NSfK Newsletter January 2021

Välkommen till Nordisk Kriminologi 113 (1) 2021 (januari)

 

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!
Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com
Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com
Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com
Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl
Island: Snorri Örn Árnason, e-post: snorri.arnason[at]lrh.is
Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no
Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

*************************************************************
Varma gratulationer!

NSfK gratulerar vinnarna av Best Article NJC 2020 Prize, Susanne Boethius & Malin Åkerström, med artikeln “Revealing hidden realities: Disclosing domestic abuse to informal others”

NSfK är glada och tacksamma att få meddela att vinnarna 2020 är med och bidrar med en filmad pesentation av sin forskning inför årets digitala NSfK Forskarseminarium den 5 maj.

*****************************************************************************
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
Inbjudan till doktorander och nyligen disputerade:
NTfK Special Jubilee Issue – NSfK 60 years 2022

Riktning framåt för NSfK 60 år 2022!
NSfK och Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, NTfK inbjuder doktorander (PhD-students) och forskare som disputerat under 2020 att medverka i ett specialnummer av NTfK 2022.

Välkommen att skicka in din abstract!
Nästa steg är sedan att skriva en lite längre essä kring din forskning.
Läs mer i inbjudan, som du hittar via länken i rubriken.

DL för abstracts är 28. februari 2021.
NSfK 62. Forskarseminarium 2021. Tema: “Sexual Violence in the Nordic Countries” 
NSfKs Forskarseminarium arrangeras i år som ett webinarium den 5 maj 2021. Inför Forskarseminariet publicerar vi under våren filmer med Key Notes´ presentationer och den 5 maj hålls webinariet, som bygger på ett modererat samtal med dem.

NSfK kommer under våren även att publicera filmer med presentationer av Vinnarna av Best Article Prize 2020 och 2019.

Deltagarnas presentationer publiceras likaså på NSfKs hemsida och sprids i våra kommunikationskanaler.

På NSfK web har vi samlat ett urval av nordiska nyheter relevanta för seminariets tema
Ta gärna en titt på det senaste tillägget på sidan;
Special Issue Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Vol 8 No 2 (2020), published January 29, 2021: Rape laws in the Nordic Countries – Definitions, Development and Discussions

Under våren publiceras NJC Special Issue på seminarietemat “Sexual VIolence in the Nordic Countries”

Utlysning av uppdraget som redaktör för NJC 2022-2024
Sök tjänsten som redaktör för NJC!
Efter en framgångsrik period lämnar nuvarande redaktör Anita Heber uppdraget fr o m januari 2022. NSfK söker för nästa tre-årsperiod 2022-2024 en ny redaktör. Tidskriften står inför nya utmaningar, bland annat med planer på att övergå till Open Access.
Ersättning utgår för uppdraget och NSfK delfinansierar även en redaktionsassistent.

NSfK rådsmöte 1-2 mars 2021
Samarbetsrådet för NSfK samlas till sitt årliga möte den 1-2 mars. Mötet hålls i år digitalt. Bland frågorna som behandlas på mötet är avrapportering av  verksamhetsåret 2020, beslut om tilldelning av årets forskningsstöd, planering av aktiviteterna och budget 2021 samt planering av NSfKs Jubileumsår 2022. 2021 är också sista året under svenskt ordförandeskap och förberedelserna för nästa ordförandeland Norge att ta vid från årsskiftet är i full gång.

Om du har frågor eller ärenden som du önskar att rådet behandlar på mötet är du välkommen att skicka dem till sekretariatet senast den 20 februari.
Du är självklart välkommen att höra av dig när som helst till rådet. Rådet fattar löpande beslut per capsulam.

Call for presentations for Stockholm Criminology Symposium
Stockholm/ Online June 15–16, 2021
The main theme for the 2021 Stockholm Criminology Symposium is
Gun violence: sound knowledge and countermeasures.

The other theme is Contemporary criminology.

DL February 26th 2021.

Lediganslagna doktorandplatser 
1-2 doktorandplatser vid Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet. DL 14 februari.

Två doktorandplatser vid Sociologiska institutionen, Lunds Universitet, för Show & Tell, EU sponsrat 5 års projekt. DL 28 februari.

