Newsletter – March 2024

Content

  1. News from the secretariat
  2. Seminar, conferences, podcast, etc.
  3. News from the Nordic countries
  4. Publications
  5. Reports
  6. Statistics

Contact Secretaries

Denmark: Helena Birk Oxlund
Faroe Islands: Daisy J. Iversen
Finland: Emma Villman
Greenland: Sara Kirstine Jakobsen
Iceland: Jónas Orri Jónasson
Norway: Marina Hiller Foshaugen
Sweden: Emelí Lönnqvist

If you have any questions or comments about NSfKs activities, please contact the Chair or the secretariat.


The contact secretaries are responsible for the national contributions.
To include anything to the Newsletter, please send an email to the contact secretary in your country.

Feel free to spread criminological news to the Nordic countries. You can find us on XFacebookYouTube, and now also on LinkedIn


1. News from the secretariat

Emelí Lönnqvist winner of NJC Best Article Prize 2023
We are pleased to announce that the winner of the NJC Best Article Prize 2023 is Emelí Lönnqvist with her article “Prisoners of process: The development of remand prisoner rates in the Nordic countries”. Congratulations!

Blog posts

Sex Slaves, Monsters, and Superheroes — By Anita Heber

Interviews During the Pandemic: Why Video Didn’t Kill the Audio Star — By Aino Jauhiainen

2. Seminar, conferences, podcast, etc.

Kriminologian päivät 2024
The third edition of the Finnish Criminology Days, Kriminologian päivät, will be held at Tampere University on October 31st to November 1st 2024. Call for abstracts by August 23rd. For program details and key-note speakers, visit the website.

Challenges in Digital and Media Forensics
Prof. Dipankar Dasgupta, Ph.D will deliver a talk on Challenges in Digital and Media Forensics. The presentation will be conducted in English and is scheduled for March 21st. Streaming information can be found on the linked page.

Straffereaksjonsutvalget inviterer til innspillsmøte 20. mars
Utvalget inviterer interesseorganisasjoner og kompetanse- og forskningsmiljøer til et innspillsmøte i Oslo 20. mars 2024 kl. 12.00-17.00. Innspillsmøtet vil strømmes.

Hjernen i sentrum: Rus
Forskere innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og medisin diskuterer og deler av sin kunnskap om hjernen og rus. Arrangementet er åpent for alle, men krever påmelding. 21. mars kl. 18:00–19:30, Domus Bibliotheca, Universitetet i Oslo.

Socio-legal approaches to the international legal profession: A conversation between Nina Reiners and Kjersti Lohne
Nina Reiners and Kjersti Lohne discuss their work on international human rights and criminal law advocacy – and what political science and criminological perspectives bring to the table. March 22, 12:15 PM – 1:45 PM, Domus Juridica, Room 8113

Luksus og korrupsjon
Tereza Østbø Kuldova (AFI) og Jardar Østbø (Institutt for forsvarsstudier) skal snakke om den nylig utgitte boka «Luxury and Corruption: Challengig the Anti-Corruption Consensus». 4. april kl. 11:30–12:30, Pilestredet, Oslo.

Socio-legal formats: Journal and special issues
Research Group Sociology of Law welcomes you to a hybrid seminar on socio-legal formats. April 17, 10:30 AM – 12:00 PM, Domus Juridica, Meeting room 8113 + Zoom.

Sammenkomst til ære for UiO:Livsvitenskap sine konvergensmiljø
Arrangementet er åpent for alle, særlig de som er interessert i tverrfaglig forskning. 30. mai kl. 15:00–18:00, Sophus Lies auditorium, Universitetet i Oslo.

Transpersoner og personer med kjønnsinkongruens i arbeidslivet
Camilla Stub Lundberg og Anniken Sørlie (AFI) presenterer funn fra forskningsprosjektet «Transpersoner og personar med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statleg tariffområde». 23. mai kl. 11:30–12:30, Pilestredet, Oslo.

