Rights of the Child – Children and young people in Nordic criminology research

November 20th 2019 marks the 30th Anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child.
It is the most ratified UN Treaty with 196 state parties having ratified the convention.

In Nordic criminology research and crime policy the situation of children and young people is being  addressed from various perspectives. Below please find a compilation from this year´s NSfKs Newsletters addressing this issue.

In the Nordic countries The Ombudsman for Children agencies are tasked with representing children regarding their rights and interests on the basis of the convention.

Barnombudsmannen in Sweden
Webbkonferens 20 november: Barnkonventionen – från FN till svensk lagDen 20 november, på barnkonventionens 30-årsdag, sänder Barnombudsmannen en webbkonferens. Den handlar om vad som händer när barnkonventionen blir lag 2020 och lyfter exempel på hur olika verksamheter förbereder sig inför barnkonventionen som lag.

Barneombudet in Norway
I dag er det 30 år siden FNs barnekonvensjon ble enstemmig vedtatt av FNs generalforsamling i New York, for å sikre barns rettigheter. Det fortjener en skikkelig bursdagsfest med gjester, musikk og dans. 

Lapsiasiavaltuutettu/Barnombudsmannen in Finland

Børnerådet in Denmark

Umboðsmaður barna/Ombudsman for Children in Iceland

Børnetalsmand i Grönland

Photo: Free-Photos at Pixabay

Compilation from NSfKs Newsletters 2019 focusing on children and young people in criminology research and crime policy.

Skolkontext och självrapporterad brottslighet: I artikeln School variation in offending: A macro-level strain approach undersöker Julia Sandahl samvariationen mellan självrapporterad brottslighet och den strukturella samt sociala skolkontexten. Studien utgörs av en flernivåanalys av 5274 studenter från 90 Stockholmsskolor i Stockholm. Resultaten visar bland annat att självrapporterad brottslighet påverkas av skolkontextuella effekter som ilska och missnöje. Vidare visar studien att skolkontextsrelaterad ilska influerar vissa individer mer än andra.

Rättigheterna för barn som misstänks för brott förbättras
Rättigheterna för barn som är misstänka eller åtalade i en straffprocess ska förbättras och förenhetligas i EU-länderna. De ändringar i finsk lagstiftning som förutsätts av EU:s så kallade barndirektiv träder i kraft den 11 juni 2019. Läs mer här.

Minoritetsungdom blir oftere stoppet av politiet
Minoritetsungdom blir oftere utsatt for politiets «stopp og sjekk-metode» – uten at de blir forklart hvorfor. For noen førte dette til at de kjente seg som annenrangsborgere og som at de representerte en trussel, ifølge ny studie.
– Dersom ti jenter som så ut mer eller mindre ut som meg sto sammen og hang utenfor kjøpesenteret i nabolaget ditt, tror du vi ville blitt konfrontert av politiet? Spørsmålet er ett av flere forsker Randi Solhjell hadde til minoritetsungdom i samtale om deres møter med politiet. Svaret fra ungdommene var ofte: «Men du er jo ikke en trussel».

Solhjell jobber som forsker ved Politihøgskolen, og er hovedforfatter på artikkelen “We are Seen as a Threat”: Police Stops of Young Ethnic Minorities in the Nordic Countries, publisert i tidsskriftet Critical Criminology. Artikkelen handler om minoritetsungdoms erfaringer av politiets bruk av «stopp og sjekk-metoden», og er den første av tre artikler i en kvalitativ nordisk studie av minoritetsungdoms opplevelse av ulike møter med politiet.
Se: https://www.phs.no/presserom/

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck: Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete. Det är okänt vilket av dessa arbetssätt som är gynnsammast för de utsatta. Många individuella interventioner kan leda till att individen måste bryta helt med sin familj medan familjeinterventioner kan innebära ökad risk för individen. SBU:s upplysningstjänst har försökt visa vad forskningen säger om dessa typer av interventioner.

Med händelse av Kalla Faktas reportage om rasprofilering (Tv4) lyfter institutionen fram Leandro Schclarek Mulinaris forskning på ämnet.

Ministrar: Narkotikabruk ett allvarligt problem – så tidig intervention som möjligt behövs när unga prövar berusningsmedel
Ungdomars experimenterande med narkotika väcker oro och kan leda till en allvarlig marginaliserings- och brottsspiral. Alltför många unga börjar prova narkotika som minderåriga. Det är viktigt att hitta allt bättre metoder för att bekämpa problemet. Det konstaterade familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, inrikesminister Kai Mykkänen och justitieminister Antti Häkkänen vid ett rundabordssamtal om förebyggande av narkotikabruk den 22 januari i Helsingfors. Läs mer här.