Postdoc tjänst vid Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet, för Show & Tell, EU sponsrat 5 års projekt. DL 28 februari.
Funding opportunities
Studentorganisationer kan söka understöd för bekämpning av våld mot kvinnor (Finland)
Den andra utlysningen av finansiering inom programmet för bekämpning av våld mot kvinnor är öppen för ansökningar.
Ansökningstiden utgår den 5 mars.

Specialunderstöd för lokala brottsförebyggande projekt (Finland)
Justitieministeriet beviljar samfund årligen statsunderstöd för lokalt brottsförebyggande arbete. År 2021 önskas ansökningar i synnerhet för projekt som syftar till att förebygga nätbrott som riktar sig mot utsatta grupper. Ansökningstiden utgår den 31 mars.

Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2021 (Sverige)
Den 1 april 2021 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.

*******************
Boken som forandret rettsvitenskapen
Kvinnerett I og II er en samling arbeider fra de første kvinnerettsforskerne ved Det juridiske fakultet i Oslo. Boken kom i 1985, ti år etter at kvinnerett ble opprettet som eget spesialfag. Tove Stang Dahl, fagets første professor, var bokas redaktør.

Et rettsvitenskapelig vendepunkt
Kvinnerett I og II ble utgitt i Universitetsforlagets bokserie «Kvinners levekår og livsløp», redigert av Helga Hernes. Boken var et rettsvitenskapelig og likestillingspolitisk vendepunkt. Den tilbød en analyse av rettssystemets kjønnsnøytrale form versus den kjønnskjeve fordelingen av tid, arbeid og penger i samfunnet.
Bokas tilnærming tok hensyn til rettens ulike konsekvenser for kvinner og menn. Den la dermed grunnlaget for det som i dag betegnes som kvinne- og kjønnsperspektivet i rettsvitenskapen.

****************************************************
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare

Böcker, antologier, specialnummer av tidskrifter
Karlsson-Tuula, Marie (ed).: ”Vad har högre utbildning med hedersrelaterat våld och förtryck att göra?”.

Suonpää, K., Ellonen, N., Aaltonen, M. & Tyni, S.: Vankien sosiaalinen integraatio. , 25 januari 2021, Suomalainen vanki — Arjen rakenteet ja elämänlaatu vankilassa. Kainulainen, S. & Saari, J. (toim.). s. 197-216.

Forskningsartiklar
Goyes, David R., South, Nigel, Abaibira, Mireya A., Baicue, Pablo, Cuchimba, Angie & Nenetofe, Deisy T. R.: “Genocide and Ecocide In Four Colombian Indigenous Communities: The Erosion of A Way of Life and Memory” i British Journal of Criminology. 

Kaufmann, Mareile: “Vocations, visions and vitalities of data analysis. An introduction” i tidskrift Information, Communication & Society. 

Kaufmann, Mareile,  Bonde-Thylstrup, Nanna, Burgess, Peter J. & Rudinow, Peter J. : “Data Criticality” i tidskrift STS Encounters.

Krogh, A. H. (2020): ”Facilitating collaboration in publicly mandated governance networks” i Public Management Review.

Miller, B. L., Lowe, C. C., Kaakinen, M., Savolainen, I., Sirola, A., Stogner, J., Ellonen, N. & Oksanen, A.: Online Peers and Offline Highs: An Examination of Online Peer Groups, Social Media Homophily, and Substance Use. 14 januari 2021, i Journal of Psychoactive Drugs.

Savela, N., Kaakinen, M., Ellonen, N. & Oksanen, A.: Sharing a work team with robots: The negative effect of robot co-workers on in-group identification with the work team , februari 2021, i publikationen: Computers in Human Behavior.

Skrinjar, Monica & Pettersson, Tove: ”Underdogs, rebels, and heroes Crime narratives as a resource for doing masculinity in autobiographies” i tidskrift Sociologisk Forskning, 57, (3-4).

Todd, John: “Probation practice, desistance and the penal field in Norway” i tidskrift Criminology & Criminal Justice. 

Villman, E.: Work, support and solitude: prisoners’ desistance expectations and self-regulating strategies. 13 januari 2021, i Journal of Offender Rehabilitation.

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier och Landsstyret (Färöarna)

Rapporter och utredningar:
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (Finland)
Sammanfattning på svenska av rapport: Betydande regional variation i straffprocessens längd vid sexualbrott mot barn i Finland
Handläggningstiderna för straffprocesser vid sexualbrott mot barn ger upphov till regional ojämlikhet. Detta framgår av en undersökning av Institutet för kriminologi och rättspolitik som granskade längderna av straffprocesserna vid sexualbrott mot barn samt skillnaderna i handläggningstiderna mellan regionerna.