Webbinarium om rapporten Möjliggörare i kriminella nätverk
Det här webbinariet utgår från Brås rapport om möjliggörare som publicerades den 1 mars. Utredarna Johanna Skinnari och Karolina Hurve kommer att berätta om resultaten från rapporten; exempelvis vilka möjliggörarna är, vad de utför för arbetsuppgifter och vilken roll de har för de kriminella nätverken. Webbinariet äger rum 22 mars kl. 10.00–11.30. Anmälan sker via Brås hemsida (senast 21 mars).

Årlig studentsession vid Stockholm Criminology Symposium
Varje år vid Stockholm Criminology Symposium äger en studentsession rum där alla lärosäten som erbjuder kriminologi har möjlighet att anmäla sig – inklusive Högskolan i Gävle, Stockholms universitet, Malmö universitet och Örebro universitet som har möjlighet att presentera deras kandidat-, magister- eller masteruppsatser. I år, och framöver, kommer även de nordiska lärosätena som erbjuder kriminologi bjudas in till denna session.

2024 Virtual Criminal Justice Conference
The conference is hosted by Lund University, Sweden and held 10–11 June 2024. This is a 2-day program with five core panels. The conference welcomes a wide range of contributions, including 1) Accomplishing virtual participation, 2) Video links in practice, 3) Due process, 4) Evaluations of credibility, remorse and guilt, and 5) Virtual reality trials and beyond. We are now calling for 250 word abstracts for presentations or flash talks that relate to the core themes. Please note that we have secured limited funding to support EU and non-EU travel and accommodation. Please include an expression of interest regarding travel support in you abstract submission. Please forward your abstract to lisa.flower[at]soc.lu.se by 19 March 2024.

Podcast and radio

Forebyg Forbrydelsen: De nørdede indsatte i Nyborg Fængsel
Podcast af Det Kriminalpræventive Råd.

Rett og slett med Katrine Holter
Bak kulissene i domstolen, med Rune Bård Hansen.

Öppen föreläsning (podcast) med Arne Jarrick om lagarnas uppkomst
Hur har lagarna uppkommit? Vilka tidlösa mänskliga behov fyller de? Och kan man bortom kulturella och sociala skillnader i olika länder hitta något som är gemensamt för mänskligheten? En öppen föreläsning om lagarnas historia och våra värderingar med historikern Arne Jarrick. Moderator för föreläsningen är Karin Gyllenklev, journalist och programledare på Sverige Radio.

3. News from the Nordic countries

Denmark

Indsats mod sexisme i gaming rulles ud på tværs af Danmark
Institut for Menneskerettigheder, Center for Digital Pædagogik og Astralis iværksætter kampagner oguddannelsesforløb, der skal forebygge og bekæmpe sexisme i gaming. Kampagnevideoer, som når ud til tusindvis af danske gamere, er én ud af flere aktiviteter, som de tre organisationer har iværksat for at gøre opmærksom på og forebygge sexisme og seksuel chikane i gamingmiljøet.

Nyt lovforslag: Samfundets mest udsatte borgere skal have en mere værdig behandling i mødet med det strafferetlige system
Regeringen vil sikre en bedre og mere værdig behandling af samfundets allermest udsatte i mødet med bl.a. det strafferetlige system. Derfor har justitsministeren sende et lovforslag i høring, som bl.a. vil tydeliggøre, at politiet skal give et tiltalefrafald (advarsel) – i stedet for en bøde – til personer med stærk afhængighed af euforiserende stoffer.

Faroe Islands

Østre Landsret på Færøerne uge 11 og 12
Mens Retten er på Færøerne, skal 9 straffesager afklares. Blandt andet voldtægtssager, vold- og grove narkotikasager.

Dom faldet i flere hash-sager
En 52 årig kvinde og en 25 årig mand er i dag dømt 1 år og 10 måneders ubetinget fængsel for at have smuglet knap 24 kilo hash til Færøerne. Også sag om smugling af ca. 25 kg. hash til Færøerne, faldt der dom. De tiltalte fik henholdsvis 3 år og 1 år og 3 måneders ubetinget fængsel.

Politiets nytårsparole
Politimester Michael Boolsen afholdt tale, og kom ind på de tre hovedområder, der fylder meget, når de beskæftiger sig med kriminalstatistikken, nemlig vold, sædelighedskriminalitet og narkotika. Talen kan læses på dansk.

