redan inletts:
* Specialnummer av Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK)

NSfK 60 år – vilka frågor ställer framtidens nordiska kriminologer?
Call for Abstracts för NTfK Specialnummer NSfK 60 år lockade över 40 bidrag från nordiska doktorander och nyligen disputerade.
Redaktionsteamet för Jubileumsnumret meddelar inom mars månad alla som skickat abstracts hur processen fortsätter.

Stort tack! alla yngre kriminologiforskare i Norden för ert engagemang och bidrag till detta specialnummer!

* NSfK arkiv vid det Norska Riksarkivet
Sekretariatet jobbar vidare med att tillgängliggöra NSfK arkiv, som finns vid det norska Riksarkivet.
En hel del tidigare material finns också samlat i det arkiv som är publicerat på NSfKs web.

På rådsmötet diskuterades även:

NSfK 62. Forskarseminarium 2021

Save the date 5 maj, kl 14.00-16.00 CET för Key Notes´ Talk

Hilde Sandvik är moderator för Key Notes´ Talk,som hålls den 5 maj kl 14.00 – 16.00 CET.
Hilde Sandvik driver framgångsrikt podcasten «Norsken, Svensken og Dansken»

Via länken i rubriken kan ni höra Hildes introduktion och välkomsthälsning till Key Notes Talk och läsa mera om de studier som Key Notes´ presenterar.

Under de närmaste veckorna publiceras Specialnumret av NJC på seminariets tema ”Sexual violence in the Nordic countries”.

Planeringen av seminariet fortsätter.
Följ oss på Facebook och Twitter för uppdateringar.

Varmt välkommen Jónas Orri Jónasson – ny NSfK kontaktsekreterare för Island!

Ytterligare en chans att delta i samtalen om nordisk kriminologi
Nordic Criminology Blog
NSfK och NJC är stolta och glada för samarbetet kring en ny blogg om nordisk kriminologi.

I det senaste inlägget, publicerat i dag torsdag 11 mars, diskuterar Kjersti Lohne ”Promoting Nordic Justice”.
Kjersti Lohne är postdoc vid Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitet i Oslo.

Läs gärna också det första blogginlägget ”Nordic Exceptionalism Thesis revisited” av kriminologiprofessor John Pratt, Victoria University of Wellington, New Zealand.

Välkommen med ditt bidrag!

Påminnelse: AnsökningsDL 15 mars för uppdraget som redaktör för NJC

Utlysning av understöd och stipendier
Utlysning av stipendier 2021 Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning i Norden, speciellt för forskning vid universiteten i Stockholm, Lund och København.
Stiftelsen utdelar ca. 100.000 SEK till ett eller flera stipendier till forskning inom områden som anges i utlysningen.
DL 15 maj 2021 kl. 12.00 CET.

Specialunderstöd för lokala brottsförebyggande projekt (Finland)
Justitieministeriet beviljar samfund årligen statsunderstöd för lokalt brottsförebyggande arbete. År 2021 önskas ansökningar i synnerhet för projekt som syftar till att förebygga nätbrott som riktar sig mot utsatta grupper. Ansökningstiden utgår den 31 mars.

Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2021 (Sverige)
Den 1 april 2021 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

****************************************************
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
Avhandlingar
Miikka Vuorela, doktorsavhandling: AUTONOMIAN AJAN RIKOS JA RANGAISTUS OIKEUSTILASTON VALOSSA – tutkimus rikollisuuden ja rangaistuskäytännön kehityksestä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vuosina 1809–1917
Finlands straffsystem under den autonoma tiden var klart strängare än i övriga Norden. En ny doktorsavhandling utmanar gamla uppfattningar och för fram ny kunskap om den finländska utvecklingen i fångantal.
Brott och straff under den autonoma tiden i ljuset av rättsstatistiken. En undersökning om brottslighetens och straffpraxis utveckling i Finland och övriga Norden under åren 1809-1917 (fri översättning av avhandlingens titel)

Böcker, antologier, specialnummer av tidskrifter
Bruun, M.R. (2021): Grøndlandsk kriminalret: Ansvaret & forbrydelserne. Djøf Forlag.

