Nationell kontaktsekreterare i Sverige för Nordiskt samarbetsråd i kriminologi (NSfK)

NSfK behöver en ny nationell kontaktsekreterare och söker dig som är insatt i – och brett intresserad av – kriminologi, samt bra på att hitta praktiska lösningar och på att kommunicera skriftligt. Uppdraget påbörjas i juni 2023 och varar till september 2025.

Kontaktsekreterarna har i uppdrag att upprätthålla kontakten mellan NSfK och de nationella kriminologiska forskningsmiljöerna. Arbetsuppgifterna består främst i att bidra med kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige till NSfK:s månatliga nyhetsbrev samt att publicera inlägg i NSfK:s sociala mediekanaler. Därutöver ansvarar kontaktsekreterarna för att bistå rådets ledamöter och NSfK:s sekretariat i samband med anordnande av NSfK:s seminarier i Sverige samt i samband med att rådsmöten, arbetsgruppsmöten m.m. hålls i Sverige. Kontaktsekreteraren väljs av rådets medlemmar i det egna landet för en mandatperiod eller efter överenskommelse med sekretariatet, som i det här fallet. NSfK har en kontaktsekreterare i varje medlemsland samt Färöarna och Grönland.

Kontaktsekreterarna ersätts med ett grundbelopp som fastställs av rådet. För närvarande är detta belopp 1 440 Euro per år. Grundbeloppet betalas ut i två omgångar, vanligtvis i juni och december. Kontaktsekreterare ersätts med ytterligare hälften av det årliga grundbeloppet för arbete i samband med att deras land är värd för NSfKs årliga forskningsseminarium. Sverige kommer stå som värd för forskningsseminariet 2024. Kontaktsekreterarna bör även i möjligaste mån delta i seminarier och liknande aktiviteter som anordnas av NSfK, dock inte rådsmöten.

Om detta kan vara något för dig är du välkommen att kontakta den nuvarande kontaktsekreteraren i Sverige Lisa Flower (lisa.flower@soc.lu.se), sam den svenska rådsmedlemmen Tove Pettersson (tove.pettersson@criminology.su.se).

Ansökan med CV samt kort motivering till varför du söker uppdraget skickas (med mail) till Tove Pettersson senast den 5 maj 2023.

Mer om NSfK

NSfK bildades 1962 av justitieministerierna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet var och är att främja kriminologisk forskning i medlemsländerna och ge råd till respektive myndigheter i frågor som rör kriminologi. Rådet består av tre ledamöter från varje land, utsedda av ländernas justitiedepartement. Rådet delar ut bidrag till forskning, arbetsgrupper och forskningsresor och anordnar årligen ett forskningsseminarium och seminarier där forskare och myndighetsföreträdare träffas. Mer information om NSfK finns att läsa på hemsidan: https://www.nsfk.org/