Medarbejdere til ny fodlænkeafdeling på Færøerne
Kriminalforsorgen i frihed, søger medarbejdere til flere stillinger i fodlænkeafdelingen på Færøerne. Fristen er 4. april.

Finland

Proposition om straffbarhet för tvingande till äktenskap på remiss
En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet har berett ett lagutkast som förtydligar straffbarheten för tvingande till äktenskap i strafflagen. Arbetsgruppen föreslår att tvångsäktenskap ska införas i strafflagen som ett syfte med människohandel. Bestämmelserna om tvångsäktenskap ska förutom ett juridiskt giltigt äktenskap också omfatta äktenskap som kan jämställas med ett sådant, såsom ett kallat religiöst äktenskap.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en beredningsgrupp i syfte att förebygga ungas beroende, vålds- och brottsspiraler genom en reform av barnskyddslagstiftningen
Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en beredningsgrupp för att reformera barnskyddslagstiftningen när det gäller minderåriga unga som har allvarliga problem med berusningsmedel och som tar till våld och begår brott. Syftet är att bereda de lagändringar som behövs för att grunda en integrerad och sluten rehabiliteringstjänst och för att effektivt kunna ingripa i barns olovliga frånvaro, dvs. att barn rymmer från barnskyddsanstalten.

Regeringen ingriper i arbetsrelaterat utnyttjande genom ett omfattande åtgärdsprogram
För att arbetskraftsinvandringen ska kunna främjas förutsätts det att man genom effektiva och proaktiva åtgärder ingriper i utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Nya åtgärdsprogrammet mot arbetsrelaterat utnyttjande tar itu med fenomenet under regeringsperioden genom lagstiftningsreformer och ökat myndighetssamarbete

Kvalitetsundersökning 2022: knappa resurser en utmaning för kvaliteten vid Brottspåföljdsmyndigheten
I den rap­port som nu pub­li­ce­ras re­do­görs för re­sul­ta­ten av kva­li­tets­un­der­sök­ning­en som ge­nom­för­des 2022. Rap­por­ten rik­tar sig till per­so­nal, in­tres­sent­grup­per, in­tag­na och sam­hällspå­följds­kli­en­ter, fors­ka­re och alla and­ra med in­tres­se för om­rå­det. Kva­li­tets­un­der­sök­ning­en har ge­nom­förts med oför­änd­rat in­ne­håll vart tred­je år se­dan 2016.

Ökat antal fångar och samhällspåföljdsklienter 2023
Brottspå­följds­myn­dig­he­ten gjor­de un­der året fram­steg med sina cen­tra­la re­sul­tatmål och upp­rätt­höll den grund­läg­gan­de verk­sam­he­ten väl, det­ta trots en ök­ning av an­ta­let fång­ar och sam­hällspå­följds­kli­en­ter och ett an­strängt re­surslä­ge. Sam­ar­be­tet med väl­färds­om­rå­de­na och för­un­der­sök­nings­myn­dig­he­ter­na är vik­tigt för att myn­dig­he­ten ska kun­na upp­nå de mål som ställts upp för den.

Fångplatsreformen påverkar slutna fängelser – platser för sexualförbrytare och bötesfångar centraliseras
De slut­na fäng­el­ser­na i Fin­land är för när­va­ran­de så gott som full­be­lag­da, och där­för mås­te Brottspå­följds­myn­dig­he­ten nog­grant pla­ne­ra för hur de som ska tas in kan pla­ce­ras så att straffav­tjä­nan­det blir tryggt och per­so­na­lens sä­ker­het i ar­be­tet inte även­ty­ras.

Utredningen “Polisutbildningens tillstånd” har färdigställts
Polisutbildningen ger de färdigheter som behövs i arbetslivet och de som genomgått utbildningen trivs länge i sina yrkeskarriärer. Det finns utrymme för förbättringar till exempel i den belastande urvalsprocessen för YH-examen, enligt utredningen Polisutbildningens tillstånd som publicerades den 29.2.2024

Sökmotorer som polisens verktyg för att förebygga ungas cyberbrottslighet
Polisen i Finland jobbar aktivt för att förebygga cyberbrottslighet bland unga och polisen har under de senaste åren tagit hjälp av till exempel Google Ads för att varna unga om cyberbrott och dess konsekvenser. Att bekämpa cyberbrottslighet är dock inte enbart polisens sak, utan här behövs även satsningar av företagen inom teknologibranschen.