Rapporten på finska: Rikosprosessin kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa

Justitieministeriet i Finland
Sammanfattning på svenska av rapport: Orsakerna till att juridiska personers straffansvar sällan tillämpas har utretts
Domstolarna behandlar sällan ärenden som gäller juridiska personers straffansvar. Trots det omfattande tillämpningsområdet för ansvaret har nästan 90 procent av alla samfundsböter dömts ut för arbetarskyddsbrott.

Rapporten på finska: Oikeushenkilön rangaistusvastuu – nykytila ja kehittämistarpeet

100 år av demokrati i Sverige
I samband med att demokratin i Sverige 2021 fyller 100 år genomför regeringen en nationell satsning på att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och på att stärka demokratin för framtiden. Inom ramen för satsningen har regeringen fattat beslut om demokratifrämjande uppdrag till ett flertal myndigheter och om statsbidrag till organisationer i det civila samhället för insatser som stärker demokratin. Regeringen har också tillsatt Kommittén Demokratin 100 år med uppgift att genomföra aktiviteter i hela landet.

Samfunnssikkerhet i en usikker verden (Norge)
Stortingsmeldingen Samfunnssikkerhet i en usikker verden presenterer regjeringens politikk på samfunnssikkerhetsfeltet de neste fire årene. I meldingen rettes oppmerksomheten særlig mot syv områder: 1) Covid-19 pandemien, 2) sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, 3) forebyggende nasjonal sikkerhet, 4) digital sikkerhet, 5) sammensatte trusler, 6) forebygging og beredskap lokalt og regionalt, 7) forebygging, beredskap og redningstjeneste i våre nordlige havområder.
Bredden i utfordringsbildet og strammere økonomiske rammer gjør det samtidig nødvendig med avveininger om bestemte risikoer og trusler bør prioriteres fremfor andre.
Meldingen har vært tett koordinert med Forsvarsdepartementets langtidsplan for forsvarssektoren. Sentrale temaer i koordineringen har særlig vært det sikkerhetspolitiske bildet, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, sammensatte trusler, strategisk kommunikasjon og nasjonal sikkerhet.
Meldingen synliggjør også utvalgte deler av hva regjeringen har gjort for å styrke arbeidet med samfunnssikkerheten siden forrige melding om samfunnssikkerheten, Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn, jf. Innst. 326 S (2016-2017).

Propositionsutkastet om en rapportör om våld mot kvinnor har sänts på remiss (Finland)
Justitieministeriet föreslår att diskrimineringsombudsmannen ska få i uppgift att vara rapportör om våld mot kvinnor. Rapportören ska bevaka våld mot kvinnor, hur den nationella lagstiftningen fungerar, hur offrens rättigheter tillgodoses och hur internationella förpliktelser fullgörs. Dessutom ska rapportören bevaka och utvärdera åtgärderna för att förebygga våld mot kvinnor.

Lovforslag i Danmark om landsdækkende karantæne til voldsmænd i nattelivet
Justitsminister Nick Hækkerup sender nu et lovforslag i høring, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for bl.a. vold, at opholde sig i nattelivet i op til to år i hele landet

En översyn av regleringen om sluten ungdomsvård (Sverige)
Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regleringen om sluten ungdomsvård. Vårdtiderna ska motsvara brottslighetens allvar och det återfallsförebyggande arbetet ska stärkas. En trygg och säker vårdmiljö med hög kvalitet ska säkerställas.

Videreutvikling av politiet i Norge
Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. Regjeringen la 23. juni 2020 fram Politimeldingen – et politi for fremtiden. Med meldingen ønsker regjeringen å invitere til debatt om den videre utviklingen av politiet.
Regjeringen har satset på å utvikle politiet gjennom politireformen. Regjeringen presenterer status i gjennomføringen av reformen i meldingen. Reformen, og tiltakene i den, er i sluttfasen. Resultatene som forventes oppnådd av reformen flere og ambisiøse, og gjenspeiles i formålet med reformen.
Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte kriminalitetsutfordringene fremover.
Mye er allerede forbedret, eksempelvis ved at politiets evne til å håndtere alvorlig kriminalitet i det digitale rom er styrket, og kvaliteten i politiets arbeid er mindre avhengig av hvor i landet man bor. Oppmerksomheten fremover skal rettes mot å hente ut enda flere effektene av tiltakene.