Bäckman, Olof, Estrada, Felipe, Nilsson, Anders och Sivertsson, Fredrik:
Socioekonomisk bakgrund och brott. Har ojämlikheten ökat eller minskat över tid?
i boken Klass i Sverige: Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet
(Red.; Suhonen, Daniel, Therborn, Göran & Weithz, Jesper, Utgivare: Arkiv förlag & Katalys.)

Nieminen, K. (red.) & Lähteenmäki, N. (red.), Empiirinen oikeustutkimus. Gaudeamus. (Fri översättning: Empirisk rättsforskning)

Forskningsartiklar
Bloksgaard, L., & Prieur, A. (2021). Policing by social skills: the importance of empathy and appropriate emotional expressions in the recruitment, selection and education of Danish police officers. Policing and Society, 1-16.

Ellefsen, Rune og Sandberg, Sveinung: A repertoire of everyday resistance: young Muslims’ responses to anti-Muslim hostility i  Journal of Ethnic and Migration Studies. 

Franko, Katja: Lives that Matter: Criminology and Global Security Inequality i tidskrift International Criminology

Kuusisto Mäkelä, Frida Emilia: Prosessiekonomiaa vai uusi restoratiivinen työkalu rikosprosessiin? Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, 2021. Katsauksia 46/2021.

Kuusisto Mäkelä, Frida Emilia: Seuraamusjärjestelmä 2019 Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, 2021. Katsauksia 45/2021.

Nieminen, K. & Lähteenmäki, N., Johdatus oikeuden empiiriseen tutkimiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Pritchett, S. & Moeller, K. (2021) Can social bonds and social learning theories help explain radical violent extremism?Nordic Journal of Criminology.

Sandvik, Kristin Bergtora og Lohne, Kjersti: The struggle against sexual violence in conflict: Investigating the digital turn i tidskrift International Review of the Red Cross

Stenström, Anders: Plural Governmentalities: Governing Welfare Fraud in SwedenThe British Journal of Criminology

Övrigt
Estrada, Felipe: Populistiska krav på lag och ordning utan vetenskaplig grund (recensionsessä i Respons)

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier och Landsstyret (Färöarna)

Rapporter och utredningar
De förebyggande åtgärderna mot våldsbejakande extremism och radikalisering framskrider (Finland)
Den nationella samarbetsgruppen för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism utarbetar årligen en rapport om hur åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism framskrider.
Enligt rapporten har arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism och radikalisering framskridit väl trots coronapandemin.

***********************************************
Vurderer lovendringer om sovevoldtekter og andre seksuelle krenkelser 
(Norge)
Regjeringen skal gjennomgå straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, og særlig voldtekt, med tanke på endringer.
–Over ni prosent av alle kvinner blir utsatt for voldtekt minst en gang i livet, halvparten før de fyller 18 år. Vi må gjøre alt vi kan for at færre blir utsatt for dette. Regjeringen kommer med en handlingsplan mot voldtekt, og allerede nå vurderer vi lovendringer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
Vurderingene vil bli gjort av Straffelovrådet, som blant annet skal se på om Norge bør innføre en samtykkebasert voldtekstlovgivning, hvor manglende samtykke til seksuell omgang utgjør det sentrale vilkåret for straff.

I fortsättningen bör arbetsgivare på ett effektivare sätt stödja offer för riktade trakasserier (Finland)
Arbetsgivare bör stödja arbetstagare som på grund av sina arbetsuppgifter utsätts för riktade trakasserier i sociala medier eller på något annat sätt. Dessutom bör polisen säkerställa enhetlig praxis vid undersökningen av riktade trakasserier. På så sätt förbättras offrets ställning och rättsskydd, konstaterar inrikesministeriets arbetsgrupp.

Arbetsgrupp: Myndigheterna ska ha ett tätare samarbete för att förebygga återfall i brott (Finland)
En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet ger flera rekommendationer för hur Brottspåföljdsmyndighetens och övriga myndigheters tjänster kan samordnas på ett bättre sätt. Fångar och personer som avtjänar en samhällspåföljd behöver ofta bland annat mentalvårds- och missbrukartjänster samt stöd när det gäller boende och sysselsättning.