Antalet klienter hos brottsofferjouren ökade med 11 procent – temat för jubileumsåret är frivilliga
Brottsofferjourens (RIKU) olika tjänster hade förra året 31 500 klienter. Detta är 11 procent fler än år 2022. Den kraftiga ökningen av klientantalet visar att det finns ett tydligt behov i samhället för kvalitativa stödtjänster för brottsoffer, enligt Brottsofferjourens verksamhetsledare Leena-Kaisa Åberg.

Greenland

Tiltalt for 14 forsøg på manddrab
Politiet i Grønland tiltaler en 21-årig mand for at forsøge at slå 14 mennesker ihjel i 2023.

Kriminalloven og retsplejeloven skal under behandling
Medlem af det grønlandske parlament fremsætter et forslag om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland og forvaltningsloven.

Retspsykiatriske patienter forsvinder ud af landet
Psykisk syge og mentalt retarderede kriminelle bliver ofte dømt til behandling i Danmark, og det er en udvisning i slowmotion, mener Annemette Nyborg Lauritsen, lektor ved Ilisimatusarfik.

Ofre og vidner til kriminalitet skal have en offerrådgivning
Vold i Grønland er stigende. Derfor skal der tilbydes bedre hjælp til ofre på lige fod med Danmark.

Iceland

The Icelandic Government Has Agreed on a Comprehensive View on immigration
The Icelandic Government has reached a consensus on a comprehensive approach to immigration. These measures aim to enhance coordination among ministries and institutions for more effective and transparent implementation of immigration policies.

Majority of Icelanders Against Strong Alcohol In Grocery Stores
A recent poll indicates that 58% of Icelanders oppose the sale of strong alcohol in supermarkets. Conversely, 49% of respondents expressed support for permitting the sale of wine and beer in grocery stores.

Several Arrested After Country-Wide Police Action Against Human Trafficking in Iceland
In a country-wide police operation targeting human trafficking, money laundering, and organized crime, five individuals have been arrested following an investigation into the matter.

Protester Removed From Alþingi
“During an Alþingi parliament session, proceedings were interrupted when protesters in the spectator benches started shouting at MPs. Speaker of the House, Birgir Ármannsson, promptly adjourned the meeting.

Suspects in the First Terrorism Case of its Kind in Iceland Acquitted
In the inaugural case of its nature in Iceland, two defendants in a terrorism trial have been acquitted of terror offenses. Nevertheless, they have been convicted of weapons offenses.

Increased Threats to Safety of Icelandic Politicians
In recent months, concerns over the security of Icelandic politicians have escalated due to a series of alarming incidents.

Norway

NOU 2024: 4. Voldtekt – et uløst samfunnsproblem
Voldtektsutvalget ble opprettet for å utrede problemstillinger knyttet til forebygging av voldtekt, stttetjenester for voldtektsutsatte og straffeforfølging av voldtektssaker. Utvalget fant at voldtekt er et underkommunisert samfunns- og folkehelseproblem som ikke i tilstrekkelig grad prioriteres av myndighetene.

NOU 2024: 3. Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet
Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. juni 2022 for å frembringe og analysere kunnskap og fremme anbefalinger for å forbedre Norges evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Bakgrunnen for kommisjonens oppnevning er flere terrorangrep og ekstremistiske hendelser de senere årene.

Regjeringen starter arbeid med stortingsmelding om ekstremisme
Ekstremismekommisjonen leverte i dag sin rapport om hva som har gitt grobunn for radikalisering og ekstremisme i Norge, og hva myndighetene kan gjøre for å forebygge. Regjeringen vil følge opp med en egen melding til Stortinget om ekstremisme.

Endringer i straffegjennomføringsloven
Nytt forslag til lovvedtak i straffegjennomføringsloven som vil gi ansatte i kriminalomsorgen rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt organisert trening g øvelse i fysisk maktanvendelse og håndtering av kritiske situasjoner.