Minister Häkkänen: Justitieministeriet inleder en totalreform av våldtäktslagstiftningen
Justitieminister Antti Häkkänen tillsätter en arbetsgrupp för att se över våldtäktslagstiftningen. Målet är att ändra strafflagen så att betydelsen av samtycke lyfts fram tydligare än i dag i rekvisitet för våldtäkt. En annan central uppgift för arbetsgruppen är att bereda ändringar genom vilka samlag med ett ungt barn blir straffbart som ett våldtäktsbrott. Läs mer här.

Nye nasjonale strategier – et felles løft for digital sikkerhet
Regjeringen lanserer nå nye nasjonale strategier for å styrke samfunnets digitale sikkerhet. Digital sikkerhet angår alle og er en hovedprioritet for regjeringen.
Den nasjonale strategien for digital sikkerhet og den nasjonale strategien for digital sikkerhetskompetanse ble lagt frem på en lanseringskonferanse av statsminister Erna Solberg (H), samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
– Digital sikkerhet er en prioritet for regjeringen, men det er likevel en oppgave som samfunnet må løse i fellesskap. Små sårbarheter ett sted kan få store konsekvenser for mange. Vi er avhengig av et samspill mellom virksomheter og myndigheter for å kartlegge behov og finne de beste løsningene. Et slikt samspill har ligget til grunn for denne strategien og vil være sentralt i oppfølgingen, sier statsminister Erna Solberg.
– For at et digitalt samfunn som Norge skal fungere, er det nødvendig å gjøre risikoen for at uønskede hendelser rammer oss så liten som mulig. Strategiene er et viktig bidrag til å redusere risikoen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.
Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-strategier–et-felles-loft-for-digital-sikkerhet/id2627193/

Nyt fra Justitsministeriet
Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Med afsæt i regeringens udspil ”Alle handlinger har konsekvenser” fra oktober 2017 har regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgået en politisk aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminaliteten. Loven har til formål at gennemføre de initiativer i aftalen, der vedrører indsatsen over for unge kriminelle i alderen 10 til 17 år, som begår alvorlig eller omfattende kriminalitet.
Med loven oprettes der et Ungdomskriminalitetsnævn, som skal behandle sager vedrørende børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er mistænkt eller dømt for alvorlig eller omfattende kriminalitet. Ungdomskriminalitetsnævnet ledes af en dommer, og de øvrige medlemmer er henholdsvis ansatte i politiet med indsigt i kriminalitetsforebyggende arbejde og kommunalt ansatte med indsigt i sager om social støtte til udsatte børn og unge. Ungdomskriminalitetsnævnet vil endvidere i en række sager blive bistået af en børnesagkyndig.
Ungdomskriminalitetsnævnet vil kunne fastsætte en straksreaktion af opdragende og genoprettende karakter, samt fastsætte et forbedringsforløb for barnet eller den unge af op til to års varighed med henblik på at få barnet eller den unge bragt ud af kriminalitet. I særlige tilfælde kan der for børn og unge i alderen 10 til 14 år fastsættes et forbedringsforløb på op til fire år.
Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser vil være bindende for kommunerne, som dermed bliver forpligtet til at iværksætte og gennemføre de indsatser, som nævnet træffer afgørelse om.
Med loven oprettes endvidere en ungekriminalforsorg. Ungekriminalforsorgen skal i samarbejde med barnet eller den unges handlekommune føre tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Debat og Høringssvar m.m.
Placering af enkelte 18-årige eller derover på kriminalforsorgens særlige ungeafdelinger
Den foreslåede ændring åbner op for muligheden for, at enkelte voksne kan afsone sammen med unge under 18 år, hvis det vurderes at tjene de 15-17-åriges tarv bedst.
Børnerådet mener som udgangspunkt, at der bør være en særlig opmærksomhed på risikoen for, at ændringen medfører en glidebane til en tilstand, som potentielt ikke er til gavn for de 15-17-årige.
Børnerådet finder det helt afgørende, at det uddybes grundigt, hvordan vurderingen af de 15-17-åriges tarv skal foretages af Kriminalforsorgsområdet, så det sikres, at beslutningen reelt tjener de 15-17-åriges tarv bedst.