Bergen Engines og norsk sikkerhet
Det er en økende bekymring i Norge og andre vestlige land knyttet til at investeringer og oppkjøp kan utgjøre en sikkerhetstrussel.
Rolls-Royce offentliggjorde 4. februar 2021 signeringen av en avtale med russiskeide TMH Group om planlagt salg av Bergen Engines AS. Partene forventer å sluttføre salget i andre halvdel av 2021.
Avtalen reiser problemstillinger som kan ha betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det knytter seg blant annet til leveranser til Forsvarets fartøyer, men saken reiser også sikkerhetsmessige problemstillinger som strekker seg ut over forsvarssektoren. At Bergen Engines leverer produkter til flere av våre allierte, gjør at saken også har interesse ut over Norges grenser.

Europolförordningen, som gäller bekämpning av gränsöverskridande brottslighet, uppdateras (Finland)
Den internationella nätbrottsligheten och den rörliga brottsligheten förändras ständigt. Det föreslås ändringar i Europolförordningen bland annat i fråga om informationsutbytet mellan Europol och privata parter för att bekämpningen av allvarlig internationell brottslighet och av terroristbrott bättre ska motsvara dagens krav.

Justitsministeren vil skærpe kursen mod tiltaltes udeblivelser i straffesager (Danmark)
Justitsminister Nick Hækkerup præsenterer en række nye initiativer, der skal medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager. Initiativerne har særligt fokus på, at det skal have større konsekvenser, hvis tiltalte udebliver fra et retsmøde i en straffesag uden lovlig grund.

Förslag i FInland: Offrets kön som grund för straffskärpning
Enligt propositionen ändras strafflagen så att motiv baserat på offrets kön fogas till straffskärpningsgrunderna vid straffmätningen. Omnämnandet av kön som motiv för gärningen ska också fogas till juridiska personers straffansvar när det är fråga om grov ärekränkning, olaga hot eller offentlig uppmaning till dessa brott.

Förslag i FInland att polisens handräckning till barnskyddet och social- och krisjouren ska vara avgiftsfri
Inrikesministeriet har berett ett förslag till ändring av polisens avgiftsförordning. Utgångspunkten för förslaget är att polisens handräckning till barnskyddet och social- och krisjouren i fortsättningen ska vara avgiftsfri. Målet är att säkerställa att människor i särskilt sårbar ställning, såsom barn, i en akut situation får det stöd de behöver.

Hårdere straffe i Danmark for såkaldt ’vanvidsbilisme’
Folketinget har netop vedtaget regeringens lovforslag, der indeholder en række strafskærpelser for de groveste tilfælde af såkaldt ’vanvidskørsel’. Fremover vil straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel forhøjes med 150 pct., og med 100 pct. for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel.

Arbejdsgruppe arbejder på anbefalinger (Færøerne)
En arbejdsgruppe er sat til at udforme en række anbefalinger der skal forbedre vilkårene hos færøske indsatte, oplyser lagmanden Bárður á Steig Nielsen på forespørgsel i Lagtinget. 12 feb.

Forebyggelse af rusmidler på Færøerne
Lagmanden oplyser at en arbejdsgruppe er sat, for at arbejde på en helhedsvurdering, til bekæmpelse af narkotika på Færøerne. Der er i forvejen sat øget ressourcer ind til behandlingsinstutitioner, psykolog hjælp, og til toldvæsenet. Men på længere sigt, er behovet for en helhedsvurdering, som forventes klar til foråret. Hør mere her

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och / eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
Antallet af indbrud i private boliger faldet markant (Danmark)
Antallet af indbrud i private boliger rasler ned og ikke siden 1970’erne har antallet af indbrud været nede på samme niveau. De seneste års positive udvikling har fået ekstra hjælp af corona-epidemien, der gør, at danskerne opholder sig mere hjemme.

Børn som ofre for familiedrab (Danmark)
Hvert år dør omkring fem børn, fordi den ene forælder tager barnets liv og i nogle tilfælde også andre familiemedlemmers eller sit eget. Og hvert år oplever et tilsvarende antal børn og unge, at den ene forælder forvolder den andens død. VIVE undersøger, hvad man kan gøre for at forebygge drab i familien.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) (Finland)
Färre barn på skyddshemmen förra året
Antalet klienter på skyddshemmen minskade ifjol jämfört med året innan. Enligt förhandsuppgifter ökade antalet vuxna klienter en aning medan antalet barn minskade. För första gången sedan ansvaret för att ordna skyddshem överfördes till THL år 2015 iakttogs en liten minskning i antalet klienter på skyddshemmen.