Ønsker innspill til ny stortingsmelding om straffegjennomføring
Arbeidet med ny stortingsmelding om straffegjennomføring er i gang. I den anledning ønsker Justis- og beredskapsdepartementet innspill tidlig i prosessen, for å sikre en melding som beskriver utfordringer, mål og tiltak på en treffsikker måte. Justis- og beredskapsdepartementet vil utarbeide en bred tematisk melding, som skal legges frem i 2025.

Ungdomsreaksjoner – nye forslag på høring
I desember 2023 vedtok Stortinget en rekke lovendringer som blant annet skal sikre strengere og raskere reaksjoner for ungdom som har begått kriminalitet. Etter forslag fra regjeringen vedtok Stortinget enstemmig en rekke forbedringer av ungdomsreaksjonene i desember 2023. Nå sendes enkelte ytterligere forslag på høring.

Endringer i konfliktrådsloven og straffeloven på høring
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven på høring. Endringsforslagene knytter seg til de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, og følger opp enkelte av Stortingets vedtak som ble truffet under behandlingen av Prop. 139 L (2022–2023) og vedtagelsen av lov 20. desember 2023 nr. 110.

Nøkkeltall for kriminalsorgen februar 2024
Den 28. februar 2024 var det 3076 innsatte i norske fengsler. I februar 2024 ble det iverksatt 531 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 283 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 120.

Politiledelse mot 2045
Norges Politilederlag (NPL) forsker på hva slags politilederskap norsk politi trenger for å løse politiets samfunnsoppdrag. Problemstillingene berører temaer som hvilke utfordringer politiledere vil kunne møte, hvilken kompetanse de har behov for, hvordan man skal rekruttere, utdanne og utvikle ledere, samt hvordan den skal organiseres.

Menneskerettigheter og psykisk helse på agendaen
KRUS har innført to nye enkeltemner som tilbys til ansatte i kriminalomsorgen eller hos en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere.

Sweden

97 kommuner får ekonomiskt stöd för brottsförebyggande åtgärder
Brottsförebyggande rådet (Brå) fördelar årligen ekonomiskt stöd till kommuner för att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder. För 2024 har Brå beviljat ekonomiskt stöd till 97 kommuner och har sammanlagt fördelat nära 50 miljoner kronor.

Ändrade visitationsregler för barn, unga och klienter inom Statens institutionsstyrelse
Från den 1 mars 2024 får kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning av barn, unga och klienter inom SiS inte längre utföras eller bevittnas av någon medarbetare av motsatt kön. Förändringen gäller för både ungdomsvård och missbruksvård.

Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra allvarliga brott
Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss där det föreslås ändringar i bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Genom förslagen förtydligas att det är brottsligt att under vissa förutsättningar förneka exempelvis Förintelsen.

Förslag om preventiva tvångsmedel från regeringen
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ger de brottsbekämpande myndigheterna större möjligheter att använda preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott.

Regeringen utser Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare
Regeringen har beslutat att utse Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten. Katarina Johansson Welin har varit vice riksåklagare på Åklagarmyndigheten sedan augusti 2019 och utsågs till vikarierande riksåklagare och chef för Åklagarmyndigheten från den 1 september 2023.

Proposition om visitationszoner
Regeringen föreslår att Polismyndigheten ska kunna införa visitationszoner, eller säkerhetszoner, där polismän har särskilda befogenheter att söka efter vapen och andra farliga föremål. Syftet, menar regeringen, är att skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön ska kunna motverkas mer effektivt.

Pressträff om polisens lägesbild över antalet gängkriminella
Justitieminister Gunnar Strömmer höll en pressträff tillsammans med rikspolischef Petra Lundh. På pressträffen presenterades polisens lägesbild över antalet gängkriminella i Sverige.

Sveriges deltagande i Europeiska åklagarmyndigheten
Regeringen anser att Sverige bör delta i Eppo för att bidra i kampen mot korruption och bedrägerier med EU-medel. För att uppfylla de krav som ställs för ett svenskt deltagande i Eppo föreslår regeringen en ny lag om Eppo och ett antal följdändringar i andra lagar.