Bill proposing decriminalisation of drug use submitted for review (Island)
The Icelandic government has launched for consultation of experts and the public a bill proposing decriminalisation of posession of narcotics intended for personal use. The legal amendment, led by the Minister of Health Svandís Svavarsdóttir, is intended as a harm-reduction measure. This new approach is based on regarding users as patients rather than criminals. Under current law, possession of illegal drugs is usually punished as a criminal offence. The news report can be found here.  The proposal and reviews can be found here.

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och / eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
Utredningar och rapporter

Mere tryghed i udsatte boligområder (Danmark)
Det kan være med til at skabe mere tryghed at lave fysiske forandringer i udsatte boligområder. Det viser en ny rapport der har undersøgt to udsatte boligområder i Aarhus og Nordsjælland. Undersøgelsen er foretaget af forskere på BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet og er støttet af Det Kriminalpræventive Råd.

Reports by the National commissioner of Icelandic police
Strategic report on the assessment of violence against handicapped persons in Iceland. The report can be found here.
* Report on the assessment of terrorism threat in Iceland. The report can be found here.
* Preliminary statistics for crimes reported in 2020 in Iceland. Penal code offences increased slightly (2%). The report can be found here.

Rapport fra Grønlands Politis analyseafdeling: Barrierer for anmeldelser af seksuelle forbrydelser mod børn (Grönland)
I rapporten afdækkes årsager til hvorfor privatpersoner og fagpersoner er tilbageholdende med at anmelde seksuelle overgreb mod børn. Blandt de vigtigste årsager er særligt manglende viden, følelsen af skyld og skam, samt mangel på en tillidsperson man kan henvende sig til, ved mistanke om seksuelle overgreb. Ligesom det også nævnes, at borger oplever at de ikke bliver taget seriøst ved henvendelse til politiet.
Rapporten fremkommer med ni anbefalinger til, hvordan barrierer for anmeldelser af seksuelle forbrydelser mod børn kan nedbrydes. Se rapporten her.

*******************************************

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Meningsskiljaktigheter mellan partner orsakade av coronaepidemin ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer

Meningsskiljaktigheterna som ökat på grund av coronaepidemin samt den minskade känslan av närhet mellan makarna och krafterna i vardagen ökade sannolikheten för upplevelser av våld i spädbarnsfamiljer.

Ombudsmandens Børnekontor fokuserer i 2021 på børn og unge i sikrede døgninstitutioner (Danmark)
Børn og unge i sikrede døgninstitutioner er underlagt et strengt regime. Derfor har ombudsmanden valgt at fokusere på disse børn og unge på sine tilsynsbesøg i 2021.

Hver tredje indsatte i Grønlands anstalter er dømt for seksuelle overgreb
Tilbage i september 2020 stillede partiet Demokraatit et § 37 spørgsmål til Naalakkersuisut om blandt andet hvor mange af landets indsatte, der var dømt for seksuelle overgreb, og hvor mange af de dømte der var på venteliste til afsoning. Det har taget lang tid at indhente svar fra Kriminalforsorgen, der ikke siden 2013 har fremlagt en årsrapport. Først i januar kommer svaret på § 37-spørgsmålet. Her fremgår det, at Kriminalforsorgen i Grønland på baggrund af manuel optælling vurderer, at hver tredje indsatte er dømt for seksuelle overgreb.Siden spørgsmålet blev rejst i september 2020 har Kriminalforsorgen formået at nedbringe ventelisten til afsoning. Det oplyses at dømte for forbrydelser mod børn og seksuelle overgreb har høj prioritet i forhold til indkaldelse stil afsoning. Læs svar på § 37-spørgsmål her.

Ombudsmanden i Danmark ser på tvang og ulovbestemte indgreb i psykiatrien i 2021
I 2021 vil ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet have særligt fokus på tvang over for psykiatriske patienter. Ombudsmanden vil også se på såkaldte ulovbestemte foranstaltninger og indgreb.