Gratis mentorordning til børn og unge
Barnabati er gået igang med projektet Mentorordning, som er en gratis ordning til børn og unge, der kunne have gavn af at få en mentor. Dette er den første gratis ordning på Færøerne. Barnabati afholder et oplysende arrangement torsdag den 31. Januar i Finsens, hvor de kommer til at fortælle om hvorfor de har valt at gå i gang med denne ordning, hvad børn og unge kan forvente at få ud af denne ordning og hvordan man selv kan blive mentor. Arrangementet er gratis. Læs mere om mentorordningen her

Droger bland ensamkommande hänger samman med psykisk ohälsa
Det finns ett tydligt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar. Det visar forskning av ensamkommande ungdomar som varit i kontakt med öppenvårdsmottagningar för ungdomar med missbruksproblematik i Stockholm. Ändå är det väldigt få av de ensamkommande i vår studie som har tidigare kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, säger Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi och forskare vid Malmö universitet, som genomfört studien tillsammans med Mia-Maria Magnusson, polis och doktorand vid institutionen för kriminologi.
Kolla Malmö universitets aktuell forksning

Nyheter från inrikesministeriet
Förebyggande av sexualbrott mot barn på webben kräver omfattande samarbete
Man strävar efter att förebygga sexualbrottslingars verksamhet på webben bl.a. genom ett samarbete mellan myndigheter, organisationer som arbetar kring sexuellt utnyttjande samt ungdomar och teleoperatörer. Det behövs ännu mer upplysning till såväl unga som vuxna samt ett omfattande samarbete mellan olika aktörer. Vid ett rundabordssamtal som hölls den 28 februari i Ständerhuset och som leddes av inrikesminister Kai Mykkänen sades det bl.a. att dagens barn ständigt lever i en digital verklighet. Läs mer här.

Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga
Närmare sju av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning genom en kampanj av Brottsoffermyndigheten.

Sexually violent effervescence: Understanding sexual assault among youth
i Sexualities av Sébastian Tutenges, Willy Pedersen & Sveinung Sandberg.

Nyt fra Det Kriminalpræventive Råd
Kriminalitet og etniske minoriteter
En ny rapport om kriminalitet og etniske minoriteter den samler de sidste 13 års forskning på området. Rapporten falder i tre dele: En kortlægning af kriminalitet begået af etniske minoriteter, seks forklaringsmodeller, og en beskrivelse af tre lovende forebyggelsesindsatser.
Rapporten er udarbejdet af Aalborg Universitet og finansieret Det Kriminalpræventive Råd. Den viser ikke overraskende, at vi kan bruge de samme forebyggelsesmetoder over for kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund end dansk og kriminalitet begået af andre unge. Det handler grundlæggende om at give de unge en oplevelse af at være en del af fællesskabet.

Neighborhood peer effects on youth crime: natural experimental evidence
Når udsatte unge placeres i samme almene boligejendom som narkokriminelle, øges risikoen for, at de unge begår kriminalitet viser ny undersøgelse fra VIVE. Jo flere naboer, der er blevet sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer, desto mere stiger sandsynligheden for, at de unge selv begår kriminalitet. Undersøgelsen ser også på, om andre typer naboer kan have indflydelse på kriminalitet. Men for eksempel voldelige, fattige, ledige og naboer med anden etnisk baggrund ser ikke ud til at påvirke de unges risiko for at begå kriminalitet. Det vil sige, at den negative indflydelse fra naboer alene kommer fra de personer i ejendommen, der er sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.

What’s new about adolescent drinking in the Nordic Countries? A report on Nordic studies of adolescent drinking habits in 2000–2018
Obstbaum-Federley, Y. C., 7.3.2019, Stockholm: Nordic Welfare Centre.

Ammattilaisten yhteistyö huostaanottoasioissa
Toivonen, V-M., Kalliomaa-Puha, L., Muhonen, J. J. & Haarala-Muhonen, A., 5.3.2019, i publikationen: Defensor legis : Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. 100, 1, s. 44-57

Parental financial support: a safety net for young adults with debt problems
Majamaa, K. & Rantala, K., 4.3.2019, i publikationen: International Journal of Consumer Studies.

Unga kvinnor och kvinnor som tillhör en minoritet upplever sexuella trakasserier och hatretorik mer än andra
Upplevelser av sexuella trakasserier liksom könsrelaterad hatretorik är vanligare bland kvinnor, i synnerhet bland unga kvinnor och kvinnor som tillhör en minoritetsgrupp. Upplevelserna verkar dessutom hopa sig så att de som blir utsatta för hatretorik dessutom blir föremål för sexuella trakasserier oftare än andra. Dessa resultat grundar sig på materialet i jämställdhetsbarometern 2017. Läs mer här.

Nyheter från HEUNI
UTREDNING: Flera barn och unga som fallit offer för människohandel i Finland – flera fall förblir ändå i det fördolda
Sexuellt utnyttjande, tvingande till brottslighet och tvångsäktenskap. Alla dessa former av människohandel har barn och unga mött i Finland. Detta framkommer ur en utredning som gjorts av hjälpsystemet för människohandelsoffer och HEUNI. Läs mer här.

Brottsförebyggande rådet (Brå)
Råd för framtiden 2019
Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Klicka vidare till mer info och filmer från konferenser.

