NSfK Newsletter November 2020

Välkommen till Nordisk Kriminologi 112 (9) 2020 (november)

 

Innehåll i detta nyhetsbrev
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare
3. Nordiska regeringar, ministerier och Landsstyret (Färöarna)
4. Nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner
5. Universitet och högskolor i Norden
6. Övriga nyheter

De nationella bidragen till nyhetsbrevet sammanställs av NSfK nordiska kontaktsekreterare.
Välkommen att bidra till nyhetsbrevet – hör av dig till kontaktsekreteraren i ditt land/område!
Danmark: Tobias Kammersgaard, e-post: kontaktnsfk.dk[at]gmail.com
Finland: Karolina Henriksson, e-post: kontaktnsfk.fin[at]gmail.com
Färöarna: Daisy J Iversen, e-post: Daisy.J.Iversen[at]gmail.com
Grönland: Annemette Nyborg Lauritsen, e-post: anla[at]uni.gl
Island: Snorri Örn Árnason, e-post: snorri.arnason[at]lrh.is
Norge: Per Jørgen Ystehede, e-post: p.j.ystehede[at]jus.uio.no
Sverige: Lisa Flower, e-post: lisa.flower[at]soc.lu.se

Frågor, kommentarer, återkopplingar om NSfKs verksamhet?
Välkommen att kontakta NSfKs sekretariat: carina.johansson[at]criminology.su.se

*****************************************************************************
1. Nyheter från NSfKs sekretariat & nordiska nyheter i urval

NSfK Forskningsstöd 2021 – 18 ansökningar för totalt 12 755 000 SEK
Ansökningsperioden för NSfK forskningsstöd 2021 avslutades fredagen den 27 november kl 15.00 CET.
18 ansökningar inkom innan DL, av vilka fem samnordiska projektansökningar, två för samnordiska arbetsgrupper och elva för individuella forskningsprojekt.
Samarbetsrådet för NSfK fattar beslut om fördelning vid sitt årliga rådsmöte i början av mars 2021 och sökande meddelas strax efteråt.
Läs gärna mera om tidigare nordiska forskningsprojekt som har beviljats NSfK Forskningsstöd.

NSfK ForskarWebinarium 5 maj 2021
Planerna för NSfKs Forskarwebinarium som arrangeras den 5 maj 2021 framskrider.
Välkommen att bekanta dig redan nu med våra Key Notes och deras presentationer, som du hittar på vår hemsida (länk i rubriken).
Inför NSfKs Forskarwebinarium publicerar vi filmer med våra Key Notes och den 5 maj hålls Forskarwebinariet som bland annat omfattar ett modererat samtal med dem. Deltagarnas presentationer publiceras likaså på vår hemsida och sprids i våra kommunikationskanaler.

Digitala nordiska disputationer
Nästa nordiska disputation som du kan följa digitalt är den 11 december, kl 09:00 – 11:30 då Mikaela Magnusson försvarar avhandlingen: “Interviewing preschoolers: Facilitators and barriers to young children’s legal testimony” (Göteborgs Universitet, Psykologiska institutionen)

Webinarier och e-seminarier 
Måndag 7 november kl 11.00-12.00 arrangerar Universitetet i Oslo webinariet Nordic Covid-19 lockdowns: Locked up, locked in and locked out
“How has government policies and local interventions adopted to curb the spread of Covid-19 affected prisoners in penal institutions and elderly residents of nursing homes across Sweden, Denmark and Norway?”

Onsdag 9 november kl 14.00 – 16.30 GMT hålls ett forskarwebinarium vid University of Leeds på temat Covid-19 & Crime. Fokus för webinariet är huvudsakligen på Storbritannien. På webinariet presenteras även en komparativ studie, som involverar Sverige:
* Anthony Dixon, Manne Gerell & Graham Farrell. Crime during the pandemic. A cross-national comparison between Sweden and England & Wales.

Lediga tjänster vid nordiska universitet
Söktrycket till de kriminologiska utbildningarna i Norden har ökat markant det senaste året. NSfK publicerar lediganslagna tjänster vid nordiska universitet.