Samarbete mot penningtvätt permanentas (Sverige)
Polisens samarbete med de fem största bankerna mot penningtvätt som inleddes på försök förra året har varit framgångsrikt och blir nu en del av det ordinarie arbetet.

Anmälda brott i Sverige 2020 – preliminär statistik
Brottsförebyggande rådet har publicerat den preliminära statistiken över anmälda brott 2020. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brotts­utredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Kriminalforsorgen skruer op for tilsigelser (Danmark)
​Kriminalforsorgen ophæver nu det COVID 19-relaterede tilsigelsesstop for alle dømte, der skal afsone i lukkede fængsler og for visse dømte til afsoning i åbne fængsler.

Brottspåföljdsmyndigheten (Finland)
Coronan tog nya arbetssätt till Helsingfors byrå för samhällspåföljder – klientarbete sker allt oftare på distans
Coronan påverkade arbetet med samhällspåföljder i stor utsträckning under fjolåret. Restriktioner infördes i verkställighet av samhällspåföljder, civil utvärdering och sammanställning av påföljdsutredningar, och man hade fysiska möten med klienter endast av grundad anledning. På Helsingfors byrå för samhällspåföljder tror man att de nya arbetssätt som man kommit på ska utnyttjas också efter att coronaläget blivit bättre.

Arresthuset er fyldt op (Färöarna)
Det kan blive nødvendigt at flytte varetægtsindsatte til Danmark. I nogle celler er der nødvendigt at to er anbragte sammen. Arresthuset har 14 pladser. Mange afsoner må også vente på at afsone mindre domme, grundet pladsmangel. Hør indslaget på dansk her

Politi og anklagemyndighed skal styrkes (Grönland)
Politi og anklagemyndighed har efterlyst, at det fremover er uddannede jurister, der møder som anklagere i kredsretterne. Det blev dog ikke tilgodeset i den politireform, som Inatsisartut vedtog i efteråret. I stedet kommer der dog flere ressourcer fra den danske stat.
I et brev til Folketingets Grønlandsudvalg oplyser den danske justitsminister, at der er afsat 44,2 millioner kroner til ”modernisering af de nordatlantiske politikredse, herunder til styrket rekruttering, bemanding og fastholdelse i politi og anklagemyndighed”.
En særlig enhed hos politiet med fokus på bekæmpelse af seksuelle overgreb mod børn skal etableres, til det er der afsat 6,3 millioner kroner i 2021 13,1 millioner kroner i de følgende to år. Justitsministerens brev til Grønlandsudvalgets kan ses her.

Shots fired at the car of mayor in Reykjavík
The police in the capital area have arrested a former police officer in an investigation into damage that was done to the mayor’s car in Reykjavík. A firearm was used in the act and the investigation also concerns identical damage done to numerous premises of political parties in Reykjavík. The news report can be found here and here.

Indsmugling af 2 kg hash til Færøerne
En 42-årig mand blev den 15 jan. Anholdt i lufthavnen på Færøerne, med 2 kg. Hash på sig. Det var toldvæsenet der kontaktede politiet.

Stor narkosag
11 jan. anholdt politiet en 23 årig mand er varetægtsfængslet i foreløbig 4 uger for narko, brud på våbenloven og vold mod politiet. Manden er anklaget for opbevaring af narkotika som ecstacy, amfetamin, MDMA, kokain, og hash, ud over et oversavet haglgevær.

Skæv narko- udvikling på Færøerne
Heri Andreasen, leder hos politiet undersøgelsesafdeling, siger at med kun få dage inde i januar, har politiet fundet store mængder narko, som de ikke er vant til. Der er flere hårdere stoffer end det har været, før var det primært hash. Også ser politet øget vold og våben i forbindelser med narkotika. Hør mere her

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden
Kriminalomsorgens Utdanningssenter 
(Norge)
Første kull med Bachelor i straffegjennomføring er uteksaminert
Nyleg markerte KRUS ein milepæl for fengselsbetjentutdanninga i Noreg. Ikkje berre for studentane som har gjennomført studiet, men også for KRUS som har ansvar for å drive utdanning for fengselsbetjentar og for Kriminalomsorgsdirektoratet, som i dag har det formelle ansvaret for at utdanninga er i tråd med forskrift om straffegjennomføring.