Forskningsstudie för att motverka missbruk och kriminalitet bland unga
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en forskningsstudie om vilka tidiga insatser som ges för att motverka missbruk och kriminalitet. Studien inriktar sig på målgruppen barn och unga som lagförts för brott enligt narkotikastrafflagen.

Nyt ambulant tilbud til unge udsat for kærestevold
Med et nyt tilbud sikrer regeringen og satspuljepartierne hjælp til unge i alderen 16-24 år, der er udsat for kærestevold. Tilbuddet består af ambulant psykologrådgivning og netværksgrupper, kampagne- og oplysningsaktiviteter og af opkvalificering af eksisterende sociale rådgivningsindsatser rettet mod unge.

Det offentlig misvedligholder omsorgen for børn og unge
Det offentlig er ikke tilstrækkelige gode, til at varetage omsorgen for de børn og unge som befinder sig på vores institutioner og børnehjem i landet, der hører til Eind 10. Eind 10 vartager alle institutioner og børnehjem, hvor børn bliver fjernet fra hjemmet, grundet omsorgssvigt. Dette er konklussioner fra Ombudsmanden, der siden sidst i 2017, har samlet materiale og haft interview med både personale, børn og unge, der er placeret i Eind 10. Sammensætningen af børnene virker tilfældig, og der er ikke nogen psykolog tilknyttet de enkelte institutioner. Vold og trusler forekommer også, både blandt børnene og imod personalet, men dette bliver ikke dokumenteret.
Undersøgelsen kan læses på ombudsmanden hjemmesiden www.LUM.fo eller ved at trykke her

Nyheter från justitieministeriet
Undersökning: För att förebygga ungdomsbrottslighet krävs stöd, rehabilitering och eftervård
Stödet och tjänsterna för unga som begår upprepade brott är utspridda och effekterna av dem följs inte upp. I en undersökning som utförts av Ungdomsforskningssällskapet konstateras det att mer uppmärksamhet bör ägnas åt att stödja, rehabilitera och ge eftervård till unga som begår brott.
Läs mer här och här.

Straffen för sexualbrott mot barn skärps
I strafflagen tas in en ny bestämmelse om grov våldtäkt av barn. Dessutom höjs maximistraffet för sexuellt utnyttjande av barn. Ändringarna trädde i kraft den 15 april 2019. Läs mer här.

Publikationer
The declining trend in adolescent drinking has been particularly strong in the Nordic countries but differences between the countries remain. Obstbaum-Federley, Y. C., 24 april 2019, i publikationen : Institute of Alcohol Studies Blog.

Polisen
Aktiva festivalbesökare ska bidra till trygga och säkra evenemang
Nu involveras publiken som brottsförebyggare. Dare to Care är en satsning på festivalen som arena för att förändra normer och attityder för ömsesidighet och mot sexuella övergrepp.

Umeå universitet
Tjejer som använder våld görs obegripliga
Trots att forskning om tjejers våld har ökat sedan början av 2000-talet finns det fortfarande en stor kunskapslucka. En ny avhandling från Umeå universitet visar på hur föreställningar om kön och våld riskerar att tjejers våld dels förringas – och dels ses som obegripligt
Kolla Umeå Universitets kalendarium

Aydin Soei: “Omar – og de andre. Vrede unge mænd og modborgerskab”. Gads forlag.
Kriminalitetstruede unge mænd med minoritetsbaggrund og deres oplevelse af modborgerskab
Mange har en følelse af at være andenrangsborgere. Og dét at folk inderst inde godt ved, at de ikke er accepterede i Danmark, gør jo ondt.”
Sådan lyder det fra en af de ’vrede unge mænd’, som sociologen Aydin Soei har talt med til bogen Omar – og de andre. Bogen handler om kriminalitetstruede unge mænd med minoritetsbaggrund og deres oplevelse af modborgerskab, som kan få dem til at vende det danske samfund ryggen. Flertallet af de unge fra landets udsatte områder lever helt almindelige liv med skole, job og familie, men nogle ender som radikaliserede, som bandemedlemmer eller storkriminelle. Én enkelt, Omar el-Hussein, opgav helt at være en del af samfundet, da han i 2015 dræbte to uskyldige mænd i terrorangrebet ved Krudttønden og den jødiske synagoge i København. Omar el-Husseins baggrund minder om så mange andre kriminalitetstruede minoritetsdrenges, viser bogens gennemgang, men udgangen på hans historie blev, at han valgte at agere som en ekstrem modborger.
I 2018 er det ti år siden, at Danmark blev ramt af landsdækkende optøjer i udsatte boligområder, og at den danske bandekonflikt brød ud og udviklede sig til en permanent størrelse. Begge fænomener er skelsættende i dansk ‘ghettohistorie’ og beskrives i Omar – og de andre, der sammenligner udfordringerne med radikalisering, bander og optøjer i den danske, amerikanske og franske ‘ghetto’.
Bogen er en fortsættelse af Vrede unge mænd (2011), hvorfra enkelte af kapitlerne går igen i nye og opdaterede versioner. Nogle af de unge, som forfatteren mødte første gang for et årti siden, geninterviewes side om side med nye stemmer, der bidrager til at tegne et portræt af udviklingen blandt en særlig gruppe unge i landets udsatte områder.