Har du tips på lediga tjänster? Hör av dig till NSfK, så hjälps vi åt att sprida informationen och nå ut till nordiska kollegor!

En fengslende historie
KROM – Norsk forening for kriminalreform firar 50 årsjubileum med utgivning av ny bok (Red.: Renland, Astrid, Dullum, Jane & Andenæs, Kristian)
– Det er gode artikler som på ulike måter beskriver fengsels- og straffesystemets utfordringer og hvordan KROM har engasjert seg i dette arbeidet. Det er på ingen måte et lukket kapittel, flere av artiklene peker også på at dagens restriktive kriminalpolitikk både reproduserer gamle og reiser nye utfordringer, sier Renland.

****************************************************
2. Artiklar och publikationer, nordiska forskare

Avhandlingar
Lindwall, Johan (2020): “Handlingsimperativets Dilemman – Om Frihet och Kontroll i Socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika”. Göteborgs Universitet

Olsen, Hilgunn Olsen “Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom“, Universitetet i Oslo.

Böcker, antologier, specialnummer av tidskrifter
Fraser, Alistair & Sandberg, Sveinung (editors) Special Issue on “Bourdieu and Criminology” i tidskrift Criminology & Criminal Justice. 

Nøkleberg, Martin: “The History and Nature of Flows: An Exploration of the Continuity and Changes of the Policing of Flows from the 16th to the 21st Century” i antologi Policing Transnational Crime – Law Enforcement of Criminal Flows. 

Olesen, A, Rosenholm, AB, Jørgensen, K & Holm, TT (red.) (2020) Sagsomkostninger i straffesager – ny viden om et gammelt problem. Forlag1.dk

Forskningsartiklar
Agoff, Carolina, Sandberg, Sveinung & Fondevila, Gustavo: Women Providing and Men Free Riding: Work, Visits and Gender Roles in Mexican Prisons i Victims & Offenders. An International Journal of Evidence-based Research Policy, and Practice. 

Fredriksson, Tea (2020) Avenger in distress: a semiotic study of Lisbeth Salander, rape-revenge and ideology. i Nordic Journal of Criminology.

Gashi, Liridona, Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy: “Making “bad trips” good: How users of psychedelics narratively transform challenging trips into valuable experiences” i International Journal of Drug Policy. 

Kaufmann, Mareile: “Hacking surveillance” i tidskrift First Monday.

Kaufmann, Mareile; Leander, Anna & Bonde Thylstrup, Nanna: “Beyond cyberutopia and digital disenchantment. Pragmatic engagements with and from within the Internet” i tidskrift First Monday.

Koivisto, I. & Koulu, R.: Miten hyvä hallinto digitalisoidaan? Haaste oikeustieteelliselle tutkimukselle i tidskrift Lakimies 118, 6, s. 798-821
(Fri översättning till engelska av artikelns titel: How can Good Administration be Digitalised? A Challenge to Legal Science Research)

Larsen, K. S., Andersen, L. H., & Larsen, B. Ø. (2020). Pushed out of the education system: using a natural experiment to evaluate consequences for boys i Journal of Experimental Criminology, 1-28.

Sandberg, Sveinung, Agoff, Carolina & Fondevila, Gustavo: “Stories of the “good father”: The role of fatherhood among incarcerated men in Mexico ” i tidskrift Punishment & Society. 

Rapporter och övriga publikationer
Gade, C. B. N., van Mastrigt, S., Christensen, S. R. B., Andersen, L. K., Strang, H., & Sherman, L. (2020). Forurettedes og gerningspersoners oplevelse af at mødes i konfliktråd: Foreløbige spørgeskemaresultater fra Konfliktråd Impact Project (KIP). Aarhus Universitet.

Holmberg, L., Asmussen, I. H., Adrian, L., & Johansen, L. V. (2020). Forurettedes møde med retssystemet – fra anmeldelse til afgørelse. Københavns Universitet, det Juridiske Fakultet.

