Call for NSfK Research Grants 2022

Call for NSfK Research Grants 2022

 

The Nordic Research Council for Criminology (NSfK) provides grants for 2022 to projects of Nordic criminological relevance. The countries participating in the NSfK are Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The research which the support is meant for can be granted only to researchers based in any of the member countries.

Research projects

NSFK 60 years 2022 JubileeGrants for joint Nordic projects

To celebrate NSfK 60 years, in the Call for Research Grants 2022, applicants for joint Nordic projects can apply for up to 2 000 000 NOK.

The joint Nordic projects must comprise of at least three Nordic countries. If the application includes more Nordic countries than three, this will be regarded in the decision process.

Applicants for individual projects can apply for up to 500 000 NOK.

NSfK encourages researchers in the beginning of their careers to apply for research grants or that they are included in the application.

For the Call 2022 the Council welcomes applications for projects of Nordic criminological relevance, and in this respect also projects on crime and crime control related to the covid-19 pandemic in the Nordic countries.

For the requirement of Nordic relevance, the applicant is to show his/her knowledge of the Nordic research situation in the field of the project, identify researchers in the research field in the Nordic countries and give an overview of which studies so far have been done.

The applicant is also to describe how the project is made available for policy makers.

Working groups and contact seminars

NSfK would also like to draw the attention to the possibilities of applying for financial support up to 100 000 NOK for working group meetings and contact seminars with joint Nordic perspectives.

Working groups gather researchers from the Nordic countries. The working group meetings are intended for researchers planning or initiating a joint Nordic research project, or who wish to establish research related cooperation in another form.

Contact seminars gather researchers, policy makers and practitioners from the Nordic countries. The Contact seminar serve as a cross-professional expert forum in various areas of common concern for the Nordic countries.

The working groups and contact seminars must involve researchers and practitioners from at least three of the Nordic countries.

Applications for seminars and meetings that involve researchers/policy makers/practitioners from more than three Nordic countries will be regarded in the decision process. The Council might suggest that researchers from more Nordic countries are to be included in the project.

Guidelines, evaluation and timetable

Applicants are requested to read the “Guidelines for Financial Support from the Nordic Research Council for Criminology“ before applying.

Applications which do not comply with formal requirements will not be processed.

The Council of NSfK decides which projects will be awarded grants at its annual meeting, which will be held mid-March 2022.

Three weeks before the annual meeting of the Council, the NSfK Secretariat will ask the applicants for information about grants received from other sources/institutions. If the Secretariat does not receive an answer to this question, the application will not be processed. In case other grants are received after this time, the NSfK Secretariat must be informed.

The call for NSfK research grants 2022 will open on Monday October 25th, the application period being 25.10.-26.11.2021.

The application period ends at 15.00 CET on Friday November 26th.

All grant applications have to be submitted in an electronic application portal. You can register yourself as an applicant and access the portal via the link below.

Research grant applications should be submitted in English via the portal. In order to get acquainted with the application portal, we recommend all applicants to log in to the portal in good time before the end of the application period.

If you have inquiries or questions regarding the NSfK Research Grant Call 2022, please contact the NSfK Secretariat.

To the application portal:

https://nsfk.apurahat.net

 

 

 Utlysning av forskningsstöd från NSfK för år 2022

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) beviljar forskningsstöd för år 2022 för projekt som är relevanta för nordisk kriminologi. Medlemsländerna i NSfK är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den forskning för vilken stödet är avsett måste bedrivas av forskare som är verksam i ett eller flera av medlemsländerna.

Forskningsstöd

NSFK 60 år 2022 Jubileumsstöd för samnordiska projekt

För att uppmärksamma NSfK 60 år kan i utlysningen för 2022 ansökas om belopp upp till 2 000 000 NOK för samnordiska projekt.

De samnordiska projekten måste omfatta minst tre nordiska länder. Om fler länder än minimiantalet tre omfattas av projektet kommer detta att beaktas då ansökningarna behandlas.

För individuella projekt kan ansökas om belopp upp till 500 000 NOK.

NSfK uppmuntrar forskare som är i början av sin karriär att ansöka om forskningsstöd alternativt att de inkluderas i ansökan.

För utlysningen 2022 välkomnar Samarbetsrådet ansökningar för projekt av nordisk kriminologisk relevans, inklusive projekt om brott och brottsbekämpning i de nordiska länderna i samband med covid-19 pandemin.

Beträffande kravet om nordisk relevans, ska sökande visa att hen har kännedom om den nordiska forskningssituationen på området, identifiera forskare på området i de nordiska medlemsländerna och visa på vilka studier som har gjorts. Sökande ska också beskriva hur projektet avses att tillgängliggöras för policymakers.

Arbetsgrupper och kontaktseminarier

NSfK vill även lyfta möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd upp till 100 000 NOK för arbetsgruppsmöten och kontaktseminarier för gemensamma nordiska perspektiv.

Arbetsgrupper samlar forskare från de nordiska länderna. Arbetsgruppsmöten är avsedda för forskare som planerar eller påbörjar ett gemensamt forskningsprojekt eller som önskar att etablera forskningsrelaterat samarbete i en annan form.

Kontaktseminarier samlar forskare och praktiker från de nordiska länderna. Kontaktseminarium fungerar som ett tvär-professionellt expertforum inom olika områden för gemensamma nordiska frågor.

Arbetsgrupperna och kontaktseminarierna måste involvera forskare från minst tre av de nordiska länderna. Ansökningar som involverar forskare/praktiker från fler nordiska länder än tre, kommer detta att beaktas i beslutsprocessen. NSfK kan föreslå att forskare/praktiker från fler nordiska länder ska inkluderas i projektet.

Riktlinjer, evaluering och tidtabeller

De sökande uppmanas läsa igenom “Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi” innan de lämnar in sin ansökan. Ansökningar som inte uppfyller de formella kraven kommer inte att behandlas.

Samarbetsrådet för NSfK beslutar vid sitt rådsmöte i mars 2022 vilka projekt som beviljas stöd.

Tre veckor innan det årliga mötet med Samarbetsrådet kommer NSfK att begära in uppgifter från sökande om forskningsstöd som hen har erhållit från andra källor/institutioner. Får sekretariatet inget svar på denna förfrågan, kommer ansökan inte att behandlas. Om sådana stöd har erhållits efter nämnda tidpunkt, ska NSfK underrättas om saken.

Ansökningstiden för forskningsstöd från NSfK för år 2022 börjar måndagen den 25 oktober och omfattar en ansökningsperiod från 25.10 till 26.11.2021.

Ansökningstiden utgår kl. 15.00 CET fredagen den 26 november.

Alla ansökningar måste lämnas i NSfKs elektroniska ansökningsportal. Du kan registrera dig som sökande och logga in på portalen via länken nedan.

Ansökan om forskningsstöd lämnas i portalen på engelska. Vi rekommenderar att alla sökande i god tid innan utgången av ansökningsperioden loggar in i portalen för att bekanta sig med den.

Ifall du har frågor om ansökan om forskningsstöd från NSfK för år 2022 är du välkommen att kontakta NSfK sekretariat.

Till ansökningsportalen:

https://nsfk.apurahat.net