NSfK Research Seminar

NSfK arranges one larger co-Nordic research seminar every year, usually during the spring months. The aim is to bring together researchers in the field of criminology, from all the Nordic countries. The research seminars usually have one specific theme which changes every year. In addition to this annually changing theme, presentations concerning other topics are also very welcome. The hosting responsibilities of the seminar rotate between the Nordic NSfK member countries. The research seminars have no participation fee.

The next annual NSfK research seminar will be organized in Helsingør, Denmark, 8.-10.5.2019.

The program is to be found here. 

Please find below the Call for Papers to the seminar. DL for applications and abstracts is January 31st 2019.

 


NSfK Research Seminar 2019

The Scandinavian Research Council for Criminology (NSfK) is pleased to announce the 61th Research Seminar. The seminar will be hosted in Helsingør, Denmark from 8th to 10th of May 2019 (Hotel Konventum, https://www.konventum.com/ ). We welcome all interested researchers from the Nordic countries to apply for participation in the seminar. NSfK will cover the travel and accommodation for the participants from Denmark, Greenland, Faroe Islands, Finland, Iceland, Norway and Sweden. There is no conference fee.

Klicka här för program.

Theme

This year’s research seminar theme is Crime, crime control and criminology in the digital era.

The digital era implies new forms of crime and crime control that call for innovation. We invite papers on the following subjects:

 • New forms of crime, like hacking, identity thefts or sextortion, or new ways of committing well known crimes, like drug trading through Facebook or the dark web. What do we know about these crimes, about the perpetrators, about the victims?
 • What are the new methodological challenges these crimes represent for criminology?
 • Are there also theoretical challenges connected to understanding new kinds of offenders and victims as well as new forms of control?
 • Does the digital era provide new possibilities or challenges for crime prevention and crime control?
 • Which implications and new demands do these new forms of crime have for the legal proceedings?
 • What about challenges and new demands concerning inmates’ use of computers and smartphones inside the Prison and Probation Services?

In addition to the general theme, presentations concerning other topics are also welcome. Therefore, the seminar is expected to include other research topics and both Nordic researchers and practitioners are encouraged to participate and present their research. If there are more applicants than available places at the seminar, applicants planning to give a presentation will be given preference.

The seminar includes plenary sessions related to the conference’s main theme as well as parallel sessions with paper presentations.

Application for participating and call for papers

The deadline for application and submission of abstracts is Thursday 31st of January 2019, at 23:00 CET (Central European Time). Applications must include contact information, the title and abstract of the paper (in the language of the presentation – English, Swedish, Norwegian or Danish).

PLEASE NOTE! All the applications to the NSfK Research Seminar have to be submitted in the electronic application portal (no e-mail applications accepted). You can register yourself as an applicant and access the portal via the link below. If you already have a user account for the portal (i.e. you have earlier applied a research or a travel grant from NSfK), you can use the existing username and password in order to log in. Please click the “Application to NSfK Research Seminar” option under section “Make an application” in the portal.

Those giving a presentation at the seminar are requested to submit to NSfK’s secretariat a paper covering their presentation, written in Scandinavian languages or English, to be published in the electronic seminar report 2019. The deadline for these papers is Thursday 20th of June 2019.

To the application portal:

https://nsfk.apurahat.net/

—————————————————

NSfK forskarseminariet 2019

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) presenterar med glädje det 61:e forskarseminariet. Årets seminarium äger rum i Helsingør, Danmark den 8-10 maj 2019 (LO-Skolen, Konventum https://www.konventum.dk/ ).

Vi välkomnar alla intresserade forskare från de nordiska länderna att ansöka om deltagande i seminariet. NSfK ersätter resorna samt inkvarterings- och måltidskostnaderna för deltagare från Finland, Danmark, Grönland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Det finns ingen deltagaravgift.

Temat

Temat för årets forskningsseminarium (2019) är “ Crime, crime control and criminology in the digital era”.

Vi välkomnar bidrag om följande teman:

 • Nya former av brottslighet, såsom datahackning, identitetskapning eller sexutpressning, eller nya sätt att begå brott, såsom droghandel via Facebook eller Darknet. Vad vet vi om dessa brott, om dem som begår dem och om offren?
 • Vilka är de nya utmaningarna för kriminologin i fråga om metodologi?
 • Finns det eventuellt utmaningar på det teoretiska området när det gäller att förstå såväl nya typer av förövare och offer som nya kontrollformer?
 • Medför den digitala eran nya möjligheter eller utmaningar för brottsprevention och brottskontroll?
 • Vilka följder har de nya formerna av brottslighet för rättsliga förfaranden och vilka nya krav ställer de på dessa?
 • Hur är det med utmaningar och nya anspråk gällande fängelseinterners användning av datorer och smarttelefoner inom Kriminalvården?

Seminariet inkluderar som vanligt också andra forskningsfrågor. Utöver det huvudtemat är presentationer som innefattar andra ämnen mycket välkomna. Vi hoppas kunna se både nordiska forskare och praktiker presentera sin forskning på seminariet. Om det finns fler sökande än platser på seminariet kommer de sökanden, som ger en muntlig presentation, att prioriteras.

Seminariet arrangeras som en växelverkan mellan plenumsessioner, som relaterar sig till huvudämnet, samt parallella sessioner. De parallella sessionerna organiseras kring individuella presentationer, och följs av en diskussion.

Anhållan om rätt att delta och call for papers

Deadline för ansökan och insändning av abstrakts är torsdagen den 31 januari 2019 kl. 23:00 CET (Central European Time). Ansökan bör innehålla kontaktuppgifter samt presentationens rubrik och abstract (på språket som kommer att användas vid presentationen av pappret – engelska, svenska, norska eller danska).

VÄNLIGEN NOTERA! Alla ansökningar till seminariet måste lämnas i den elektroniska ansökningsportalen (inga ansökningar via e-post kommer att accepteras). Du kan registrera dig som sökande och logga in på portalen via länken nedan. Om du redan har ett användarkonto i portalen (dvs. du har tidigare ansökt resestöd eller forskningsstöd från NSfK), kan du använda ditt existerande användarnamn och lösenord för att logga in på portalen.

Forskare som håller en presentation vid seminariet förväntas skicka in en sammanfattning av presentationen, skriven på ett skandinaviskt språk eller på engelska. Denna sammanfattning publiceras i den elektroniska rapporten från forskarseminariet 2019. Tidsfristen för insändning är torsdagen den 20 juni 2019.

Till ansökningsportalen:

https://nsfk.apurahat.net/