Extra call 2021 for NSfK grants re covid-19

Extra call for NSfK grants

for Nordic working group meetings and contact seminars re Covid-19

Fall 2021

In view of the global Covid-19 pandemic and its impacts also on crime, criminology and safety, the Nordic Council for Criminology announces an Extra call for grants for Nordic working groups and contact seminars

“The Covid-19 pandemic and its impacts on crime in the Nordic countries”.

The memberstates of the NSfK are Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The project which the grant is meant for must be organized by researchers or practitioners based in a member country.

Definitions:

Working groups

gather researchers from the Nordic countries. The working group meetings are intended for researchers planning or initiating a joint Nordic research project, or who wish to establish research related cooperation in another form.

Contact seminars

gather researchers, policy makers and practitioners from the Nordic countries. The Contact seminars serve as a cross-professional expert forum in various areas of common concern for the Nordic countries.
The working groups and contact seminars must involve researchers and practitioners from at least three of the Nordic countries.

Applications involving researchers/policy makers/practitioners from more Nordic countries than three will be regarded when deciding on distribution of grants. The Council might suggest that participants from more Nordic countries are to be included in the project.

Digital and on-site meetings

Due to the ongoing covid-19 situation, the Council welcomes applications for either digital meetings or for on-site meetings.  The grant directed towards digital meeting is a reimbursement for the projectleader´s work time and will be paid to the project leader´s  Nordic home organization. NSfK OH of max 20% applies.

Project leader of the working group or the contact seminar can apply for support up to 20 000 SEK for digital meetings.

Project leader of the working group or the contact seminar can apply for support up to 100 000 SEK for on-site meetings.

The Chairperson of NSfK will evaluate the applications. Decision on grants will be made in June.

Application requirements and period

Applicants are requested to read the “Guidelines for Financial Support from the Nordic Research Council for Criminology“ before applying. Applications which do not comply with formal requirements will not be processed.

The call for NSfK grants for Nordic working groups and contact seminars will open on Monday May 24th, the application period being 24.05.-15.06.2021. The application period ends at 15.00 CET on Tuesday June 15th.

All grant applications are to be submitted in English and via the NSfK´s application portal.

In order to get acquainted with the application portal, we recommend all applicants to log in to the portal in good time before the end of the application period.

If you have inquiries or questions regarding this call, please contact the NSfK Secretariat (carina.johansson[at]criminology.su.se)

***************************************************************************

Extra utlysning av NSfK stöd

för nordiska arbetsgruppsmöten och kontaktseminarier re Covid-19

Hösten 2021

Med anledning av den globala Covid-19-pandemin och dess inverkan även på brottslighet, kriminologi och trygghet tillkännager Nordiska Rådet för Kriminologi en extra utlysning av stöd för nordiska arbetsgrupper och kontaktseminarier på temat

“Covid-19 pandemin och dess inverkan på brott och brottslighet i Norden”.

Medlemsländerna i NSfK är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Projektet för vilket stödet är avsett för måste arrangeras av forskare eller praktiker som är baserad i ett medlemsland.

Definitioner:

Arbetsgrupper

samlar forskare från de nordiska länderna. Arbetsgruppsmöten är avsedda för forskare som planerar eller påbörjar ett gemensamt forskningsprojekt eller som önskar att etablera forskningsrelaterat samarbete i en annan form.

Kontaktseminarier

samlar forskare och praktiker från de nordiska länderna. Kontaktseminarium fungerar som ett tvär-professionellt expertforum inom olika områden för gemensamma nordiska frågor.

Digitala och på-plats möten

NSfK välkomnar ansökningar för ettdera digitala möten eller för på-plats möten. Stödet som avser digitala möten är avsett som ersättning för projektledarens arbetstid. Stödet betalas till projektledarens nordiska hemorganisation. NSfK OH om max 20% gäller.

Projektledaren för arbetsgrupperna eller kontaktseminarierna kan ansöka om belopp upp till 20 000 SEK för digitala möten.

Projektledaren för arbetsgrupperna eller kontaktseminarierna kan ansöka om belopp upp till 100 000 SEK för på-plats möten.

Arbetsgrupperna och kontaktseminarierna måste involvera forskare från minst tre av de nordiska länderna. Om en ansökan involverar forskare/praktiker från fler nordiska länder än tre, kommer detta att beaktas i evalueringsprocessen. NSfK kan föreslå att forskare/praktiker från fler nordiska länder ska inkluderas i projektet.

NSfK ordförande bedömer ansökningarna och beslutar i juni vilka projekt som tilldelas stöd.

Anvisningar och ansökningsperiod

De sökande uppmanas läsa igenom Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi” innan de lämnar in sin ansökan. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven kommer inte att behandlas.

Ansökningstiden för NSfK stöd för arbetsgrupper och kontaktseminarier börjar måndagen den 24 maj och omfattar en ansökningsperiod 24.05. – 15.06.2021. Ansökningstiden utgår kl. 15.00 CET tisdagen den 15 juni.

Ansökningarna görs på engelska och lämnas i NSfKs elektroniska ansökningsportal.

Vi rekommenderar att alla sökande i god tid innan utgången av ansökningsperioden loggar in i portalen för att bekanta sig med den.

Ifall du har frågor om ansökan om NSfK stöd för nordiska arbetsgruppsmöten och kontaktseminarier hösten 2021 är du välkommen att kontakta NSfK sekretariat (carina.johansson[at]criminology.su.se)