Nieminen, K., Jauhola, L., Lepola, O., Rantala, K., Karinen, R. & Luukkonen, T.: Aidosti yhdenvertaiset: Yhdenvertaisuuslain arviointi, Statsrådet
(Fri översättning till engelska av artikelns titel: Genuinenly Equal. Evaluation of the Non-Discrimination Act)

Publikationen Rikollisuustilanne 2019: Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa (Red. Danielsson, P.).
Ingår i publikationsserie Katsauksia, Helsingfors universitet, institutet för kriminologi och rättspolitik, Vuosikerta 2020, nro 42.
(Fri översättning till engelska av artikelns titel: Crime Situation 2019: Crime Development in the Light of Statistics and Research)

***********************************************************************
3. Nyheter från de nordiska regeringarna, ministerier och Landsstyret (Färöarna)

Flera brottsförebyggande projekt har beviljats statsunderstöd (Finland)
Justitieministeriet har beviljat fem organisationer statsunderstöd för projekt för rehabilitering av vålds- och sexualförbrytare och för bekämpning av sexualbrott. I utlysningen för 2021–2022 betonades förebyggandet av våld som utövas av minoriteter och utvecklingen av webbaserad rehabilitering. Läs mer här.

Proposition: Olaga hot i samband med arbetsuppgifter ska höra under allmänt åtal (Finland)
Regeringen föreslår att strafflagens bestämmelse om åtalsrätt för olaga hot ändras. Olaga hot ska höra under allmänt åtal om gärningen riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga förtroendeuppdrag. Läs mer här.

Bekämpning av människohandel effektiviseras genom samarbete mellan myndigheter och organisationer (Finland)
Arbetet mot människohandel effektiviseras genom att fördjupa samarbetet mellan bland annat myndigheter, organisationer och kommuner. Vid polisinrättningen i Helsingfors inrättas en grupp för att utreda människohandelsbrott. I början av nästa år färdigställs dessutom ett åtgärdsprogram som ska samordna arbetet mot människohandel i större utsträckning. Läs mer här.

Lovforslag om strengere straf for vanvidskørsel (Danmark)
Justitsministeren vil sende et lovforslag i høring, der skærper straffen for at begå uagtsomt manddrab eller betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel. Lovforslaget vil lægge op til at hæve straffen med 50 procent. Læs mere her.

Lagmanden drøftede fængselsforhold på Færøerne
Den 13 nov. havde Lagmanden møde med Mette Frederiksen, dansk statsminister, vedr. færøske fængselsforhold. Mjørkadal er hverken bygget til arrest eller fængsel, og er rammerne ikke tilfredsstillende for afsonere. Enighed er om, at færøske og danske embedsfolk skal kiggere nærmere på forholdene. Læs mere her

GRECO follow up report and status of law enforcement (Island)
Group of States against Corruption (GRECO) has sent a follow-up report to the Ministry of Justice and the Prime Minister’s Office on Iceland’s actions in the fifth assessment of the member states. The GRECO audit, which was approved on 23 March 2018, covered, on the one hand, the ministries, on the other hand, law enforcement authorities. The GRECO follow-up report can be found here.

Nytt utvalg for å hindre straffrihet: Utleverings- og arrestordreutvalget (Norge)
Regjeringen oppnevnte i dag et utvalg som skal foreslå et nytt regelverk for utlevering og arrestordre. Regelverket er viktig for å hindre at personer som har begått alvorlig kriminalitet i utlandet slipper unna straff ved å oppholde seg i Norge. Det skal også sikre at personer som har begått alvorlig kriminalitet i Norge og som oppholder seg i et annet land, kan tilbakeføres hit og holdes strafferettslig ansvarlig.
Utvalget skal levere utredningen sin innen 1. juli 2022.
Les mer her: Nytt utvalg for å hindre straffrihet: Utleverings- og arrestordreutvalget – regjeringen.no

Foreslår å gjøre det lettere å inndra utbytte fra kriminelle gjenger (Norge)
Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring Straffelovrådets utredning om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet. Rådet har særlig sett på om det er behov for lovendringer som gjør inndragning til et mer effektivt virkemiddel for å bekjempe denne typen kriminalitet.
– Kriminelle gjenger er drevet av profitt, og mange kriminelle er villig til å risikere fengselsstraff for å oppnå raske penger. Å ta fra dem statussymboler og andre verdier er derfor et viktig virkemiddel for å bekjempe gjenger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).
Forslaget er det andre forslaget fra Straffelovrådet for å bekjempe gjengkriminalitet.
Les mer her: Foreslår å gjøre det lettere å inndra utbytte fra kriminelle gjenger – regjeringen.no

Skal bortvise hatpredikanter (Norge)
Justis- og beredskapsdepartementet har instruert utlendingsmyndighetene hvordan bortvisningsreglene skal praktiseres overfor såkalte «hatpredikanter» og andre ekstremister som kan utgjøre en trussel mot det norske samfunnet.

