NSfK Research Seminars

NSfK Research Seminar 2021

Theme: “Sexual Violence in the Nordic countries”
Dates:  May 5th-7th 2021
Venue:  Fredriksten Hotel, Halden, Norway.

The Research Seminar 2020 was postponed to next year and the researchers who were accepted to the seminar in 2020 are invited to attend Research Seminar 2021 instead. Possible free seats remaining will be open for applications in a Call for Papers opening in the autumn.

Below please see the plans for the seminar 2021.

Call for papers:

The number of reported cases of sexual violence remains high and increasing in the Nordic countries, in contrast to the overall decline in crime in the official crime statistics. The Nordic countries were early in explaining sexual violence with lack of gender equality on a societal and individual level, but the current levels of sexual violence and high degree of gender equality challenges this explanation. Sexual violence is also one of the few offences where expanding criminalization and harsher punishments are perceived both as effective and legitimate policy measures in the Nordic countries.

For the 2020 NSfK research seminar, we invite papers that shed light on sexual violence in the Nordic countries, both from a criminological, criminal law and policy perspective. We invite papers on the following topics:

*                          Prevalence, perpetrators, victims: What do we know about sexual violence in the Nordic countries?

*                          The Nordic paradox: High level of gender equality, high and increasing level of reported sexual violence.

*                          Expanding legislation, increased sentences: What legislative challenges do sexual violence represent?

*                          What methodological and theoretical challenges do sexual violence represent for criminology?

*                          What challenges do sexual violence represent for police investigation and prosecution?

*                          (How) Can sexual violence in the Nordic countries be prevented?

In addition to the general theme, presentations concerning other topics are also welcome. Therefore, the seminar is expected to include other research projects and Nordic PhD-students, researchers and practitioners are encouraged to participate and present their research. If there are too many applicants compared to the number of places at the seminar, PhD-students with papers related to the theme will be given preference.

The seminar interacts between plenary sessions related to the conference’s main theme as well as parallel sessions. The parallel sessions will be organized as individual presentations (one researcher/paper) followed by a discussion initiated by a beforehand designated chair.

Participants at the seminar are requested share their research and papers in form of a report on the seminar. The report is usually due mid-June.
The options for the reporting are:

*         submit an article – based on the paper presented at the seminar – for publication in one of the Nordic journals NSfK supports:

Nordic Journal of Criminology, NJC 
or
Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskap

The submitted articles will be handled according to the journals´ ordinary review and publication processes. Those who choose this option will submit to the Secretariat information on the theme and an abstract of the article by the deadline for the reporting.

*         submit to NSfK’s secretariat a paper covering the presentation, written in Scandinavian languages or English, to be published in the electronic seminar report.

 

På grund av covid-19 situationen skjuter Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) upp  Forskarseminariet 2020 till 2021.

Tema: “Sexual Violence in the Nordic countries”
Datum: 5-7 maj 2021
Plats: Fredriksten Hotel, Halden, Norge

De forskare som skulle delta i årets seminarium har fått frågan om de önskar delta vid nästa års seminarium. För de platser som eventuellt återstår efter bekräftad intresseanmälan håller NSfK en öppen Call for Paper under hösten.

Här följer lätt reviderad information som NSfK publicerade för forskarseminariet 2021.

Call for papers:

Antalet rapporterade fall av sexuellt våld förblir på en hög nivå och ökar i de nordiska länderna, i kontrast till den generella minskningen av brott i den officiella brottsstatistiken. De nordiska länderna var tidiga med att förklara sexuellt våld med brist på jämställdhet på samhälls- och individuell nivå. De nuvarande nivåerna av sexuellt våld och hög grad av jämställdhet utmanar denna förklaring. Sexuellt våld är också ett av få brott där ökad kriminalisering och hårdare straff uppfattas som både effektiva och legitima åtgärder i Norden.

För 2020 års forskarseminarium välkomnar vi artiklar som belyser sexuellt våld i Norden ur ett kriminologiskt, straffrättsligt och politiskt perspektiv på följande ämnen:

*                          Förekomst, gärningsmän och offer: Vad vet vi om sexuellt våld i Norden?

*                          Den nordiska paradoxen: Hög jämställdhet, hög och ökande nivåer av rapporterat sexuellt våld.

*                          Utökad lagstiftning, hårdare straff: Vilka lagstiftningsutmaningar presenterar sexuellt våld?

*                          Vilka metodologiska och teoretiska utmaningar presenterar sexuellt våld för kriminologi?

*                          Vilka utmaningar innebär sexuellt våld för polisutredningar och åtal?

*                          (Hur) Kan sexuellt våld förhindras i Norden?

Seminariet inkluderar även andra forskningsfrågor. Utöver huvudtemat är presentationer som innefattar även andra ämnen välkomna. Vi hoppas kunna se nordiska doktorander, forskare och praktiker presentera sin forskning. Om det finns för många sökande i förhållande till platserna på seminariet kommer doktorander med för temat relevanta papper att prioriteras.

Seminariet arrangeras som en växelverkan mellan plenumsessioner, som relaterar sig till huvudämnet, samt parallella sessioner. De parallella sessionerna organiseras kring individuella presentationer, och följs av en diskussion, som leds av en på förhand utsedd ordförande.

Forskare som håller en presentation vid seminariet förväntas att rapportera från seminariet. Alternativen för denna rapportering är:

*                          artikel som publiceras i en av de nordiska tidskrifter som NSfK stöder:

Nordic Journal of Criminology, NJC 
eller
Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskap

Inlämnade artiklar genomgår ifrågavarande tidskrifts sedvanliga granskningsprocess för publicering. De som väljer detta alternativ meddelar innan utsatt DL till sekretariatet rubrik och sammanfattning av artikeln de avser att publicera.

*                          skicka en sammanfattning av presentationen till NSfKs sekretariat. Denna sammanfattning publiceras i den elektroniska rapporten från forskarseminariet.

 

Photo: Halden Turist. Guestharbour and Fredriksten fortress, Halden.