Brottspåföljdsmyndigheten (Finland)
Rise AI-projekt bidrar till återfallsprevention
Projektet Rise AI går ut på att ta fram ett program baserat på artificiell intelligens som ska stöda planering av strafftiden för dem som dömts till straff och hjälpa att hänvisa dem till adekvata tjänster. Syftet med programmet är att utifrån tillgängliga klientuppgifter komma med rekommendationer om vilka av Brottspåföljdsmyndighetens tjänster som den dömde kan tänkas dra nytta av under strafftiden.

Brottspåföljdsmyndigheten (Finland)
Fortsatta restriktioner gäller fångarnas besök och permissioner
Brottspåföljdsmyndigheten väljer att fortsättningsvis begränsa besök och permissioner, och restriktionerna i fängelserna gäller tills vidare. Restriktionerna innebär att epidemisituationen i varje enskild region och i riket beaktas vid tillståndsprövningen. Beslut tas av direktören för varje enskilt fängelse.

Evaluering af rejsehold i Grønland
Grønlandske rejsehold tilbyder behandling til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb samt voksne med senfølger efter overgreb i barndommen. VIVE skal evaluere rejseholdenes arbejde, Målet er, at evalueringen skal bidrage til at styrke behandlingstilbuddene.

SSP ny hjemmeside (Færøerne)
Se nye hjemmesiden hos SSP, der først og fremmest er til fagfolk. SSP samarbejdet er til børn og unge fra 0-18 ár.

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden
Kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet
För ca ett år sedan publicerades rapporten “Den ojämlika brottsligheten“.
Doktorand Enes Al Weswasi har nu tillgängliggjort rapportens datamaterial som en R Shiny-applikation, vilket möjliggör interaktiv datavisualisering.

Institutet för kriminologi och rättspolitik (KRIMO), Helsingfors Universitet
Brott som begås av unga har sjunkit till en rekordlåg nivå 

Enligt en färsk rapport begår och upplever unga klart färre brott än på 1990-talet. I den omfattande ungdomsbrottslighetsundersökningen deltog 5674 nionde klassister från 74 skolor runt om i Finland under våren 2020.

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo
DNA in art, investigation and research
In 2013 The Norwegian Biotechnology Advisory Board invited the artist Heather Dewey-Hagborg to Norway to discuss her exhibit ‘Stranger Visions’. Dewey-Hagborg’s artwork is again on display in Oslo and she will also co-operate with Mareile Kaufmann on her upcoming ERC project.

CRIMEANTHROP på seminaret “Én verden, én helse”
Vitenskapskomiteen for mat og Miljø (VKM) er nasjonal vitenskapelig myndighet for CITES og er dermed ansvarlig for alle vitenskapelige vurderinger i forbindelse med import og eksport av CITES-arter til Norge.

På seminaret, arrangert av VMK, sammen med Mattilsynet og Miljødirektoratet,  var også prosjektleder og professor i kriminologi, Ragnhild Sollund, invitert for å presentere sin forskning på ulovlig handel med truede dyrearter.

Kriminalomsorgens Utdanningssenter (Norge)
Veien fra å søke seg inn på fengselsbetjentstudiet og frem til ferdig utdannet fengselsbetjent etter to år som fengselsaspirant, er en prosess som rommer mye læring og mange inntrykk. Utdanningen er lagt opp med ett semester teori i Lillestrøm, to praktisk-teoretiske semestre (av aspirantene ofte omtalt bare som «praktiske semestre») i et opplæringsfengsel og avslutningsvis ett semester teori i Lillestrøm. Kullet med ferdigutdannede fengselsbetjenter fra høsten 2020, er nå i pliktårstjeneste i kriminalomsorgen.
Två intervjuer:
Alltid nye utfordringer og situasjoner
“…men nå må du vel låse meg inn?”

