NSfK Research Seminars

NSfK arranges one larger co-Nordic research seminar every year, usually during the spring months.

The aim is to bring together researchers and practitioners in the fields of criminology and criminal policy from the Nordic countries. The research seminars usually have one specific theme which changes every year. In addition to this annually changing theme, presentations concerning other topics are also welcome. The hosting responsibilities of the seminar rotate between the five Nordic NSfK member countries.

NSfK Research Seminar 2020 – Call for Papers is open

The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce the 62nd Research Seminar.

The seminar will be hosted in Halden, Norway from 4th to 6th of May 2020 (Venue: Fredriksten Hotel)

We welcome interested PhD-students, researchers and practitioners from the Nordic countries to apply for participation in the seminar. NSfK will cover the international travels, travels to the conference site and accommodation for the participants. There is no conference fee.

Theme

This year’s research seminar theme is Sexual Violence in the Nordic countries.

Call for papers:

The number of reported cases of sexual violence remains high and increasing in the Nordic countries, in contrast to the overall decline in crime in the official crime statistics. The Nordic countries were early in explaining sexual violence with lack of gender equality on a societal and individual level, but the current levels of sexual violence and high degree of gender equality challenges this explanation. Sexual violence is also one of the few offences where expanding criminalization and harsher punishments are perceived both as effective and legitimate policy measures in the Nordic countries.

For the 2020 NSfK research seminar, we invite papers that shed light on sexual violence in the Nordic countries, both from a criminological, criminal law and policy perspective. We invite papers on the following topics:

*                          Prevalence, perpetrators, victims: What do we know about sexual violence in the Nordic countries?

*                          The Nordic paradox: High level of gender equality, high and increasing level of reported sexual violence.

*                          Expanding legislation, increased sentences: What legislative challenges do sexual violence represent?

*                          What methodological and theoretical challenges do sexual violence represent for criminology?

*                          What challenges do sexual violence represent for police investigation and prosecution?

*                          (How) Can sexual violence in the Nordic countries be prevented?

In addition to the general theme, presentations concerning other topics are also welcome. Therefore, the seminar is expected to include other research projects and Nordic PhD-students, researchers and practitioners are encouraged to participate and present their research. If there are too many applicants compared to the number of places at the seminar, PhD-students with papers related to the theme will be given preference.

The seminar interacts between plenary sessions related to the conference’s main theme as well as parallel sessions. The parallel sessions will be organized as individual presentations (one researcher/paper) followed by a discussion initiated by a beforehand designated chair.

The detailed program of the seminar will be uploaded to this webpage later on.

Application for participating and call for papers

The deadline for application and submission of abstracts is January 13th 2020, at 23:00 CET. Applications must be submitted in the electronic application portal. The applications include contact information, the title and publishable abstract of the paper (in the language of the presentation – English, Swedish, Norwegian or Danish). Please register as an applicant and access the portal via the link below. If you already have a user account for the portal, please use the existing username and password in order to log in. In the portal, choose the “Application to NSfK Research Seminar” option under section “Make an application” in the portal.

Participants at the seminar are requested to report on the seminar. The options for the reporting are:

*         submit an article – based on the paper presented at the seminar – for publication in one of the Nordic journals NSfK supports:

Nordic Journal of Criminology, NJC 
or
Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskap

The submitted articles will be handled according to the journals´ ordinary review and publication processes. Those who choose this option submit to the Secretariat information on the theme and an abstract of the article by the deadline for the reporting June 20th 2020.

*         submit to NSfK’s secretariat a paper covering the presentation, written in Scandinavian languages or English, to be published in the electronic seminar report 2020. Papers are to be submitted to the Secretariat by deadline 20th of June 2020.

To the application portal:
https://nsfk.apurahat.net

—————————————————————————————————

NSfKs forskarseminarium

NSfK arrangerar årligen ett större samnordiskt forskarseminarium. Seminariet arrangeras vanligtvis på våren.

Syftet är att bringa samman forskare och praktiker inom kriminologi och kriminalpolitik från Norden. Forskarseminarierna har vanligtvis ett specifikt tema som växlar varje år. Presentationer som även rör andra ämnen än seminarietemat är välkomna. Värdskapet för seminariet roterar mellan de fem nordiska NSfK medlemsländerna.

NSfK forskarseminarium 2020 – anmälan har öppnats

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) har glädjen att presentera det 62:a forskarseminariet.