Barriärer mot brott – en socialpreventiv strategi mot kriminella nätverk och annan brottslighet
I en ny skrivelse presenteras regeringens inriktning för det brottsförebyggande arbetet. Den 14 mars höll justitieminister Gunnar Strömmer, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed och skolminister Lotta Edholm en pressträff om den nya nationella brottsförebyggande strategin.

Nytt uppdrag för att förhindra verksamheter kopplade till våldsbejakande extremism att ta del av offentliga medel
Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av en stödfunktion vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå. Syftet med stödfunktionen är att förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer.

Disputation vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Elin Jönsson, doktorand vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, disputerar med avhandlingen Hardened Responsibility? Contestations and contradictions in the regulation of corporations. Disputationen äger rum den 5 april, klockan 10.00 i Hörsal 6, Södra husen, Stockholms universitet.

Rekordstort forskningsbidrag för nytt projekt vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Fem forskare vid Kriminologiska institutionen – Julia Sandahl, Anna Kahlmeter, Felipe Estrada, Tove Pettersson och Maria A. Vogel – har i samarbete med kollegor från Institutionen för Socialt arbete erhållit ett programstöd på 24 miljoner kronor från Forte för projektet “Socialtjänstens arbete med brottsprevention – förutsättningar, arbetssätt och utfall”. Projektet handlar om socialtjänstens brottsförebyggande arbete och leds av Julia Sandahl och Anna Kahlmeter under åren 2024-2029.

Fängelseexpansion utan motstycke?
När de nya fängelserna väl är byggda kommer de politiska motiven att vara bortglömda och alla kommer att fråga sig varför de egentligen byggdes. Magnus Hörnqvist, professor i kriminologi, skriver om en fängelseexpansion utan motstycke i svensk historia i Tidskrift för Kriminalvård.

Sven-Åke Lindgren om polisens rapport om gängkriminalitet
”Hur är det möjligt med en så kraftig ökning av både aktiva gängaktörer och gängkopplade kontakter på lite drygt ett halvår? […] Svaret är att man har vidgat urvalsramen för vilka som ska inräknas och förlängt beräkningsperioden för inkluderingen”. Så skriver Sven-Åke Lindgren, professor emeritus i sociologi, om polisens lägesbild över antalet personer med anknytning till gängkriminalitet i Kriminologiposten.

Lagrådet starkt kritiskt mot förslag om utökade preventiva tvångsmedel
I sitt yttrande över lagrådsremissen Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott är Lagrådet starkt kritiskt mot regeringens förslag. Lagrådet konstaterar i sitt yttrande att förslagen innebär att användningsområdet för de hemliga preventiva tvångsmedel som infördes den 1 oktober 2023 utvidgas på flera sätt och att fler personer kommer att kunna utsättas för hemliga tvångsmedel. Enligt Lagrådet urholkar förslagen det skydd och de rättigheter som ges i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga.

4. Publications

Books and anthologies

Baumbach, T., Minke, L. K., & Søberg , T. (red.) (2024). Partnervold og partnerdrab – samfundets blinde vinkel. Djøf Forlag.

Celuch, M., Oksa, R., & Oksanen, A. (2024). The pervasive challenge of cyberbullying at work: The current evidence. In M. Wright (Ed.), The psychology of cyberbullying.

Ceccato, V. (2024) Säkra städer: Aktivt arbete mot brottskoncentrationLund: Studentlitteratur.

Di Marco, M.H., Narasimhan, S. Vieytes, M.E.M, and Evans, D. P. (2024) “Terminology, Theory, and Methodological Approaches in Research on Male Perpetrated Intimate Femicide” in Di Marco, M.H., Branigan, C., Figueroa Romero, D., Sánchez García, L. and Evans, D. P. (eds.) Hacia un futuro sin femicidios (Towards a future without femicides). Teseo Press.

Goyes, D. R. (2024). “The Norwegian Chain of Wildlife Treaty Effectiveness” in Sollund, R. and Lie, M. S. B. (eds.) Criminal Justice, Wildlife Conversation and Animal Rights in the AnthropoceneBristol University Press.