Politihøgskolen (Norge)
Forskere: – Politiet må nyttiggjøre seg av mangfoldet
Politihøgskolen har gjort en innsats for å rekruttere studenter med ulike bakgrunner. Nå må mangfoldet tas mer i bruk, ifølge forskerne bak en ny studie.
Politi- og lensmannsetaten har lenge hatt ambisjoner om økt mangfold, blant annet i form av språklig og kulturell kompetanse, blant de ansatte. Politihøgskolen har jobbet spesielt mye med å rekruttere studenter med innvandrerbakgrunn til bachelorutdanningen. “…Her er det stor avstand mellom idealet og realiteten”, sier førstelektor Jaishankar Ganapathy ved Politihøgskolen.
Sammen med kollegaer ved Politihøgskolen, Universitetet i Bergen og OsloMet, har han undersøkt mangfoldet – og opplevelser forbundet med det – i prosjektet «Mangfold i utdanning og etat».

Politihøgskolen (Norge)
Pedagog og politi – utfordringer i profesjonsutdanningene
Førstelektor Kjersti Eckblad har skrevet artikkelen “Instruktøren som veileder – i spennet mellom rollene som pedagog og politi” som ble publisert i Uniped i 2020.
Funnene viser at instruktørene opplever det vanskelig å håndtere rollene som både politi og pedagog. Artikkelen belyser to spenningsforhold:
(1) Det ene dreier seg om forholdet mellom pedagogikk og politifaglig mestring – instruktørene ønsker å stimulere studentenes refleksjon samtidig som de vil at studentene skal mestre praktiske ferdigheter.
(2) Det andre spenningsforholdet dreier seg om at instruktørene både er praksisfeltets representanter og Politihøgskolens forlengede arm. Dette innebærer at de må håndtere utdanningsinstitusjonens planer og retningslinjer samtidig som de må forholde seg til den faktiske politihverdagen, og disse kan stå i motstrid.

**********************
6. Övriga nyheter

Kritik af forslag om tryghedsskabende opholdsforbud (Danmark)
Institut for Menneskerettigheder peger i nyt høringssvar på en række områder, hvor forslaget om tryghedsskabende opholdsforbud bør forbedres. Ifølge dem er lovforslaget vidtgående og det risikerer at ramme vilkårligt.

Chefredaktør for fagbladet Dansk Politi efterspørger mere politiforskning
Chefredaktør for fagbladet Dansk Politi mener at forskningsbaseret viden heldigvis er på vej ind og ved at erobre tiltrængt plads i debatten om politiet. Ifølge ham kan forskningen forhåbentligt bygge bro over kløften mellem følelser på den ene side og statistik/kvantitet på den anden, som ofte præger diskussionen om politiets virkelighed.

Forskere sætter kritisk fokus på politiets datadrevne værktøjer (Danmark)
Hvad er konsekvenserne af politiets brug af big data, ansigtsgenkendelse, kameraovervågning og andre datadrevne værktøjer? Det skal IT-Universitetet og PROSA, i samarbejde med fire europæiske universiteter og et forskningscenter, undersøge i de kommende tre år.

Politiforsker om flerårsaftale: Hvad vil politikerne med politiet på den lange bane? (Danmark)
Overordnet kalder politiforsker og adjunkt ved Københavns Professionshøjskole, Adam Diderichsen, politiets nye flerårsaftale for ”fornuftig”, men han påpeger, at der også er mangler. Især to ting springer i hans øjne: En fraværende klar politisk strategi for dansk politi for de næste 10 år, og tiltag der kan styrke politiets generelle uddannelse og kompetencebehov.

7. Möten
Kriminalistforeningen: Politiets forebyggende arbejde (Danmark)
Onsdag den 24. marts kl. 17.00-19.00
Mødet afholdes via Microsoft Teams. Link og beskrivelse følger snarest.

Forskarmöte om empirisk rättsforskning 27-28.5.2021 (på finska)
Itä-Suomen yliopiston empiirisen oikeustutkimuksen yksikkö järjestää VI valtakunnallisen empiirisen oikeustutkimuksen tutkijatapaamisen Joensuussa 27.–28.5.2021. Seminaari on tarkoitettu kaikille empiiristä oikeustutkimusta tekeville tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja tiedon hyödyntäjille. Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille kiinnostuneille.