2020 års seminarium äger rum i Halden, Norge den 4-6 maj 2020 (konferensställe: Fredriksten Hotel).

Vi välkomnar alla intresserade doktorander, forskare och praktiker från de nordiska länderna att ansöka till seminariet. NSfK ersätter de internationella resorna och resan till konferensort samt inkvarterings- och måltidskostnaderna för deltagarna. Ingen deltagaravgift.

Temat

Temat för forskningsseminariet (2020) är: Sexual Violence in the Nordic countries.

Call for papers:

Antalet rapporterade fall av sexuellt våld förblir på en hög nivå och ökar i de nordiska länderna, i kontrast till den generella minskningen av brott i den officiella brottsstatistiken. De nordiska länderna var tidiga med att förklara sexuellt våld med brist på jämställdhet på samhälls- och individuell nivå. De nuvarande nivåerna av sexuellt våld och hög grad av jämställdhet utmanar denna förklaring. Sexuellt våld är också ett av få brott där ökad kriminalisering och hårdare straff uppfattas som både effektiva och legitima åtgärder i Norden.

För 2020 års forskarseminarium välkomnar vi artiklar som belyser sexuellt våld i Norden ur ett kriminologiskt, straffrättsligt och politiskt perspektiv på följande ämnen:

*                          Förekomst, gärningsmän och offer: Vad vet vi om sexuellt våld i Norden?

*                          Den nordiska paradoxen: Hög jämställdhet, hög och ökande nivåer av rapporterat sexuellt våld.

*                          Utökad lagstiftning, hårdare straff: Vilka lagstiftningsutmaningar presenterar sexuellt våld?

*                          Vilka metodologiska och teoretiska utmaningar presenterar sexuellt våld för kriminologi?

*                          Vilka utmaningar innebär sexuellt våld för polisutredningar och åtal?

*                          (Hur) Kan sexuellt våld förhindras i Norden?

Seminariet inkluderar även andra forskningsfrågor. Utöver huvudtemat är presentationer som innefattar även andra ämnen välkomna. Vi hoppas kunna se nordiska doktorander, forskare och praktiker presentera sin forskning. Om det finns för många sökande i förhållande till platserna på seminariet kommer doktorander med för temat relevanta papper att prioriteras.

Seminariet arrangeras som en växelverkan mellan plenumsessioner, som relaterar sig till huvudämnet, samt parallella sessioner. De parallella sessionerna organiseras kring individuella presentationer, och följs av en diskussion, som leds av en på förhand utsedd ordförande. För 2020 års forskarseminarium gäller att endast en forskare  presenterar papperet. Seminariets detaljerade program uppdateras senare på denna webbsida.

Ansökan och call for papers

Deadline för ansökan och inlämnande av abstrakt är den 13 januari 2020 kl 23.00 CET.

Ansökan omfattar kontaktuppgifter, presentationens rubrik och publicerbart abstrakt (på det språk som kommer att användas vid presentationen – engelska, svenska, norska eller danska). Ansökningar till seminariet lämnas i den elektroniska ansökningsportalen. Du kan registrera dig som sökande och logga in på portalen via länken nedan. Om du redan har ett användarkonto i portalen, använder du ditt existerande användarnamn och lösenord för att logga in i portalen. Välj alternativet “Ansökan till NSfK forskarseminariet” under fliken “Fyll i ansökan” i portalen.

Forskare som håller en presentation vid seminariet förväntas rapportera från seminariet. Alternativen för denna rapportering är:

*                          artikel att publiceras i en av de nordiska tidskrifter som NSfK stöder:

Nordic Journal of Criminology, NJC 
eller
Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskap

Inlämnade artiklar genomgår ifrågavarande tidskrifts sedvanliga granskningsprocess för publicering. De som väljer detta alternativ meddelar till sekretariatet rubrik och sammanfattning av artikeln de avser att publicera. Tidsfrist för att lämna in dessa uppgifter är den 20 juni 2020.

*                          skicka en sammanfattning av presentationen till NSfKs sekretariat. Denna sammanfattning publiceras i den elektroniska rapporten från forskarseminariet 2020. Tidsfristen för att lämna in sammandraget är den 20 juni 2020.

Till ansökningsportalen:
https://nsfk.apurahat.net

Photo: Halden Turist. Guestharbour and Fredriksten fortress, Halden.