Barnabati tilbyder kursus i ICDP
Organisationen Barnabati, svarende til Red barnet, vil nu tilbyder kurser, i samarbejde med International Child Development Programme ( ICDP) i relationsdannelse. Kurserne er særligt til mentorer, støttepersoner, lærere, pædagoger og andre relevante fagpersoner. Barnabati mener at det er af stor betydning at tænke over de muligheder og udfordringer vi møder børn og unge i samspillet, sådan at vi bedre kan tilpasse vores adfærd, således at vi bedre kan støtte børnenes udvikling og læring. Læs mere her

Nyt fra Grønlands Selvstyre
Færre børn har været udsat for seksuelle overgreb
Selvom alt for mange børn i Grønland har været udsat for seksuelle overgreb, ses der nu tegn på, at færre børn vokser op med seksuelle overgreb. En ny befolkningsundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at hvert femte født i 1995 eller senere, som indgik i undersøgelsen har oplevet seksuelle overgreb. Det er mere end en halvering i forhold til de generationer født i 1970erne. Befolkningsundersøgelsen kan findes her.

Byen, hvor børn forsvinder
I starten af maj brugte Danmarks Radio dokumentarfilmen ”Byen, hvor børn forsvinder” om den østgrønlandske by Tasiilaq. Filmen viser et forstemmende billede af den lille by, hvor hver femte indbygger dør af selvmord, og en stor del af indbyggerne har været udsat for seksuelle overgreb. Se filmen her.
DRs dokumentarfilm har sat en massiv debat i gang i Grønland, hvor de siddende politikere kritiseres for manglende handling på området. Eksempelvis valgte landsstyreformanden Kim Kielsens ministersekretær at offentliggøre en video, hvor han trak sig som ministersekretær, da han ikke længere kunne være vidne til den manglende indsats. Se mere her.
Fra oppositionens side blev der lagt et massivt pres på Naalakkarsuisut (Grønlands regering) om at bede om hjælp fra Danmark. For ikke at komme i mindretal valgte Naalakkaruisut at imødekomme dette ønske.
Avisen Sermitsiaq har samlet en række artikler, der beskriver området. Se artiklerne her.

Nyheter från justitieministeriet
Förslag till verksamhetsmodell för att stöda unga som uppvisar symptom genom att begå brott
Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår en ny modell för att stöda unga som uppvisar symptom genom att begå brott. Modellen går ut på att ansvaret för och informationen om den unga, hans eller hennes behov av stödtjänster och framskridandet av straffprocessen samlas till en enda enhet. Läs mer här.

Forskningsprojekt om deling og salg af cannabis blandt venner
Nyt forskningsprojekt skal belyse hvordan venskaber og socialt fællesskab spiller en rolle for deling af cannabis blandt unge samt disse unges eventuelle vej ud i mere kommercielt stofsalg. Undersøgelsen baserer sig på kvalitative interview med 40 unge cannabisbrugere i Danmark. Undersøgelsen udføres af lektor Thomas Friis Søgaard og er finansieret af Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.

Nyt fra Folketinget
Grønlandsudvalgets spørgsmål til justitsministeren om det grønlandske retsvæsen
Spørgsmål 16:
 Har regeringen til hensigt at opdatere systemunderstøttelsen hos Dansk politi, så afrapportering giver mulighed for monitorering af køns- og aldersaspektet af fx vold i nære relationer hos Grønlands politi. Læs justitsministerens svar her.
Spørgsmål 17: Har regeringen til hensigt at opdatere sagssystemet vedr. ungdomskriminalitet, så det giver mulighed for detaljeret statistik. Læs justitsministerens svar her.

Spørgsmål 22: Har regeringen planer om at udvide videoafhøring af børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Læs justitsministerens svar her.

Is diversity of leisure-time sport activities associated with low back and neck–shoulder region pain? A Finnish twin cohort study: A Finnish twin cohort study.
Is diversity of leisure-time sport activities associated with low back and neck–shoulder region pain? A Finnish twin cohort study: A Finnish twin cohort studyKaartinen, S.Aaltonen, S.Korhonen, T.Latvala, A.Mikkelsson, M., Kujala, U. M. & Kaprio, J., september 2019, i publikationen : Preventive Medicine Reports.