Lie, M. S. B. (2024). “Legal versus Illegal Hunts: A Species Justice Perspective on Wolf and Bear Theriocides in Norway” in Sollund, R. and Lie, M. S. B. (eds.) Criminal Justice, Wildlife Conversation and Animal Rights in the Anthropocene. Bristol University Press.

Liljenfors (red.). (2024) Kriminologiska teorier och hur man använder dem. Studentlitteratur: Lund.

Minke, L. K., & Keller, K. A. (2024). Forebyggelse af partnervold og partnerdrab. I T. Baumbach, L. K. Minke, & T. Søberg (red.),Partnervold og partnerdrab: samfundets blinde vinkel (s. 213-232). Djøf Forlag

Minke, L. K., & Soldal Eriksen, I. (2024). Hvad og hvor meget? Metodiske udfordringer ved undersøgelse af partnervold og partnerdrab. I T. Baumbach, L. K. Minke, & T. Søberg (red.), Partnervold og partnerdrab – samfundets blinde vinkelDjøf Forlag.

Sollund, R. (2024). “The Implementation of CITES in Norway: A Longitudinal Approach to the Assessment of Enforcement from a Species Justice Perspective” in Sollund, R. and Lie, M. S. B. (eds.) Criminal Justice, Wildlife Conversation and Animal Rights in the AnthropoceneBristol University Press.

Research articles

Balvig, F., & Holmberg, L. (2024). Kriminalitetens udvikling i Danmark, 1995-2023. AFFORD.

Barnekow Rasmussen, K. (2023). Genoprettende ret i det danske ungdomskriminalitetsnævn?Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 110(3), 238–258.

Ceccato, V., Ariel, B., Ercin, E., Sampaio, A., Hazanov, J. & Elström, S. (2024) Changing environments to promote safety in librariesEuropean Journal of Criminology.

Ceccato, V., & Westman, J. (2024) Where does firearm-related violence occur in cities? Journal of Planning Literature.

Gundhus, H.O.I. and Wathne, C.T. (2024). Resistance to platformization: Palantir in the Norwegian police. Information, Communication & Society.

Hassler, J., Granberg, T., Steins, K., Ceccato, V. (2024) Towards more realistic measures of accessibility to emergency departments in SwedenInternational Journal of Health Geographics 23(6).

Ioannidis,I, Haining, R., Ceccato, V., Nascetti, A. (2024) Using remote sensing data to derive built-form indexes to analyze the geography of residential burglary and street theftsCartography and Geographic Information Science.

Kivivuori, J., Tanskanen, M., Suonpää, K., & Raeste, A. (2024). Comparing youth and adult homicide victimization in Finland 2002–2018: A latent class approach. Nordic Journal of Criminology.

Lie, M. S. B. (2024). Large Predator Poaching as Situational Action Fueled by Legal Hunts. Deviant Behaviour.

Litvak, S, Kivivuori, J & Kaakinen, M. (2024). Towards a Religion–Victimization Module for the International Self-Report Delinquency Study (ISRD) Context: Learning from Prior Exemplars. Kriminologijos studijos.

Oddsson, G., Bragason, Ó. Ö. and Þórisdóttir, R. (2024). Flexible education reform and Iceland’s police staffing crisis. Policing: A Journal of Policy and Practice, 18(1).

Roumeliotis, F. (2024) Drug use and the constitution of homo politicus in Swedish politics 1966–1979International journal of drug policy.

Dissertation

Jönsson, E. (2024) Hardened Responsibility? Contestations and Contradictions in the Regulation of Corporations. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

5. Reports

New Report Highlights Decline in Sexual Offenses in Iceland
The National Commissioner of the Icelandic Police has released a recent report on sexual offenses in Iceland. The findings indicate a significant decrease in reported incidents, reaching levels not seen since 2017.

Recent Report Reveals Domestic Violence Trends in Iceland
The National Commissioner of the Icelandic Police has published a new report on domestic violence in Iceland. According to the findings, there were 2.415 reported cases of domestic violence in 2023, accompanied by a concerning rise in intimate partner violence.