Danmark har innført en såkalt sanksjonsliste for hatpredikanter. Oppføring på denne listen – som for tiden omfatter 14 personer – innebærer forhåndsvedtak om innreiseforbud i hele Schengenområdet, inkludert Norge.
Se: Skal bortvise hatpredikanter – regjeringen.no

*****************************************************************************
4. Nyheter från nordiska myndigheter och /eller statliga forsknings- och utredningsinstitutioner

Forslag til ændringer af bestemmelser om seksuel chikane (Danmark)
Institut for Menneskerettigheder har udgivet en analyse af ligebehandlingsloven og anbefaler skærpet lovgivning for at beskytte ofre for seksuel chikane på arbejdspladsen. Læs mere her.

Østre Landsret: Loyal to Familia er en ulovlig forening (Danmark)
Anklagemyndigheden har i dag ved Østre Landsret fået medhold i, at LTF er en forening med et ulovligt formål og en forening, der virker ved vold, og som derfor skal opløses. Dermed stadfæster Østre Landsret en afgørelse fra Københavns Byret fra januar 2020. Læs mere her.

Rådet för Brottsförebyggande i Finland
Virtuell lektion för att förebygga snatteri

Organisationen TAT (Ekonomi och unga) har skapat en virtuell lektion som riktar sig till elever i 4:e och 5:e klass och handlar om att lära sig att verka som ansvarstagande samhällsmedlemmar och om ekonomifärdigheter. “Mun elämä, mun vastuu” (fritt översatt: “Mitt liv, mitt ansvar”) -lektionens syfte är också att förebygga snatteri. Läs mer här.

Brottspåföljdsmyndigheten i Finland
Goda sysselsättningsutsikter för utbildad personal vid Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten sysselsätter cirka 2 600 yrkesutbildade personer, ungefär hälften av dem i styrnings- och övervakningsuppgifter i fängelserna. I uppgifterna inom verkställighet av straff behövs bland annat väktare. Läs mer här.

Ny undersökning i Finland om intagnas hälsa
I början på november inleddes en omfattande hälsoundersökning vars syfte är att ge aktuell information om intagnas hälsa, arbetsförmåga, fysiska sjukdomar, mentala problem samt behov av vård och rehabilitering. Läs mer här.

Redegørelse viser behov for akutte sikkerhedstiltag i Herstedvester Fængsel (Danmark)
Sikkerheden i Herstedvester Fængsel har ikke været på et tilfredsstillende niveau, konkluderes det på baggrund af en redegørelse fra kriminalforsorgen om fangeflugten fra Herstedvester i oktober måned. Læs mere her.

National Commissioner of the Icelandic Police
Annual report for 2019 released

The National Commissioner has made available annual report for 2019. The report can be found here.

Statistisk Sentralbyrå (Norge)
Flere voldslovbrudd

De 33 800 tilfellene av vold og mishandling som ble ferdig etterforsket i 2019 er nær 4 prosent flere enn året før og nesten 10 prosent flere enn i 2017. Omlag halvparten av alle voldslovbruddene som er avgjort i rettsapparatet i løpet av de siste tre årene er blitt oppklart.
I disse årene er også flere anmeldte lovbrudd henlagt med en hovedbegrunnelse i manglende saksbehandlingskapasitet, en type avgjørelse brukt i et økende antall av de nye politidistriktene (se tekstboks). Det er særlig tyverier og andre vinningslovbrudd, som bedrageri – men også flere anmeldelser av vold, trusler og annen hensynsløs adferd – som på denne måten henlegges som uoppklarte lovbrudd.
Se: Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd – SSB

Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika
Forenklede forelegg for veitrafikk- og tollovertredelser økte med 5 prosent fra 2018 til 2019. Den nedadgående trenden fortsatte imidlertid for vanlige forelegg og straffede for blant annet tyveri og narkotikalovbrudd.
Nærmere 279 000 rettskraftige straffereaksjoner ble registrert i 2019, viser nye tall fra statistikken Straffereaksjoner. Det er 3 prosent flere enn året før.
Se: Flere fartsbøter, færre straffet for tyveri og narkotika – SSB

For nyheter om ny forskning se også: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet

Static-99 og tilbakefall blant personer dømt for seksuallovbrudd (Norge)
Behandlingstilbudet BASIS (Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten) som kriminalomsorg og helsetjeneste samarbeider om, bruker verktøyet Static-99R i den innledende kartleggingen av hvem som skal tilbys videre utredning og behandling.
Static-99R er blant de mest brukte instrumentene i verden når det kommer til vurdering av statisk risiko blant personer som er dømt for seksuallovbrudd. Norsk kriminalomsorg har ikke hatt tradisjon for å bruke slike strukturerte, aktuariske verktøy til risikovurdering, og det var derfor behov for å undersøke anvendeligheten av en slik metode i forbindelse med at den ble prøvd ut i behandlingstilbudet BASIS. Forskere ved KRUS utviklet derfor et forskningsprosjekt for å undersøke instrumentets treffsikkerhet.
Se: Static-99 og tilbakefall blant personer dømt for seksuallovbrudd – Kriminalomsorgen KRUS

*******************************************************************************
5. Nyheter från universitet och högskolor i Norden

Polisyrkeshögskolan
Korruptionen i Finland ska följas upp med en omfattande riskbedömning

För uppföljningen av korruption behövs ett helhetsbetonat angreppssätt och en datainsamlingsmodell. Detta konstateras i slutrapporten för KORSI-forskningsprojektet som koordineras av Polisyrkeshögskolan. I projektet utreddes metoder och indikatorer för uppföljning av korruption som lämpar sig för Finland. Läs mer här.

Politihøgskolen i Norge
I mørket er alle kunsthandlere grå
Gråmarkedet for kunst betegnes som et marked på siden av det legitime kunstmarkedet. Men manglende transparens og tradisjon for ikke å stille kritiske spørsmål farger vel egentlig all kunsthandel grå?
En studie gjennomført ved Politihøgskolen finner at bekjentskap mellom norske kunsthandlere og kunder, kombinert med forventninger om konfidensialitet unnskylder granskning av eierhistorikk når kunst og antikviteter skifter eier. Eventuell tvil om selgers hederlighet baseres på stereotypiske forestillinger om kriminelle.
Se:  I mørket er alle kunsthandlere grå – Politihøgskolen (politihogskolen.no)

Universitetet i Oslo – Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
Motivasjon for endring i fengsel
Til tross for ulike tidssoner og store geografiske avstander kunne fengselsforskere fra hele verden også i 2020 møtes for presentere nye forskningsfunn.
Se: Motivasjon for endring i fengsel – Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no)

Har staten hjemmel for koronahåndteringen?
Hva var hjemmelsgrunnlaget for koronatiltakene høsten 2020? Hva slags hjemmelsgrunnlag brukes? Hva slags hjemmel er solid nok på ulike samfunnsområder, og hva er egentlig begrunnelsen for å iverksette tiltak uten hjemmel?
17. november arrangerte Det juridiske fakultet webinar med tema: “Har staten hjemmel for koronahåndteringen?” ledet av professor i rettssosiologi, Kristin Bergtora Sandvik.
Se: Har staten hjemmel for koronahåndteringen? – Institutt for kriminologi og rettssosiologi (uio.no)

**********************
6. Övriga nyheter
Stor narkosag på Færøerne
Den 9 nov. Blev stor narkosag behandlet i Retten, nemlig smugling af ca. 1 kg. Amfetamin. 1 af de tre sigtede, erklærer sig skyldig. Hør færøsk indslag her

Photo: norden.org