Parental financial support: A safety net for young adults with debt problems
Majamaa, K & Rantala, K., juli 2019, i publikationen :International Journal of Consumer Studies. 43, 4.

Veien videre etter fem år med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
Mange unge har fått hjelp gjennom de nye straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, men det er utfordringer knyttet til gjennomføringen. Det viser sluttrapporten for følgeevalueringen av straffereaksjonene.
Rapporten «Mellom hjelp og straff – fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter intensjonen?» er skrevet av forskerne Therese Andrews og Ann Kristin Eide ved Nordlandsforskning. Les rapporten hos Nordlandsforskning
Det er et overordnet mål at barn ikke skal være i fengsel. I 2014 innførte regjeringen to nye straffereaksjoner, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, for å få unge lovbrytere ut av kriminalitet gjennom tett oppfølging.
Siden oppstarten og fram til 2018, har 200 ungdommer fått ungdomsstraff og 1 504 ungdomsopppfølging. Rapporten til Nordlandsforskning viser blant annet at det kan gå lang tid fra lovbruddet blir begått til oppfølgingen starter. Da er faren for nye lovbrudd stor og arbeidet med å følge opp ungdommene blir vanskeligere.
– Videre peker rapporten på mangler ved det offentlige hjelpeapparatet som skal bidra med tiltak under straffegjennomføringen. Arbeidet mot kriminalitet generelt og ungdomskriminalitet spesielt er et felles tverrsektorielt ansvar, sier statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp).
– Konfliktrådene har dessuten ikke egne tiltak. De er derfor helt avhengige av tett og godt samarbeid med blant annet helsetjenesten, barnevernet, skolen og NAV for at ungdommene skal få den hjelpen de har behov for, uttaler statssekretæren videre.
Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/veien-videre-etter-fem-ar-med-ungdomsstraff-og-ungdomsoppfolging/id2666417/

Muslimer skal føle seg trygge
– Vi fordømmer angrepet på moskeen i Bærum lørdag på det sterkeste. Politiet gjør nå alt det kan for at muslimer trygt skal få feire eid i ro og fred søndag, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).
Et familiemedlem av gjerningsmannen ble lørdag kveld funnet død i Bærum.
– Jeg vil få uttrykke min medfølelse til de pårørende etter drapet i Bærum lørdag, og med dem som var i moskeen under det dramatiske angrepet. Det skal være trygt å gå i moskeen, i kirken og andre gudsrom, sier Kallmyr videre.
tatsråden peker på hvor viktig det er at skal få lov å ha sin religion i Norge.
– Et angrep på religion, enten det er i en moské, en synagoge eller en kirke, det fordømmer vi på det sterkeste.
Oslo politidistrikt har allerede varslet at de vil sørge for ekstra sikkerhetstiltak både i form av økt tilstedeværelse og økt bemanning i forbindelse med eid søndag.
Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/muslimer-skal-fole-seg-trygge/id2663877/

Doktorgrad om politiets møte med voldsutsatte barn
Oddbjørg Edvardsen disputerte 20. august 2019 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø. Tittelen på avhandlingen er «Politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet».
Oddbjørg Edvardsen er utdannet Cand.polit. med hovedfag i psykologi, og har siden 2002 vært ansatt som høgskolelektor på Politihøgskolen, avdeling Bodø. Etter utdanningen i 1992 arbeidet hun som pedagogisk psykologisk rådgiver i PP-tjenesten i Salten. Edvardsen er medredaktør og medforfatter i boka «Vold mot barn – teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger», og har bidratt til å utvikle faglig kunnskap om tema «vold mot barn» i politiutdanningen.
Se:  https://www.phs.no/presserom/

Regeringen
Utvärdering av det nationalla uppdraget mot hedersrelaterat våld och förtyck.

Socialstyrelsen
Nytt kunskapsstöd för personal på HVB i våldsförebyggande arbete.

Mand idømt 1 år og 3 mdr. for sædelighedsforbrydelse
Retten på Færøerne, idømte en mand 1 år og 3 mdr. betinget dom, den 3. sept. for sædelighedsforbrydelse. Manden dømmes for overgreb på 4 piger, fra 1992 – 1996, for andre forhold end samleje. Pigerne, der i dag er voksne, var mellem 3 og 9 år, da overgrebene skete. Betingelse for straffen, medfører opsyn af kriminalforsorgen i 2 år, og 200 timers samfundstjeneste. Dommen er et resultat af delvis manglende bevisbyrde og delvis forældelse af sagen. Læs mere her

Bogudgivelser
Ties ihjel, bog af Sondy Simonsen
Sondy Simonsens bog, Ties ihjel, omhandler hendes opvækst på Færøerne, et liv præget af mobning, seksuelle overgreb og psykisk sygdom, med angst og depression til følge. Bogen kan købes her