Politiets trusselvurdering 2024
Rapporten presenterer et utvalg kriminalitetstrusler.

Nasjonal trusselvurdering
Av Kripos. Nasjonal operasjon rettet mot kriminelle nettverk, særlig skjulte trusler og transnasjonale trusler.

Rapport – venteceller i Oslo tinghus
Sivilombudet har utarbeidet en rapport om funn og anbefalinger etter besøk til ventecellene i Oslo tinghus.

Nytt nummer i rapportserien från Akademin för polisiärt arbete på Högskola i Borås
I rapporten Hur kan vi förbereda oss på det otänkbara?: Några kommentarer till Skolsäkerhetsutredningen kommenterar Charlotta Thodelius och Niklas Frostmarker Skolsäkerhetsutredningen (Dir. 2022:86), särskilt arbetet med att förhindra skolattacker och de problem som kan knytas till analyser och åtgärder.

Ny rapport om forskning om ålder och brott samt dess betydelse för brottsprevention
Hur vanlig är delaktighet i brott i olika åldersgrupper i befolkningen? Hur många slutar begå brott redan som ungdomar, och hur många fortsätter begå brott som vuxna? I en ny rapport från Brottsförebyggande rådet sammanställs kunskapsläget om forskning om ålder och brott samt kriminella karriärer.

Ny rapport: Sprida strategin gruppvåldsintervention (GVI) i Sverige
Den grova våldsbrottsligheten i den kriminella miljön är omfattande och innebär ett stort samhällsproblem i Sverige i dag. Efterfrågan på effektiva åtgärder och initiativ som kan minska våldet och våldstrenden är stor. Till följd av detta gav regeringen Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att sprida strategin bakom Sluta skjut, GVI, till fler orter i Sverige. Rapporten är en slutredovisning av regeringsuppdraget Ju2021/03330.

Möjliggörare för kriminella nätverk: Om möjliggörare i kommunal, statlig och privat sektor
Möjliggörare är personer som genom sin anställning eller sitt uppdrag i det legala samhället hjälper kriminella nätverk. Brottsförebyggande rådets rapport visar att möjliggörare används av kriminella nätverk för att underlätta, effektivisera och diversifiera den kriminella affärsverksamheten, delvis som ett svar på ökat och stärkt arbete mot organiserad brottslighet.

Rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan: Bedömning avseende perioden 2024–2027
I denna rapport redovisas prognoser över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Prognoserna gäller volymer av ärenden in till och ut från Polismyndigheten, antalet brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten, antalet brottmål vid tingsrätterna samt antalet verkställigheter inom Kriminalvården.

Årsrapport om riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen
Åklagarmyndigheten har publicerat en rapport med redovisning av riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen under 2023 när det gäller processer om brottmålsdomar som inte tidigare fått laga kraft.

6. Statistics

Butikstyveri stiger fortsat
I 2023 blev der anmeldt 25.175 butikstyverier. Det er 5.079 eller 25 pct. flere end i 2022. Størstedelen (70 pct.) af butikstyverierne anmeldes som tyveri fra dagligvarebutikker (købmand/supermarked/mejeri). I 2023 var der 17.553 tyveri fra denne type butikker og det svarer til en stigning på 28 pct. i forhold til 2022. I 84 pct. af tyverier fra dagligvarebutikker, blev der rejst en eller flere sigtelser, mens niveauet for Butikstyveri i alt lå på 79 pct. Selvom sigtelsesprocenten for butikstyveri altid har været relativ høj, så har den været dalende siden 2020. Ud over tyveri fra dagligvarebutikker, stjæles der også fra bl.a. tøj- og skobutikker, kiosker, radio-/fotoforretning og urmager/guldsmed.

Antalet tvångsmedel mot unga ökade år 2023
Enligt Statistikcentralens uppgifter använde polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet i Finland tvångsmedel i 185 900 fall år 2023. Detta är 6,8 procent eller 11 800 fall av tvångsmedel fler än året innan. Antalet gripanden uppgick till 21 050, vilket är 4,8 procent fler än året innan. Antalet fall då utlänningar tagits i förvar ökade med 42,8 procent och de uppgick till 978.