Høgskuleutdanning for fengselsbetjentar vart foreslått i ei offentleg utgreiing i 1984. Det er 35 år sidan, og det skulle gå mange år før høgskuleutdanning for fengselsbetjentar vart realisert. Først i 2012 vart den toårige fengselsbetjentutdanninga akkreditert med grada høgskulekandidat og i 2019 vart det mogleg å ta eit påbyggingsstudium som gir grada Bachelor i straffegjennomføring.

Politihøgskolen (Norge)
Retter opp i voteringsblemme etter kronikk fra Politihøgskolen
Flere stortingsrepresentanter har fremmet forslag om endring av straffeloven § 253 for å rette opp i voteringstabbe om tvangsekteskap, etter at professor ved Politihøgskolen, Morten Holmboe påpekte feilen i desember
Utdrag fra kronikken:
“Stortinget var i høst enige om at straffebudene mot tvangsekteskap og ekteskap med barn under 16 år skulle utvides til å gjelde uformelle, utenrettslige «ekteskap» (straffeloven § 253 og § 262). Endringen i § 253 ble likevel ikke vedtatt fordi posisjon og opposisjon ikke ble enige om ordlyden i bestemmelsen. Basert på referatene fra stortingsforhandlingene synes det ikke som et bevisst valg, men en tabbe. Den bør rettes opp.”

Nå blir feilen fikset ved at en samlet justiskomité foreslår en ny paragraf i straffeloven.

Podcast om politiutdanningens utvikling siden 1920
Vi feirer at politiutdanningen er 100 år med en podcast på fire episoder som trekker frem sentrale perioder og hendelser fra Politihøgskolens historie.
Podcasten er tilgjengelig i Spotify, i iTunes eller i en hvilken som helst annen podcast-app.
Programleder er Sarah Natasha Melbye, som er en kjent radio- og kulturprofil. Radiobyrået Både Og står for produksjonen.

Polisyrkeshögskolan (Finland)
Särskilda förutsättningar för häktning i omfattande behandling för första gången
I Kari Järmäläs verk ‘Ennen tuomion antamista tapahtuvan vangitsemisen erityiset edellytykset’, som publicerats i Polisyrkeshögskolans publikationsserie, behandlas de särskilda förutsättningarna för häktning för första gången i denna omfattning.

I Procsead-projektet undersöks sexuellt våld mot barn på webben
Procsead-projektet, som inleddes vid Polisyrkeshögskolan, är en del av ReDirection-projektet som leds av Skydda Barn rf och vars mål är att förebygga användning och spridning av material som visar sexuellt utnyttjande av barn i det mörka nätet. Polisyrkeshögskolans projekt för med sig tekniskt och forskningsmässigt kunnande till ReDirection-projektet.

**********************
6. Övriga nyheter
Taks- Færøske toldvæsenet får halv million ekstra

Taks, det færøske toldvæsen, får nu en halv million ekstra til bekæmpelse af indsmugling af rusmidler. Færøerne oplever en stigning i indsmugling af rusmidler, og har TAKS efterspurgt øget bevilling til toldvæsenet. Eyðun Mørkøre, chef, siger  beløbet kan bruges til ekstra medarbejder, men beløbet dækker ikke udgiften. Muligvis skal pengene bruges til nyt udstyr, eksempelvis scanningsudstyr og ser i øjeblikket på det som Island gør brug af. Læs mere her

Fravær af kvinder på krisecentre vækker bekymring i Danmark
Krisecentre uden for de større byer oplever et fald i antallet af kvinder, der søger på krisecenter under den nuværende nedlukning. Det står i stærk kontrast til, at der har været en stor stigning af vold mod kvinder i hjemmet under Coronakrisen og vækker derfor bekymring.

Opbakning til regeringens udspil om forbedring af beskyttelse af LGTI+-personer (Danmark)
Institut for Menneskerettigheder bakker i høringssvar op om regeringens udspil til at forbedre beskyttelsen af LGBTI+-personer mod forskelsbehandling, hadefulde ytringer og hadforbrydelser.

Historisk dag for Færøsk Ret
Lægdommer var for første gang med i den Færøske Ret, fredag den 22 jan. Historisk set har man ikke gjort brug af lægdommere, grundet øget risiko for inhabilitet, i det færøske samfund. Løsningen er derfor anderledes på Færøerne ift. Danmark, hvor det kun er sager hvor fængselsstraffen er 6 måneder eller derover. Hør mere hør indslag på dansk her