Nyt fra det grønlandske retsvæsen
Grønlands politi kortlægger seksualforbrydelser mod børn i Tasiilaq 
Grønlands politi har netop fremlagt en rapport, hvor anmeldelser af seksualforbrydelser i 2014-2018 er blevet gennemgået. Af fremgår det, at i den østgrønlandske by med knap 2.000 indbyggere i perioden har været 191 anmeldelser om overgreb mod børn. Rapporten konkluderer, at særligt piger i alderen 10-14 år er udsatte. I over halvdelen af sagerne er gerningspersonerne mænd i alderen 15-30 år. Der er oftest en forudgående relation mellem forurettede og gerningsperson. På baggrund af rapporten kommer politiet med en række anbefalinger til forebyggelse af seksualforbrydelser mod børn. Se rapporten her.

Opprioritering af sager med seksualforbrydelser mod børn
Grønlands politi erkender med udgangspunkt i deres egen rapport, at politiets efterforskning i anmeldelser om krænkelser af børn ikke har været lige hensigtsmæssig. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i disse sager har været på 112 dage, og det mener politiet selv er for lang tid. Derfor har politiet nu opprioriteret området. Se mere her.

Nyt fra Grønlands Selvstyre
Hjælp til udsatte børn og unge
Den store opmærksomhed på særligt forholdende i Østgrønland har bidraget til et fælles samarbejde mellem Grønland og Danmark for at sætte ind overfor udsatte grupper. Derfor har den danske social- og indenrigsminister og Grønlands Nalakkersuisoq (landsstyremedlem) for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet indgået et samarbejde. Den danske stat har afsat 80 millioner kr. til udsatte børn i Grønland. Læs mere her og her.

Nyhet från Rådet för brottsförebyggande
Priset i tävlingen för brottsförebyggande gick till förändringsarbetet med ungdomar och rappmusiken
Priset i den nationella tävlingen för brottsförebyggande 2019 gick till ungdomsverksamheten i en stödstiftelse inom kriminalvården (Kriminaalihuollon tukisäätiö, Nuorten toiminta). Verksamhetens centrala metoder består i att erbjuda kamratstöd, professionellt stöd och till exempel musik- och sportmöjligheter i syfte att stöda ett liv utan rusmedel och kriminalitet. Tävlingens tema var att förebygga och minska de skador som har samband med narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet och narkotikabruk hos unga. Läs mer här.

Nya forskarfilmer – lär dig mer om brottsofferfrågor

Basic, Goran (2018) ”Social pedagogical work with unaccompanied young refugees with experiences of war in institutional care in Sweden: an ethnography-inspired analysis of the narratives of young persons and institution personnel”. Social Sciences and Education Research Review, (5)2: 6-29.

Basic, Goran (2018) ”Successful Collaboration in Social Care Practice: Beneficial Success Points of Interest for the Young Person in Swedish Juvenile Care”. Journal of Comparative Social Work, 13(2): 56-77.

Basic, Goran (2018) ”Coherent triads and successful inter-professional collaboration: narratives of professional actors in the Swedish child welfare system”. Nordic Social Work Research.

Pågående forskningsprojekt:
Skolan som skyddsfaktor: En analys av framgångar, hinder, samverkan och identiteter i gymnasieskolans arbete med elever som använder alkohol och narkotika. 2018.

Skolframgång för nyanlända: möjligheter, hinder, identiteter och samverkan.

Omhändertagna ungdomar med krigserfarenhet: en sociologisk studie av unga invandrares stigman och sociala jämförelser.

Krigets anomi.

Nya publikationer:
Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth av Johannes Lunneblad (Ed).
This book examines the global phenomenon of school violence and its wide range of behaviours, from school shootings to minor theft, bullying and sexual harassment. Studying the Nordic countries and taking Sweden as an example and case study, the book discusses key features of sexuality, bullying and cyberbullying, radicalization, and violent extremism. It examines different approaches to school violence and discusses them in relation to political and ideological influences, gender relations, and socio-economic conditions. It presents trends in prevention of school violence, policing the school and dilemmas in educating against violent extremism. Since most of the research in this field has been done in post-industrial democracies such as Australia, the UK and the US, the book contributes to the debate by offering new perspectives on violence in schools from the Nordic countries.

Kriminaliteten falder blandt børn i udsatte boligområder
Børn og unge i udsatte boligområder bliver oftere mistænkt for overtrædelse af loven end deres jævnaldrende. Men hvor der i 2011 var knap 4 gange flere mistanker mod 10-14-årige børn i udsatte boligområder end børn i hele landet, faldt antallet i 2017 til knap 3 gange flere. En mulig forklaring på faldet er de boligsociale indsatser, viser en nyligt udgivet undersøgelse foretaget af VIVE og Rambøll.

Flera nya lediga tjänster vid nordiska universitet på NSfKs sida Grants and Vacancies
Här ett plock av de tjänster som nu ligger ute:
* University of Gothenburg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande lediganslår en post-doc tjänst i barn- och ungdomsvetenskapt ill forskningsprojektet ”Skolan som brottsplats
Application deadline 2nd December 2019

Child Participation in Child Welfare Removals: a Comparative Analysis of Attitudes and Practices among Finnish and Estonian Professionals. Toivonen, V-M., Muhonen, J., Luhamaa, K., Kalliomaa-Puha, L. & Strömpl, J., oktober 2019, i publikationen : International Journal of Children’s Rights.

Implicit and explicit boundaries of belonging: indigenous and minority identities. Nieminen, K., oktober 2019, Research Handbook on Law and Courts. Sterett, S. M. & Walker, L. D. (red.). Edward, Elgar, (Research Handbooks in Law and Politics).

Nyhet från HEUNI
Studies reveal: larger variation in the forms of child trafficking detected in Sweden than in Finland
Trafficking in children and young people exists even in the Nordic welfare states, according to a Swedish study published in 2018 and a Finnish study published in 2019. In Sweden for example, children of traveller population have been forced to beg on the streets. This phenomenon has not been identified in Finland. Läs mer här.

Kriminalomsorgens Utdanningssenter
Ny rapport om de norske ungdomsenhetene

Barnekonvensjonen sier klart at barn ikke skal fengsles og at varetekt og isolasjon er skadelig og ikke bør brukes overfor barn. Hva var de politiske, faglige og ideologiske argumentene for å opprette ungdomsenheter i Norge og hva karakteriserer det faglige innholdet i disse enhetene?
Se: https://www.krus.no/de-norske-ungdomsenhetene.6260556-287930.html

Ny brosjyre for barn med pårørende i fengsel
– Vi har utarbeidet en brosjyre for barn som skal besøke noen i fengsel, fordi vi tror det er et viktig tiltak for denne gruppen. Det kan oppleves som litt skummelt å skulle besøke noen som er i fengsel, og derfor har vi tilrettelagt en helt egen brosjyre for disse barna, og håper det vil kunne hjelpe dem når de skal på besøk, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgen.
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har i samarbeid med Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utarbeidet en nasjonal brosjyre for «Barn som ønsker å besøke noen i fengsel». Regionene og de barneansvarlige i kriminalomsorgen har gitt gode bidrag i utformingen av brosjyren.  I disse dager sendes den nasjonale brosjyren ut til regionene for videre fordeling til sine fengselsenheter. Alle fengselsenhetene har fått tilbud om å lage sin lokale variant av brosjyren med sine bilder og tilpasset tekst. Ca. 25 enheter har ønsket dette og disse vil bli senere trykket opp og sendes ut fortløpende.
Se: https://www.krus.no/ny-brosjyre.6257407-287930.html

Regeringen vill skärpa straffet för grovt barnpornografibrott och avskaffa preskription för allvarliga brott mot barn

Statistik over kvinder og børn på krisecenter
Hvert år indsamler Socialstyrelsen oplysninger om kvinder og børn, der har haft ophold på et kvindekrisecenter, og henvendelser til krisecentre om voldsudsatte kvinder. Årsstatistikken giver blandt andet oplysninger om, hvilke typer af vold kvinderne har været udsat for, og hvor lang tid kvinderne har været udsat for vold. Den indeholder også opgørelser om børn, der ledsager deres mor på krisecenter, og henvendelser til krisecentrene om voldsudsatte kvinder. Årsstatistikken for 2018 indeholder disse tre temaanalyser: 1) Vold, som kvinderne og børnene har været udsat for, 2) Varighed af kvindernes voldsudsættelse, 3) Kvinder og børn med gentagne krisecenterophold i alt i livet. Årsstatistikken er lavet på baggrund af oplysninger indhentet fra 48 danske kvindekrisecentre og giver aktuel viden om vold i nære relationer.

Opråb fra psykiatrien- unge kæmper med selvmordstanker
Psykiater, Rebekka Perlick, mener at det færøske samfund har et problem, med unge og selvmordsforsøg. Det er deres opfattelse, der ofte møder de unge, og kan også være en eftervirkning af den tragiske hændelse i sommers, hvor en ung mand tog livet af sig til en festival. Perlick mener, at vi kan lære af den islandske model, hvor man har udgangsforbud for børn og unge. Dog mener hun også at myndighederne kan koordinere indsatser bedre end vi gør nu og flere tilbyd kan bydes ud. Hør indslaget, der er delvis på dansk her